План за защита на населението и националното стопанство при снегонавявания, обледявания и свлачища в община омуртагстраница1/3
Дата13.10.2018
Размер400.47 Kb.
#86952
  1   2   3


ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ, ОБЛЕДЯВАНИЯ И СВЛАЧИЩА В ОБЩИНА ОМУРТАГ

П Л А Н
ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ, ОБЛЕДЯВАНИЯ И СВЛАЧИЩА В ОБЩИНА ОМУРТАГ

ГР. ОМУРТАГ

2008
І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ.

 1. Възстановяване /изграждане на съоръжения.
  1. Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане

На възстановяване и изграждане подлежат съоръженията, които биха:

 • Предотвратили или намалили възможността за образуване на големи снежни преспи по пътищата и тяхното заледяване;

 • Улеснили достъпа снегопочистваща и аварийна техника до обектите от критичната инфраструктура (помпени станции, водоизточници, язовири и др. обекти на съобщителните и електроснабдителни фирми);

 • Предотвратили или намалили риска от появата на свлачища.
  1. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане

Устройването на снегозадържащи огради покрай пътните участъци с най-чести снегонавявания би намалило риска от образуване на големи непреодолими снежни преспи и съответно от блокиране на движението. Същата функция биха изпълнили и снегозадържащите пояси от дървесна и храстовидна растителност.

През зимния период се създават проблеми с достъпа на снегопочистващата техника до помпените станции за водоснабдяване на гр. Омуртаг. Проблемите се създават поради силнопресечената местност и недобрата пътна настилка.

За овладяване на свлачищните процеси, които застрашават с пълно прекъсване на път ІV-48004, който е единствената пътна връзка за с. Птичево е необходимо да се извърши геоложко проучване в района на деформацията. На базата на получените резултати да се изготви проект за укрепване на пътя и повишаване устойчивостта на свлачищните участъци (повърхностно и подземно дрениране, подпорни стени, забиване на пилони).


  1. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

Цялостната дейност по зимното снегопочистване се организира и ръководи от зам.-кмета на община Омуртаг. Координацията на снегопочистващата техника се извършва от длъжностното лице, определено със заповед на кмета в началото на всеки зимен сезон. За поддръжката на пътната инфраструктура и озеленяването отговаря специалиста по “Пътна инфраструктура и озеленяване” към отдел БКС, а за безопасността на движението ст. експерта по “Транспорт и безопасност на движението” към дирекция СХД, отдел ИП.

Изграждането на съоръженията за повишаване на устойчивостта и намаляване на риска от свлачища се организира от Началник отдел “БКС” (Гл. инженер).
 1. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения

  1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо изготвяне на експертизи.

През зимния сезон в община Омуртаг се създават условия за формиране на трайна дебела снежна покривка, образуване на преспи, затрупване на пътища и превозни средства, при което се затруднява медицинското обслужване и снабдяването на населението с хранителни продукти. Част от населените места остават изолирани и с нарушени телефонни връзки, електро- и водоснабдяване, вследствие на скъсани проводници и невъзможност на аварийните групи да достигнат до местата на авариите.

При обледяване натрупания лед върху проводниците увеличава тяхното тегло и често те се скъсват или огъват и чупят поддържащите ги стълбове.

На територията на общината най-често непроходими поради снегонавявания са следните направления от пътната мрежа:

І клас


  • Търговище – Омуртаг – наклона при с Козма Презвитер в участък от 2 км.

  • Омуртаг – Антоново – в отсечката от р. Камбурово до граница Антоново


ІІ клас

 • Омуртаг – Котел – в отсечките от р. Веренци до р. Зелена Морава и от р. Пъдарино към граница Котел в продължение 1 км.


ІІІ клас

 • Омуртаг – Попово – в отсечката от гр. Омуртаг до с. Г. Хубавка

 • Омуртаг – Върбица – в отсечките от животновъдна ферма “Олимп 131” ООД до с. Долно Новково


ІVклас

 • Разклоните за селата: Тъпчилещово, Красноселци, Г. Козарево, Д. Козарево, Кестеняво, Обител, Висок, Петрино, Първан, Горско село.

 • участък с. Българаново-с. Веренци /”Пъндък махала”/;

При ниски температури се образуват заледени участъци както следва:


І клас

 • Омуртаг – Търговище – Наклоните преди и след с. Козма Презвитер;

 • Омуртаг – Антоново – Наклоните след р. П. Хитово и р. Камбурово.


ІІ клас

 • Омуртаг – Котел – в отсечките от яз. Омуртаг до р. Паничино и от Зелена Морава до р. Пъдарино.


ІІІ клас

 • Омуртаг – Попово – в участъка от гр. Омуртаг до р. Бостан и в района на р. Долна Хубавка
 • Омуртаг – Върбица – в отсечките от яз. Омуртаг до животновъдна ферма “Олимп 131”, наклона при с. Угледно и от с Долно Новково до с. Плъстина


ІV клас

 • Разклоните за селата: Тъпчилещово, Д. Рътлина, Първан, Змейно, Птичево, Царевци, Д. Хубавка, Могилец

 • Участък с. Веселец – с. Могилец

 • Участък Г. Църквище – с. Врани кон

Най-вероятните участъци на обледяване на електропроводи с повреди по тях са: • 110 кВ трасе Омуртаг – Търговище в района западно от с. Козма Презвитер;

 • 110 кВ ВЛ “Морава” Омуртаг – Котел в района на с. Веренци и с. Зел. Морава;

 • 20 кВ по трасе “Злостен” Омуртаг – Преслав.

Свлачищни процеси, застрашаващи пътни участъци, водостоци, електропроводи има в посока Омуртаг – Тъпчилещово, Омуртаг – Птичево и Омуртаг – Змейно.
  1. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.

С разпореждане на Кмета на общината се изграждат комисии за изготвяне на експертизи от наличните общински специалисти и привлечени специалисти геолози.
3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.
3.1. Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.

Към настоящия момент оповестяването се извършва с наличната КИС на Гражданска защита на базата на получените прогнози и предупреждения за очаквано влошаване на метеорологичната обстановка. Необходимо е изграждане на нова система за оповестяване на базата на сателитните и безжични връзки. Има изградена национална стратегия за модернизиране на АСО и по-точно от ОКИЦ – Дирекция Гражданска защита към общинския център и от там към кметствата, като връзката трябва да бъде двупосочна.


3.2. Набелязване конкретни мерки за изграждане или модернизация

Общината има готовност за съдействие и осигуряване на подходяща база за изграждане на нова система за оповестяване и модернизиране на съществуваща такава по изискванията на специалистите по свръзките от ГД “НС “Гр. защита”.


3.3. Отговорни длъжностни лица от общинска администрация за осъществяване на дейността

В момента общинската администрация не е в състояние самостоятелно да изгради или модернизира система за мониторинг и ранно оповестяване.
 1. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.

4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и провеждане на обучението.

Съгласно чл. 17 от Закона за защита при бедствия, обучението на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общини, като обучение по желание. За целта се разпространяват брошури с правила за поведение и действие на населението при бедствия, аварии и катастрофи, а така също и чрез лекции по радиовъзел – Омуртаг.

Обучението на органите за управление и ръководителите на силите за реагиране се извършва от гл. инспектор по “Гражданска защита” под ръководството на кмета на общината. За целта се организират и провеждат учебни сборове, щабни тренировки и учения.


 1. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за реагиране и населението при бедствия

Подготовката на съставните части на единната спасителна система се извършва чрез провеждане на тренировки и учения. Целта на тренировките е установяване състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране при бедствия.

Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия.

Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на държавната политика при бедствия и аварии или на областния управител.


 1. Източници на финансиране

Финансирането на обектовите учения се извършва от съответните обекти (предприятия, училища, детски градини). Общинските учения с участието на частите на Единната спасителна система се финансират от Общината и ГД “НС “Гр. защита”.

Материално техническото осигуряване за ученията се извършва от участвуващите единици в касаещия ги обем.
 1. Дейности за намаляване на риска:

5.1. Поддържане на високопроходимата верижна машина АТС-712 в готовност за работа при тежки зимни условия с цел провеждане на спасителни операции и извличане на закъсали ППС при непроходими пътища;

5.2. Оповестяване и предварително настаняване на болни на хемодиализа и родилки в МБАЛ - Омуртаг при очаквано влошаване на метеорологичната обстановка;

5.3. Създаване на организация и заделяне на средства за своевременно настаняване и изхранване на хората от блокираните ППС;

5.4. Обучение на населението за действие и поведение при снежни бури;

5.5. Контрол и отстраняване на опасни ледени висулки и снежни маси по покривите и стрехите на сградите;

5.6. Организиране на дежурства през зимния период;

5.7. Обозначаване на опасните пътни участъци и отстраняване на опасни крайпътни дървета;

5.8. Поддържане в готовност за използване на ел. агрегати в обектите, осигуряващи продукти от първа необходимост, здравните заведения, помпените станции, животновъдни ферми и др.;

5.9. Определяне на приоритетните обекти и маршрути за снегопочистване;

5.10. Устройване на снегозадържащи огради и пояси;

5.11. Поддържане в готовност на системите за оповестяване;
Намаляването на риска от свлачища се осъществява чрез:


 • непрекъснат контрол за качеството на строящите се сгради и при издаването на разрешителни за преустройване на съществуващи сгради;

 • недопускане на строителство в свлачищни райони;

 • поддържане на съоръженията за отвеждане на повърхностните води;

 • постоянно наблюдение и регистриране движението на скалните маси;

 • повишаване устойчивостта на свлачищните участъци чрез дренажи, подпорни стени, забиване на пилони, инжектиране на циментов разтвор, залесяване, заскаляване и др.ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за справяне с бедствията /ОКИЦ/

1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия

Кризисният щаб (КЩ) се привежда в готовност - 20 мин.от подаването на сигнал "Бедствие" в работно време и 60 мин.от подаване на сигнала в извън работно време. Членовете на КЩ заемат работните си места в пункта за управление на общината, стъкмени и осигурени с пособия и справочни материали. Кмета на общината (секретаря) проверяват наличието на членовете на КЩ, след което ги запознава със създалата се обстановка.

За добиване на точна и вярна информация и за непосредствено ръководство на СНАВР в района на бедствието се изпраща оперативна група в състав:

1. Зам.-кмет на община Омуртаг - ..............................................................

2. Гл. инспектор “Гр. защита” - ..............................................................

3. Началника отдел БКС - ..............................................................

4. Началник РПС - ..............................................................

5. Директор дирекция СХД - ..............................................................

6. Представител на РУ на МВР - ..............................................................

7. Представител на РУПБС - ..............................................................

8. Представител от МБАЛ - ..............................................................

и др.специалисти по решение на Кмета на общината.

За нуждите на оперативната група се придава за ползване общински автомобил № ВТ 22 28, а при труднопроходими пътища “УАЗ” Т 02 46 АТ и “Нива” Т 54 00 АС, оборудвани с моб. телефони за връзка. Ст. експерта по ОМП чрез дежурния по ОбССУК изисква от БТК изграждане на преките канали за свръзка с дежурния по Обл.ССУК-Търговище. Поемат се директните канали за връзка с областта и ГД “НС “Гр. защита”.

При наличие на затруднения с медицинското обслужване и осигуряването на населението с продукти от първа необходимост вследствие на обилни снеговалежи и непроходими пътища, Кмета на общината може да обяви “Бедствено положение”. Копие от заповедта се изпраща незабавно на Областния управител и на Министъра на държавната политика при бедствия и аварии. Отправя се искане за допълнителни сили и средства чрез ОКИЦ към Дирекция “Гражданска защита” – област Търговище и БЧК. Кметът на общината, когато осъществява ръководство и координация на СНАВР изпраща на ГД “НС “ГР. ЗАЩИТА” писмена информация за тяхното протичане.

Определените сили, средства и формированията на ГЗ се привеждат в готовност от ч + 2 до ч + 4. Сборно място за явяване на обектовите формирования е в районите на съответните обекти.

Командирите на формирования проверяват наличието на личния състав и техниката, получават задачи за инколониране и изнасяне към района на бедствието за извършване на СНАВР.

Членовете на КЩ след получаване на указанията и задачите за изпълнение от Кмета на общината, всеки в рамките на своята компетентност и законосъобразие привеждат в готовност своите сили и им поставят конкретни задачи според създадената обстановка за провеждане на СНАВР в района на бедствието.

Взаимодействието между областните, общинските и обектовите сили и формирования се организира от Кмета или Зам.-кмета на общината чрез ОКИЦ, като се уточнява: редът за изнасяне; разполагане в района и подхода към мястото на намеса; участъците и режима на работа; реда за преминаване през отделните КПП; видовете осигуряване. Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 7 от Закона за защита при бедствия кмета на общината може да поиска координацията на СНАВР да се извършва от областния управител.

При снегонавяване, обледяване и свличане основните усилия ще се съсредоточат за почистване на пътната мрежа от I до IV клас, отстраняване авариите по комунално-енергийната мрежа, спасяването на затрупани хора и МПС, настаняване и изхранване на хората от блокираните МПС, осигуряване на хляб, лекарства, стоки от първа необходимост за населението и фуражи за животните в общината.

При възникнали свлачища по пътната мрежа и съоръжения, КЕМ основните усилия на първия етап ще бъдат насочени по устройване на обходи за транспортни и електроснабдителни връзки, временно електроснабдяване и на втория етап възстановителни работи в местата на прекъсване от свлачищата.

В решението на Кмета на общината за провеждане на СНАВР се определят:

- Hаправленията и местата за съсредоточаване на основните усилия за почистване на пътната мрежа и провеждане на СНАВР;

- Силите и средствата за провеждане на СНАВР;

- Задачите на придадените сили, доброволните формирования и силите на единната спасителна система;


- Времето, реда и последователността за изпълнение на СНАВР;

- Реда за спасяване и настаняване на хората от блокираните поради непроходими пътища МПС;

- Реда за снабдяване на населението от общината с хляб, лекарства и продукти от първа необходимост;

- МТО на силите провеждащи СНАВР, мерките за безопасност сроковете и способите за представяне на донесенията.

В изпълнение на спасителните и аварийните работи се включва цялата планирана предварително групировка от сили, действувайки непрекъснато и посменно, на широк фронт като се използува наличната снегопочистваща , инженерна и друга техника.

Изпратената оперативна група се запознава със създалата се обстановка и докладва на кмета на общината. Информация по отношение състоянието на пътищата от РПМ се набира от дежурните на РПС, “Пътинженерингстрой-Т” ООД и от КАТ, а за състоянието на пътната мрежа в населените места от кметовете и кметските наместници. Набира се информация за закъсали МПС с хора, повреди по комунално-енергийните и съобщителни мрежи, за затруднения по осигуряването на хляб и др. продукти от първа необходимост и фуражи.

При получаване на информация за закъсали МПС се организира тяхното извличане и се създава организация по оказване на първа медицинска помощ, настаняване и осигуряване с храна. Извличането на закъсали МПС се осъществява с техника осигурена от РПС (“Пътинженерингстрой-Т” ООД), Дирекция “Гр. защита” област Търговище, фирмата поела почистването на уличната мрежа и с помощта на верижния влекач АТС-712. Настаняването и изхранването на хората се организира от дирекция СХД. При необходимост първа медицинска помощ се оказва от екипи на ЦСМП.

Посредством органите на РПС и договорените фирми се организира денонощно почистване на основните пътища от първи до четвърти клас.

Опесъчаването, лугирането и обработването с други материали се осъществява от депа, посочени в Приложение ...........

Авариите по КЕМ се отстраняват от аварийните групи на Е-ОН, ВиК и БТК.

Осигуряването на населението с хляб и др. продукти от първа необходимост се организира и осъществява от дирекция СХД. С предимство се осигуряват МБАЛ, Дома за отглеждане на деца лишени от родителски грижи, детски градини и ясли, училища, магазините в населените места.

При обявяване на Бедствено положение на територията на общината се спира движението на всички видове МПС, за което посредством дежурните по ОбССУК и средствата за масова информация уведомяват съседните общини и населението.


1.2. Щаб за координация

Съгласно чл. 65 от Закона за защита при бедствия при възникване на бедствие на територията на общината кметът на общината координира СНАВР. За целта със Заповед на Кмета на общината се изгражда Кризисен щаб (КЩ), който координира СНАВР в района на бедствието. В състава на КЩ са включени Зам.-кмета на общината, Секретаря на общината, Гл. инспектор ГЗ, Ръководителите на РУ на МВР, РСПБС, МБАЛ, ЦСМП, РПС, ръководителите на местните аварийни групи на Е-ОН, БТК и ВиК, ст. експерт ТБД, ст. експерт АНП, директори на дирекции и началници на отдели от общинска администрация. Заседанията на щаба се организират от гл. инспектор ГЗ по разпореждане от Кмета на общината.

КЩ осъществява управлението на СНАВР от предварително оборудвано работно място зала СБ на общината, или от оборудван изнесен ПУ. При необходимост може да бъде изграден и подвижен ПУ или да бъде изпратена оперативна група за непосредствено ръководство на СНАВР.

Това се налага от необходимостта за непосредствено ръководство на СНАВР в участъците или обектите за работа, както и за своевременно подаване на информация до обектите за работа и до висшестоящите органи – областта и ГД “НС “ГР. ЗАЩИТА”.1.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия:

Силите и средствата за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия включват силите на единната спасителна система в състава на която са: щатните сили на ГДНСГЗ в лицето на ОАСД – Търговище, РУ ПБС, ЦСМП.


1.3.1. Сили и средства за реагиране на застрашените обекти /търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел/.
Щатни сили на РПС и “Пътинжнерингстрой - Т” ООД – 29 човека

Собствена техника:


   • Трактор ТК 80 – 3 бр.

   • Багер – 1 бр.

   • Товарач “Фадрома” – 1 бр.

   • Тов.авт. бордови – 2 бр.

   • Тов.авт. самосвал – 1 бр.

   • Трактор Т-150 – 1 бр.

   • Автобус 17 м. – 1 бр.

   • Пясъкоразпръсквач – 5 бр.

   • Роторни снегорини – 2 бр.


Наета техника за снегопочистване през зимния период:

 • Трактори Т-150 – 10 бр.

 • ТК-80 – 2 бр.


1.3.2. Доброволни формирования

В община Омуртаг е създадено доброволно формирование “Спасителна група – Омуртаг”, включващ 6 доброволци и е вписано в националния регистър в ГД “НС “ГР. ЗАЩИТА” с уникален код BG-T-02-01. Със заповед на кмета на община Омуртаг са изградени 7 бр. Спасителни кметски команди, както следва: • Плъстина - 1 бр. с 41 души л.с.

 • Зелена Морава - 1 бр. с 18 души л.с.

 • Звездица - 1 бр. с 23 души л.с.

 • Пъдарино - 1 бр. с 27 души л.с.

 • Обител - 1 бр. с 42 души л.с.

 • Камбурово - 1 бр. с 24 души л.с.

 • Врани кон - 1 бр. с 42 души л.с.
   1. Сили и средства на общината -

Община Омуртаг разполага със следната техника:

 • Багер-товарач – 1 бр.

 • Трактор ТК-80 с ремарке и гребло – 1 бр.

 • Верижен влекач АТС-712 – 1 бр.

 • Ел. агрегат – 1 бр.

 • УАЗ фургон /високопроходим/ – 1 бр.

 • Микробус пътнически – 1 бр.

 • Микробус фургон – 1 бр.

 • Автобуси 25 местни – 6 бр.

 • Леки коли – 2 бр.

 • ВАЗ Нива – 1 бр.

 • Роторен снегорин за тротоари – 2 бр.

 • Моторна помпа – 1 бр.

 • Моторен трион – 1 бр.
   1. Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на общината

Към настоящия момент от държавните структури на територията на общината функционират само силите на РУ НА МВР, РУ ПБС, ЦСМП, РВМС.
Сили и средства на РУ на МВР – Омуртаг


 • Личен състав – 47 човека

 • Автомобили с висока проходимост – 3 бр.

 • Други автомобили – 4 бр.

 • От тях с микрофон – 4 бр.

 • Носими станции – 3 бр.


Сили и средства на РУПБС – Омуртаг:


 • Личен състав – 30 човека

 • Противопожарни автомобили (Шкода, Зил 131, Татра) – 3 бр.

 • Лек автомобил с висока проходимост – 1 бр.

 • От тях с микрофони – 2 бр.

 • Моторни помпи – 2 бр.

 • Потопяеми ел. помпи – 4 бр.

 • Ел. агрегат – 1 бр.

 • Осветителни тела за нощна работа – 4 бр.

 • Филтриращи противогази – 30 бр.

 • Изолиращи противогази – 10 бр.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница