Правила за подготовка и провеждане на стачка по закона за уреждане на колективните трудови спорове /зуктс



Дата22.07.2016
Размер82.07 Kb.
ТипПравила
ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТAЧЕН КОМИТЕТ
СБУ e-mail: seb@internet-bg.net; sbu_centrala@abv.bg; факс: 02/ 988 17 94

СО към КТ «Подкрепа» e-mail: teachers@podkrepa.org; факс: 02/ 986 33 38

НУС e-mail: nus_bg@yahoo.com; nus_bg@mail.bg; факс: 02/ 4010 579
ПРАВИЛА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЧКА ПО ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ /ЗУКТС/
Законовите изисквания за подготовка и провеждане на стачни действия са уредени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове/ЗУКТС/.

За да бъде стачката законна, се спазва следната последователност на действията, които задължително трябва да бъдат документирани:




 1. Документ №1. Искане – декларация от работниците и служителите до директора на учебното звено (чл. 3, ал. 2 от ЗУКТС)

 2. Документ №2. Протокол за водени преговори по съответните искания и отказ за сключване на споразумение за удовлетворяването им (чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗУКТС).

 3. Документ №3. Протокол от общо събрание на колектива с решение за стачка (чл.11, ал. 2 от ЗУКТС).

 4. Документ №4. Предупреждение (уведомително писмо) за провеждане на стачка, съгласно чл.11, ал. 3 от ЗУКТС, до директора на учебното звено.

5. Документ №5. Споразумение с директора на учебното звено, съгласно чл.14, ал. 1,2 и 3 от ЗУКТС.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЧКА
За спазване на процедурата при изготвянето на горните документи, както и за добра и ефективна организация, се прилага следната последователност на действията:
Стъпка първа - Провеждане на Общо събрание на колектива.

За да се избегне свикването на общо събрание при изготвяне на всеки отделен документ е необходимо на първото общо събрание да се обсъдят и вземат решения по следните пунктове:



 1. Изготвяне и утвърждаване на исканията към работодателя (документ №1);

 2. Решение за стачка при неудовлетворяването на тези искания.

 3. Избор на единен стачен комитет (поименно) и упълномощаването му от общото събрание да води преговори с работодателя по определените искания, както и да ръководи стачните действия.

При провеждане на общото събрание се води надлежен протокол (документ №3). В него се отразява дата, място на общото събрание, председателстващ, протоколчик, присъстващи и отсъстващи (като се отразява точния им брой, съобразен с щатно-списъчния състав на всички работещи по трудов договор в училището, детската градина, включително и тези, които са в дългосрочен отпуск по болест, майчинство, неплатен и др.), дневен ред, взетите решения (като се отчита точния брой на гласувалите “за”, “против” и “въздържали се”).

За да бъде законно решението за стачка е необходимо то да бъде взето с обикновено мнозинство (50% плюс 1) от общата численост на работещите в учебното звено. Към протокола може да бъде приложен списък с трите имена и подпис на гласувалите “за” ефективна стачка, което не е задължително, но е надлежно доказателство за истинността на гласуването. Законът не задължава гласувалите за ефективна стачка непременно да участват в нея, но за да стачкува дори и един човек е необходимо решение на общото събрание, взето с обикновено мнозинство (50% плюс 1).


Стъпка втора

При наличие на протокол с решение , съгласно горното, избраният стачен комитет предприема следните действия:


1. Връчва исканията на работодателя с входящ номер и дата, час.

2. Води преговори с директора, които се отразяват в съответен протокол и при недостигане на споразумение за удовлетворяване на исканията, това се отразява в него с подписите на страните по преговорите.

3. Стачният комитет връчва предупреждение (уведомително писмо – документ №4) – с входящ номер и дата и час до работодателя, в което задължително се отразява началото на стачката, нейната продължителност и органа, който ще я ръководи (стачният комитет поименно).
ВНИМАНИЕ!

Това предупреждение се връчва най-малко седем пълни календарни дни преди обявената дата за начало на стачката.
4. Изготвяне и подписване на споразумение с директора на учебното звено (документ №5).
ВНИМАНИЕ!

Това споразумение се сключва най-малко три календарни дни преди началото на стачката.

То се сключва с цел:



   • опазване на обществения ред;

   • недопускане на нанасяне на непоправими вреди върху общественото и лично имущество в учебното звено;

   • промяна в учебната програма с цел осигуряване на условия на работа за тези, които не желаят да стачкуват;

   • опазване живота и здравето на учениците, ако се провеждат учебни занятия;

   • осигуряване на условия за комуникации с централата на синдикатите, масмедии и др.


ВАЖНО:Необходимо е всички тези документи да бъдат изготвени в два екземпляра, един, от които се връчва на директора на учебното звено, а другият се съхранява в папка при стачния комитет, като на вторите екземпляри също се отразяват изходящи, входящи номера, дати и часове.

Единствено протокола от общото събрание с решение за стачка (документ №3) не се предоставя на директора, а се съхранява в папката на стачния комитет и се предоставя на съответните инстанции, ако се появи спор за законността на стачката.

Същото се отнася и за списъка с трите имена и подписи на гласувалите за стачка, ако е изготвен такъв (защото няма задължение за изготвянето на такъв по закон, но е най-сигурното доказателство за взето решение, със съответното мнозинство).
Докато трае стачката, работниците и служителите са длъжни да бъдат в предприятието през пълното установено за тях работно време (което според Кодекса на труда за цялата страна, включително и за учителите е осем часа). Стачкуващите не могат да предприемат действия, с които да пречат или създават допълнителни затруднения за нормално протичане на дейности извън трудовите им задължения, както и на нежелаещите да участват в стачката, които по време на нея изпълняват служебните си задължения в пълен обем.

Времето на участие в законна стачка на работника се зачитат за трудов стаж, но той не получава трудово възнаграждение за същото.

Колективът може без предварително предупреждение да участва в едночасова предупредителна стачка, която се провежда един единствен път в периода до началото на ефективните стачни действия, но само при условие, че са налице документи №1 и №3.

Прилагаме примерни образци на искане-декларация, споразумение и предупреждение.



ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.3 ОТ ЗУКТС
Изх.№…………..дата……………..час……..

Вх.№……………дата…………….час…….

До Директора

на………………………

гр./с./…………………...
Д Е К Л А Р А Ц И Я
от колектива на ………………………………………………
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание чл. 3 от ЗУКТС, настояваме за започване на преговори по следните наши искания:


 1. ……………………………………………………………………………………

 2. ……………………………………………………………………………………

 3. ……………………………………………………………………………………

Упълномощен от колектива да преговаря с Вас е стачният комитет в състав:



 1. председател – трите имена…………………………………………….....................

 2. член – трите имена…………………………………………………………………..

 3. член – трите имена…………………………………………………………………..

 4. член – трите имена…………………………………………………………………..

 5. член – трите имена…………………………………………………………………..

Председател

на стачния комитет:…………………
ОБРАЗЕЦ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗУКТС
С П О Р А З У М Е Н И Е
Днес ……………….2007 г., в съответствие с чл.14 от ЗУКТС, се подписа настоящото споразумение между ………………………………………… – директор на …………………………………………., от една страна и стачният комитет на гореупоменатото учебно звено с председател ……………………………………………….

от друга страна, като същите се споразумяха за следното:



  1. Задължения на стачния комитет:

 1. Да проведе необходимата разяснителна работа и да съдейства за опазване на имуществото на учебното звено от увреждане, кражби и др. подобни през времето установено за работа.

 2. Да съдейства за опазване здравето и живота на децата и учениците при евентуално провеждане на учебни занятия успоредно с провеждането на ефективна стачка.

 3. Да не пречи на работата на нестачкуващите.

 4. Да води дневник за излизанията на упълномощените от него представители (стачния комитет) за осъществяване на връзки и комуникации с общинския или Националния стачен комитет, средствата за масова информация, местните органи на властта и др.

  1. Задължения на директора:

 1. Да осигури стая с телефон и компютър с интернет връзка за стачния комитет.

 2. Да изготви временно седмично разписание (програма) за периода на ефективни стачни действия, осигуряващо оптимални условия на труд на нестачкуващите учители и друг персонал.

 3. С писмена заповед да доведе до знанието на учениците, родителите и нестачкуващите за промените в програмата.. (Препоръчваме да се проведе извънреден час на класа в периода на редовните учебни занятия преди ефективните стачни действия, за да се разясни на учениците въпросната заповед).

 4. Да ръководи, организира и контролира учебно-възпитателния процес, провеждан от нестачкуващите.

Директор ……………….. Председател

на стачния комитет…………………….

ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЪГЛАСНО чл.11, ал. 3 ОТ ЗУКТС
Изх.№…………..дата……………..час……..

Вх.№……………дата…………….час…….

До Директора

на………………………

гр./с./…………………...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОТ КОЛЕКТИВА НА ……………………………………….


ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Проведените преговори не доведоха до споразумение, удовлетворяващо нашите искания, предоставени Ви с писмо наш изх.№………/………………, Ваш вх.№……../…………….

Колективът на …………………………………………………………………...

С обикновено мнозинство, получено на общо събрание, проведено на …………………

Взе решение за започване на ефективни стачни действия, които ще започнат на ………………….. и ще продължат до …………………../безсрочно/. По време на стачката стачкуващите ще бъдат представлявани и ръководени от стачен комитет в състав:



 1. председател – трите имена…………………………………………….....................

 2. член – трите имена…………………………………………………………………..

 3. член – трите имена…………………………………………………………………..

 4. член – трите имена…………………………………………………………………..

 5. член – трите имена…………………………………………………………………..

Настоящото да се счита за уведомително писмо по смисъла на чл.11, ал. 3 и за покана за сключване на споразумение за минималните необходими дейности по смисъла на чл.14, ал. от ЗУКТС.

Председател



на стачния комитет…………………….





Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница