При разработването на курсовия проект да се спазват следната структура и изисквания: Избирате една от посочените темиДата18.05.2022
Размер16.16 Kb.
#114328
ТипИзложение
макроикономика

При разработването на курсовия проект да се спазват следната структура и изисквания:
Избирате една от посочените теми.

 • титулна страница с наименование на темата, факултетен номер и име и презиме на студента;

 • увод, изложение, заключение, използвани източници;

 • размер на курсовата работа между 10 и 15 стандартни страници (2500 думи);

 • интервал 1,5;

 • шрифт – Times New Roman 14

 • 1. Брутен национален продукт (БНП) и Брутен вътрешен продукт (БВП) - методи за измерване и компоненти. Други макроикономически измерители. БВП в България 2000-2010 г.

 • 2. „Неформалната” икономика в България - същност, измерване и последици.

 • 3. Инфлация - определение и измерване. Видове инфлация. Инфлацията в България 2000-2010 г.

 • 4. Кейнсианци и монетаристи за причините, пораждащи инфлация.

 • 5. Заетост и безработица: дефиниции, измерване, видове. Пазарът на труда в България 2000-2010 г.

 • 6. Инфлация или безработица: кривата на Филипс. Кривата на Филипс в избрани държави.

 • 7. Българската емиграция - потенциална емиграция, завръщащи се емигранти, социално-икономически последици.

 • 8. Циклични колебания - определение, видове, причини и последици.

 • 9. „Рецесия” и „експанзия” на примера на динамиката на БВП в България през 1990-2010 г.

 • 10. Макро-икономическо равновесие - кейнсиански и класически модел.

 • 11. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане - промяна на съвкупното търсене по Кейнс.

 • 12. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане - промяна на съвкупното предлагане според класиците.

 • 13. Фискална политика - дискреционни разходи и автоматични стабилизатори.

 • 14. Принципи на данъчното облагане - крива на Лоренц и крива на Лафер.

 • 15. Бюджетни приходи и бюджетни разходи - България 2007-2012 г.

 • 16. Бюджетно салдо и фискален резерв в България - 2007-2012 г.

 • 17. Вътрешен и външен държавен дълг на България - 2007-2012 г.

 • 18. Бюджетни философии - балансиран бюджет, циклично балансиран бюджет и функционални финанси.

 • 19. Измерване на паричното предлагане: парични агрегати. Компоненти на паричните агрегати в ЕС и в СЪЩ. Паричните агрегати в България през 2012 г.

 • 20. Централно банкиране - функции и политики. БНБ - развитие, управленска структура и политика.

 • 21.Въвеждане на Паричния съвет в България - причини и последици.

 • 22. Фракционно банкиране и паричен (депозитен) мултипликатор.

 • 23. Помощ за развитие и слаборазвити държави. Българската помощ за развитие - едно колебливо начало.

 • 24. Противоречиви аспекти на платежния баланс - на примера на България.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница