Проект обяснителна запискаДата23.07.2016
Размер360.88 Kb.
#2003


ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

По бюджета на Столична община за 2007 година


Уважаеми общински съветници,

Разработването на първия европейски бюджет на общините в Република България за 2007г. се извършва в една нова нормативна среда.

Най-важните нормативни промени произтичат от новите регламенти и параметри на Закона за държавния бюджет за 2007г. и Закона за местните данъци и такси, както и от възложените нови законови ангажименти в областта на защита при бедствия, социалните услуги, архитектурна достъпност, контрола и одита в общините.

Общинските бюджети през 2007г. трябва да създадат стабилна и в същото време достатъчно гъвкава и адаптивна финансова рамка, позволяваща на общините да привличат и акумулират ресурси в подкрепа на своите общински приоритети и инициативи.

През настоящата година Столична община ще насочи своите финансови ресурси към разширяване обхвата и повишаване качеството на услугите, предоставяни на населението, подобряване инфраструктурата на града, решаване на някои екологични проблеми и като резултат – подобряване качеството на живот на софиянци в процеса на предстоящото интегриране в Европейския съюз.

Предлагаме на Вашето внимание бюджет на Столична община за 2007 година, разработен по пълна бюджетна класификация и под формата на справки - приложения № 1 и № 2, съответно за приходната и разходна част.

При изготвяне на приходната част на бюджета са ползвани прогнозите на дирекции “Регулиране на търговската дейност” и “Приходи и администриране на местни данъци и такси” при Столична община, както и анализ на изпълнението към 31.12.2006г.

Бюджетът на Столична община за 2007 година е съобразен със заложената в Закона за държавния бюджет на Република България за 2007г. макрорамка за страната, както следва:

- минимална работна заплата от 01.01.2007г. - 180лв.

- увеличение на средната месечна брутна работна заплата с 10 на сто, считано от 01.07.2007г.;

- осигурителните вноски за ДОО са съгласно разпоредбите на чл.12 от Закона за

държавното обществено осигуряване, а за здравно осигуряване - в размерите, определени за 2006г. Съотношението работодател/работник се запазва от 2006г. 65:35.

- прогнозният валутен курс на щатския долар за 2007г. е 1.55 лв;

- заложената средногодишна инфлация за 2007г. - 4.4 на сто;

- предвижда се ръст на брутния вътрешен продукт от 5.8 на сто.

Приоритети при съставяне на бюджета са :

-осигуряване на кредити за извършване на разходи, свързани с евроинтеграцията;

- осигуряване на кредити , необходими за успешно усвояване на средствата от европейските фондове;

- осигуряване на кредити за решаване на важни и неотложни екологични проблеми.

- осигуряване на кредити за изграждане, текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура, на уличното осветление и светофарните уредби;

- подобряване материално-техническата база в училищата и детските заведения.
ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ /Приложение № 1/

В прихода е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2007г., включващи държавен трансфер на преотстъпен данък по Закона за облагане доходите на физически лица, трансфер за компенсиране на прихода от отменения пътен данък и целевата субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет.

Прогнозата за приходите за разглеждания период е в съответствие с макрорамката, промените в данъчните закони, свързани с бъдещото членство на РБългария в ЕС, както и тенденциите на постъпленията в бюджета през последните отчетни периоди.

Всичко по сборния бюджет на Столична община за 2007г. се предвижда да постъпят приходи в размер на 614 550 646 лв.
I. ПРЕОТСТЪПЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ /Приложение № 1А/

Средствата от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица

/ЗОДФЛ/ се преотстъпват и предоставят като държавен трансфер за финансиране на делегираните от държавата дейности. Размерът на тези средства се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на РБългария за съответната година, на база данъчната прогноза за приходите от данъците по ЗОДФЛ, събирани на територията на Столична община, но не повече от сумата на разходите за делегираните на общината дейности.

По бюджета на Столична община са заложени162 538 255 лв.,

които са разчетени със ЗДБРБ за 2007г. /чл.10 ал.1/ и представляват 23.8 от прогнозните постъпления от данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица за град София.

С бюджет 2007 година средствата за общинска пътна мрежа, предоставяни до 2006г. като трансфери от министерствата за общините, се разпределят със ЗДБРБ за 2007г. / чл.10,ал.1/, както следва:

- за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища за Столична община 456 900 лв. като част от целевата субсидия за капиталови разходи и ще бъдат преведени до 31 март. Общо за общините в страната за тази цел се разпределят 45 000 000 лв.

- за зимно поддържане и снегопочистване на пътища са разпределени 10 000 000 лв., от които за Столична община 146 400 лв. Тези средства се предоставят в частта на трансферите за местните дейности до 31.01.2007г. в размер до 75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 на сто.

Запазва се възможността при преизпълнение на приходите да бъдат осигурени от Министерски съвет 16 000 000 лв. за допълнителна целева субсидия за общините, която да се предостави до края на месец август, но измененият подход за разпределение на тези средства осигурява достъп само за тези общини, които получават изравнителна субсидия. Съгласно приложение 11 към § 50 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 година Столична община няма да получи допълнителна целева субсидия.

Годишният размер на държавния трансфер за общините през 2007г. се разпределя по тримесечия, както следва:


  • първо тримесечие - 30 на сто;

  • второ тримесечие - 25 на сто;

  • трето тримесечие - 20 на сто;

  • четвърто тримесечие - 25 на сто.

и се извършва текущо от Министерство на финансите чрез отделен платежен код за всяка община в системата за електронни бюджетни разплащания /чл.12 от ЗДБРБ за 2007г./.

Размерът на годишното компенсирано преизпълнение на преотстъпените данъци /§31 ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г. / по общини се установява на база на отчета към 30 юни и 30 ноември за текущата година, вместо към 30 септември и 30 ноември, и се разпределя за финансиране на делегираните от държавата дейности, както следва:

- 20 на сто за общината, в която е отчетено преизпълнението;

- 80 на сто между всички общини въз основа на критерии, определени от

министъра на финансите и Националното сдружение на общините в РБългария /НСОРБ/. Тази промяна ще позволи допълнително предоставените средства да бъдат разпределени своевременно и изразходвани по- ефективно.

Преизпълнението на преотстъпените данъци се разпределя в случай, че не се влошава утвърденото бюджетно салдо.

Промени в Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/ през 2007 година.

Скалата за облагане на доходите и броя на етажите ще бъдат същите, както и през тази година. Необлагаемият минимум от 180 лв. става 200 лв. Ставките са, както следва: 20 на сто за доходи между необлагаемия минимум и 250 лв., 10 лв. плюс 22 на сто за доходите между 250 и 600 лв. и 87 лв. плюс 24 на сто за доходите над 600 лв. /за годишната скала умножено по 12/.Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ - единната ставка на корпоративния данък се намалява от 15,0 на 10,0 на сто. Бюджетните предприятия се облагат с данък в размер на 2 на сто върху приходите за дейностите, имащи характер на стопански, в това число и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество /чл.250,ал.2/.
В проекта за бюджет, в частта му за общинските приходи, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2006г. и като са взети предвид измененията в нормативната уредба, са заложени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други.

II.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Собствени приходи / с общински характер/ 330 718 519 лв.

в това число:

- данъчни приходи 123 510 000 лв.

- неданъчни приходи 207 208 519 лв.Фиг.1 Бюджет на Столична община за 2007 г.- приходи1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

По Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

- данък върху недвижимите имоти 29 100 000 лв.

За отчетния период изпълнението е 102.2 на сто спрямо актуализирания бюджет. Събраните средства са в размер на 26 584 760 лв.

Увеличението на очаваните постъпления от данъка върху недвижимите имоти се базира на увеличението на данъчната оценка за жилищни имоти на граждани, чийто данък формира около 41 на сто от прихода по този параграф, както и от новодекларираните жилища.

- данък върху наследствата 10 000 лв.

Разчетът за данъка върху наследствата за 2007г. е намален, поради промяната на ЗМДТ чл.31, ал. 2 и отмяната на този данък за преките наследници, които са основни платци.

- данък върху превозните средства 24 000 000 лв.

Изпълнението е 101.2 на сто за 2006г., което се дължи на увеличаващия се брой МПС, както и на завишения размер на данъка в частта за тежкотоварните автомобили над 12 тона и влекачи. Новият начин за определяне на данъка от конски сили в киловати също води до неговото увеличение.

- данък при възмездно придобиване на имущество и дарения 70 000 000 лв.

От този данък през 2006г. са събрани 81 309 425 лв., което е почти два пъти повече от 2005г. Причината е в завишеният брой сделки, сключването на които до 31.12.2006г. не се засяга от промените в данъчното законодателство през настоящата година. Считаме, че разчетът за 2007г. не следва да се влияе от създалата се конюнктурна ситуация и заложените 70 000 000 лв. ще бъдат достигнати с напрежение.

- други данъци   400 000 лв., тук са отразени неиздължените суми от пътен данък за минали години, който вече не се администрира.

Със закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се правят следните основни промени:

- допълнение към чл. 4 регламентира обжалването на актовете, които се издават при устновяване, обезпечаване и събиране на местните данъци; компетентен орган при отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл.184, ал.2, от Данъчно-осигурителния процесуалeн кодекс /ДОПК/ е общинският съвет.

- създават се в чл. 9а нови алинеи 4 и 5, с които се дават правомощия на кметовете на общини да издават разрешения за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. за срок до една година от издаване на разрешението, а общинският съвет да бъде компетентният орган за отсрочване и разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок по-голям от една година.

- промяната в ал.1 на чл.9б е във врзка с влизането в сила на ДОПК и местните такси са определени като публични общински вземания. Целта е правилата по ДОПК за обезпечаване и събиране на публичните вземания да се прилагат и при обезпечаването и събирането на местни такси;

- с цел доближаване на данъчната оценка до пазарните цени на имотите са коригирани коефициентите за местоположение по таблици №№ 3 и 4 от Приложение 2 към Закона. Тези коефициенти са с най-голяма тежест при определяне на данъчната оценка, тъй като отчитат местонахождението на имота – по категория и зона; обстоятелството дали имотът е в строителни граници или извън тях, дали имотът е във вилна зона, а по отношение на производствените и селскостопанските имоти – дали те се намират в благоприятно положение по отношение на инфраструктурата. Увеличението на коефициентите за местоположение с 20 на сто води до съответното увеличение на данъчната оценка на недвижимите имоти със същия процент и съответно оказва влияние върху размера на местните данъци и таксата за битови отпадъци, чиято основа за изчисляване е данъчната оценка.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Прогнозата за неданъчните приходи за 2007 година е 207 208 519 лв.

Те включват приходи и доходи от собственост 26 800 000 лв.

Основен дял в тях имат приходите от наеми на имущество 10 000 000 лв.

и от наеми от земя 6 700 000 лв.

По §2404 “Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги” са предвидени 5 300 000 лв.

като са включени приходи от: продажба на тръжни книжа, продажба на входни билети, приходи от услуги и др.

Приходите от “Дивиденти” - § 2407, са регламентирани с чл.1 от Наредбата за управление на еднолични търговски дружества с общинско участие и са в размер на

4 500 000 лв.

В бюджетът са заложени да постъпят от местни такси 126 951 000 лв., в това число по видове такси, както следва:

- за битови отпадъци 97 500 000 лв.

При таксата за битови отпадъци изпълнението възлиза на 106.9 на сто спрямо актуализирания бюджет. Завишената от 01.01.2006г. данъчна оценка на имотите, при запазена ставка от 2005г. и увеличеният брой на новопостроените жилища са причина за високото изпълнение. В това число на таксата са и събраните задължения за минали години / недобори /.

За 2007 г. разчетът за постъпленията от тази такса е определен, като са отчетени следните фактори: увеличава се данъчната оценка, която е основа за изчисляване на таксата за физически лица. Относителният дял на събираната от физически лица такса е 52 на сто. Намалението на ставката за физически лица е от 2.35 на 2.00 промила, а за юридически лица остава 12 промила.

- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна 1 400 000 лв.,

прогнозата е занижена спрямо 2006г. поради неизпълнение на разчетите през последните години.

- за ползване на детски градини 8 000 000 лв.

Изпълнението на таксата за детски градини е 77.4 на сто от разчета в актуализирания бюджет за 2006г. Събраните средства са в размер на 7 032 560 лв.

- за полудневни детски градини 12 000 лв.

- за ползване на общежития и др. по образованието 25 000 лв.

- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването 1 500 000 лв.

- за социални услуги 1 000 000 лв.

- за добив на кариерни материали 4 000 лв.

- за административни услуги 3 900 000 лв.

Прогнозните приходи от таксата за административни услуги са значително

завишени спрямо 2006г.: очаква се да постъпят приходи от такси от дейността на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси”, завишени са и таксите за гражданско състояние.

- за технически услуги 10 000 000 лв.

Завишеният размер на таксата за издаване на разрешение за строеж, както и разширеният обхват на тези услуги в новата наредба са факторите за увеличаване на разчетените постъпления за 2007г.

- за откупуване на гробни места 800 000 лв.

- туристическа такса 1 800 000 лв.

- други общински такси 1 000 000 лв.

Въвежда се такса за кучета, разчетът е 10 000 лв.

От глоби, санкции и наказателни лихви са разчетени да постъпят 7 500 000 лв.

Отчетено е преизпълнение за 2006г. с 4.9 на сто спрямо актуализирания бюджет от по-голям брой издадни наказателни постановления от общинските органи по приходите.

От други неданъчни приходи 2 500 000 лв.

Разчетени са за 2 079 300 лв. корпоративен данък, 2 на сто върху приходите от дейности, с характер на стопански и 4 863 181 лв ДДС, които са отразени сас знак (-) в приходната част на бюджета.

От продажба на общинско имущество 50 000 000 лв.

Приходите по този параграф са изпълнени 118.5 на сто спрямо 2006 г.

Приходи от концесии 400 000 лв.III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

- целева субсидия за капиталови разходи 5 175 300 лв., в това число 456 900 лв. средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища, които до сега се отпускаха през годината от МРРБ като трансфер.

- компенсация за пътния данък в размер на 12 210 300 лв.

Този компенсиращ приход е оставен в размера от 2006г. Би следвало да се заложи ръст, аналогичен на ръста на приходите от данъка върху превозните средства.

Със ЗДБРБ за 2007 г. са разпределени средства в размер на 146 400 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на пътища.

Съгласно § 9 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г. изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с централния бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

Промените се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е необходимо решение на общинския бюджет /§ 10, ал.2 и 3/. Министърът на финансите извършва промени и когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните и стойностни показатели в делегираните от държавата дейности.

През 2006 г. по бюджета на Столична община са постъпили средства в размер на 73 901 659 лв. под формата на обща допълваща и изравнителна субсидия, допълнителна целева субсидия за капиталови разходи, от преизпълнение на данъците по ЗОДФЛ и трансфери от Централния бюджет в изпълнение на нормативни актове. С тази сума служебно през годината е завишен бюджетът на общината.IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА/

Със ЗДБРБ за 2007г., §31, ал.6, 7 и 8 се регламентира разпределението на преходния остатък, реализиран от делегираните държавни дейности. При условие, че няма неразплатени разходи и просрочени задължения, реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните държавни дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се разпределят от общинския съвет.

С решение на общинския съвет приоритетно в общинските дейности се покриват просрочените задължения и неразплатени разходи за заплати, осигурителни вноски и текуща издръжка.

Столична община приключва 2006 година без неразплатени разходи.

Преходният остатък, след приспадане на депоненти и целеви средства, прехвърлени от 2006г. като дарения, неизразходвани кредити с инвестиционно предназначение и др., се насочва за оперативни разходи през настоящата година.

Произходът на преходният остатък от 2006г. е преизпълнение на собствените приходи, реализирани икономии на трудови разходи и разходи за осигурителни вноски, както и непроведени по различни причини мероприятия, за които е разчетен кредит.

Преходният остатък от делегираните държавни дейности е 7 948 505 лв., насочени за оперативни разходи в същите дейности.

От преизпълнение на собствени приходи и от местни дейности 47 074 965лв., насочени за оперативни разходи, общинска отговорност, в това число срочен депозит от 10 000 000 лв.

Целеви средства, прехвърлени от 2006г. 5 448 189 лв.

Общински гаранционен фонд – депозит в лева и валута 4 268 359 лв.

Дължими ДДС и корпоративен данък за м. декември 2006г. 857 481 лв.


От Японската банка за международно сътрудничество по заема за метрото през 2007 г. ще бъдат усвоени 50 049 600 лв., в това число за консултантски услуги 3 209 149 лв.

Последно усвояване по кредита за изграждане на ромски жилища в кв. Христо Ботев, от Банката за развитие при Съвета на Европа 775 000 лв.

По Договора за кредит с Европейската банка за възстановяване и развитие, по Проекта за рехабилитация на масовия обществен транспорт в гр. София през 2007г. ще постъпят 20 782 000 лв. За погасяване на главница по същия заем са разчетени 9 828 232 лв.

По кредити от банки в страната:

- от Райфайзенбанк за финансиране на програмата за капиталови разходи, за погасяване през 2007г. са необходими 14 684 616 лв.,

- За погасяване на инвестиционния заем от 2006г. 4 285 713 лв.

Поетият дълг от общините по инструменти за усвояване на средствата от европейските фондове не се включва в обхвата на разпоредбата по чл.12 от Закона за общинския дълг.

V. ТРАНСФЕРИ ОТ И ЗА БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

С получените през годината като трансфер средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет по приходната и разходната част.

През 2006г. са постъпили трансфери от бюджетни и извънбюджетни сметки общо в размер на 9 224 379 лв. С тази сума е завишен общият размер на бюджета на Столична община.VI. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

По бюджета на Столична община за 2007 година няма разчетени кредити, свързани с безлихвени заеми.Общо приходите по бюджета на Столична община за 2007г. са в размер на

614 550 646 лв.

Приложенията по бюджета на Столична община за 2007 г. по приходната и разходната част /№ 1 и № 2/ са разработени по Единната бюджетна класификация /ЕБК/ за страната, в сила за 2006 година. След предоставяне от МФ на бюджетната бланка за общините, разчетът ще бъде приведен в съответствие с ЕБК за 2007г.ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Разходите по бюджета на Столична община за 2007г. са в размер на

614 550 646 лв.

и са балансирани с приходите. Отразени са структурните промени и са намалени еднократните кредити.

За делегирани държавни дейности са разчетени 170 486 760 лв.

За общинските дейности се предвиждат общо 440 820 033 лв.

В това число:

За текущи разходи 307 270 479 лв.

За капиталови разходи 133 549 554 лв.

За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 3 243 853 лв.

Съгласно единната бюджетна класификация за страната, разходите се разделят на:

Разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови

правоотношения 103 833 439 лв.

в това число:

- за делегирани държавни дейности 92 982 588 лв.

- за делегирани дейности, финансирани с местни приходи 1 467 850 лв.

- за общинските дейности 9 383 001 лв.

Средствата за работна заплата за 2007г. са завишени с 10,0 на сто, считано от 01.07.2007 година.

За делегираните от държавата дейности са разчетени трудови разходи за 12 месеца за плановата численост на персонала. Числеността на персонала и средните брутни работни заплати за общинските дейности се определят от Столичен общински съвет. Съгласно Решение на Министерски съвет № 926 от 29.12.2006г., от 01.01.2007г. кметът на общината определя числеността на персонала във функция „Образование”, която е делегирана държавна дейност, в рамките на средствата, предоставени с единните стандарти.

Изменението на средните месечни брутни работни заплати се извършва на основата на нормативен акт.

Възнагражденията на лицата с минимална работна заплата са в размер на 180 лв. и се осигуряват в рамките на определените средства за трудови разходи / § 14 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г./.- Осигурителните вноски за осигурените за всички осигурителни случаи са в

размер на 29 343 610 лв.

- за делегирани държавни дейности 26 167 286 лв.

- за делегирани дейности, финансирани с местни приходи 671 139 лв.

- за местните дейности 2 505 185 лв.

Средствата за осигурителните плащания са разчетени с размер на вноските, съгласно чл.12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

За 2007 година осигурителните вноски се разпределят в съотношение 65,0 на сто за сметка на осигурителя и 35,0 на сто за сметка на работника или служителя, както е залегнало в ЗДБРБ за 2007г. - запазва се съотношението от 2006г.

Здравноосигурителните вноски са в размер на 6.0 на сто, 3.9 - за сметка на работодателя и 2.1 - лични здравноосигурителни вноски.

Съгласно § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г. с решение на общинския съвет след 30 юни могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната функция за делегирана от държавата дейност, без да се увеличава средната месечна брутна работна заплата, утвърдена от отрасловото министерство.

Разходите за веществената издръжка са 347 824 043 лв.,

разпределени, както следва:

- за делегирани държавни дейности 51 336 886 лв.

- за дофинансиране на делегирани дейности 1 104 864 лв.

- за местните дейности 295 382 293 лв.

Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление,

текущи ремонти, външни услуги, учебни помагала, храна и поевтиняване на храната в ученическите столове, средствата за работно облекло и СБКО и други в съответствие с дейността. Субсидиите за читалища, както и за медицинска дейност също са в рамките на разчетените веществени разходи.

В рамките на издръжката на съответните бюджетни функции и дейности са включени целеви средства от 2006г., неизразходвани дарения и др., преминали като преходен остатък в настоящата година. В рамките на държавната отговорност тези средства възлизат на 981 482 лв., в дейностите, дофинансирани с общински приходи 112 994 лв. и в общинските дейности 4 353 713 лв., от които за капиталови разходи 2 836 347 лв.

Приоритети при изпълнението на бюджета /при разпределение на ежедневно постъпващите по бюджета на общината средства/ следва да бъдат: заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, храна, отопление и осветление, както и издръжка на финансираните от общинския бюджет социални, здравни и образователни заведения.

Разделянето на дейностите на държавни и общински, както и определянето на стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности се извърши с РМС №926 от 29.12.2006 година. За функция “Образование” се въвежда нов единен стандарт, включващ издръжка, заплати, осигуритени вноски и други възнаграждения и плащания, като разходи за един ученик или едно дете.

С решение на Столичен общински съвет може да се предвиди резерв в делегираните от държавата дейности в размер до 10 на сто от одобрените средства /чл. 14, ал. 1 от ЗОБ/. В бюджета за 2007г. са разчетени като резерв 1 567 023 лв. с източник преходен остатък от делегирани дейности.

Планирането на резерв за неотложни и непредвидени разходи в местните дейности е без ограничение в размера и част от него през настоящата година е предназначен за превантивни и последващи дейности при стихийни бедствия и аварии, за съучастие в дейности чрез публично-частно партньорство, за съфинансиране на проекти, както и за непредвидени разходи с екологична насоченост. Фиг.2. Структура на разходите на бюджета на Столична община за 2007 г.
I. Функция “Общи държавни служби”

Включва дейностите на Столичния общински съвет, общинската и районните администрации и дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”.

Със ЗДБРБ за 2007 г. не е прието предложението на НСОРБ за поемане от държавата на 30 на сто от издръжката на общинската администрация и разходите за общински съвети във връзка с изпълняваните от тях общодържавни функции.

Увеличаване числеността на персонала на административните структури, в т.ч. за европейската интеграция, следва да се осигурява в рамките на оптимизиране на числеността на персонала на администрациите на разпоредителите с бюджетни кредити от различна степен /§ 75 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г./.

Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, която е общинска отговорност, са в размер на 1 337 441 лв.
и представляват разходите за издръжка на Столичен общински съвет, както следва:

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, приет с Решение № 1 /Протокол № 7/ 19.01.2004г. на СОС, за 2007г. са разче­тени средства за възнаграждения на общински съветници в размер на 840 000 лв.

- осигурителни вноски 190 055 лв.

- веществени разходи 283 500 лв.

Тук са разчетени средства и за финансово осигуряване дейността на обществения посредник – 94 000 лв.

За “Общинска администрация” средствата са 30 848 573 лв.,

в това число: контролни и държавни органи – дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” преминават в дейност “Общинска администрация” съгласно ЗДБРБ за 2007г., 10 щатни бройки за одитори, предоставени с корекция на бюджета за 2006г. от Министерство на финансите, в изпълнение на Закона за вътрешен финансов контрол, както и заплати и издръжка на общинската администрация в Столична община и по райони.

Заплатите и осигурителните вноски са държавна отговорност и са, както следва:

- заплати за 2154.5 щатни бройки 12 236 881 лв.

- осигурителни вноски 3 970 391 лв.

- други възнаграждения на персонала 1 223 688 лв.

Допълнително 129 щатни бройки над разчетените с проекта на ЗДБРБ за 2007г., за допълване до гласуваната структура на общинската администрация в Столична община и районите, се финансират за сметка на собствени приходи. Заплатите и осигурителните вноски на тази численост са, както следва:

- заплати 815 906 лв.

- осигурителни вноски 518 095 лв.

- други възнаграждения на персонала 950 000 лв.

Веществената издръжка е за сметка на общинските приходи и възлиза на

11 133 612лв.

В тази дейност се разчитат средства за данък сгради на обектите - общинска собственост; разходите, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /чл.25/; разходите за представителни цели; за канцеларски материали, поддръжка на техниката и всички веществени разходи по издръжка на сградите, в които се помещава общинската администрация, включително и на районите; средства за издръжка на представителството на гр.София в гр.Брюксел - Белгия. Разчетени са средства за разработване на проекти и програми като текущи разходи, в размер на 1 000 000 лв., както и за обучение на служители в тази връзка – 500 000 лв.II. Функция “Отбрана и сигурност“

По бюджета са разчетени 7 676 000 лв., от които общинска отговорност 5 144 003 лв., предназначени за охрана, съгласно сключени договори. Намалени са средствата за охрана на вододайната зона, които ще се поемат от “Софийска вода” АД.

В тази функция са включени разходи за специфични дейности - за издръжка на центрове за социална превенция и консултативни кабинети, издръжка на местните комисии за борба с противо-обществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ по райони, за възнаграждения по Наредба № 3 от 2005г. към същите комисии; за издръжка на детските педагогически стаи; за издръжка на Столичен отрезвител; Дом за временно настаняване на пълнолетни лица; средства съгласно чл.51 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за възнаграждения и осигурителни плащания на денонощните дежурни; на отговорници и техници на пунктове за управление /ПУ/ и радиоподвижни централи /РПЦ/, за поддръжка на ПУ и РПЦ; за поддръжка на средства за противохимична защита /СПХ/ и за организационни мероприятия; за издръжка приемните на кварталните отговорници /ПМС № 255 от 10.10.1996г./, които се финансират за сметка на държавния трансфер.

Щатната численост на персонала, разчетена със ЗДБРБ за 2007г., е 46 щатни бройки, от които за Областен съвет за наркотични вещества 22 щ.бр. /в това число председател и секретар/ и за техници и охранители на Пунктовете за управление – 24 щ. бройки.

Като нещатна численост са предвидени 177 бройки: оперативни денонощни дежурни по ПМС 258/02.12.2005г. -125 бр. и по ПМС 351/1997г. – 52 бр.

Разчетени са възнаграждения за 298 обществени възпитатели.

Средствата за медицински прегледи на донаборници /чл. 182, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария/ и по чл.183, ал.1, се предвиждат в републиканския бюджет и се предоставят на общините допълнително, въз основа на действително извършените разходи, под формата на обща допълваща субсидия.

III.Функция “ Образование”

В тази функция като делегирани дейности са определени специалните детски градини и предучилищна полудневна подготовка на 6 годишни деца, общообразователните и спортни училища, професионалните паралелки и общежитията, а в частта за работна заплата и осигурителни плащания - целодневните детски градини и обединени детски заведения.

Предвидените средства са в размер на 147 177 665 лв.

За делегирани държавни дейности 124 548 444 лв.

В това число:

- заплати 71 997 169 лв.


- осигурителни вноски 19 715 334 лв.

- издръжка в размер на 32 535 941 лв.

В делегираните от държавата дейности по образование за 2007г. се въвежда единен разходен стандарт за финансиране обучението на едно дете или един ученик, който включва разходите за възнаграждения на персонала и разходите за издръжка. За детските градини в единния стандарт се включват като издръжка само средствата за здравословни и безопасни условия на труд и за квалификация на педагогическия персонал.

От 2007г. кметът на общината утвърждава числеността на персонала по дейности и по детски градини, училища и обслужващи звена, в рамките на определените по стандартите средства за съответните дейности. Средствата за заплати на персонала в други дейности по образованието се заделят от средствата, определени по единните стандарти за детските градини, а за извънучилищни дейности – от средствата на училищата.

Размерите на задължителните осигурителни вноски от работодателя са запазени на нивото от 2006 година.

За поевтиняване на храната в ученическите столове и бюфети, в рамките на стандартите за издръжка на съответната държавна дейност, са определени с чл.51, ал.1 от ПМС № .../2007г.:

1. За учениците в спортните училища:

а) закуска - до 0.30 лв.

б) обяд - до 1.15 лв.

в) вечеря - до 0.65 лв.

2. За учениците в общообразователните, професионалните и други училища и

децата в предучилищна подготовка:

а) закуска - до 0.15 лв.

б) обяд - до 0.40 лв.

в) вечеря - до 0.20 лв.

На учениците от първи до четвърти клас, които получават безплатна закуска и

топла напитка по Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в училищната възраст, не се осигуряват средства за поевтиняване на закуските в ученическите столове.

В бюджета не са включени средства за режийни разноски за 2007г.

От преходен остатък от делегираните държавни дейности се предоставят допълнително за издръжка над разчетените със ЗДБРБ за 2007г. кредити 4 000 000 лв., както и целеви средства за основен ремонт в размер на 300 000 лв., предоставени от МФ през 2006 г. като целева субсидия.

За общинските дейности се предвиждат 22 537 147 лв.


В тези средства влизат заплатите и осигурителните вноски на полудневните детски градини и издръжката на полудневните и целодневни детски градини и Обединени детски заведения, извънучилищни дейности и други дейности по образованието. Идръжката е в размер на 22 507 570 лв., което е с 2 000 000 лв. над разчета за 2006 година.

Съгласно Закона за местни данъци и такси, чл.8, издръжката на тези дейности следва да бъде до размера на събраните такси, които по приходната част на настоящия проекто-бюджет са заложени в размер на 8 000 000лв. Когато се налага защита на обществения интерес, общинският съвет може да одобри по-голяма издръжка за сметка на други общински приходи.

Средствата за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета /Наредба № 3/ 14.05.99г./, по реда на § 35 от Допълнителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета /ДВ бр.36/1998г./, се предоставят от Републикански бюджет, като на основание чл.34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет, министъра на финансите, по предложение на министъра на образованието, извършва промяна в бюджетните взаимоотношения на общината с Републикански бюджет в рамките на предвидените в централния бюджет средства за страната.

По същия ред от тази година ще се предоставят допълнителни средства за втори „час на класа”.

В централния бюджет са предвидени 171,0 млн. лв. за финансиране на национални програми за развитие на средното образование, одобрени от Министерския съвет, при спазване на определени приоритети /§ 65 от ЗДБРБ/.
IV. Функция “ Здравеопазване “

Разходите за здравеопазване за 2007г. възлизат на 27 699 634 лв.Делегирани дейности в здравеопазването са диспансерите, средствата за работна заплата и осигурителните плащания за детските ясли, комплекси за детско хранене и медицинския персонал в училищното здравеопазване. За тях са разчетени 12 564 996 лв.

от които за издръжка и субсидия за здравна дейност 5 215 744 лв.От преходен остатък от делегираните държавни дейности е завишена издръжката на диспансерите за психиатрични и за пневмофтизиатрични заболявания общо с 400 000 лв., поради ниските стандарти за издръжка.

Общински дейности са: издръжката на комплексите за детско хранене, издръжката на детските ясли, на медицинските сестри в ОДЗ, на част от персонала в дирекция “Здравеопазване”, Специализираните болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – 4 броя и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманията, както и за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и за общински програми, реализирани от четири общински многопрофилни болници за активно лечение и две акушеро-гинекологични болници. За общински дейности от бюджета за 2007г. са предвидени 14 446 210 лв.

С Решение № 778/12.10.2006г. на СОС се разкриват нови 70 яслени места в самостоятелните детски ясли във функция “Здравеопазване”.

Заплатите и осигурителните вноски на 160 щ. бр. персонал, разчетени като дофинансиране, възлизат на 688 428 лв.

Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица, както и на други лица за медицински транспорт се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването /§ 56 от ПЗР от ЗДБРБ за 2007г./.

Съгласно разпоредбите на § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2007г., заплатите и осигурителните вноски на заетите в здравните кабинети в детските заведения и училищата на републиканско и общинско подчинение и през 2007г. се финансират от общинските бюджети. Издръжката им се поема в зависимост от финансирането съответно от републиканския и от общинския бюджет.

За безплатни или предоставяни с намаление лекарства на ветераните от войните,

на основание Наредба № 17/2000г., в изпълнение на чл. 4, ал. 1 на Закона за ветераните от войните и на чл. 2, ал. 1 на ПМС № 30 от 1986г. средства са предвидени в централния бюджет и се предоставят на основата на действително извършени разходи на общините.

Средства за пътни разходи на правоимащи болни, които са предвидени в централния бюджет, се предоставят на основата на действително извършените разходи като обща допълваща субсидия на общините, по ред и списък на заболяванията и състоянията, определен от министъра на финансите, съгласувано с министъра на здравеопазването.V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “.

Разчетените по бюджета разходи са в размер на 13 974 523 лв.,

в това число за делегирани дейности /социални домове/ 7 217 883 лв.,

от тях за заплати 2 037 018 лв.,

за осигурителни вноски 522 824 лв.,

и за издръжка 4 221 019 лв.Към издръжката, разчетена за функцията със ЗДБРБ за 2007г. са добавени 1 000 000 лв. от преходен остатък от делегираните от държавата дейности и неизразходвани целеви средства от 2006г. 437 022 лв. – компенсации за карти за пътуване на правоимащи.

С РМС № 926 от 29.12.2006г. са разделени дейностите на делегирани от държавата и местни и са определени стандарти за издръжка. Създадени са нови делегирани социални услуги. За някои от тях са определени различни стандарти, в зависимост от начина на предоставянето им – пряко или чрез възлагане. За Столична община са предвидени кредити със ЗДБРБ за 2007г. за създадения с Решение №703/14.09.2006г. на СОС “Комплекс за социални услуги на лица и семейства” с “Център за обществена подкрепа” с капацитет 120 бр. клиенти на месец и звено “Майка и бебе” с капацитет 10 места.

За други нови услуги, за които са предвидени стандарти за издръжка, средства ще бъдат предоставяни през годината с корекция на бюджета.

В дофинансиране на държавни дейности е отразена сумата от 148 430 лв.

за заплати и осигурителни вноски на одобрени от СОС допълнителни щатни бройки персонал в социалните домове.

Общински дейности за функцията остават трапезарии, домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида и 9 бюра за социални услуги. За тях са разчетени общо 6 608 210 лв.

в това число заплати 1 412 586 лв.

осигурителни вноски 331604 лв.

издръжка 4 864 020 лв.,

в рамките на издръжката 2 500 000лв. за асистенти на хора с увреждания – услуга, която ще се предлага от общината.

На основание Решение на СОС № 37 /Протокол №8/ 14.03.2000г./, от общинските бюджети се подпомагат разходите за погребения за самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Дейността по предоставяне на помощите е възложена на дирекция “Социални дейности” със Заповед № РД-09-377/15.05.2000г. на Кмета на Столична община. Средствата, разчетени за тази цел, се отразяват в дейност № 745 “Обредни домове и зали” по разходен параграф “Други помощи по решение на общинските съвети” и за 2007г. са 37 000 лв.

VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи.

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2007 година са разчетени средства в размер на 120 329 665 лв.

В това число за заплати на всички дейности в отрасъла 2 278 816 лв.

за осигурителни вноски 538 591 лв.

веществена издръжка 117 512 258 лв.

Размерът на кредитите за дейност “Чистота” е 98 068 481 лв.,

в това число за веществени разходи 95 819 921 лв.

В тези средства са включени заплати, осигурителни вноски и издръжка на “Столичен инспекторат” 2 882 405лв., в това число 171 000 лв. за ушиване на униформи, съгласно Решение на Столичен общински съвет.

- кредитите по договори за почистване на града 50 500 000 лв.

- неразплатени разходи за зимно почистване от 2005г. 8 000 000 лв.

- за рекултивация на сметоразтоварището в Суходол 2 000 000 лв.

- експлоатационни разходи за депониране на отпадъци 2 000 000 лв.

- за рекултивация на сметоразтоварище Долни Богров 144 000 лв.

- за разходи по обработка на отпадъците и пакетиране 26 000 000 лв., в това число и дължимото ДДС за услугата.

- извозване на бали 3 000 000 лв.

- информационна система за контрол 500 000 лв.

- за почистване на междублокови пространства и нерегламентирани сметища

1 500 000 лв.

- за зимно почистване и поддържане на пътищата в парк “Витоша” и на четвъртокласна пътна мрежа 1 542 076 лв.

Източник за финансиране на дейност “Чистота”, както и почистването на паркове и градини, е таксата за битови отпадъци.

Дейност “Бани и перални” 19 159 лв.

Дейност “Озеленяване” 6 134 736 лв., в това число 1 500 000 лв. за почистване на паркове, като тези средства са с източник таксата за битови отпадъци.

Дейност “Групи за ликвидиране на незаконно строителство” 689 469 лв.

Дейност “Други дейности БКС” 560 752 лв.

В тази дейност са предвидени разходи за текущ ремонт на общите части на общински жилища.За поддържане на уличното осветление на столицата и пътната сигнализация

13 200 000 лв.

Тези средства са предназначени за поддръжка на уличното осветление и светофарните уредби, пътна маркировка и заплащане на електроенергия за дейността, изграждане на еластични огради/мантинели и целево 700 000 лв. за подмяна на улични табели.

За “Водоснабдяване и канализация” 1 407 068 лв., в това число за поддържане и аварийни ремонти в райони, чиято канализация не се поддържа централно, както и за почистване корита на реки. В сумата са включени неизразходвани целеви дарения от 2006г. в районите – 257 068 лв.

За разработки, свързани с опазване на околната среда 250 000 лв.

За общинска програма за развитие на ромската общност в гр. София /ОПРРОС/ са предвидени 60 000 лв.


отразени в рамките на дейност 619 “Други дейности по жилищно строителство и БКС”, § 1098 “Други некласифицирани в други параграфи и подпараграфи”.

По проекто-бюджета са разчетени средства за издръжка на осем общински предприятия, които съгласно Решение на СОС и на основание § 9 от ПЗР на ЗДБРБ за 1999г. се финансират от бюджета. Общият размер на кредитите е 11 444 108 лв., в това число 3 800 000 лв. за цифров модел на кадастър, 40 000 лв. за реставрационни работи на ОП “Стара София”

Разчетени са разходи за консултантски услуги по изграждане на метрото в размер на 3 209 149 лв., които се финансират за сметка на заема от Японската банка за международно сътрудничество.

§§ 51,52,53 -“Капиталови разходи”

За 2007г. за финансиране на инвестиционната програма на Столична община се предвиждат 133 549 554 лв.

с източници за финансиране:

- целева субсидия от Републиканския бюджет 5 175 300 лв.,

в това число 456 900 лв. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища, разчетени със ЗДБРБ за 2007г.

- от местни данъци и неданъчни приходи 59 976 803 лв.

- кредит от ЯБМС за метрото 46 840 451 лв.

- кредит за рехабилитация на градския транспорт от ЕБВР 20 782 000 лв.

- кредит от Банката за развитие към Съвета на Европа за

изграждане на ромски жилища в кв.Христо Ботев 775 000 лв.

Кредитите са насочени по параграфи както следва:

- за придобиване на дълготрайни материални активи 108 916 706 лв.

- за основен ремонт 22 682 848 лв.

- за придобиване на нематериални дълготрайни активи 1 950 000 лв.

Разпределението на средствата по обекти е посочено в Приложение № 3.

При разработването на поименния списък са използвани Програма за управление на техническата инфраструктура: транспортно-комуникационна и водоснабдяване и канализация 2007 - 2010г., както и предложенията на отраслевите дирекции към Столична община.

Акцент в програмата за капиталови разходи остава изграждането на Метрополитен – София: от метростанция 7 до метростанция 9 с кредит от Японската банка за международно сътрудничество и продължението на трасето с три броя метростанции до ж.к. “Младост”.

В Републиканския бюджет са предвидени като целева субсидия 20 000 000 лв., от които 10 000 000 лв. за изпълнение на строително - монтажни работи и 10 000 000 лв. за последно плащане на шестия метровлак по договора за доставка на подвижен състав със ЗАО “Метровагонмаш”. Тези средства не са посочени в поименния списък, тъй като ще бъдат предоставени през бюджетната година чрез промяна на взаимоотношенията с републикански бюджет.

Строителството на повечето обекти от цитираната по-горе Програма стартира през 2008г. и след нея, но през 2007г. се предвиждат средства за проектиране /инвестиционно проектиране - 1 457 000 лв. и за градоустройствени проучвания -1 900 000 лв./ и отчуждаване. Отчитайки осигурения финансов ресурс от собствени бюджетни средства, за реконструкция и разширение на основни градски артерии са разчетени 5 850 000 лв., а за основен ремонт на основни градски артерии, улици и кръстовища - 9 000 000 лв. За реконструкция и основен ремонт на релсов път и кабелно-контактна мрежа 7 010 000 лева.

За 2007г. е обезпечена със средства и програмата за подобряване на инженерната и социална инфраструктура в кв.Суходол, Горни Богров, Долни Богров и с. Яна.

През тази година са предвидени бюджетни средства и за основен ремонт на: училища и детски градини - 6 175 948 лв., специализирани социални домове - 2 000 000лв. и за административни сгради. Независимо от осигуряването на по-добро финансиране на инвестиционната програма на Столична община със собствени бюджетни средства, много проекти, важни за подобряване на градската комуникационно-транспортна система и създаване на условия за по-добро обслужване на бизнеса и населението, не бяха включени. Това отново ще наложи необходимостта от допълване финансирането на капиталовата програма с извънбюджетен източник – Столичен общински приватизационен фонд.

VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Група 2 - “Физкултура и спорт” 605 784 лв.
за програми за младежки дейности и спорт, за спортни мероприятия в училищата по райони. Намалени са средствата за заплати, осигурителни вноски и издръжка на две щатни бройки, поради приватизацията на спортната база в район “Кремиковци”.

Допълнителна възможност предоставя ПМС №129/2000г., съгласно което училищата и детските градини, на база защитени проекти, могат да получат допълнително от републиканския бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
Група 3 - “Туризъм”

По проекта са разчетени 70 900 лв, заявени от Български туристически съюз, за подпомагане на 16 обекта за социален туризъм, стопанисвани от столичните туристически дружества, на основание чл. 59, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Спрямо разчета за 2006г. са намалени средствата, предоставени по Програма ФАР, с които бяха изградени екопътеки в парк Витоша – 359 984 лв.

Група 4 - “Култура”

Разчетените разходи за 2007 г. са в размер на 13 413 752 лв

В това число за делегирани дейности са предвидени средства, както следва:

- Читалища – субсидия 3 188 924 лв.

- Столична библиотека 1 251 210 лв.,

в това число издръжка 471 209 лв.,

- Столична градска художестена галерия 185 323 лв.,

в това число издръжка 95 266 лв.

За общински дейности се предвиждат 8 757 375 лв.

в това число:

- заплати 2 969 570 лв.

- осигурителни вноски 713 467 лв.

- издръжка 5 074 338 лв.

В тази издръжка са включени 250 000 лв. прогнозни постъпления от собствени приходи на общинските театри за 2007 година и 296 078 лв. целеви разходи за мероприятия, свързани с присъединяването на България към Европейския съюз.

В група “Култура” местни дейности са: “Радостен обреден дом”; четири общински театъра, които от 2006г., с решение на СОС станаха второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на делегиран бюджет; Зоопарк-София, както и средствата за културни прояви от местно значение в районите и Столична община.

По указание на Министерство на финансите в раздела се отразяват средствата за помощи при погребения на социално слаби, бездомни, безпризорни и без близки роднини в размер на 37 000 лв.VIIІ. Функция “Икономически дейности и услуги”
За заплащане частта от преференциални карти за пътуване в масовия градски транспорт на правоимащите, съгласно Наредба на Столична община, регламентираща безплатните и с намалени цени пътувания на определени категории граждани и на основание сключен договор, са предвидени 50 000 000 лв.

Група 2 - Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

Дейност 829 “Други дейности по селско стопанство”

Разчетените средства са в размер на 495 186 лв.,

В тази дейност са отразени средствата за заплати и издръжка на ОП “Управление на общински земи и гори” с численост 16 щатни бройки /завишени с 5 щ. бр. от 01.01.2007г. по решение на СОС/, издръжка за дейността на предприятието и за 14 щ. бр. полски пазачи в районите, на чиято територия има земеделски земи.

Дейност 832 - “Ремонт и поддържане на пътищата”

Разходите за дейността са в размер на 21 149 702 лв.

от общински приходи.

В това число 149 702 лв. предоставени със ЗДБРБ за 2007 г. за зимно поддържане на пътища /парк Витоша/. До 2006г. тези средства се предоставяха през годината от Агенция “Пътища” като трансфер.

С изменение в Закона за железопътния транспорт /чл.30,ал.5/, поддържането и експлоатацията на железопътните прелези през 2007г. ще се финансира от републиканския бюджет /§ 82 от ПЗР на ЗДБРБ/.

Дейност 898- “Други дейности по икономиката”- местна дейност

Разчетени са разходи в размер на 14 489 712 лв.

- за заплати 459 292 лв.

- за осигурителни вноски 108 255 лв.

- за издръжка 13 922 165 лв.

В тези средства е включена издръжката на счетоводните звена в системата на Столична община, както и кредити за отчуждени имоти 13 000 000 лв., в това число и за отчуждителни процедури по проекти, когато има такова условие за предоставяне на финансиране.

Допълнително през годината, на база действително извършени разходи, се предоставят от републикански бюджет средства за изплащане на присъдени издръжки, които се отразяват в тази дейност.

В настоящия разчет са отразени всички целеви средства, неусвоени през 2007г., като дарения, заеми с инвестиционно предназнчение и други.

Функция ІХ. Други разходи

Дейност 910 “Разходи за лихви”

Лихви по заеми

Разчетени са средства за лихви и разходи по обслужване на кредитите в размер на 4 409 163 лв.

/по заемите за: рехабилитация на градския транспорт от Европейската банка за възстановяване и развитие, Метро - София от Японска банка за международно сътрудничество, Ромски проект - изграждане на жилища от Банката за развитие при Съвета на Европа; по сключеният договор за заем от „Райфайзенбанк /България/” ЕАД в размер на 38 180 000 лв., както и за заема от 20 000 000 лв. от 2006г. за основен ремонт на пътища/.
Общо разходите по бюджета на Столична община за 2007г. се предвиждат в размер на 614 550 646 лв.

* * *


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница