Решение на Общински съвет Елхово №494/42/1/ 17. 02. 20. 5 гстраница1/8
Дата10.04.2018
Размер1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В
ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.

( приета с решение на Общински съвет - Елхово № 494/42/1/ 17.02.20.5 г. )
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Елхово .

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Елхово за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г. Тя съдържа:


  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.

  2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия.

  3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

  4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.


II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост


по редВид дейност

Прогнозен резултат в лв.
очаквани приходиА. От управление на имоти-общинска собственост
1.

Отдаване под наем на помещения

40 000

2.

Отдаване под наем на терени

10 000

3.

Приходи от обезщетения /гаражи/

10 000

4.

Отдаване под наем на жилища

11 520

5.

Отдаване под наем на язовири

30 000

6.

Отдаване под наем и аренда на земеделска земя

120 000
Всичко от управление на имоти-общинска собственост

221 520
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
1.

Продажба на имоти-общинска собственост

71 236

2.

Учредени вещни права

16 560

3.

Ползване на дървесина от общински горски фонд и извън него с ДДС

108 000
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

195 796
Всичко приходи

417 316
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1.

За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.)

4 510

2.

За оценки

600

3.

За обявления

500

4.

За маркиране на корен при ползване на дървесина от общинския горски фонд с ДДС

12 700

5.

За добив на дървесина с ДДС

50 000

6.

За административни услуги от Държавно горско стопанство - Елхово

50

7.

Оран минилиризовани ивици /гори/ с ДДС

2 500

8.

Граждански договори за експедиране на дървесина без ДДС

2 000

9.

Горива и материали без ДДС

4 000


10.

Разходи за товарене, разстоварване и транспортиране на дървесина за огрев до общинските обекти

8 000
Всичко разходи

84 860III.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ.
СТАРТИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА

ОБЩИНСКИ ИМОТИ


№ по ред

Вид дейност1.

Самостоятелен обект в сграда за офис с идентификатор 27382.500.935.1.28 със ЗП 24.60кв.м, разположен в партерен етаж от жилищна сграда, построена през 1969г., находяща се в гр.Елхово на ул.“Търговска“№31

2.

Сграда с идентификатор 27382.500.577.1 със ЗП 34кв.м, разположена в ПИ с идентификатор 27382.500.577, построена 1965г., находяща се в гр.Елхово на ул.”Пирин”6.

3.

ПИ с идентификатор 27382.500.9774 с площ 12650кв.м, находящ се в гр.Елхово, кв.149, парцел І по ЗРП на гр.Елхово, одобрен през 1980г.

4.


Язовир – им.№000326 с площ 68,566дка, находящ се в землището на с.Гранитово, м.“Кукорево“ за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

5.

Язовир – им.№000047 с площ 57,517дка, находящ се в землището на с.Мелница, м.“Чакъров кладенец“ за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

6.

Язовир – им.№000207 с площ 16,984дка, находящ се в землището на с.Мелница, м.“Кюмюрлюци“ за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

7.

Язовир – им.№000067 с площ 23,460дка, находящ се в землището на с.Мелница, м.“Комсаля“ за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

8.

Язовир – им.№000357 с площ 8,099дка, находящ се в землището на с.Мелница, м.“Могилата“ за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

9.

Язовир – им.№000006 с площ 70,669дка, находящ се в землището на с.Малко Кирилово, м.“Юрта“ за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

10.

Водоем – им.№000044 с площ 2,254дка, находящ се в землището на с.Малко Кирилово за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

11.

Язовир – им.№000066 с площ 183,308дка, находящ се в землището на с.Бояново, м.“Пладнището“ за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

12.

Язовир – им.№000004 с площ 459,665дка, находящ се в землището на с.Пчела, м.“Мандрата“ за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

13.

Язовир – им.№000064 с площ 82,559дка, находящ се в землището на с.Жребино, м.“Кайряка“ за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

14.

Водоем – ПИ с идентификатор 27382.14.15 с площ 19589дка, находящ се в землището на с.Гранитово, м.“Кукорево“ за рибовъдна дейност и други дейности разришени от закона.

15.

Рибарник – имот №000012 с площ 73,067дка, находящ се в землището на с.Раздел до м.“Караишлия за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

16.

Язовир – имот № 000216 с площ 63,065дка, находящ се в землището на с.Раздел, до м.“Поляните“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

17.

Язовир – имот №000302 с площ 62,542дка, находящ се в землището на с.Раздел, м.“Шанска бахча“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

18.

Язовир – имот №000290 с площ 107,773дка, находящ се в землището на с.Малък Манастир до м.“Дълбок път“, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

19.

Язовир – имот №000288 с площ от 70,333дка, находящ се в землището на с.Малък Манастир, м.“Ставуст“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.


ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЕЛХОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА

ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ№ по ред

Вид дейност1.

Здравна служба в с.Трънково с площ от 34кв.м, находяща се в първи етаж на двуетажна масивна сграда – читалище, построена през 1961г. в поземлен имот с идентификатор 73328.501.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-38/30.08.2005г.

2.

Помещение за здравна служба с площ от 11кв.м в с.Стройно, находящо се в едноетажна масивна сграда – училище, построена в УПИ І – за училище, кв.10 по плана на селото, утвърден със заповед №197/14.11.1938г.

3.

Помещение за здравна служба от 39кв.м в с.Жребино, находящо се в първи етаж на двуетажна сграда – кметство, построена през 1957г. в поземлен имот за общ. Дом и читалище, кв.28 по плана на селото, утвърден със заповед №742/05.01.1946г. и заповед №743/15.01.1946г.

4.

Помещение за здравна служба с площ от 19 кв.м в с. Добрич, находящо се в едноетажна масивна сграда – кметство, построена през 1971г. в поземлен имот за общински нужди, селсъвет и културен дом, кв.11 по плана на селото, утвърден със заповед №2831/21.05.1952г. и заповед №2945/27.05.1952г.

5.

Помещение с площ от 31.50/100,90ид.ч кв.м, находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.1772.1.4 в гр.Елхово ул.”Търговска”№5

6.

Помещение с площ от 31.50/100,90ид.ч кв.м, находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.1772.1.6 в гр.Елхово ул.”Търговска”№5

7.

Самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.545.1.50 с площ 138.75кв.м, находящ се в гр.Елхово ул.”Трети март” №52.

8.

Самостоятелен обект за търговска дейност с площ 12.09кв.м и идентификатор 27382.500.577.5.1 по кадастрвалната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г., находящ се в гр. Елхово на ул.“Пирин“№6.

9.

Самостоятелен обект за търговска дейност с площ 11.70кв.м и идентификатор 27382.500.577.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г., находящ се в гр.Елхово ул.”Пирин”№6.

10.

Самостоятелен обект за търговска дейност с площ 11.70кв.м и идентификатор 27382.500.577.5.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г., находящ се в гр.Елхово ул.”Пирин”№6.

11.

Самостоятелен обект за търговска дейност с площ 11.70кв.м и идентификатор 27382.500.577.5.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г., находящ се в гр.Елхово ул.”Пирин”№6.

12.

Самостоятелен обект за търговска дейност с площ 24.50кв.м и идентификатор 27382.500.577.4.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г., находящ се в гр.Елхово ул.”Пирин”№6.

13.

Самостоятелен обект за търговска дейност с площ 24.50кв.м и идентификатор 27382.500.577.4.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г., находящ се в гр.Елхово ул.”Пирин”№6.

14.

Самостоятелен обект за търговска дейност с площ 24.50кв.м и идентификатор 27382.500.577.4.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г., находящ се в гр.Елхово ул.”Пирин”№6.

15.

Самостоятелен обект за търговска дейност с площ 24.50кв.м и идентификатор 27382.500.577.4.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г., находящ се в гр.Елхово ул.”Пирин”№6.

16.

Самостоятелен обект за търговска дейност с площ 24.50кв.м и идентификатор 27382.500.577.4.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г., находящ се в гр.Елхово ул.”Пирин”№6.

17.

Масивна сграда – павилион с площ от 12.25кв.м на един етаж, построена през1960г. в училищен двор на ОУ“Хаджи Димитър“ с.Гранитово.

18.

Двуетажна сграда – училище със ЗП 220кв.м, построена през 1938г. в дворно място с площ от 5400кв.м, представляващо УПИ ХІ-училище в кв.9 по плана на с.Изгрев.

19.

Част от здравна служба за зъболекарски кабинет с площ от 12кв.м, находяща се в приземен етаж на двуетажна полумасивна сграда със ЗП 88,56кв.м, построена през 1934г. кв.33, парцел ХІ-здравна служба имот пл.№183 по плана на с.Гранитово.

20.

Язовир – имот №000109 с площ 10,257дка, находящ се в землището на с.Раздел до м.“Под могилите“, „Бахча“ и „Листака“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

21.

Язовир – имот №000205 с площ 9,416дка, находящ се в землището на с.Раздел, м.“Мухчи баир“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

22.

Язовир – имот №000401 с площ 4,435дка, находящ се в землището на с.Гранитово за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

23.

Язовир – имот №000292 с площ 20,817дка, находящ се землището на с.Гранитово, м.“Червен бряг“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

24.

Язовир – имот №000153 с площ 9,452дка, находящ се в землището на с.Мелница, м.“Каба ира“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

25.

Язовир – имот №000124 с площ 5,855дка, находящ се в землището на с.Мелница, м.“Боев дол“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

26.

Язовир – имот №000012 с площ 134,487дка, находящ се в землището на с.Стройно, м.“Черния мост“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

27.

Водоем – имот №000159 с площ от 11,604дка, находящ се в землището на с.Борисово, м.“Читака“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

28.

Язовир – имот №000096 с площ от 16,993дка, находящ се в землището на с.Лалково до м.“Дългото келеме и „Смаилица“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

29.

Водоем с идентификатор 43459.41.554 и площ от 11704кв.м, находящ се в землището на с.Лесово, м.“Куруджа гелджик“ за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

30.

Водоем с идентификатор 43459.28.16 и площ от 6586кв.м, находящ се в землището на с.Лесово за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

31.

Язовир с идентификатор 43459.43.397 и площ от 1818кв.м, находящ се в землището на с.Лесово за рибовъдна дейност и други дейности разрешени от закона.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница