Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕНстраница3/5
Дата24.07.2016
Размер0.62 Mb.
#3808
1   2   3   4   5

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

ТЕЛ.: 064/ 822623
Община Плевен и Регионален исторически музей – Плевен представят

НОЩ НА ДЕЦАТА В МУЗЕЯ”14 май 2016 г. 19.00 ч.

ИЗЛОЖБИ:

„Децата и природата” – I етаж, зала № 27, „Април 1876 г.” – II етаж, I-ва изложбена зала,

„Детски спомен жив” – II етаж, II- ра изложбена зала, „190 години от рождението на Анастас Попхинов” – I етаж, зала № 12, „Мира през погледа на децата” – II етаж, II-ро изложбено фоайе

ДЕТСКИ АТЕЛИЕТА:

Тепане на вълна” - АРТ школа „Колорит” с ръководител Майя АнаниеваИзработване на праисторически съдове” - Школа по керамика и етюдно рисуване към ЦРД – Плевен с ръководител Вяра Савова

ПАРКА НА МУЗЕЯ

21.00 ч. Музикален спектакъл „Деца в Музея”

С участието на: Мариела Богданова и Павел Кинчев от Детска театрална студия при ДКТИван Радоев“ - Плевен, с художествен ръководител Адриан Филипов, Êëóá ïî ñïîðòíè òàíöè „Äúãà”, ñ òðåíüîð Æåíè Âàñèëåâà, Малък духов оркестър при НУИП. Пипков“ – Плевен, с диригент Белла Хараламбова, Õèï-õîï ó÷èëèùå – Ïëåâåí, ñ õóäîæåñòâåíè ðúêîâîäèòåëè Ìîíèêà Ìàëêîâñêà è Àëåêñàíäúð Àíòîíîâ, Ìàãè Êðóìîâà, Ìàðèíà Áàäåâà è Õðèñòî Ìîíîâ, ñ âîêàëåí ïåäàãîã Àíåëèÿ Äå÷åâà ,Ñòîÿí Çüîíã – âîêàë, êèòàðà , ãðóïà „Windswept”, Òðèî óäàðíè èíñòðóìåíòè ïðè ÍÓÈ „Ï. Ïèïêîâ” - Ïëåâåí, ñ ïðåïîäàâàòåë Ãåîðãè Ãàðíèçîâ, Dori Dios Band, ñ âîêàëåí ïåäàãîã Äîðîòåÿ Ëþöêàíîâà, Äåòñêà øêîëà êúì ôîëêëîðåí àíñàìáúë „Ìèçèÿ“ ïðè ÷èòàëèùå „Ñúãëàñèå 1869“, ñ õóäîæåñòâåíè ðúêîâîäèòåëè Ìèõàèë Äåíåâ è Áèëÿíà Äåíåâà, Режисьор: Георги Ангелов, Сценаристи: Петя Ангелова, Анелия Първанова, Реклама: Мартин Милев, Звук и мултимедия: Аудио и Видео Дизайн - Асен Антонов, Осветление: ДКТИван Радоев” – Плевен, Медиен партньор - РадиоПлевен”, Със съдействието на ДКТИван Радоев”, градински центърДалияи ПГ по туризъмАлеко Константинов” – Плевен

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – МОНТАНА

ТЕЛ.: 096/ 307 481
19.00 ч. ИЗЛОЖБА „ Съвременна българска живопис от фонда на галерията“

Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана, ул. „Цар Борис III“ 19

21.00 ч. ОТРАЖЕНИЯ В СРЕДНОЩНО КАФЕ

МУЗИКА, ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТЪР с участието на млади таланти от Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата“ – Монтана, Клуб за любители на кафе и дебели книги – Монтана, Детско – юношеска театрална школа към Драматичен театър – Монтана с художествен ръководител Ирина Димитрова Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана, ул. „Цар Борис III“ 19

22.00 часа КИНО ПОД ЗВЕЗДИТЕ – прожекция на късометражни филми на музея пред Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана, ул. „Цар Борис III“ 19

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО

ТЕЛ.: 038/ 624237

Изложба „Като цветна градина“- етнографската изложба в чест на празника на цветята представя украсата върху вещите, дрехите и аксесоарите, които жените от селото и града са притежавали и с които са внасяли в живота си цветовете и свежестта на цветната градина.

Изложба „Старо Хасково-картички и снимки от края на 19в. до 40те години на 20в.“ – представя развитието на града през посочения период

Фестивал „Знаци от миналото“ част от проявите предвидени по INTERREG България-Турия. Включва кетъринг представящ храната на древните хора и изработка на сувенири от местни майстори.

Придружаващи: Филм за Александър Малинов, Филм за Хасковска градска градина

Постоянната ни етнографска изложба, както и на отдел Археология също ще бъдат отворени.


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВИДИН

094/601710
17 май - 17.00 ч. Музей „Конака” – Гостуваща изложба на РЕМ Пловдив „СЪКРОВИЩА ОТ СТАРИТЕ РАКЛИ”

19 май – 17.00 ч. Художествена галерия „Никола Петров” – Юбилейна изложба „ПЪТ” на Георги Петров

21 май – обектите на РИМ ВидинКрепост „Баба Вида”, музей „Кръстата казарма”, музей „Конака” и ХГ „Никола Петров” ще работят безплатно от 9.30 часа до 1.00 часа след полунощ .

21 май – 18.00 ч. пред музей „Конака” – концерт на Представителен фолклорен състав при Читалище „Цвят”- Видин 20.00 часа, замък „Баба Вида” – концерт на фолклорна формация „Фиданките”

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК

ТЕЛ.: 076 603 737
СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ПЕРНИК
11.00 – 13.00 ч. Улица на занаятите

11.00 – 17.00 ч.

„Уловени мигове на хълма Кракра” - мобилна изложба

„Крепостта Перник – позната и непозната” - мобилна изложба

11.00 – 17.00 ч. Гостува конен клуб „Давид”

11.00 – 20.00 ч. Рисуване на открито с изявени пернишки художници


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ЕКСПОЗИЦИЯ

17.00 – 19.00 ч. „Музеят и приятели”

Концертна програма с участието на Районен младежки дом – Мошино:

- вокална формация „Синева” с ръководител Дарин Бърнев

състав за буфосинхрон „Тигретата” с ръководител Румен Искренов

хип - хоп формация „ DA CLIQUE „ с ръководител Денис Илиев

Обединен детски комплекс – Перник „Талантите на Перник”

Общински младежки дом – Перник:

модерен балет „ DI DANCE” с ръководител Диана Крумова

хип - хоп група „SWITCH” с ръководител Денислав Стойнев

детско-юношески фолклорен ансамбъл „Чудно оро” с ръководители Йовчо Георгиев и Силвия Владимирова

19.00 – 20.00 ч.

„Един експонат – една изложба” – бронзова лампа от фонда на РИМ – ПерникНаграждаване на дарители и приятели на музея


19.00 - 01.00 ч. Нощ на отворени врати

Изложби: „Пътят на времето”, „Спортът е моят живот”, „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник”, „Дарове за боговете”ПОДЗЕМЕН МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО

19.00 – 01.00 ч. Нощ на отворени врати
Исторически музей – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
18.00 ч. Програма на Мажоретен състав при Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Гоце Делчев

18.30 ч. Интерактивна изложба „Игри и играчки през вековете” - Гостува Регионален исторически музей – Благоевград

19.00 ч. Фотоизложба „Християнско наследство в Родопите – църкви и манастири” Гостува Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян

19.30 ч. Връчване на почетни грамоти на дарители и партньори на музея

20.00 ч. Изложба на местни творци на приложните изкуства „Съкровища от Неврокопско. Български традиционни бродерии и плетива”

21.00 ч. Прожекция на филми за историята и културата на Неврокопския край

18.00 – 01.00 ч. – Отворени врати на постоянната експозиция на музея

С любезното участие на маестро Огнян Вълев, класическа китара и Вокална група при Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Гоце Делчев


ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”
Балабанова къща, ул. Константин Стоилов“ № 57

Дълбока зала: Съвместна изложба с автори Константин Анастасов - шарж и Хари Нигохосян – живопис

Сводеста зала: Изложба „Изкуство с тийнейджърски дух“, автор Кристина Скечъл

Първи етаж, вестибюл: Изложба акварел от арх. Славчо Мерджанов – „Старинни черкви в Пловдив – уникални пространства”

19.00 - 20.30 ч. Изпълнение на китари: - Константин Анастасов и Хари Нигохосян

Постоянна експозиция „Зл. Бояджиев“, ул. „Съборна“ № 1820.00 – 21.30 ч. Музикална програма с участие на млади цигулари от НУМТИ „Добрин Петков“ от класа на Евгения Ночева и клавирен съпровод – Златина Коларова

22.00 – 23.30 ч. Концерт на класически дует „Син нюанс“, Веселина Димитрова – флейта и Никола Николов – виолончело

Читалище „Иван Вазов-1904” /Старинен Пловдив/:

Изложба на Надежда Лилова – живопис върху коприна19.00 ч . Откриване с изпълнения на дуо Blue Tinj.

20.00 ч. Демонстрация на модели, изработени от рисувана коприна.

Малка раннохристиянска базилика, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 31а

Изложба с мозайки изработени от учениците на НХГ „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив

18.00 ч. Уъркшоп – „Мозайки“

Римски стадион, пл. „Римски стадион“ № 1


РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ ПЛОВДИВ

Вратите на фоайе „Изкуствотека“ ще отворят от 19.00, където ще бъде разположена изложбата: „ Офортите на Рембранд от колекцията на Пловдивската народна библиотека“.Събитието е посветено на 410 години от рождението на Рембранд ван Рейн (1606–1669)
Исторически музей – балчик

ТЕЛ.: 0579/72177
16.00 ч. - Представяне на романа „Адвокатът на лудите“ на Владо Любенов

18.30 ч. – Нумизматична изложба „Монетите на скитските царе“- гостува „Нумизматичен музей- Русе“

19.30 ч. – Театрална постановка „Приказка без край“- театрална трупа „Трик- трак“ Варна

20.30 ч. – Изложба „Приказки от вълшебната гора“- цветни рисунки и кукли от папие маше на Шенгюл Ахмедова

21.00 ч. – Концерт на КНХ „Троп-троп“ гр. Балчик с художествен ръководител Г. Гавраилова

Съпътстваща програма: прожекция на 3D визуализации на обектите на ИМ Балчик- Художествена галерия, Етнографска къща и Исторически музей

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СЕВЛИЕВО

ТЕЛ.: 0675 /32724
19.00 ч. – 01.00 ч.

Хаджистояново училище, Севлиево19.00 ч. - изложба „СЛАДКО НЕЩО Е СВОБОДАТА“ – по повод 140 ãîäèíè îò Àïðèëñêîòî âúñòàíèå â Ïúðâè Òúðíîâñêè ðåâîëþöèîíåí îêðúã, ñ ó÷àñòèåòî íà ÐÈÌ Âåëèêî Òúðíîâî, ÐÈÌ Ãàáðîâî, Èñòîðè÷åñêè ìóçåé Ñåâëèåâî, Ñïåöèàëèçèðàí ìóçåé çà ðåçáàðñêî è çîãðàôñêî èçêóñòâî Òðÿâíà, Èñòîðè÷åñêè ìóçåé Áÿëà ÷åðêâà è Èñòîðè÷åñêè ìóçåé Äðÿíîâî

19.00 – 01.00 ÷.

Ïðîæåêöèÿ íà äîêóìåíòàëíè ôèëìè:

Àïðèëñêîòî âúñòàíèå â Ñåâëèåâñêèÿ êðàé“;Ãåíåðàëúò“ïî ïîâîä 160 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà ãåí. Íèêîëà Ãåíåâ, êîìàíäèð íà Ìàêåäîíî-îäðèíñêîòî îïúë÷åíèå, ÷ëåí íà Ñåâëèåâñêèÿ ðåâîëþöèîíåí êîìèòåò;

Разглеждане на постоянните експозиции на Исторически музей Севлиево „Археология“ и „Севлиевския край през Възраждането“ в Хаджистояновото училище.
Исторически музей – СТРЕЛЧА

ТЕЛ.: 03532/35-33
19.30 ч. – Откриване и представяне на традициите и обичаите в гр. Стрелча

20.00 ч. – Представяне на традиционна стрелчанска сватба от певческа група „Стрелица”.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БОТЕВГРАД

ТЕЛ.: 0723 /66828
19.00 ч. Откриване на Европейската „Нощ на музеите” с изпълнения на Смесен градски хор „Стамен Панчев” - Ботевград

20.00 ч. Откриване изложба на БАН на тема:” Кирило-Методиевската мисия в православното християнство”

21.00 ч. Откриване изложба на Национален Музей „ Земята и хората” на тема „Минералите-неувяхващите цветя на природата”

22.00- 01.00 ч. Презентации на историческа тематика

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС- БЕРКОВИЦА

ТЕЛ: 0953 /88045
Етнографски музей – изложба „Сребърни накити”.

АЕК „ЕТЪР”– ГАБРОВО

ТЕЛ.: 066 /801 830
18 май 11.30 ч. Откриване на изложба „Магията на цветовете. Традиционно облекло на българката” – гостува НИМ – София

15.30 ч. Откриване на нов обект в ЕМО „Етър” – Книгопродавница

11.00 - 16.00 ч. Демонстрация на шиене с цветен гайтан
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СЕПТЕМВРИ

ТЕЛ.: 0886845090
17.00 ч. – работилница за деца и техните родители (Зала за работа с деца, АМ, гр. Септември)

18.30 ч. – откриване на фотодокументална изложба „20 години Археологически музей гр. Септември” (Зала за временни и гостуващи изложби, АМ, гр. Септември)

19.00 ч.до края на вечерта – прожекция на филми за археологическите разкопки на емпорион Пистирос, филм за културно-историческото наследство на община Септември (Зала за временни и гостуващи изложби, АМ, гр. Септември);

19.30 ч.(при позволяващи метеорологични условия) – Детски танцов ансамбъл „Загоровче”, гр. Септември и Мандолинен оркестър при Ансамбъл Пазарджик (двора на АМ, гр. Септември).
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ

ТЕЛ. : 0610/52877
20 май 17.30 ч. Изпълнения на народен оркестър „Извор“ и ученици от Класа по народно пеене при Народно читалище „Братство 1884“ – Павликени;

18.00 ч. Изпълнения на възпитаници от Музикалната школа при Народно читалище „Братство 1884“ – Павликени;

18.15 ч. Откриване на изложба „Графики“ от фонда на ИМ – Павликени.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЧИПРОВЦИ

ТЕЛ.: 09554 /2168
20.00 ч. – Откриване - Връчване на благодарствени писма на дарители на музея и на приятели на музея с принос към дейността му; връчване на награда за най-добър уредник

Представяне на български обичай "Камила" от с. Габровница, гостува НЧ "Асен Йосифов - 1926", с. Габровница, обл. Монтана

Изпълнения на народната певица Радка /преподавател в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив/ и Иван Стефанови

Заря
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – АСЕНОВГРАД

ТЕЛ.: 0331/ 62250
20 май, Централна сграда

Концерт и гостуваща изложба „Възрожденска графика и живопис” от фонда на Художествен отдел „ Станка Димитрова” - РИМ Кърджали

Старинно училище „Св. Георги”;Фото изложба „Места и лица от Родопите и Беломорието. Фотографии на Крум Савов” Осъществена от Иво Хаджимишев, ДА „Смолян”, ИМ Асеновград, РЕМ Пловдив с подкрепата на архив ГИПСЪН&НИСИМ КНИГИ;

Етнографска къща – отворени врати.


Исторически музей – ОРЯХОВО

ТЕЛ.:0971 /2467  

18 май 2016 г. - 19.00 ч.

Концерт на акордеонен състав при Национално училище за изкуства „П. Пипков” - гр. Плевен.

Презентация за минералното богатство на България в сградата на Исторически музей град Оряхово, ул. „Васил Левски” 13
МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ”

ТЕЛ.: 06151
18.30 ч. Архитектурно-исторически комплекс Даскалоливница, храм „Св. Никола”

Концерт Църковни и еленски песнопения в изпълнения на Петър Димов и Валери Тончев

Исторически музей – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ТЕЛ.: 0618/60111
На 21 май 2016 г. Исторически музей – Горна Оряховица ще се включи в инициативата „Европейска нощ на музеите” в партньорство с художествена галерия „Недялко Каранешев” Горна Оряховица.

Празничната програма е озаглавена „Музикалното богатство на ХХ век 2” (продължение на миналогодишната). Началото на събитието ще бъде в 20.00 часа с концерт на горнооряховските поп-рок групи Bobbin` head Dogs и Ozone Friendly. Работното време на музея ще бъде до 01.00 часа на 22 май. Вход свободен.


МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БАНСКО

ТЕЛ.: 0749 83132
Ще се радваме да бъдем с вас на празника и да съпреживеем заедно и отново свидетелствата назавещаното от предците, белезите и символите на националната ни идентичност и гордост.

18 май Ден на отворените врати във всички обекти на Музеен комплекс

20 май, 17.30 ч. Дом на изкуствата

Българската шевица – художествен израз на народностното светоусещане“

Везбеното изкуство – своеобразен етнически код, установен от вековни традиции

Да се преклоним пред умението на българката да твори красота

Писателката Бойка Асиова ще представи своята книга „Запеските – дух и материя“

21 май Европейска нощ на музеите

За вас музеите в Банско ще работят безплатно с удължено работно време
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУзей – ХИСАРЯ

ТЕЛ.: 0337/62068
"Ревю спектакъл от втората половина на 19 в.". Спектакълът се организира във връзка и със закриването на гостуващата от РЕМ Пловдив изложба: "Модата а ла франга или когато потурите станаха панталони, а сукманът - копринена фуста".

Исторически музей – БЯЛА ЧЕРКВА

ТЕЛ.: 06134/ 2533
11.00 – 16.00 ч. - Отворени врати за посещение в 5 музейни експозиции

Исторически музей :

- Изложба „Българското Възраждане и Бяла Черква в графики на български художници“ – с финансовата подкрепа на Министерство на културата

- Документална и фотоизложба „40 години Бяла черква – град“

- Фотоизложба „ Паметните места от Април 1876“

- Изложба „Април 1876”Природонаучна експозиция :

-Изложба „За Земята – с обич от децата“Къща-музей „Райко Даскалов” – постоянна експозиция

Етнографска експозиция –постоянна експозиция

Къща-музей „Цанко Церковски”:

17.00 ч. – среща с младия поет Александър Атанасов и представяне на книгата му „Нещо кратко“

документална изложба „На поета Цанко Церковски – слава!“ – с оригинали от фонда на музея- „Уредник за 1 час” – ученик от ОУ „Бачо Киро” представя експозицията

20.00 ч – 24.00 ч. – Литературно четене на произведения на писателя Йордан Хаджиев
КЪЩА МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ” – СОПОТ

ТЕЛ.: 03134/ 8650
17,30 ч. Експозиционна зала

140 години от издаванането на първата Вазова стохисбирка „Пряпорец и гусла” с участието на ученици от ПГ „Ген. Вл. Заимов”

18.30 ч. Експозиционна зала Представяне стихосбирката Дъгата е любимият ми цвят” на Иван Нечев /ЙОАН/

20.00 ч. Радино училище Рецитал на авторски песни

Сопот - празници, традиции, култура” – 33 фотографии - авторска изложба на Димитър Гешков20.15 ч. Откриване гостуваща изложба „Училищни символи и ритуали” на Националния музей на образованието – Габрово

21.00 ч. Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ” Национален пленер по ножарство „Ножът” – Сопот 2016

Откриване на ковашка работилница по проект, финансиран от „Мото Пфое” България.

Демонстрации на майстори от България

22.15 ч. Експозиционна зала Прожекции на филми по Вазови произведения

Томбола и награди


Исторически музей – ЕТРОПОЛЕ

ТЕЛ.: 0720 /62124

10.00 ч. Изложба с ръчно изработени изделия –техника декупаж на майсторките Ели Дончева и Диана Димитрова

11.00 ч. „Дървото на живота” - работилница по приложни изкуства за деца до 10 год.

13.30 ч.„Българската шевица – символика и красота” - презентация

14.00 ч. Работилница за изработване на българска шевица

18.00 ч. Демонстрация на изработеното от приложниците в двете работилници

19.00 ч. Презентация „Музеят – съкровищница на род и памет”

21.00 ч. „Среднощни песни със стари приятели”-спектакъл с участието на самодейци от НЧ „Тодор Пеев 1871”

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПРАВЕЦ

ТЕЛ.: 07133 /2154
18.00 – 01.00 ч. Постоянната музейна експозиция - Изложба „Експонатите разказват история”, Експозиция „България на длан”, Фотосесия в залите на музея

18.00 – 23.00 ч. Експозиция колекция подаръци на Тодор Живков от цял свят

19.00 ч. Музей, генериращ туризъм

Представяне на атрактивни обекти с потенциал от прилежащия културно-исторически ланшафт в Правешко

Традиционното облекло в Правец - демонстрация на женски и мъжки носии

20.30 ч. На кино под небето пред Исторически музей-Правец

Прожекция на „Гладиаторът”, филм на режисьора Ридли Скот, Великобритания, САЩ

Прожекция на „Нощ в музея 2”, филм на режисьора Шон Леви, САЩ

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАНАГЮРИЩЕ

ТЕЛ.: 0357 /62012
Връчване на награда „За принос в развитието на музейното дело в Панагюрския край”

Гостува ни духов оркестър „Делчо Радивчев” при читалище „Виделина”, гр. Панагюрище

Прожекции на филми

Гостува представителен танцов фолклорен състав „Тангра” при НЧ „Искра 1872”, с. Попинци

Изпълнения на вокална група „Китка” при читалище „Виделина”, гр. Панагюрище


МУЗЕЙ „СТАРИНЕН НЕСЕБЪР”

ТЕЛ.: 0554/ 46018


Каталог: files -> uploads
uploads -> Община Видин Видинска Света Митрополия Великденски празници – 2015 г
uploads -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
uploads -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
uploads -> Програма Обща стойност (в лева без ддс)
uploads -> Програма Обща стойност (в лева без ддс) абв алтернатива за българско възраждане
uploads -> Първа общи положения ч
uploads -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз
uploads -> Коледа наближава и количеството празнични песни, които постоянно ни заливат се увеличава с всяка изминала минута


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница