files/Daniela Moyankova
  За научните приноси
files/_bg
  Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
  Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
2/files
  Задача даден е следният текст: Класация /Част от ученическа разработка
files/_bg
  Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
  Доклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
files/7247/ckfinder/images
  Патриарх Евтимий
  Закона за обществените поръчки І. Общи положения
files/_bg
  Списък на първостепенните, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити
  Списък на съкращенията
files/128095
  Република българия
files/_bg
  Република българия с м е т н а п а л а т а
  С м е т н а п а л а т а д о к л а д за резултатите от извършения одит на финансовото управление на община Етрополе за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2009 г. І. Въведение въз основа на годишната програма
  Отчет за изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на общината за 2001 г
  Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2006 г
  Доклад №1000001110 за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
  Доклад №0300000812 за извършен одит на развитието на електронното управление за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 06. 2012 г. Ноември 2013 г
  Доклад №0100003611 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. София, 2011 г. Съдържание
  Закон за държавния печат и националното знаме на Република България Обн., Дв, бр. 47 от 24. 04. 1998 г., в сила от 25. 05. 1998 г., доп., бр. 33 от 04. 1999 г., изм., бр. 69 от 08. 1999 г., в сила от 08. 1999 г кн. 5/98 г., ст
  Доклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 г
sites/default/files
  Семинар 09 11. 11. 2012 год гр. София, хотел „Арена ди Сердика" Адрес: ул "
files/_bg
  Доклад №0200008212 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антимикобактериални лекарства1 16 Противотуберкулозни лекарства синтетични препарати
files/_bg
  Доклад №0200001511 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Drug_Support
  Ламбев, Ив. Лекарствени препарати – II изд. Медицина и физкултура, София, 2008: най-често използвани съкращения и означения
  Хомеопатична селекция (резюме) Доц. Ив. Ламбев Хомеопатията
2/files
  Тема теоретични основи на компютърната графика
  Създаване и редактиране на бърза маска
files/_bg
  Решение №53 на Сметната палата и е окончателен. С ъ д ъ р ж а н и е списък на съкращенията 3
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Справочник VII основно преработено и допълнено издание. П/р Ив. Ламбев София. Мед изд. "Арсо" еоод, София, 2010
files/news
  Съобщение за пресата travelport представи революционна система за хотелски резервации
Files/Press Releases
  Media Coverage, Business Lunch with Prime-minster Boyko Borisov, Jan. 29, 2013
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Лекарства за локална дентална терапия ив. Ламбев1
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_III
  Вегетотропни средства1 Анатомо-физиологични особености
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Tests
  Книгата "тестове по фармакология"
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 12 Антиулкусни лекарства
files/Lili
  Изследване на взаимоотношението растение-патоген при блатното кокиче
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Drug_Support
  Ив. Ламбев. Лекарствени препарати
  Ламбев, Ив. Selecta medicamentorum. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Human_Medicine
  Програма по фармакология за студенти по медицина
2/files
  Рисуване на персонаж от компютърна игра
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Drug_Support
  Лекарства с определена рискова категория за кърмене
  Иван Ламбев. Selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
files/_bg
  Доклад №0200001712 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Гоце Делчев за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_I
  Primum non nocere. (Hippocrates) Dosis sola facit venenum. (Paracelsus)
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/marketing
  Да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към Южно -американския пазар?
files/_bg
  Доклад №0200006012 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Балчик за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г
  Доклад №0400006012 за извършен одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2011 г., дължимо към държавния бюджет
2/files
  Преливане на едно изображение в друго
files/Dimitar Djilianov
  5. Публикации и цитирания към 10. 11. 2013 димитър джилянов
  4. списък на публикациите на димитър джилянов след избирането му за доцент
files/events
  П р о г р а м а за провеждане на авиационен празник на летище пловдив, по повод 12-ти април – Ден на Авиацията и Космонавтиката Откриване
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
files/_bg
  Доклад №0400000711 за извършен одит на съответствието при финансовото управление на " Академика 2000" еад за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2010 г април 2012 г
sr-www/files/Foto-galery
  ] Чрегарстващи тракийски калайджии
sites/default/files
  BalkanVision & Mashina пристрастени към балканските ритми
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/скално катерене
  “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
  Скалното катерене
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  4 Психотропни средства1
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_VIII
  Справочник VII издание (2010) I. Имуностимуланти имунната хомеостаза
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Избрани официнални прескрипции1 Твърди лекарствени форми Rp
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Професионална автобиография
  Сигурност във фирма за разработка на
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Drug_Support
  Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина
files
  Програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
2/files
  Html заглавия и параграфи Заглавия
files/Dimitar Djilianov
  Справка за научните приноси във връзка с конкурса за заемане на академична длъжност ‘професор’ по научната специалност ‘Растениевъдство”
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/marketing
  При какви обстоятелства придобиването на съществуваща компания е предимство за Хайнекен, в сравнение с инвестициите „на зелена поляна”?
files/pages
  Кодекс за поведение при компютъризирани резервационни системи, Регламент 1008/2008 относно Общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, Чл. 101 и 102 от
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Спам и системи за защита от спам
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_XI
  One of the features which is thought to distinguish man from other animals is desire to take medicine
files/_bg
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото
2/files
  Рисуване с криви
  Рисуване на пингвин с Inkscape
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Експозе Русия
_files
  Програма " училището територия на учениците" Модул: "развитие на извънкласната и извънучилищна дейност"
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_V/Subdir_V-6
  Лекарства за лечение на еректилна дисфункция1 Алкохолът увеличава желанието, но затруднява
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Една истинска малка игра
files
  12 години H. M. S. U
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  История на франчайзинга
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Drug_Support
  Недопустими уринни концентрации на някои лекарства за спортисти
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Курсова задача на тема Същност и съдържание на статистическото моделиране на туристическите комплекси
  Доклад по География на туризма на тема Пиринейски полуостров Преподавател: Проф д-р Емил Лозанов Изготвил: Искрен Иванов Динев Ф№245118 Г
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/destinacii
  Австралия и Океания
sites/default/files
  Доклад Въведение
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/marketing
  Брендинг стратегия
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_XIII
  Програма по фармакология за студенти по медицина
2/files
  Elliptical Marquee (Елиптичен маркер) селектира елипсовидни области. Single Row Marquee
Files/Morpheus
  4. Изследване на гърбичен механизъм в среда на SolidWorks 2009
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антихелминтни лекарства1 18 Антицестодни лекарства Антицестодните лекарства
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Катедра: Икономика на туризма
2/files
  Gradient Tool (G)
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_VII
  Сулфонамиди1 Фармакодинамика
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антипротозойни лекарства1 15 Антималарийни лекарства
userfiles
  Oтчет по изпълнение на договор за услуга за периода 12. 01. 2012 – 02. 08. 2012
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_II
  Справочник VII основно преработено и допълнено издание
2012/10
  Софтуер, сцена, скулптура, звук, тяло… и една патица
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Реклама на финансовите институции Рекламата на финансови институции набляга на продукта, не на марката
files/pages
  Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Витамини, минерали, олигоелементи Ив. Ламбев1 Витамини
  One of the features which is thought to distinguish man from other animals is desire to take medicine
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Обща характеристика и природни ресурси на Русия Официално име Руска федерация Население
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_V/Subdir_V-5
  Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 Антиулкусни лекарства
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Туристически страни в Европа Испания
  Ползата от използване на стандарти
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/DI/DI2
  33. Оценка на конкурентноспособносста на туристическата дейност. Критерии и показатели за конкурентноспособността на туристическите дейности. Оценка на конкурентноспособността на туристически те дейности
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  „Конкурентоспособност в туризма: цена и качество
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/DI/DI2
  85. Функции и мероприятия на пъблик рилейшънс Дейности по пъблик рилейшънс
_files
  Програма на дейностите направление
files/pages
  ДО: г-жа ирена георгиева зам. Министър на туризма копие: г-н минчо цветков
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Промяна на потребителското поведение: Влияние върху вътрешния туристически пазар на Австралия
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Промяна на потребителското поведение: Влияние върху вътрешния туристически пазар на Австралия
  Доклада представя три основни тенденции, които водят до спада на вътрешния туризъм
  Николо Макиавели
  Национален парк Игуасо
storage/files
  «Хъах!абросулъа Мах!муд»
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Глюкокортикоиди  Хидрокортизонови препарати
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Конкурентни предимства на Ислямска Република Афганистан
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Катедра: Икономика на туризма
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Конкурентни предимства на Република Румъния
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Литература Въпроси 12. 05 и 13. 05 Валентина Атанасова Иванова
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/destinacii
  Българско черноморско крайбрежие
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Екскурзоводско обслужване от „Основи на туризма, І част
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/destinacii
  Южна Америка
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Хипоталамични и хипофизни хормони и техни аналози1
files/16819
  Списък на основните култури /по групи и подгрупи/ и техните кодове /кампания 2010
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антиинфекциозни лекарства1 Химиотерапевтиците
files/115688
  Министерство на земеделието и храните
files/101604
  Област Благоевград Баластриера „Бистрака”
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Курсова работа на тема Удоволствие от скалното катерене
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/ik na tur
  Счетоводно отчитане на разходите
2013/01
  Актуалната античност. Политическата мисъл на античния свят
sites/default/files
  Регистрационен формуляр за участие в българо-беларуски бизнес форум
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/destinacii
  Северна Америка Положение и големина
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  България разположена в сърцето на Балканския полуостров, България се гордее със своята древна и богата история. Траки, елини, римляни, византийци, славяни и българи са обитавали тези земи
ckfinder/userfiles/files/rubs/horuv
  Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 Г.
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Оперативна отчетна документация по качество Анализ дейността на Хотел “Амфора”
pictures/files
  С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2009 г
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Резултати от тест 1 по дисциплината „финансови инструменти”
2/files
  Списък на записаните ученици в 1г клас с изучаване на английски език за учебната 2014/2015 година
sites/default/files/wysiwyg_media
  Доклад от Анелия Атанасова ръководител и клуб „Виртуално пътешествие" Име на клуба -„Виртуално пътешествие"
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/DI/DI2
  25. Състояние и развитие на туристическата анимация. Конкурентоспособност на хотелиерската анимация. Квантифициране въздействието на хотелиерската анимация. Тенденции в повишаване на активността
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Postgraduate_Students
  Конспект за конкурсa за зачисляване за специализация по фармакология
files/112881
  ДО: г-н бойко борисов
sites/default/files/pdf
  График за провеждането на консултации с родители и ученици на
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Курсова задача на тема Пространствено планиране на планински курортно-туристически райони състояние, проблеми, концепции
files/news
  През м май 2011 г. Програмата на информационно-опознавателното пътуване на абтта до полуостров Атон започва със запознаване на туристическия потенциал на старинна Аrnea
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  1. Попълнете празните места
files/pages
  ДО: негово високопреподобие архимандрит герасим главен секретар на светия синод
files/101568
  Практическо ръководство за потребителя
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Rodopy’s trip родопите са известни като планината на Орфей. Многократно възпята в стиховете на редица велики български поети, и не чак толкова велики Със своята мистичност и загадъчност, богато културно и историческо наследство, природни
  Брюксел подновява финансирането за селски туризъм по сапард
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Хематологични лекарства ив. Ламбев1 Антитромботични лекарства
files/117352
  ДО: Направление "Архитектура и градоустройство" Столична Община aрх. Емил Стоянов
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Оперативна отчетна документация по качеството Анализ на дейността на Хотел Атриум Бийч
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Азотен оксид и нитроксидергични механизми на лекарственото действие1
files
  Светлина и поезия от корените ни
files/pages
  Закон на туризма, в т ч.: А. До 3 месеца след влизане на закона в сила
sites/default/files
  Здравейте, bicikl! Разкажете ни повече за бандата ви
userfiles/files
  Приложение 5 /за непълнолетни/ Декларация от Стипендиант при поискване на банкова карта
  Декларация от Родител/Настойник на Стипендиант, при поискване на банкова карта
sites/default/files/wysiwyg_media
  Доклад от Иванка Стоянова Говедаров за работата на клуб "yes club" през уч. 2014/2015 Г
storage/files
  Билет №1 составиял сказуемоязе г1аммаб баян кьезе,мисалал рачине муг1алимас кьураб предложение членазде биххизе. Р. Х1амзатовасул «Авар мац1» абураб коч1ол аслияб пикру баян гьабизе. Билет №2
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/DI/DI2
  21. Технология и организация на обслужването в търговска зала. Процес на обслужване. Сервиране. Форми и технология на обслужване
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Катедра: Икономика на туризма
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  22. нежелани лекарствени реакции
  Бета-блокери с вътрешна симпатомиметична активност – isa
files/143536
  Програма 00 30 ч: Регистрация 30 35 ч: Официално откриване Панел 1: Международен пазар и износ
userfiles
  Закона за данъка върху добавената стойност
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Dental_Medicine
  Програма по фармакология за студенти по дентална медицина
2009/02
  Регистрационен формуляр за артисти на свободна практика
2/files
  Списък на записаните ученици в 1 д клас с изучаване на немски език за учебната 2014/2015 година
uploads/newsfile/files/originals
  Програма калиграфия катедра „плакат и визуална комуникация
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents/скално катерене
  Скалното катерене
sites/default/files
  Покана празник на геодезиста
2012/10
  Тиктакащ в такт театър
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Рекламата на финансови институции набляга на продукта, не на марката
files
  Профил на член на брок
sites/default/files
  Год. В ресторанта на „Парк хотел Санкт Петербург“ гр. Пловдив
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Стратегия за перспективно и устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2007 – 2013 година
sites/default/files/wysiwyg_media
  Доклад за дейността на клуб „Народни традиции и празници" по проект „успех"
files/pages
  До г-жа иванина белева директор дирекция централно звено за финансиране и
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/DI/DI2
  53. Типология на туристите. Постмодерният туризъм и информационните технологии. Типове туристи – семеен, традиционен, модерен и постмодерен тип турист
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Tests
  Семинарни тестове по фармакология (1) Лекарствa произход, наименования и етапи в създаването им Ж. Цокева
wwwfiles
  Търговско-икономическите отношения между Р. България и Руската Федерация в годините на прехода – състояние, проблеми, перспективи
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  11. лекарства, повлияващи дихателната система1 11 Антиастматични лекарства
files/events
  П р о г р а м а за Информационен тур
sites/default/files/wysiwyg_media
  Доклад от ръководителя на Театрално студио театър „Yes or No" По проект „Да направим училището привлекателно за младите хора"
userfiles/files
  Как студът се скова от таланта
pictures/files
  Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Лекарства за лечение на костни заболявания. Хондропротектори
files
  От естетиката до еклектиката и обратно
ects_guide/files/af/ba/mmm/fakultativni
  Архитектурен факултет Катедра: Изкуства Професионално направление
files/14582
  Приложение №1 Интервенционни центрове за зърнени култури (пшеница, царевица, ечемик, сорго) на територията на Р. България
files/download_documents
  Програма за реформи 2011-2015г., Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г и Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 2020 г
kag/sites/default/files/uch_programi
  По акушерство и гинекология за студенти по специалността медицинска сестра
files/events
  Име на фирмата: Лице за контакт
uploads/page_files
  115 оу „ Св. Св. Кирил и Методий”
  115 оу „ Св. Св. Кирил и Методий”
2/files
  Цветове. Цветови режими. Основни и допълнителни цветове
  Поправяне на областти от изображение с инструмента Clone Stamp Инструментът Clone Stamp
sites/default/files
  Покана празник на геодезиста
2/files
  Списък на записаните учениците от 1 а клас с изучаване на английски език за учебната 2014/2015 година
_files
  Програма на дейностите направление Конкретни дейности
84.40.119.96=-C__LLMSDOCS_COURSES_3757_FILES_37076_СПОДЕЛЕНО_ЛИДЕРСТВО_ЗА_ДАТА_27.05.2020 (1).PPTX
  Споделено лидерство
178.169.164.14=-C__LLMSDOCS_COURSES_14625_FILES_61585_ПЛАН-КОНСПЕКТ_ПО_ОН_БЕЛ_МОЕТО_СЕМЕЙСТВО.DOC
  „ Моето семейство’’
95.158.186.91=-C__LLMSDOCS_COURSES_22645_FILES_122946_SASHTNOST__OSOBENOSTI_I_PRINCIPI_NA_KOMUNIKACIQTA.PDF
  Структура: Същност на процеса общуване Същност на комуникация Разграничение между комуникация, общуване и предаване на информация Особености на комуникацията Принципи на бизнес комуникацията
109.120.243.98=_18307-C__LLMSDOCS_COURSES_28648_FILES_140451_12._АНАЛИТИЧНАТА_ТЕОРИЯ_ЗА_ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ_ТИПОВЕ_ЛИЧНОСТИ (2).DOCX
  Аналитичната теория за психологическите
87.227.166.193=_612011-C _LLMSDOCS_COURSES_35188_FILES_182891_ИЗПИТ_ОУ(1).PPTX
  Курсов проект по „Основи на управлението“
93.123.98.67=_77824-C__LLMSDOCS_COURSES_30474_FILES_164997_КАЗУСИ-УПР-ОТН-С-КЛИЕНТИ_Камелия Нейкова.DOC
  Маркетинговата микрообкръжаващата среда
188.124.83.45=_63023-D__LLMSDOCS_COURSES_16092_FILES_124714_ТЕСТ_ПО_ПОФКДГ_-_08.09.2021_Г..DOCX
  Трите имена
151.251.242.188=_441511-D__LLMSDOCS_COURSES_47574_FILES_218274_TEMA_2_ВО__ПРОПАГАНДА_И_РЕКЛАМА.PDF
  Тема втора Връзки с обществеността, пропаганда с реклама
151.251.240.68=_472384-D__LLMSDOCS_COURSES_5648_FILES_8623_ПЛИПР_Т1._СЪЩНОСТ_НА_ПЛАНИРАНЕТО.PDF
  Тема Същност на планирането
85.130.52.3=_69529-D__LLMSDOCS_COURSES_11511_FILES_57387_РЕФЕРАТ_ВНМС.DOCX.doc
  Философски факултет катедра „политология, социология и културология
62.73.110.5=_39424-D__LLMSDOCS_COURSES_13598_FILES_76891_1.1._ИГРАТА_И_ТРУДОВАТА_ДЕЙНОСТ_ЗА_ВЪЗПИТАНИЕТО_НА_ДЕЦАТА_В_ПРЕДУЧИЛИЩНА_ВЪЗРАСТ.DOC
  Материалът е взаимстван от
77.85.78.111=_119296-D__LLMSDOCS_COURSES_37113_FILES_192794_13.СЪДЪРЖАНИЕ_НА_ОБУЧЕНИЕТО.DOC
  Съдържание на обучението
149.62.208.30=_108544-C__LLMSDOCS_COURSES_16107_FILES_86237_ТЕМА_1._СЕМЕЙСТВОТО_КАТО_СОЦИАЛЕН_ФЕНОМЕН.DOC
  Тема семейството като социален феномен
194.141.66.3=_5827-D__LLMSDOCS_COURSES_50722_FILES_229761_ЗАДАЧИ.DOCX
  Задача : Напишете програма, която генерира и отпечатва всички комбинации с повторение на k елемента над n-елементно множество. Ако n е
84.40.119.193=_28875-D__LLMSDOCS_COURSES_49457_FILES_224417_1.ПРЕДМЕТ_НА_КОНСТИТУЦИОННОТО_ПРАВО_НА_РБ._РОЛЯ_И_ЗНАЧЕНИЕ_В_СИСТЕМАТА_НА_ДЕЙСТВАЩОТО_ПРАВО. (1).DOCX
  1. Публично право и частно право
87.116.109.197=_17339-D__LLMSDOCS_COURSES_50088_FILES_226022_ПРИМЕРНА_УТРИННА_ГИМНАСТИКА_-_3_ГРУПА.DOCX.doc
  І. Форма: Задължителна допълнителна форма. ІІ. Цел
77.76.173.99=_1223168-D__LLMSDOCS_COURSES_31482_FILES_187308_MODEL_NA_TRENING.PPT
  Оценяване с портфолио
85.217.199.86=_268554-D__LLMSDOCS_COURSES_12358_FILES_53598_ЛЕКЦИЯ_ДКС_-_І_ЧАСТ.PDF
  Дисциплина: детето в критична ситуация основни понятия
109.107.77.234=_198635-D__LLMSDOCS_COURSES_59984_FILES_243286_ТЕМА_2Б_ДИНАМИКА_НА_ПСИХИЧНИЯ_АПАРАТ_З_ФРОЙД.PDF
  Презентация на соматичната възбуда (психичен аспект). В ролята си на свързващо звено, между тяло и душа, нагоните осигуряват цялата психична енергия, необходима
149.62.204.34=_851109-D__LLMSDOCS_COURSES_27274_FILES_140061_ТЕМА_1.PPTX
  Игрови технологии в социалната дейност
directory files  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница