Първа общи положения чДата25.07.2016
Размер241.73 Kb.
#5692
НАРЕДБА № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод"

Обн. - ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 21.07.2016 г.Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод" и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или на Конфедерация Швейцария.

(2) С наредбата се определят конкретните изисквания за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, необходими за полагане на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията ,,Екскурзовод" на територията на Република България.

Чл. 2. (1) Тази наредба не се отнася за лицата, които упражняват екскурзоводска дейност като наети лица в музеи, художествени галерии, защитени природни обекти, археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за пешеходен туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов.

(2) Чуждестранни граждани, които придружават туристически групи по време на туристически пътувания, организирани от чуждестранен туроператор, които са започнали и ще приключат в чужбина, не се считат за екскурзоводи по смисъла на тази наредба, ако те не предлагат екскурзоводски услуги извън превозното средство, с което пътуват.

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД"

Раздел I

Общи положения

Чл. 3. Професията „Екскурзовод" е свързана с успешното реализиране на туристически програми и запознаването на туристите с природно-географските особености, обществено-икономическото развитие и културно-историческото наследство на страната.

Чл. 4. (1) Квалификация по професията „Екскурзовод" се придобива при спазване на държавните образователни изисквания по Наредба № 7 от 2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод" (ДВ, бр. 17 от 2010 г.).

(2) Квалификация по професията „Екскурзовод" може да се придобие от всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който е преминал успешно съответното обучение.

Чл. 5. Професията „Екскурзовод" може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в тази наредба, има екскурзоводска правоспособност и е вписано в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър (НТР), по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ).

Чл. 6. Не може да бъде екскурзовод:

1. осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;

2. лице, поставено под запрещение, което представлява трайна пречка за упражняване на екскурзоводската професия.

Раздел II

Изисквания към образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация

Чл. 7. (1) Екскурзоводът трябва да има:

1. придобито висше образование по специалност от професионални направления „История и археология", „Религия и теология", „Социология, антропология и науки за културата", „Туризъм" от области на висше образование „Хуманитарни науки" и „Социални, стопански и правни науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.); или

2. придобито висше образование и придобита трета или четвърта степен на професионална квалификация по професия ,,Екскурзовод" по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО); или

3. придобито средно образование и придобита четвърта степен на професионална квалификация по професия ,,Екскурзовод" по смисъла на ЗПОО; или

4. придобито средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по професия ,,Екскурзовод" по смисъла на ЗПОО и най-малко 1 година трудов стаж в туризма.

(2) Висшето образование се удостоверява с диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „професионален бакалавър по...", „бакалавър" или „магистър", издадена от акредитирано висше училище, или с призната в Република България диплома от чуждестранно висше училище.

(3) Средното образование се удостоверява с диплома за средно образование или с диплома за средно специално образование, издадена съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

(4) Когато средното образование е придобито в училище на друга държава, се представя удостоверение, издадено съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.).

(5) Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издадено съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

(6) За стаж по ал. 1, т. 4 се зачита прослуженото време на длъжност в хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и туристическата агентска дейност, както и в организации, работещи в сферата на туризма, и се удостоверява с копие от трудова и/или осигурителна и/или служебна книжка.

(7) Организации, работещи в сферата на туризма, са общински предприятия по туризъм, туристически информационни центрове, неправителствени организации и други юридически лица, чиято дейност е свързана с реклама, разпространение на информация и популяризиране на българския местен и национален туристически продукт.

Чл. 8. (1) За придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод" е необходимо лицата по чл. 7, ал. 1 да са преминали през задължително стажуване към екскурзовод, вписан в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, който е назначен от или работещ по сила на договор с туроператор, вписан в НТР, или с организация, работеща в сферата на туризма.

(2) Стажуването по ал. 1 е с минимална продължителност от 8 седмици и се удостоверява със служебна бележка, издадена от съответния туроператор или организация.

(3) Целта на практическата подготовка и на стажуването е да се изградят практически знания, умения и компетентности, необходими за упражняване на бъдещата професия „Екскурзовод".

Раздел III

Изисквания към лицата, необходими за придобиване на правоспособност по професията „Екскурзовод". Придобиване на удостоверение за правоспособност

Чл. 9. (1) Правоспособност на екскурзовод може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който отговаря на изискванията на тази наредба, в т.ч.:

1. има образование и професионална квалификация съгласно чл. 7, ал. 1;

2. има практическа подготовка съгласно чл. 8;

3. е положил успешно изпит за придобиване на правоспособност;

4. не е лишен от правоспособност на екскурзовод;

5. не е лишен от правото да упражнява екскурзоводска професия;

6. владее български език.

(2) За екскурзоводите, които ще предоставят екскурзоводски услуги на чужд език, се изисква представяне на документ, удостоверяващ ниво С1 на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР).

Чл. 10. (1) Изпит за придобиване на правоспособност се полага от лицата по чл. 9, ал. 1 и по чл. 32, ал. 1.

(2) Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда в Министерството на туризма два пъти годишно.

(3) Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда от изпитна комисия по въпросник, утвърден от министъра на туризма.

(4) Критериите за оценка и областите от знания, застъпени във въпросника по ал. 3, се обявяват предварително на кандидатите, като се публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.

Чл. 11. (1) Министърът на туризма със заповед определя деня и часа на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит кандидати.

(2) Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на министерството.

Чл. 12. Изпитната комисия се състои от председател и до 8 членове. Като членове на комисията могат да бъдат включени представители на: Министерството на туризма, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Светия синод на Българската патриаршия, Българската академия на науките и на браншови, продуктови и професионални туристически сдружения, вписани в НТР, по преценка на министъра на туризма.

Чл. 13. До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите се документи.

Чл. 14. (1) За явяване на изпит за придобиване на правоспособност кандидатът подава писмено заявление до министъра на туризма, към което прилага:

1. копие на диплома за завършено средно или висше образование и копие на свидетелство за професионална квалификация, при наличие на такова (в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 4 и документ, удостоверяващ 1 г. трудов стаж в туризма);

2. документ за практическа подготовка съгласно чл. 8;

3. копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (когато кандидатът е заявил, че ще предоставя екскурзоводски услуги и на чужд език), а за гражданите на друга държава, извън България - за владеенето на български език;

4. свидетелство за съдимост;

5. медицинско свидетелство;

6. снимка с размер 3,5 см ? 4,5 см.

(2) За явяване на изпит за придобиване на правоспособност кандидатът по чл. 32, ал. 1 подава писмено заявление до министъра на туризма, към което прилага:

1. копие на документа за придобита екскурзоводска правоспособност в съответната държава - членка на ЕС, в държава - страна по Споразумението за ЕИП, или в Конфедерация Швейцария;

2. документите по ал. 1, т. 4, 5 и 6;

3. документ за владеенето на български език.

Чл. 15. (1) Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с „издържал" или „неиздържал". Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.

(2) При оценка „неиздържал" кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати.

Чл. 16. Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на кандидата, който е получил оценка „издържал", удостоверение за екскурзоводска правоспособност съгласно приложение № 1.

Раздел IV

Придобиване на право за упражняване на професията „Екскурзовод"

Чл. 17. (1) Лицата, които отговорят на изискванията на тази наредба и са придобили екскурзоводска правоспособност, могат да упражняват професията „Екскурзовод" само след вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР.

(2) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на вписаното лице идентификационна карта съгласно приложение № 2.

Чл. 18. (1) Идентификационната карта по чл. 17, ал. 2 трябва да дава възможност за ясна идентификация чрез снимка и да съдържа най-малко двете имена на съответния екскурзовод.

(2) Екскурзоводите са длъжни при упражняване на професията да носят на видно място идентификационната си карта по начин, който да осигурява във всеки един момент идентификацията им.

(3) При загуба или унищожаване на идентификационна карта министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат на картата по заявление на съответния екскурзовод.

Чл. 19. (1) Придобилите екскурзоводска правоспособност екскурзоводи могат да предлагат своите услуги, като:

1. лица, упражняващи свободна професия съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица; или

2. наети или самонаети лица.

(2) Начинът на упражняване на професията „Екскурзовод" се отразява в НТР.

Глава трета

ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР. ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ВПИСАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 20. Вписванията в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, и заличаванията се извършват от определени от министъра на туризма длъжностни лица, които:

1. проверяват в 14-дневен срок от постъпване на заявлението дали са налице условията за вписване на кандидата в регистъра и дават становище за вписване или за отказ;

2. писмено уведомяват кандидатите за наличие на непълнота и/или нередовност в представените документи в 7-дневен срок от разглеждането им, като им предоставят 14-дневен срок за отстраняването им от деня на получаване на уведомлението; в този случай срокът по т. 1 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността;

3. дават становище за отказ за вписване в регистъра при неотстраняване на непълнотите и/или нередовностите в срока по т. 2;

4. извършват вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на съответната заповед на министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице;

5. връчват идентификационните карти по чл. 17, ал. 2;

6. нанасят настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, получени по реда на чл. 24;

7. подготвят доклад до министъра на туризма за заличаване от регистъра;

8. дават справки за вписаните в регистъра обстоятелства.

Чл. 21. (1) Първоначалното вписване се извършва по заявление по образец до министъра на туризма съгласно приложение № 3.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. копие на удостоверението по чл. 16;

2. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см;

3. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.

(3) Документите може да се подават и по електронен път по реда на чл. 144 ЗТ.

(4) В случай че заявлението с приложените документи отговаря на изискванията по ал. 1, се извършва вписване в НТР въз основа на заповед на министъра на туризма.

Чл. 22. В Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, се вписват екскурзоводите, придобили правоспособност за извършване на дейността, и свързаните с тях данни и обстоятелства съгласно чл. 166, ал. 1, т. 7 ЗТ.

Чл. 23. В НТР се вписват следните данни и обстоятелства:

1. имената и данните за контакт - адрес, телефон, адрес на електронна поща на съответния екскурзовод;

2. езикът или езиците, на който/които ще се упражнява професията;

3. начинът на упражняване на професията (наето лице; самонаето лице; лице, упражняващо свободна професия);

4. номерът на идентификационната му карта и на издадения дубликат;

5. извършените промени във вписаните обстоятелства;

6. заповедта за вписване, а при заличаване - заповедта за заличаване.

Чл. 24. (1) При промяна на вписаните обстоятелства в регистъра екскурзоводът в 7-дневен срок от настъпването є е длъжен да я заяви в Министерството на туризма за отразяване в НТР.

(2) В случаите по ал. 1 се подава заявление по образец, посочен в Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация, приета с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 13 от 2015 г.), към което се прилага документ за платена такса съгласно тарифата за таксите по чл. 69, ал. 3 ЗТ.

Чл. 25. (1) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава вписания екскурзовод от НТР:

1. по писмено искане на правоспособното лице до министъра на туризма;

2. при смърт или при поставяне на правоспособното лице под запрещение;

3. ако правоспособното лице бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

4. ако бъде отнето правото му да упражнява професията „Екскурзовод";

5. при подаване на неверни данни при вписването му;

6. при неупражняване на професията в продължение на две години.

(2) Заповедта по ал. 1, т. 5 и 6 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на предварително изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

(3) Със заличаването от регистъра екскурзоводът губи своята правоспособност.

(4) Лицата, заличени от регистъра на основание ал. 1, т. 1 и 6, могат да заявят ново вписване не по-рано от 6 месеца от датата на заличаването им.

(5) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 се допуска ново вписване само при условие, че лицето е реабилитирано, след което е положило успешно изпит за придобиване на правоспособност.

(6) Лицата по ал. 1, т. 5 могат да заявят ново вписване след успешно положен изпит за придобиване на правоспособност.

Глава четвърта

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДА

Чл. 26. Екскурзоводът е длъжен да:

1. поддържа професионалната си компетентност;

2. спазва Кодекса за професионална етика на екскурзоводите.

Чл. 27. Основните дейности, които извършва екскурзоводът, са:

1. посрещане на туристи и придружаването им до местата за настаняване;

2. придружаване на туристи при осъществяване на организирани туристически пътувания с обща цена, екскурзии и други мероприятия и изнасяне на информационни беседи;

3. съблюдаване маршрута на пътуването, информиране на туристите за правилата за поведение, прилагане на мерки за безопасността на туристите по време на пътуването;

4. съпровождане на туристи и оказване на помощ, при необходимост;

5. предоставяне на надеждна, точна и вярна информация във всички свои беседи;

6. изпращане на туристите при отпътуването им до съответните аерогари, жп гари, автогари и морски гари;

7. други.

Чл. 28. Екскурзоводът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите, но не повече от удостоверения материален интерес.

Глава пета

ЕКСКУРЗОВОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Раздел I

Общи положения

Чл. 29. (1) Екскурзовод от Европейския съюз е гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, придобил екскурзоводска правоспособност съгласно законодателството на някоя от тези държави.

(2) Екскурзоводът от Европейския съюз упражнява своята професия на територията на Република България под професионалното си звание в държавата, в която е придобил екскурзоводска правоспособност.

Чл. 30. (1) Екскурзовод от Европейския съюз може да упражнява професията „Екскурзовод" и да придружава туристически групи на територията на Република България само съвместно с екскурзовод, вписан в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, освен ако не е положил и издържал успешно изпит за придобиване на правоспсобност по чл. 10, ал. 1.

(2) При осъществяване на съвместната дейност по ал. 1 опознавателните беседи за представяне на природно-географските особености, обществено-икономическото развитие и културно-историческото наследство на България се изнасят от екскурзовода, вписан в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР.

Чл. 31. (1) В случаите на лишаване, включително временно, от правоспособност или от правото да упражнява дейността на екскурзовод от съответно компетентния орган на държавата, в която той я е придобил, лицето губи правото да упражнява професията „Екскурзовод" на територията на Република България.

(2) Когато лишаването от правоспособност и за упражняване на дейността е настъпило по време на провеждане на туристическа програма, туристическите услуги по съответната програма на територията на Република България незабавно се поемат и се предоставят от екскурзовода, вписан в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР.

Раздел II

Трайно установяване с цел упражняване на професията „Екскурзовод"

Чл. 32. (1) Екскурзовод от ЕС, който се е установил по установения ред трайно в Република България с цел предоставяне на екскурзоводски услуги, може да упражнява професията „Екскурзовод" след успешно положен изпит за придобиване на правоспсобност и вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР.

(2) Кандидатът по ал. 1 за вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, подава заявление до министъра на туризма, към което прилага:

1. копие на документа за самоличност на кандидата;

2. копие на документ, издаден по предвидения ред, за трайно установяване в Република България с цел упражняване професията на „Екскурзовод";

3. копие на удостоверението по чл. 16;

4. снимка с размер 3,5 см ? 4,5 см;

5. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.

(3) Вписването в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, дава право на екскурзовода от ЕС да практикува екскурзоводската професия под званието „Екскурзовод".

Раздел III

Временно упражняване на професията „Екскурзовод" на територията на Република България

Чл. 33. (1) При временно упражняване на професията „Екскурзовод" на територията на Република България, преди извършване на първото действие, екскурзоводът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено министъра на туризма.

(2) Заедно с уведомлението по ал. 1 на министъра на туризма се представят:

1. копие от документа за самоличност на заявителя;

2. копие от документа, удостоверяващ екскурзоводската правоспособност в държавата, в която е придобита;

3. писмено съгласие от екскурзовод, вписан в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, който ще придружава кандидата.

(3) При несъответствие или промяна в обстоятелствата към уведомлението по ал. 1 може да се изиска представянето на документ, че лицето е законно установено в съответната държава членка, както и удостоверение, че не му е наложена забрана (включително временна) за упражняването на екскурзоводска дейност към момента на уведомяването.

(4) След изпълнение на изискванията по ал. 2 и 3 министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава незабавно на временно упражняващия екскурзоводската професия екскурзовод от Европейския съюз удостоверение за извършеното уведомяване съгласно приложение № 4.

(5) Отказът да се издаде удостоверение по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава шеста

КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. (1) Комисията за защита на потребителите извършва контрол на екскурзоводите за спазване изискванията на наредбата.

(2) За констатираните нарушения се съставят актове за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).(3) За налагане на административни наказания председателят на Комисията за защита на потребителите издава наказателни постановления по реда на ЗАНН.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда, предвиден в ЗАНН.Чл. 35. На лицата, упражняващи професията „Екскурзовод", без да са вписани в НТР, се налагат глоби в размер съгласно чл. 219 ЗТ.

Чл. 36. На лицата, упражняващи професията „Екскурзовод", без да носят съответната идентификационна карта, се налагат глоби в размер съгласно чл. 220 ЗТ.

Чл. 37. За нарушения на наредбата, за които не са предвидени санкции по тази глава, се налагат глоби на екскурзоводи в размер съгласно чл. 229 ЗТ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (В сила от 19.01.2016 г.) (1) Практикуващите екскурзоводи към момента на влизане в сила на тази наредба, които са придобили степен на професионална квалфиикация по професията „Екскурзовод" по реда на Закона за професионално образование и обучение, се вписват в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, въз основа на заявление до министъра на туризма. Към заявлението се прилагат:

1. снимка с размер 3,5 см ? 4,5 см;

2. копие на диплома за завършено средно или висше образование и копие на свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1;

3. копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако лицето заяви, че ще предоставя екскурзоводски услуги и на чужд език);

4. свидетелство за съдимост;

5. медицинско свидетелство;

6. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.

(2) Заявлението с приложените документи по ал. 1 се подава в срок до шест месеца от обнародването на наредбата в „Държавен вестник".

(3) Заявлението с приложените документи по ал. 1 се разглеждат в 14-дневен срок от датата на постъпването им.

(4) В случай че представените документи отговарят на изискванията по ал. 1, министърът на туризма издава в срока по ал. 3 заповед за вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР.

(5) В случай на констатирана непълнота и/или нередовност в представените документи по ал. 1 лицата се уведомяват писмено в 7-дневен срок от разглеждането им, като им се предоставя 14-дневен срок за отстраняването на непълнотите и/или нередовностите от деня на получаване на уведомлението. Срокът по ал. 3 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

(6) Ако в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 5 заявителят не отстрани непълнотите и/или нередовностите, министърът на туризма със заповед прекратява производството, зa което зaявителят се уведомявa писмено.

(7) На вписаните по ал. 1 екскурзоводи министърът издава идентификационна карта съгласно чл. 148, ал. 1 ЗТ.

(8) След изтичането на срока по ал. 2 заявленията се подават и разглеждат по общия ред.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 146, ал. 2 ЗТ.

§ 3. Наредбата влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването є в „Държавен вестник" с изключение на § 1, който влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник".

Министър: Николина АнгелковаПриложение № 1 към чл. 16

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

Снимка

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за правоспособност

за упражняване на професията

Екскурзовод“

................./.............


На ...................................................................................,

(име, презиме, фамилия по документ за самоличност)

лични данни ...............................................................,

призната правоспособност: ...................................

Издадено на ............................................. 20........... г.

Подпис и печат: .....................


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2

Образец на идентификационна картаГерб

 Република България

 Министерство на туризма

 Идентификационна карта за екскурзовод

№………

Снимка:


Имена: …………....................................………………………..

Адрес: ……………....................................………………………

Език: ………....................................……………………………..

Издадена на: ………...................................…………………..

Подпис на длъжностно лице и печат:


На гърба на идентификационната карта

Притежателят на тази идентификационна карта е правоспособен екскурзовод, който съгласно Закона за туризма има право да упражнява професията.

Подпис на длъжностно лице:Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1

1. Вх. №/дата

ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от
Националния туристически регистър,


за упражняване на професията „Екскурзовод“

2.1. От (име, презиме, фамилия)

2.2. ЕГН

3.1. Адрес на лицето

3.2. (пощ. код)

3.3. (населено място)

3.4. (ж.к./кв.)

3.5. улица №

 


3.6. (бл., вх., ет., ап.)

3.7. (тел.)

3.8. (e-mail)

 

4. Езикът/езиците, на който/които ще се упражнява професията (отбележете с „Х“)

Български език                                        [_]                            

Английски език                                        [_]                            

Немски език                                            [_]                            

Френски език                                           [_]                             

Испански език                                         [_]                             

Руски език                                              [_]                            

Друг (моля посочете) ………......................................................................................................………....…………………………5. Приложени документи (отбележете с „Х“ приложените документи):

5.1. копие на удостоверение за придобитата правоспособност;

 

5.2. снимка с размер 3,5 см ´ 4,5 см;

 

5.3. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

 

 

 

6. Дата и място

 


7. Подпис и печат

Приложение № 4 към чл. 33, ал. 4

Герб

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на туризма

Удостоверение № ……………………./……………….. г.

за извършено уведомяване по чл. 33, ал. 1 от Наредба № 1 от 2016 г. за образованието, практи­ческата подготовка и професионална квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Подпис на длъжностно лице и печат: .............................Каталог: sites -> tourism.government.bg -> files -> uploads
uploads -> I общи положения Ч
uploads -> Закон за туризма; Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
uploads -> Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория
uploads -> Закон за туризма; Наредба №1 от 5 юни 2007 г за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
uploads -> Закон за туризма; Наредба за организацията на единната система за туристическа информация
uploads -> Проект наредба
uploads -> Мотиви към проекта на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница