Програма на м тсп : Насърчаване на заетостта сред младежите Краен срок : 26 юли 2004 гДата18.12.2018
Размер138 Kb.
ТипПрограма


Областен управител на Ямболска област

8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18, www.yambol.government.bg


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 8
ПРОГРАМА НА МТСП : Насърчаване на заетостта сред младежите

Краен срок: 26 юли 2004 г.
Около 5 000 безработни младежи до 29 години ще имат възможност за обучение, преквалификация и стажуване, а около 670 работещи млади хора ще получат допълнителна квалификация.
Kомпоненти:

Стажуване: Мярката представлява съчетание от програма за ротация на работното място и програма за стажуване. За периода, в който фирмите наемат безработни младежи като стажанти, служителите на същите фирми ще бъдат заети с обучения за повишаване на собствената им Мярката е насочена към безработни младежи на възраст 18-24 години, със завършено средно образование, но без професионална квалификация и без трудов стаж.

Професионално обучение: Целевите групи са младежите, които поради липса на подходяща квалификация, знания или трудов стаж не могат да намерят постоянна работа. Предвиденото професионално обучение трябва да гарантира на включените в проекта младежи придобиване на основни умения, които са необходими за намиране на подходяща работа, съответстваща на нуждите на В центъра на тази мярка са краткосрочно безработните (т.е. безработни за период по-малък от 1 година) младежи на възраст 18-24 години.

Субсидирана заетост: Тази мярка цели да стимулира работодателите да наемат за период от шест месеца краткосрочно безработни (т.е. безработни за период по-малък от 1 година) младежи на възраст 19-24 години, които имат професионална квалификация, но нямат трудов За спечелилите организации има изискване да гарантират платена заетост в продължение на минимум шест месеца след периода на субсидираната заетост.

Самостоятелна заетост: Тази мярка има за цел да предостави на образованите млади хора с професионална квалификация допълнителни знания за това как да създават и управляват жизнеспособни фирми. Кандидатите трябва да приложат разработени учебни програми, като предимство ще се дава на развиването на ключови умения като маркетинг и комуникационни умения; счетоводство; информационни технологии; обслужване на клиенти; бизнес планиране; умения за водене на преговори и бюджетиране и др.

Дейности по устройване на работа в България: Дейността се състои от изпитателен срок за висококвалифицирани безработни младежи (специалисти с висше образование) с професионални знания, но без опит, както и за заети млади специалисти с висше образование на възраст 23-29 години. Максималната продължителност е 2 месеца, като работодателите са задължени да наемат на трудов договор за неопределено време поне 30% от младежите след приключване на дейността по проекта.
Дейности по устройване на работа в чужбина: Спечелилите организации изпращат наети специалисти с висше образование на възраст 23-29 години на работа в чужбина. По този начин на служителите в българската фирма се дава възможност да работят в чуждестранна фирма, а придобитият там опит, които ще могат да разпространят в българската фирма. Продължителността на устройването на работа в чужбина е три месеца, за да се гарантира реална полза от този вид придобиване на опит.

По всички компоненти може да се кандидатства във всички 28 административни области в България.


Крайният срок за представяне на предложенията е 26 юли 2004 г.
Пълният комплект от Насоки за кандидатстване е публикуван на следните Интернет-адреси:
www.mlsp.government.bg (интернет страница на Министерството на труда и социалната политика)
и
www.az.government.bg (интернет страница на Агенцията по заетостта).

На проведения на 2 юни 2004 г. информационен ден по проект BG 0202.01 "Насърчаване на заетостта сред младежите", "Инициативи за младежка заетост" в Областна администрация – Ямбол специалисти от Министерството на труда и социалната политика разясниха изискванията и възможностите на програмата и раздадоха материали за нея.
Програма Леонардо да Винчи II

Област

Професионално обучение

Име

Леонардо да Винчи II (2000-2006) OJ L 146/1999

Кратко описание, цели и дейности

"Леонардо да Винчи" е програма за осъществяване политиката на Европейския съюз (ЕС) в областта на професионалното обучение. Проектите, получили подкрепа от програмата, се базират на транснационално сътрудничество, изградено от представители на всички участници в професионалното обучение. Целта на програмата е да се ускорят иновациите в областта на професионалното обучение, да се подобри качеството на обучение, както и да се подобри мобилността на ученици, студенти, работници, мениджъри на човешки ресурси и инструктори. През втората фаза на програмата се дава приоритет на обучението и приложението на информационните и комуникационни технологии и разпространението на иновативни практики, както и на действия с други европейски програми за обучение.

Раздели на програмата: Раздел 1:

 • Мобилност Проектите, подавани по тази мярка, дават възможност за придобиване на професионален опит в чужбина чрез Практика-PL или Обмен-EX (на идеи и опит) между партньорите по проекта. Предложенията трябва да имат транснационален характер и могат да се отнасят за обучаващи се, предимно млади хора – ученици, студенти, млади работници (дейност Практика), преподаватели, мениджъри в предприятия, езикови специалисти и социални партньори (дейност Обмен).Мобилните проекти насърчават потенциалните ползватели да придобиват практически опит и повишават квалификацията си, засилват връзката между обучението и практиката и подобряват езиковите умения в областта на професионалното обучение. Максималната продължителност на проектите по мярката Мобилност е 2 години. Практиката може да бъде с продължителност: от 3 седмици до 9 месеца за ученици; от 3 до 12 месеца за студенти; от 2 до 12 месеца за млади работници. Обмен: от 1 до 6 седмици.

Раздел 2:

 • Пилотни проекти Пилотните проекти допринасят за стимулиране и развитие на иновациите и качеството на професионално обучение и образование и професионално ориентиране. Резултатите на Пилотните проекти са реални продукти - методики, ръководства, учебни програми и т.н. При този вид проекти, както и при останалите мерки, се насърчава използване и прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението.

Раздел 3:

 • Езикови умения Насърчават езиковата компетентност, свързана с професионалната реализация. Предложенията може да се фокусират върху създаване, проверка и валидизация на иновативни методи на обучение, които засягат специфични нужди на отделни професионални сектори и развиват новаторски подходи чрез самообучение и разпространяване на резултатите.

Раздел 4:

 • Транснационални мрежи Насочени са към обмен на опит и положителни практики в европейски мащаб. Цели се създаване на Транснационални мрежи за европейски експертизи, чрез които да се прогнозират необходимите професионални умения.

Раздел 5:

 • Референтни материали Включват наблюдения и анализи на положителните практики в областта на професионалното обучение в Европа. Цели се актуализиране на база данни и разпространение на положителните практики в страните-членки и асоциираните страни. Резултатите са насочени предимно към практиците в областта на професионалното обучение и прогнози за потребности от професионални умения.

Раздел 6:

 • Съвместни дейности Покриват сферите, характерни за другите програми, управлявани от Ген. Дирекция “Образование и Култура” на Европ. комисия.

Бенефициенти

Физически лица не могат да бъдат нито инициатори, нито партньори по проекти. Бенефициенти са:

 • Обучаващи организации – институти, университети, техникуми, центрове за преквалификация и други, които провеждат професионално обучение;

 • Научно-изследователски центрове и организации, провеждащи изследвания и анализи в областта на професионалното обучение или дейности, пряко свързани с неговото приложение;

 • Предприятия (особено малки и средни) и фирми, осъществяващи дейности в областта на професионалното обучение;

 • Професионални организации – търговски камари и други

 • Местни и регионални организации

 • Организации с нестопанска цел, доброволчески организации и НПО

Източници на информация

 • Европейска комисия – Генерална дирекция “Образование и култура”, направление “Образование” http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html

 • Национална агенция “Леонардо” - България http://leonardo.hrdc.bg

Покани за участие

Крайни срокове за селекционна година 2005:

 • за предварителни предложения по процедури В и C - 1 октомври 2004 г.

 • за предложенията по процедура А - 11 февруари 2005 г.

 • за пълните предложения по процедура В и процедура C - 11 февруари 2005 г.Програма Сократ II

Област

Образование

Име

Сократ II (2000-2006) OJ L28/2000

Кратко описание, цели и дейности

Програма на Европейската общност за насърчаване на висококачествено образование, професионална квалификация и създаване на единно европейско пространство за сътрудничество в областта на образованието. Втората фаза на програмата продължава 7 години, считано от 1 януари 2000. Допълнителните нови теми са “Обучение през целия живот” и “Изграждане на Европа на знанието”.

Бенефици-енти

Гимназиални, професионални и академични образователни институции, организации и центрове, неправителствени организации, центрове за научно-изследователска дейност.

Раздели на програмата: Раздел 1:

Програма Коменски дава възможност за осъзнаване и практическо осъществяване на eвропейски измерения в областта на всички степени на училищното образование: предучилищна, основна ( начален и прогимназиален етап) и гимназиална.

 • Бенефициенти: училища, специализирани центрове за начално и гимназиално образование.

 • Източник на информация: Национална агенция “Сократ” – България http://www.socrates.bg

Раздел 2:

Програма Еразъм Подпрограма за действия в областта на висшето образование, която спомага за подобряване на качеството и за засилване на европейското измерение във висшето образование чрез насърчаване на транснационалното сътрудничество между университетите от отделните държави (страни-членки от Европейския съюз и асоциираните към него такива), подобряване на европейската мобилност и прозрачност, и пълно академично признаване на периоди на обучение и квалификации в рамките на Съюза.

 • Бенефициенти: Подпрограмата е отворена за всички висши училища и е насочена към неограничен брой дисциплини и академични образователни равнища, включително докторска степен.

 • Източник на информация: Национална агенция “Сократ” – България http://www.socrates.bg

Раздел 3:

Програма Грюндвиг е насочена към популяризиране на нововъведенията, произхождащи от предизвикателствата пред обучението през целия живот, повишаване на качеството на образованието за възрастни, както и улесняване на достъпа до него в страните, които участват в инициативата.

 • Бенефициенти: потенциални участници в обучение, мрежи от организации работещи по темата на Грюндвиг.

 • Източник на информация: Национална агенция “Сократ” – България http://www.socrates.bg

Раздел 4:

Програма Лингва В контекста на Лингва езиковото обучение покрива обучение и преподаване на всички езици на Европейската общност, както и на ирландски и люксембургски. Като обект на езиково обучение могат да бъдат включени и националните езици на страните от Европейската асоциация за свободна търговия/Европейското икономическо пространство, както и на страните от предприсъединителния етап, които участват в СОКРАТ. Обръща се внимание за развитие на уменията, свързани с по-малко използваните и по-малко преподаваните официални езици.

 • Бенефициенти: училища, институции за образование на възрастни, специализирани центрове за нови образователни технологии, центрове за отворено и дистанционно обучение, радио- телевизионни или медийни компании с присъствие на Интернет; производители и дистрибутори на софтуер, софтуерни компании.

 • Източник на информация: Национална агенция “Сократ” – България http://www.socrates.bg

Раздел 5:

Програма Минерва подкрепя проекти, които съдържат ясен потенциал и очаквани резултати в областта на внедряването на информационните и комуникационни технологии и методите и ресурсите на отвореното и дистанционно обучение в различен контекст и на различни нива на образованието.

 • Бенефициенти: асоциации на учители, преподаватели, студенти, ученици; академични или професионални структури или агенции, които са отговорни за академично или професионално признаване; изследователски центрове или други организации с опит и интереси в областта на дистанционното обучение, отвореното обучение и мултимедията;

 • Източник на информация: Национална агенция “Сократ” – България http://www.socrates.bg

Раздел 6:

Арион Инициатива за многостранни учебни посещения на старши специалисти от областта на образованието.

 • Бенефициенти: В учебни посещения по раздел Арион могат да вземат участие: Администратори на местно, регионални и национално ниво; Училищни инспектори; педагогически съветници; регионални съветници; обучители на учители; ръководни лица на институции, работещи в областта на образованието; В зависимост от конкретната тема на проекта, участници могат да бъдат и училищни психолози; преподаватели по чужди езици; членове на изпитни комисии, комисии по съставяне на учебни помагала и по учебния план;

 • Източник на информация: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/arion/index.html

Представителство за България: Национална агенция Арион – България Министерство на науката и образованието Отдел “Международно сътрудничество” Бул. “Дондуков” 2-А, София 1000 Тел: (359-2) 988.49.74 Факс: (359-2) 988.06.00 www.minedu.government.bg За повече информация и участие в предварителната селекция на регионално ниво желаещите да участват следва да се обръщат към РИО НА МОН

Раздел 7:

Нарик Мрежа от национални центрове, създадена през 1984, за да координира взаимното признаване на образователните степени и да подпомага интегрирането на националните образователни системи. www.enic-naric.net

 • Бенефициенти: Програмата финансира посещението на представители на центровете от страните-кандидатки в други страни, участващи по програмата, с цел запознаване с националните особености на образователната система и процедурите по признаване на образователните степени в тази страна. Също така участие могат да вземат висши учебни заведения, студенти, организации, които кандидатстват с проекти за семинари, конференции, публикации и др., информиращи за процеса на признаване на академични степени и подпомагащи международно сътрудничество.

Източник на информация: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/agenar.html

 • Представителство за България: Национален информационен център за академично признаване и мобилност (National information center on academic recognition and mobility), Министерство на науката и образованието, Център ЕНИК/НАРИК, Отдел “Европейска интеграция” Бул. “Дондуков” 2А, София 1000 Тел: +359 2 988 49 74 Факс: +359 2 988 49 74 www.minedu.government.bg

Раздел 8:

Евридика (Европейска информационна мрежа в областта на образованието) Европейската комисия координира и направлява действията на информационната мрежа за образованието в Европа “Евредика”, изготвя сравнителни анализи и поддържа базата данни по програмата, въз основа на информацията, подавана от националните звена Евредика в страните-участнички по програмата.

 • Бенефициенти: Специалисти, научни центрове, учебни заведения, занимаващи се с анализи и проучване на образователните системи в страните-участнички;

 • Източници на информация: Европейска комисия – Генерална дирекция “Образование и култура”, направление “Образование” http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html Национална агенция “Сократ” – България http://www.socrates.bg

 • Представителство за България: Звено Евредика, Отдел “Международни отношения” Министерство на науката и образованието Бул. “Дондуков” 2А, София 1000 http://www.minedu.government.bg/struktura/evrop_integr/otdel_EI.htm Информационна мрежа за образованието в Европа – Евредика http://www.eurydice.org
region@yambol.government.bg 15 юни 2004

Каталог: wwwroot -> broshuri
broshuri -> Програма фар 2004: Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия Обща информация и проектен фиш
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти български донорски форум
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти тунджанска пролет Национален литературен конкурс
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти покана за участие в международна конференция по проекта Подобряване на националните училищни мрежи в Европа
broshuri -> Областен управител на Ямболска област
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти нова сесия на Фонд "Социална отговорност на Първа инвестиционна банка"
broshuri -> Конкурс на дебютна литература Краен срок: 10 април 2005 г
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти трета Балканска танцова платформа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница