Програма Основание за изготвяне на плана/програмата -нормативен или административен актДата05.03.2018
Размер126.77 Kb.
#61497
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Пловдив
На Ваш изх.№ ОВОС-1461/20.11.2013г
И С К А Н Е

за издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка


От Пламен Цветков Панчев – управител на „Сиенит Инвест” ООД , ЕИК 115017745 и

Зоя Балабанова – управител на ”АЛЕКСИВА” ЕООД , ЕИК: 131418251/име, фирма, длъжност/
Уважаеми г-н Директор,

Моля да ми бъде издадена Преценка на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план във връзка със смяна предназначението на земеделски имоти с № 78080.133.1, 78080.101.1 и 78080.101.2 с обща площ 21,70 дка в „Склад за селскостопанска продукция”

/наименование на плана/програмата/

Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8, ал.1 от Наредба за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми - ПМС №139/ДВ бр57 /2004 г:

I.Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице) / пълен пощенски адрес, лице за връзка- телефон,факс и адрес за електронна поща/

Име: ”СИЕНИТ ИНВЕСТ” ООД

Пълен пощенски адрес: гр.Пловдив, ул.”Инж. Асен Йорданов” № 7,

Тел/факс/е-mail:

Лице за връзка: инж. Пламен Панчев

Пълен пощенски адрес: гр.Пловдив, ул.”Инж. Асен Йорданов” № 7,

Тел/факс/е-mail: 032/ 600 166, 0887435604

Име: ”АЛЕКСИВА” ЕООД

Пълен пощенски адрес: гр.Пловдив, ул.”Сливница” № 6, ет.6

Тел/факс/е-mail: 0887435604

Лице за връзка: Зоя Балабанова

Пълен пощенски адрес: гр.Пловдив, ул.”Сливница” № 6


II. Обща информация за предложения план/програма

  • Основание за изготвяне на плана/програмата –нормативен или административен акт

Основание за изготвяне на плана е Решение № 295 на Общински съвет „Марица”, взето с протокол № 13 от 16.10.2013г. Съгласно него, Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП), съгласно чл.108, ал.5, чл.110, т.1, т.2 и т.5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи поземлени имоти с идентификатори № 78080.1133.1, 78080.101.1 и 78080.101.2, местност „Баткън” по кадастралната карта на с.Царацово, община Марица, област Пловдив, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – „нива”, за изграждане на обект „Склад за селскостопанска продукция”.

  • Период на действие и етапи на изпълнение

Предвиждания план ще урегулира два поземлени имота с идентификатори № 78080.1133.1, 78080.101.1 и 78080.101.2 с обща площ 21,70 дка, на който ще бъде променено предназначението на земята, с цел изграждане на обект „Склад за селскостопанска продукция”. Поради това той е с дългосрочен период на действие.

Изграждането на обекта ще се извърши на три етапа, във всеки имот поотделно , в рамките на 5 години, след издаване на всички разрешителни документи.  • Териториален обхват /национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии, с посочване на съответните области и общини/

Предвижданият ПУП – ПРЗ да обхваща три поземлени имота с идентификатори № 78080.1133.1, 78080.101.1 и 78080.101.2, местност „Баткън”, по кадастралната карта на с.Царацово, община Марица. Поради това, неговият обхват е общински.

  • Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Имотите в обхвата на ПУП – ПРЗ не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и не попадат в границите на защитени зони по Натура 2000.

Най-близката защитена зона „Оризища Цалапица” с код BG0002086 отстои на около 6 км северозападно от тях. Поради това, при реализацията на плана не се засягат елементи на Националната екологична мрежа.  • Основни цели на плана/програмата

Предвижданият Подробен устройствен план (ПУП-ПУР, ПУП-ПРЗ и ПУП – ПП) има за цел урегулиране на два поземлени имота, с цел промяна предназначението на земята, за нуждите на „Склад за селскостопанска продукция”.

Той ще послужи за база за проектиране в следващите проектни фази на бъдещия инвестиционен проект, който ще развие подробно застрояването, вида и начина на разположение на бъдещите архитектурно – строителни обеми и инфраструктурни елементи.  • Финансиране на плана/програмата /държавен,общински бюджет или международни програми,др.финансови институции/

Финансирането на плана и изграждането на обекта ще се извърши със собствени средства на Възложителя – „СИЕНИТ ИНВЕСТ” ООД и „АЛЕКСИВА” ЕООД – гр.Пловдив.

  • Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата; наличие на изискване за обществено обсъждане или др.процедурна форма за участие на обществеността.

Изготвянето на предвиждания ПУП ще стане едноетапно, в срок до 1 година след издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка или становище по екологична оценка, издадени от РИОСВ – Пловдив.

Неговото изготвяне ще бъде съобразено с всички законови изисквания, осигуряващи участието на обществеността, чрез внасянето на уведомления до кмета на с.Царацово, Община Марица и обявяване в средствата за масово осведомяване. При необходимост, съгласно нормативните изисквания, ще бъде проведено обществено обсъждане.


III. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Органът, отговорен за прилагането на плана / програмата е:

- по ЗООС и ЗБР – РИОСВ – Пловдив

- по ЗУТ – Община Марица


приложение:

I. Информация по ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми –ПМС №139/ДВ бр57 /2004 г.

1.Характеристика на плана/програмата

А. -инвестиционни предложения по приложения№ 1 и № 2 към чл.81, ал.1 т.2 от ЗООС и/или други с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлагания план/програма определя критерии, нормативи и др.ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия *

*/за устройствените схеми и планове не се прилага информация по т.І.1.А/

В близост до предвиждания обект: „Склад за селскостопанска продукция” няма обявени или влезли в сила инвестиционно предвиждания и/ или планове и програми, които биха оказали значително въздействие върху околната среда и които да правят реализирането на предвижданото инвестиционно предложение недопустимо, от гледна точка на хигиенно-санитарни или сервитутни зони.

Б.-място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

Предвиждания проект за Подробен устройствен плана (ПУП-ПУР, ПУП-ПРЗ, ПУП-ПП) за неурегулирани поземлени имоти с идентификатори № 78080.1133.1, 78080.101.1 и 78080.101.2 с обща площ 21,70 дка, местност „Баткън” по кадастралната карта на с.Царацово, общ.Марица, се изготвя с цел отреждане на нови урегулирани поземлени имоти, за изграждане на обект „Склад за селскостопанска продукция”.

Съгласно съществуващия Общ устройствен план на Община Марица, разглежданите два имота попадат в структурна единица 191 –Псп (смесена многофункционална устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз < 60%, Кинт = 1,2, Поз > 30% и височина на застрояване до 10м.

Предвижданият ПУП е елемент от ОУП на Общината и не противоречи на заложеното в него устройство на територията.


2. Обосновка за конкретната необходимост от плана/програмата.

Предвижданият ПУП-ПРЗ за неурегулирани поземлени имоти с идентификатори № 78080.1133.1, 78080.101.1 и 78080.101.2 с обща площ 21,70 дка, се изготвя с цел отреждане на нови урегулирани поземлени имоти на които ще бъде променено предназначението на земята за изграждането на обект „Склад за селскостопанска продукция”.

Имотите са собственост на Възложителя „Сиенит Инвест” ООД, съгласно приложените скици:

-скица № 26892/28.08.2013г за поземлен имот с идентификатор № 78080.101.2 с площ 9,220дка

Имотите са собственост на Възложителя „АЛЕКСИВА” ЕООД, съгласно приложените скици:

-скица № 26891/28.08.2013г за поземлен имот с идентификатор № 78080.133.1 с площ 9,499дка

-скица № 6046/28.08.2013г за поземлен имот с идентификатор № 78080.101.1 с площ 3,101дка

Съгласно тях начинът на трайно ползване на земята е „нива”, а категорията на земята при неполивни условия е IV.

Към настоящия момент земите са неизползваеми и са пустеещи. Осъществяването на инвестиционния план ще доведе до използването им, с очакван добър икономически ефект.

ПУП ще послужи за база за проектиране в следващите проектни фази на бъдещия инвестиционен проект, който ще развие прецизно застрояването, вида и начина на разполагане бъдещите архитектурно-строителни обеми.

Реализирането на предвижданото ИП ще доведе до определен социален ефект, тъй като се предвижда създаването на най-малко 30 работни места.
3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма , включително и за извършени ЕО или ОВОС

В района на разглеждания план – местност „Баткън” в землището на с.Царацово, общ.Марица няма регистрирани други инвестиционни предложения, планове и програми, и не са извършвани ЕО или ОВОС.

Само за Общия устройствен план (ОУП) на Община Марица има изготвени ЕО и ОС, за които има издадено Становище по ЕО от РИОСВ – Пловдив и ОУП е влязъл в сила.
4. Характеристики на засегнатата територия и очакваните въздействия върху околната среда
Предвижданият проект за ПУП-ПРЗ е за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатор № 78080.1133.1, 78080.101.1 и 78080.101.2 с обща площ 21,70 дка, с цел изграждането на „Склад за селскостопанска продукция”.

Разглежданият район е с дългогодишно антропогенно въздействие – бивши оризища, с изградена система от напоителни и отводнителни канали и обслужващи ги полски пътища.

Очакваните въздействия върху засегнатата територия, в резултат на изграждането и експлоатацията на предвиждания обект са както следва:
4.1.Въздействие върху:

А) Хората и тяхното здраве

Не се очаква отрицателно въздействие върху живота и здравето на хората, заети с изграждането и експлоатацията на обекта, както и на тези живеещи и работещи в близост до него, тъй като дейността не е източник на вредни емисии, шум, вибрации, електромагнитни полета или други вредни физични фактори.

Б) Земеползването, материалните активи

Реализирането на обекта няма да повлияе на земеползването в съседните поземлени имоти и те ще продължат да се ползват съгласно предназначението си, съгласно КК на с.Царацово. Не се засягат материални активи на други собственици.

В) Атмосферния въздух

Обекта не е източник на организирани емисии на вредни вещества, които биха повлияли на качеството на атмосферния въздух и той няма да се променя. Въздействието на обекта върху качеството на атмосферния въздух се оценява на незначително.

Г)Водите


В разглеждания район няма изградена и функционираща водоснабдителна и канализационна мрежа, експлоатирана от „ВиК” ЕООД – гр.Пловдив.

Поради спецификата на обекта „Склад за селскостопанска продукция” ще се използва само вода за битови и противопожарни нужди. Необходимите количества са незначителни. За тяхното осигуряване се предвижда изграждането на собствен водоизточник (СК). Същият ще бъде изграден след получаване на разрешително от БД ИБР – Пловдив. За питейни нужди на персонала ще се доставя бутилирана вода.

За отпадъчните битово-фекални води се предвижда изграждането на водоплътна безоточна яма, същата периодично ще се почиства и извозва на ГПСОВ, чрез сключването на договор със специализирана фирма.

Обектът няма да бъде източник на замърсяване на повърхностните и подземните води. Неговото въздействие върху тяхното количество и качество ще бъде незначително.

Д)Почвите и земните недра

Реализирането на обекта ще доведе до изключването на 21,70 дка земеделски земи от поземления фонд, но това няма да се отрази съществено върху него.

Обектът не е източник на въздушни и водни емисии, които биха повлияли върху качеството на почвите в съседните земеделски земи.

Земните недра не се засягат.

Е) Ландшафта

Не се очакват съществени промени в характера на съществуващия ландшафт.

Реализирането на обекта ще доведе до несъществени промени, които са от визуално-естетически характер.

Ж)Природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и техните елементи

Земята на двата имота е земеделска с начин на трайно ползване „нива”. Върху тях липсва трайна дървесна растителност и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.

Реализацията на обекта не е свързана с въздействие върху природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и техните елементи.

З)Защитени територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества.

В границите на имотите и в непосредствена близост до тях няма обявени археологически, исторически или архитектурни паметници на културата. Реализацията на обекта няма да доведе до въздействие върху съседните поземлени имоти, тъй като той не е източник на антропогенни вещества.

И)Различните видове отпадъци и техните местонахождения

На територията на двата имота, предмет на ПУП, няма стари депа за отпадъци. От дейността на обекта не се формират опасни отпадъци, с изключение на луминисцентните лампи. Очакваните отпадъци са от бракувана селскостопанска продукция, пластмаса, хартия и дърво от бракувани касетки (опаковки), както и минимални количества смесени битови отпадъци от жизнената дейност на персонала.

Всички отпадъци ще се събират разделно и ще се предават на специализирани фирми за оползотворяване или обезвреждане. Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще се спазят изискванията на ЗУО.

Й)Рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации.

Обектът не е източник на шум, вибрации, радиационни и топлинни лъчения.
4.2.Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Разглежданите имоти, върху които ще се реализира предвиждания обект не попадат в границите на защитени зони и територии. Най-близката защитена зона „Оризище Цалапица” (BG 0002086) отстои на около 6 км северозападно. Поради това реализацията на обекта няма да окаже въздействие върху предмета и целите на опазване в нея нито по въздушен, нито по воден път.


4.3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Очакваното въздействие се определя като: пряко и дълготрайно, с положително въздействие върху ландшафта. Няма кумулативен ефект.


4.4.Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места

Очакваното въздействие е с локален характер и касае само площадката на обекта. Няма засегнато население и населени места извън нея.


4.5.Вероятност на поява на въздействието

Вероятността на поява на въздействието е ниска и е свързана с оборудването на обекта, което ще бъде съгласно нормативните изисквания.


4.6.Продължително, честота и обратимост на въздействието

Въздействието върху ландшафта ще е еднократно и необратимо, но несъществено.


4.7.Мерки, които е необходимо да се включат в ИП, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

От дейността на обекта не се очакват съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда. За предотвратяване на евентуални отрицателни въздействия е необходимо:

-с цел предотвратяване на вредното въздействие върху ландшафта, да се предвиди подходящо озеленяване на площадката на обекта

-с цел предотвратяване вредното въздействие на отпадъците, следва да се определят подходящи места за тяхното временно съхранение и да се определи отговорно лице за дейностите с отпадъците

-с цел предотвратяване замърсяването на почвите и подземните води да се сключи договор със специализирана фирма за периодично почистване на безоточната яма
4.8.Трансграничен характер

Няма трансграничен характер.

5. Карти или друг актуален графичен материал на засегната територия, схеми, таблици, снимки и други материали – по преценка на възложителя

- Ситуационен план в М 1:10000


ІІ. Задание за изработване , в обхват съгласно ЗУТ, или съответния друг специален нормативен или административен акт /за преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми с нормативно изискваща се екологична част/

Дата: 28.02.2014г. Възложител:……………………………………./инж. Пл. Панчев /

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница