Програма по дисциплината: Ядрена електроника (избираема) включена в учебния план на специалност: Физика, Инж. Физика, ятяеДата18.06.2018
Размер89.25 Kb.
ТипПрограма

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Утвърдена с Протокол на ФС N: …../ ……..

Декан:

/доц. д-р Д. Мърваков/

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Ядрена електроника (избираема)

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: Физика, Инж. Физика, ЯТЯЕ

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: бакалавърска

КАТЕДРА: Атомна физика

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията:

Семестър:

Хорариум-часа/
седмично:


Хорариум-часа
Общо:

Лекции


6/8

3

45

Семинарни упражнения
-

-

Практически упражнения

6/8

6

90

Общо часа:
9

135

Форма на контрол:
Тестове, дом. задачи, писмен изпит

А. АНОТАЦИЯ

Курсът разглежда специфичната област на електрониката, занимаваща се с получаването и обработката на електрическите сигнали от детекторите на йонизиращи лъчения, които се използват в експерименталната атомна и ядрена физика, физиката на високите енергии, а също и в други области. Целта на този курс е студентите, които имат интерес към експерименталната физика да получат знания по проблемите и принципите на изграждане на електронната апаратура за ядрени измервания и да придобият практически опит по сглобяване, диагностика и настройка на съответните електронни схеми. Лекционният материал и практическите упражнения са взаимно обвързани. Разглеждат се основните принципи и градивни блокове на целия тракт на усилване, предаване, формиране и преобразуване в цифров вид на сигналите. Студентите се запознават със системите за получаване на амплитудна и времева информация. Разглеждат се някои програмируеми логически схеми имащи широко приложение. В практическите упражнения студентите сглобяват върху универсални платки и изследват аналогови и цифрови вериги, отнасящи се до разглежданите теми, на базата на интегрални схеми и дискретни компоненти.

За записването на този курс е необходимо студентите педварително да са преминали общия курс по Основи на електрониката.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

ЛекцииТема, вид на занятието:

Брой часове

1.


Обобщена структура на ядрено-физичната апаратура. Кратък обзор и характеристики на детекторите на йонизиращи лъчения.

3

2.

Пресмятане на линейни електрически вериги. Преобразувание на Лаплас. Общи съображения по формиране на импулсите от детекторите.

3

3.

Амплитудно-честотни, фазово-честотни и преходни характеристики на 1,2- стъпални усилватели.

1

4.

Отрицателни обратни връзки (ООВ). Основни схеми.

2

5.

Амплитудно-честотни, фазово-честотни и преходни характеристики на усилвателите с ООВ.

1

6.

Формиране на импулсите от детекторите на йонизиращи лъчения чрез CR-RC вериги. Моделиране чрез числено решаване на диференциални уравнения.

4

7.

Формиране на импулсите от детекторите на йонизиращи лъчения чрез закъснителни линии. Gated Integrator.

1

8.

Шумове и разделителна способност. Отношение сигнал/шум. Оптимално филтриране.

1

9.

Зарядочувствителен предусилвател.

2

10.

Възстановители на постоянната съставна.

2

11.

Обща структура на линейния усилвател-формировател.

2

12.

Линейни схеми на пропускане. Аналогови запомнящи устройства.

3

13.

Схеми за привързване по време и схеми на съвпадения.

2

14.

Тригери: RS, JK, D. Вътрешна структура и свойства. Преброители на импулси – асинхронни и синхронни, двоични и двоично-десетични.

2

15.

Програмируеми логически схеми с висока степен на интеграция.

2

16.

Приложение на преброителите на импулси в експеримента. Броене на импулси в интервал от време. Многоканални преброители.

2

17.

Едноканални амплитудни анализатори.

2

18.

Аналогово-цифрови преобразуватели: характеристики. АЦП с паралелно преобразуване. Метод на добавъчния импулс за намаляване на диференциалната нелинейност. Цифрово интегриране на импулсите.

2

19.

АЦП с поразрядно сравняване. Цифрово-аналогови преобразъватели, R-2R матрица. Метод на пълзящата скала за намаляване на диференциалната нелинейност. Профил на канала.

2

20.

АЦП с ампитудно-времева трансформация (тип Wilkinson).

2

21.

Измерване на интервали от време.: време-амплитудни преобразуватели, хронотрони, нониусен метод.

2

22.

Многоканални преобразуватели.

2
Общо:

45

Практически упражненияТема, вид на занятието:

Брой часове

1.


Уводно упражнение.

6

2.

Линеен импулсен усилвател с операционен усилвател .

6

3.

Линеен импулсен усилвател и формировател на импулсите.

6

4.

Възстановители на постоянната съставна.

6

5.

Тригер на Шмит с операционен усилвател или компаратор и приложения.

6

6.

Запомнящо устройство с операционен усилвател.

6

7.

Зарядочувствителен предусилвател.

6

9.

Линейна схема на пропускане (аналогов ключ).

6

10.

Комбинационна логика. RS, D- тригери.

6

11.

Моновибратори в интегрално изпълнение. Схема на съвпадения.

6

12.

Режектор на насложени импулси.

6

13.

Асинхронни преброители на импулси. Преместващи регистри.

6

14.

Синхронни преброители на импулси.

6

15.

Аналогово-цифров преобразувател с последователни приближения

6
Общо

90

В. Формата на контрол е:

Основната форма на контрол е писменият тест/изпит. По време на курса се правят 3 писмени теста: в началото, в средата и в края на семестъра. Първият тест е по най-основни въпроси свързани с елекричните и магнитни явления, електрониката и атомната физика, според съдържанието на преминатите до момента общи задължителни кусове. Той е без оценка и се прави за получаване на представа как се владее основата нужна за разглеждане на темите в курса. Вторият и третият тест съдържат въпроси и задачи по материала разглеждан в лекциите, лабораторните упражнения и в задачи, които се дават текущо за домашна работа според програмата на настоящия курс. Оценките от тези два теста влизат в крайната оценка от изпита с по 10% тегло. Лабораторните упражнения завършват с колоквиум, оценката от който влиза с тегло 20%. Курсът завършва с писмен изпит в тестова форма с тегло 60%. Тестовете се провеждат за определено време, без помагала и се оценяват пропорционално на набраните точки.


Г. Основна литература:

 1. Selected topics in nuclear electronics (A technical document issued by IAEA, Vienna, 1986), както и други учебни материали на МААЕ.

 2. Ядерная электроника, А.П.Цитович, Москва, Энергоатомиздат 1984.

 3. Nuclear electronics, P.W.Nicholson, John Wiley & Sons 1974.

 4. Ядерная электроника, Е. Ковальский, Москва, Атомиздат 1972.

 5. Записки по Ядрена електроника, проф. С.Орманджиев (ръкопис).

 6. Лекции по Ядрена електроника, В.Ангелов.


Д. Допълнителна литература:

 1. Искусство схемотехники (в три тома), Хоровиц и Хилл, МИР 1993.

 2. Електроника за експерименти и изследвания, Брайън Джоунс, Техника, София 1991.

 3. Приложения на аналоговите интегрални схеми, Сидни Соклоф, Техника, София 1990.

 4. Операционни усилватели, Джордж Клейтън и Брус Нюбай, Техника 1997.

 5. Particle detectors, Claus Gruppen et al, University press, Cambridge 1996.

Съставил програмата:Дата: 17.03.2004г. / гл. ас. д-р Илко Русинов/
Каталог: ~ap -> programs -> bach
bach -> Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлеменарните частици
bach -> Програма по дисциплината : Атомна физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото
bach -> Програма по дисциплината : Експериментална ядрена физика включена в учебния план на специалност: Ядрена техника и енергетика
bach -> Програма по дисциплината: физика на атомното ядро и елементарните частици
bach -> Програма по дисциплината : Експериментална ядрена физика включена в учебния план на специалност: Физика, Инж физика
bach -> Програма по дисциплината: Атомна физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото
bach -> Програма по дисциплината: физика на атомното ядро и елементарните частици включена в учебния план на специалност
programs -> Програма по дисциплината: Разпознаване на образи в медицината


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница