Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райониДата02.02.2018
Размер74.77 Kb.
#53869
ТипПрограмаМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИДОКЛАД

от

КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ,


Назначена със Заповед № 58/ 18.10.2013 год. на Председателя на УС на МИГ – Галина Матанова за извършена техническа оценка и класиране на проектни предложения, подадени за подпомагане по Четвърта покана при реализацията на СМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 ”Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” .

В изпълнение на Заповед № 58/ 18.10.2013 год. на Председателя на УС на МИГ – Галина Матанова за извършване на техническа оценка и класиране на проектни предложения, преминали проверка за административно съответствие и допустимост, Комисията извърши следното :Всички членове на КИП са получили по електронен път:

 1. Заявления за подпомагане и Бизнес планове на преминали административно съответствие и допустимост проекти 15 /петнадесет / броя по мярка 121, 123, 311 и 312.

 2. Контролни листа и правила за техническа оценка по мярка 121

 3. Контролни листа и правила за техническа оценка по мярка 123

 4. Контролени листа и правила за техническа оценка по мярка 311

 5. Контролни листа и правила за техническа оценка по мярка 312

 6. Заповед № 58/18.10.2013 г. на Председателя на УС

 1. В периода от 22.10.2013 до 05.11.2013 год. всеки от участниците се запозна с изпратените проектните предложения и изготви свое становище, съгласно Критериите за оценка по всяка от мерките на СМР и Правилата за осъществяване на техническа оценка по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” , 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

 2. На свое заседание, проведено на 06.11.2013 год. от 13,00 часа Комисията взе решение относно техническа оценка и класиране на заявленията. Въз основа на средноаритметичната стойност от индивидуалните оценки, дадени от членовете на КИП в индивидуалните таблици за техническа оценка, беше изготвена таблица с комплексната оценка за всяко заявление, както и беше осъществено класиране на проектните предложении, както следва:


Комисията направи следното класиране на Заявленията за подпомагане по мярка 121:


 1. ИДН 1341121413 – Модернизиране на земеделското стопанство на Петя Недялкова Пенчева, чрез закупуване на земеделска техника и инвентар”- кандидат Петя Недялкова Пенчева – ЗП от с. Бъта, общ. Панагюрище, се класира на 1-ро място с 75 /седемдесет и пет/ точки.

 2. ИДН 1341121411- „Технологична модернизация на ЗП Красимира Шиникова” – кандидат Красимира Димитрова Шиникова от с. Калугерово, общ. Лесичово се класира на 2-ро място с 68 /шесдесет и осем/ точки.

 3. ИДН 1341121414 - „Закупуване на Трактор Foton TE 254C” - кандидат Цветанка Костадинова Ножделова- ЗП от с. Баня, общ. Панагюрище, се класира на 3-то място с 56/ петдесет и шест / точки.

 4. ИДН 1341121412 - „Технологична модернизация на ЗП Андон Георгиев Георгиев” – кандидат: Андон Георгиев Георгиев, гр. Стрелча, общ. Стрелча се класира на 4-то място с 52/ петдесет и две/ точки.

Поради недостиг на бюджет по мярката КИП предложи за одобрение класираните до трето място проекти.
Комисията направи следното класиране на Заявленията за подпомагане по мярка 123:

 1. ИДН 1341123406 - „Предприятие за преработка на мляко” – кандидат„Ферма ОВИС” ООД, гр. Стрелча се класира на 1-во място с 69 /шестдесет и девет/ точки. 1. ИДН 1341123407 - „Подобряване на цялостната дейност на ЕТ „Иван Ченчев”, чрез закупуване на нова техника за осигуряване на суровини”- кандидат ЕТ „Иван Ченчев”, гр. Стрелча се класира на 2-ро място с 43 /четиридесет и три/ точки.

КИП предложи всички проекти за одобрение.

Комисията направи следното класиране на Заявленията за подпомагане по мярка 311:

 1. ИДН 1341311403 -„ Закупуване на оборудване за къща за гости за селски туризъм в с. Панагюрски колонии, общ. Панагюрище”- кандидат „ИНА” ЕООД, гр. Панагюрище се класира на 1-во място с 69/ шестдесет и девет/ точки

 2. ИДН 1341311402 – „ Закупуване на превозно средство за организиране на туристически обиколки за разглеждане на природни и културни забележителности и биоферма на „Тара Био”ЕООД в землището на гр. Панагюрище и с. Бъта, община Панагюрище” се класира на 2-ро място с 65 /шестдесет и пет/ точки.

 3. ИДН 1341311404 - „Разнообразяване на неземеделски дейности на фирма „Агроекспрет”ЕООД” – кандидат „Агроексперт” ЕООД, гр. Стрелча се класира на 3- то място с 43 /четиридесет и три/ точки.

КИП предложи всички проекти за одобрение.

Комисията направи следното класиране на Заявленията за подпомагане по мярка 312:

1. ИДН 1341312420 – „ Доставка и монтаж на оборудване за газ станция и пълначно”- кандидат „Лазарсон-А”ЕООД, гр. Панагюрище се класира на 1-во място с 66 /шестдесет и шест/

2. ИДН 1341312415 – „Предоставяне на туристически услуги на територията на община Лесичово” – кандидат „Корект Билдинг” ЕООД, с. Калугерово, общ. Лесичово се класира на 2-ро място с 59 /петдесет и девет/ точки

3. ИДН 1341312419 – „Съоръжения, транспортно средство и оборудване за туристически пакет към къща за гости „Митьова къща” гр. Стрелча” – кандидат „Митьова къща” ООД, гр. Стрелча, общ. Стрелча, се класира на 3-то място с 54 /петдесет и четири/ точки.
4. ИДН 1341312418 – „Обект:Автомивка в УПИ VIII- 4186, кв. 243А по плана на гр. Панагюрище” – кандидат „Хермес Строй”ЕООД, гр. Панагюрище, се класира на 4-то място с 53 /петдесет и три/ точки.

5. ИДН 1341312417 – „ Подкрепа за развитието на интегриран селски туризъм в община Лесичово” – кандидат „АСЛАН 2012” ЕООД, с. Калугерово, общ. Лесичово, се класира на 5-то място с 44/четиридесет и четири точки/.

6. ИДН 1341312416 - „Организиране на интегриран селски и планински туризъм в община Лесичово”- кандидат „ ТИВА 17” ЕООД, с. Калугерово,общ. Лесичово, се класира на 6- то място с 43 /четиридесет и три/ точки.

Поради недостиг на бюджет по мярката КИП предложи за одобрение класираните до трето място проекти.


III. На 11.11.2013 г./вторник/ от 8,00 часа, Комисията осъществи посещение на място на одобрените проектни предложения и установи, че съществува съответствие между представените от кандидата и реалните данни и дейностите, за които се иска финансово подпомагане по проектните предложения и не са осъществени преди подаване на заявлението за подпомагане.
КИП се събра на заседание на 11.11.2013 г. от 15,00 часа в офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” и извърши документална проверка на Декларациите за липса на двойно финансиране и Контролните листа от извършена проверка за основателността на предложените разходи, както изготви и Протокол от посещението на място и настоящия Доклад.

На основание на изготвената техническа оценка и класиране и на извършеното посещение на място, КИП предлага за одобрение кандидатите по всички проектни предложения, подадени за подпомагане от Четвърта покана по мерки 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”.

Поради недостиг на бюджет по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 312 ”Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” за всички получени от четвърта покана проектни предложения, въз основа на изготвената техническа оценка и класиране и извършеното посещение на място, КИП предлага за одобрение кандидатите и планираните дейности и разходи на следните проектни предложения :


 • Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”:

1.

1341121413121

"Модернизиране на земеделското стопанство на Петя Недялкова Пенчева, чрез закупуване на земеделска техника и инвентар"

Петя Недялкова Пенчева-ЗП

2.

1341121411

121

"Технологична модернизация на ЗП Красимира Шиникова"

ЗП Красимира Димитрова Шиникова

3.

1341121414

121

"Закупуване на трактор Foton TE 254C"

Цветанка Костадинова Ножделова-ЗП
 • Мярка 312 ”Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”:

1.

1341312420

312

"Доставка и монтаж на оборудване за газ станция и пълначно"

„Лазарсон - А”ЕООД

2.

1341312415

312

"Предоставяне на туристически услуги на територията на община Лесичово"

„Корект Билдинг” ЕООД

3.

1341312419

312

"Съоръжения, транспортно средство и оборудване за туристически пакет" към къщата за гости "Митьова къща" гр. Стрелча

"Митьова къща"ООД

С оглед на гореописаното, Комисията предлага на УС на МИГ, след получаване на положително становище по проектните предложения от страна на ДФЗ – РА, да бъдат одобрени за подпомагане горе цитираните проектни предложения .
11.11.2013 год.
Председател на КИП...........................................

/ Неделка Фингарова /


СЕКРЕТАР НА КИП.....................................................

/ Мариана попова /

.

ЧЛЕНОВЕ:1.................................................. 4..................................................

/Василка Такучева/ / Стоян Шентов /


2.................................................. 5..................................................

/Гинка Гомева / /Борислава Младенова /


3..................................................

/ Мариана Няголова /Каталог: sites -> default -> files -> u23
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
u23 -> Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
u23 -> Европейски съюз местна инициативна група „панагюрище, стрелча, лесичово“
u23 -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана
u23 -> Водено от общностите местно развитие местна инициативна група „панагюрище, стрелча, лесичово
u23 -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 Г. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница