Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" ПриложениеДата22.07.2016
Размер68.13 Kb.
#961
ТипСеминар

Семинар на тема „Техники за управление на делата”

18 – 19 юни 2010 г.

Хисар, Хотел „Аугуста СПА”


Приложение 4 към казус по наказателно дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

(при констатиране на злоупотреба с правото на защита)


Съдът като съобрази, че за пореден път делото се отлага по причини свързани с реализиране правото на защита на подсъдимия/те, констатира следното:


  1. В поредица от съдебни заседания (повече от три?) подсъдимият оправдава отсъствието си с внезапни заболявания, налагащи домашно лечение за кратък срок, без да са налице данни, че здравето му е разклатено по принцип или страда от сериозно заболяване.

  2. В поредица от съдебни заседания (повече от три?), защитникът оправдава отсъствието си с неотложни служебни ангажименти поети, след като с него е била съгласувана датата на съдебното заседание по настоящето дело.

  3. Въпреки дадената му възможност и заявеното желание за това, подсъдимият не упълномощава защитник, отказва се от упълномощения без своевременно да е ангажирал друг, твърди че има пълномощник, но не сочи или не доказва причината за неявяването му.

  4. При множество подсъдими се наблюдава фигурата «дежурен по отлагане». Така макар отделните подсъдими и техните защитници да са ползвали причини за отлагане, които законът приема за уважителни по 1 или 2 пъти, делото се оптлага многократно по причини свързани със защитата, ту на един, ту на друг подсъдим и за съда е очевидно, че се касае за съгласуване между всички или част от страните тактика по протакане на процеса.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното: Конституцията и законите на Република България гарантират на българските граждани правото на защита пред съда, но осъществяването на това право, както и осъществяването на всяко субективно право, има своите естествени ограничения. Те са свързани с неоспоримия правен принцип, възприет и в българското законодателство, че реализирането на правата на индивида не може да ограничава или засяга защитени от закона права и интереси на останалите граждани, при това не само техни лични права и интереси, но и признатият и защитен от правото обществен интерес. Така съгласно чл. 58 от КРБ гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите. Съгласно чл. 122, ал. 1 от КРБ гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса, но съгласно ал. 2 от същия чл. 122 от КРБ редът за упражняване правото на защита се определя със закон. Тоест правото на защита не може да се реализира, както в нарушение, така и чрез съзнателно заобикаляне на законовите правила за осъществяването му. Съгласно чл. 31, ал. 4 от КРБ не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието. С аргумент за притвното Конституцията допуска налагането на такива ограничения в това число и на правото на защита, като сочи легитимната цел – това да е необходимо за осъществяване на правосъдието и същевремнно сочи границата на това допустимо ограничение – то да не надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието. Съгласно чл. 117, ал. 1 от КРБ съдебната власт защитава правото и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съгласно чл. 7 от ЗСВ всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок. Съгласно чл. 1 от НПК наказателно-процесуалния кодекс определя реда, по който се извършва наказателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните

и правилното прилагане на закона. Съгласно чл. 22, ал. 1 от НПК съдът разглежда и решава делата в разумен срок.

Съвкупният анализ на посочените дотук разпоредби на българското законодателство сочи, че съдът не само може, но е и длъжен да вземе нужите дисциплиниращи мерки, за да осигури протичането на процеса в разумен срок. Тогава, когато констатира съзнателното му протакане от страните, той може да прибегне в рамките на необходимото за осъществяването на правосъдието до ограничаване на някои от техните процесуални права и в частност на тези, при осъществяването на които е констатирана злоупотреба.


Водим от горното съдът
ОПРЕДЕЛИ
Формулират се конкретни мерки, съответни на констатираното нарушение. Например:
В хипотеза 1. НАЗНАЧАВА СМЕ на представените до момента болнични листове. Вещото лице след преглед на документацията налична по делото и при лекарите, издали съответния болничен лист, да отговори на въпросите: Коректно и съобразно нормативните изисквания ли са отразени извършеният преглед, поставената диагноза и издаденият болничен лист в документацията на лекаря. С оглед поставената диагноза, било ли е действително несъвместимо състоянието на подсъдимия с явяването му в съдебната зала.

ПРЕДУПЕЖДАВА подсъдимия, че няма да толерира по нататъшни отсъствия по здравословни причини.

ЗАДЪЛЖАВА ГО при поява на здравословни оплаквания, представляващи пречка за явяването му в съдебната зала, да съобщи незабавно за това в деловодството на съда, както и да приеме преглед, наред с избрания от него лекар и пред вещо лице посочено му от съда, което да препотвърди поставената диагноза. При неизпълнение на това му задължение съдът ще приеме, че причините за неявяването му не са уважителни, независимо длаи за тях е представен медицински документ и подсъдимият ще понесе съответните законни последици за това – изменение на действащата мярка за неотклонение в по-тежка, в т.ч. и ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА по реда на чл. 66 от НПК и разглеждане на делото в негово отсъствие по реда на чл. 269, ал. 3, т. 3 от НПК.
В хипотеза 2. ПРЕДУПРЕЖДАВА защитника, че ще санкционира с максимална глоба всяко неявяване, поради служебен ангажимент, приет след съгласуване на датата за следващото съдебно заседание, независимо от това пред какъв съд и в какво производство е поет, както и ще уведоми съответната АК за некоректното му процесуално поведение и ще изисква предприемане на дисциплинарни мерки по Закона за адвокатурата.
Предвид досегашното процесуално поведение на защитника счита, че е налице хипотезата на чл. 94, ал. 4 от НПК и независимо от наличието на упълномощен защитник,следва да се назначи и резервен защитник тъй като това е от изключително значение за провеждане на наказателното производство в разумен срок. За следващото съдебно заседание да се изпрати писмо до съответната АК за определяне на резервен защитник.
ПРЕДУПРЕЖДАВА подсъдимия, че при неявяване на упълномощения му защитник без уважителни причини в това число и поради приемане на какъвто и да било последващ ангажимент, делото ще бъде разгледано с участието на резервния защитник.
В хипотеза 3. ПРЕДУПРЕЖДАВА подсъдимия, че няма да допусне последващо отлагане по причини свързани с упълномощяването на защитник. В случай, че не осигури участието на упълномощен защитник в следващото съдебно заседание, делото ще бъде

разгледано без защитник ( в случай, че защитата не е задължителна), респективно с участието на служебен защитник, ако защитата е задължителна. В този случай да се изпрати писмо до съответната АК за определяне на служебен защитник за следващото съдебно заседание.


В хипотеза 4. Прилагат се 1 и 2 по отношение на всички подсъдими и защитници, дори и на тези, които не са ползвали «правото си на отлагане» стига практиката на «дежурен по отлагане» да е достатъчно явна, а именно:
Назначава СМЕ на представените до момента болнични листове от всеки един от подсъдимите, а при необходимост и от защитниците. Вещото лице след преглед на документацията налична по делото и при лекарите, издали съответния болничен лист да отговори на въпросите: Коректно ли са отразени, съобразно нормативните изисквания извършеният преглед, поставената диагноза и издаденият болничен лист в документацията на лекаря. С оглед поставената диагноза било ли е действително несъвместимо състоянието на подсъдимия, респективно защитника с явяването му в с.з.
ПРЕДУПРЕЖДАВА всички подсъдими, че няма да толерира по нататъшни отсъствия по здравословни причини.
ЗАДЪЛЖАВА ГИ при поява на здравословни оплаквания, представляващи пречка за явяването им пред съда, да съощят незабавно за това в деловодството на съда, както и да се явят на преглед наред с избрания от тях лекар и пред вещо лице посочено им от съда, което да препотвърди поставената диагноза. При неизпълнение на това му задължение съдът ще приеме, че причините за неявяването му не са уважителни, независимо длаи за тях е представен медицински документ и подсъдимият ще понесе съответните законни последици за това – изменение на действащата мярка за неотклонение в по-тежка, в т.ч. и ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА по реда на чл. 66 от НПК и разглеждане на делото в негово отсъствие по реда на чл. 269, ал. 3, т. 3 от НПК.
ПРЕДУПРЕЖДАВА защитниците, че ще санкционира с максимална глоба всяко неявяване, поради служебен ангажимент, приет след съгласуване на датата за следващото съдебно заседание, независимо от това пред какъв съд и в какво производство е поет, както и ще уведоми съответната АК за некоректното им процесуално поведение и ще изисква предприемане на дисциплинарни мерки по Закона за адвокатурата.
Предвид досегашното процесуално поведение на защитниците счита, че е налице хипотезата на чл. 94, ал. 4 от НПК и независимо от наличието на упълномощени защитници, следва да се назначат и резервни защитници, тъй като това е от изключително значение за провеждане на наказателното производство в разумен срок. За следващото съдебно заседание да се изпрати писмо до съответната АК за определяне на резервен защитник на всеки един от подсъдимите.
ПРЕДУПРЕЖДАВА подсъдимите, че при неявяване на упълномощените им защитници без уважителни причини в това число и поради приемане на какъвто и да било последващ ангажимент, делото ще бъде разгледано с участието на резервните защитници.
Определението подлежи на актуализация със всякакви форми на злоупотреба с правото на защитата и съответните има адекватни начини за противодействие от съда.
Членовете на работната група за управление на делата от съда приемат да предоставят за целта всеки подходящ случай от практиката си.

Програма за развитие на съдебната система

София 1000, ул. „Стара планина” №5, ет. 8

office@prss-bg.org

www.prss-bg.orgКаталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница