Програма за въвеждане на текст с ограничени възможности Accessories Paint Програма за рисуване с ограничени възможностиДата15.01.2017
Размер364.47 Kb.
#12802
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ
София 1849, кв. Кремиковци,, тел./факс: +359 2 994 70 18, +359 2 994 70 38, www.chrdri.net
Английски ЕЗИК – ТЕКСТООБРАБОТКА – ТЕРМИНОЛОГИЯ

https://translate.google.com/ - сайт, който осигурява възможност за превод от различни езици на различни езици


https://www.bing.com/translator/
http://www.spanishdict.com/translation - превод от английски на испански и от испански на английски
http://translation2.paralink.com/
translate - превеждам, обяснявам, тълкувам, изяснявам

English

Български

A
Above

Горе, по-горе, отгоре

Accept

Приемам, допускам, съгласявам се с, приемам, признавам

Access

Достъп

Accessories

Аксесоари – папка, съдържаща малки програми, които се инсталират с операционната система

Accessories – Calculator

Програма каклкулатор (за изчисление)

Accessories – Notepad

Програма за въвеждане на текст с ограничени възможности

Accessories – Paint

Програма за рисуване с ограничени възможности

Accessories – Wordpad

Програма за въвеждане на текст с ограничени възможности

Add

Прибавям, присъединявам, разширявам,

събирам, уреждам, организирам, вземам мерки, подготвям, планирамAdvanced

Съвременен, модерен

After

След

Align

Подреждам (се) в права линия

Alignment

Изравняване, подравняване, подреждане

All

Всичкo, всеки, всякакъв, всички, целият

And

И

Animation

Анимиране

Apply to All

Приложи за всички

Аrea

Площ, пространство, област

Arrange

нареждам, подреждам, класифицирам, систематизирам,

Art

Изкуство, художествена галерия

Autofit

Автоматична настройка на подходящ, съответствуващ, удобен размер (на клетка във връзка с данните в нея)

B
Background

Фон (например на страница)

Backspace (стрелка от дясно наляво

Наименование на клавиш, с помошта на който се изтриват символи, намираци се пред курсора

Before

Пред

Below

Долу, отдолу, надолу

Blank page

Празна страница

Bookmark

Определена точка, кояти има име във файл и към нея може да се направи хипервръзка

Border

Граница

Bottom

Дъно, долният край/долната част на нещо

Box

Кутия, (рамка), част от страница, отделена с линии

Break

Прекъсвам

Bring Forward

Довеждам напред

Browse

Прелиствам, преглеждам, ровя се

Browser

Програма, осигуряваща възможност за преглед на информация (файлове, сайтове и др.)

Bullets

Куршум (представяне на абзаци с тирета или други символи)

C
Calculate

Изчислявам, пресмятам. калкулирам

Caps Lock

Клавиш в лявата страна на клавиатурата. Като се включи, обикновено светва светодиод в горния десен ъгъл на клавиатурата и се въвеждат само главни букви от клавиатурата, без да се натиска клавиш Shift (на някои клавиатури, вместо клавиш Shift има клавиш със стрелка нагоре).

Caption

Обяснения към снимка/илюстрации

Cell, cells

Клетка, клетки

Change Styles

Промяна на стил

Chart

Графично представяне на таблични данни

Clip

Кламер

Clip Art

Графични изображения от библиотека, инсталирана с инсталирането на MS Office

Color

Цвят

Column

Колона

Comment

Бележка, забележка, мнение, коментар, критика, преценка

Compare

Сравнявам, съпоставям

Computer

Достъп до ресурсите на компютъра – устройства, папки, файлове

Content

Съдържание

Control panel

Панел за управление – осигурява достъп до програми за настройки на компютъра

Convert

Превръщам, обръщам

Copy

Копирам

Conditional Formatting

Условно форматиране

Consolidate

Обединявам

Count

Броя, преброявам, смятам, пресмятам, изчислявам

Cover Page

(Покриваща) страница - корица

Cross-reference

Препратка

Custom Animation

Анимиране на елемент (текст, графично изображение от слайд microsoft Power Point)

Cut

Режа, отстранявам, изпращам в Clipboard

D
Data

Данни, факти

Data Validation

Валидиране на данни

Date&Time

Дата и време (час)

Decrease

Намалявам

Decrease Indent

Намаляване на назъбване, нарязване, насичане

Default program(s)

Програми по подразбиране

Delete (erase)

Изтривам. Има клавиш от клавиатурата, с които се изтриват символи, намиращи се след курсора

Design

Проектирам

Desktop

Работно поле на екрана

Device(s) and printer(s)

Устройство(а) и принтер(и)

Direction

Посока, направление, насока

Distribute

Разпределям

Distribution

Разпределение

Document(s)

Документ(и)

Double Strikethrough

Зачертаване на текста с двойна линия

Draw

Рисувам, чертая

DropCap

"Падаща" главна буква - първа главна буква на параграф, която заема 3 реда например

Duplicate Selected Slide

Дубликиране на избран слайд

E
Edit

Редактирам

Editing

Редактиране

End

Край

Endnote

Бележки в края на документа

Enter

Въвеждам (край на параграф, абзац), въвеждане на нов параграф), клавиш от клавиатурата

Envelope(s)

Плик (Пликове)

Erase

Изтривам

Equation

Уравнение

Exit

Излизане

Explore

Изследвам, изучавам, проучвам

F
File(s)

Файл (файлове) - електронен документ със собствено име

File name

Име на файл

Fill

Запълвам с цвят

Filter

Филтриране

Find

Намирам

Finish

Свършвам (се), изкарвам (докрай) завършвам

Fit

Годен, подходящ, съответствуващ, удобен

Folder

Папка

Folder(s)

Папка (папки)

Font

Шрифт

Footer

Празно място в долната част на листа

Footnote

Бележка към текст под линия

For

За

Format Painter

Четка за форматиране - с нейна помощ определено форматиране се пренася на друго место в документа

Freeze Panes (Top Row, First Column)

Замразяване на панели (горен ред, първа колона)

From

От

From Beginning

От началото (от първи слайд)

From Current Slide

От текущия слайд

Full

Пълен, изпълнен, цял, цялостен

Function

Функция

G
Game(s)

Игра(и)

Get External Data

Вземане (получаване) на данни от външен източник

Go

Тръгни, започни

Greeting Line

Ред (линия) за поздрав

Grid

Решетка, мрежа

Group

Група, групиране

H
Hanging

Отстъп на втория и всеки следващ ред от параграфa

Hardware

Техническо обезпечаване (осигуряване)

Header

Празно място в горната част на листа, колонтитул

Height

Височина, ръст

Help and Support

Помощ и поддържане

Hidden

Скрит

Hide Background Graphic

Скриване на графичните изображения на фона

Hide Slide

Скриване на слайд

Highlight

Осветявам, подчертавам

Home

Дом, начало

HyperLink

Хипервръзка - към: определено място в текста, към интернет страница и др.

I
Icon

Иконка

Increase

Увеличавам

Indent

Назъбвам, нарязвам, насичам (пo ръба

Insert

Вмъквам

Insert Endnote

Вмъкване на бележки в края на документа

Insert Fields

Вмъкване на полета

Insert Footnote

Вмъкване на бележки под линия (към текста)

Indentation

Назъбване, нарязване, назъбеност, начупеност (на линия, отместване на текста)

Italic – I

Наклонен шрифт

J
Justify

Двустранно подравняване на текса


K
Keep line together

Редовете да са заедно

Keep with next

Редове (от различни параграфи) да се разполагат на една и съща страница

L
Label

Етикет

Last

Последен

Last Custom Setting

Последно дефинирана стойност (размер)(MARGIN)

Layout

План (на страница), оформление

Line

Ред от абзац (параграф)

Line and Page Break

Прекъсване (пренасяне) на редове и страници

Line Numbers

Номериране на редовете

M
Manage

Ръководя, управлявам

Manage Sources

Управление на източниците

Margin

(дфиниране) рамка на страница

Markup

Маркиране

MENU

Меню – осигурява организацията за достъп до функционалните възможности на приложните програми – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и много други

Merge

Сливам

Merge Cells

Сливане на клетки

Middle

Среден, централен

Mirror

Огледало

MS Excel

Работа с таблици, с възможност за различни изчисления и графично представяне

MS Excel Workbook

Работна книга (файл)

MS Excel Worksheet

Работна страница

MS PowerPoint Slide

Работна страница в MS PowerPoint

MS Word 2007

Програма за създаване на текстови документи

Music

музика

N
Narrow

Тесен

Next

Следващ

New

Нов

New Folder

Нова папка

Number

Число

Numbering

Номериране на параграфи (абзаци)

O
Object – Text from File

Обект – Текст от файл

Office button при Microsoft Office 7 приложни програми

Функционалните възможности, които могат да се използват от Office Button,за Microsoft Office 10 приложни програми се намират във File

Office button

Бутон, в горния ляв ъгъл на приложна програма от MS Office 2007. В MS Office 2003 и 2010 Office Button е заместен бутон File

Office Button – Close

Затваряне на текущия файл (файлът, с който се работи). Приложната програма остава отворена и може да е продължи работата с друг файл.

Office Button – Exit

Излизане от приложната програма

Office Button – Help

помощ

Office Button – New

Възможност за отваряне на нов (new), празен файл

Office Button – Open

Отваряне на съществуваю файл, съхранен на устройство – хард диск на компютъра, флашка, външен диск, CD, DVD и т.н.

Office Button – Print

Разпечатване на файл

Office Button – Recent

Списък на документи, създадени напоследък с програмата

Office Button – Save

Съхраняване на файл, след като му зададено име. Ако не е зададено име и файлът ще се съхранява за първи път, се отваря прозорец, както при Save as.

Office Button – Save as

Съхрани като – съхраняване на файл за първи път. Определя се устройството, където ИСКАМЕ да се съхранява файлът и се ЗАДАВА името, с което да се съхранява. В отворилия се просорец се избира устройство – диск C, диск D, флашка, външен диск, където искаме да съхраним файла, така че да го отварвме и работим отново с него. За да се съхрани файлът, се натиска (кликва се) върху бутон Save в отворилия се прозорец. За отказ от съхраняване се Cancel.

Office Button – Save as, (в прозореца) Browse folders


Покажи (разлисти) папките

Office Button – Save as, (в прозореца) File Name


Име на файл. В поле се задава името на файла.

Office Button – Save as, (в прозореца) Hide folders


Скриване на папките (и устройствата), които се виждат в панел, в лявата част на прозорец Save as.

Office Button – Save as, (в прозореца) New Folder


Нова папка. С New Folder е осигурена възможност в процеса на съхраняване да се направи папка на устройстви, в папка по желание. Друг начин за създаване на нова папка – освен в прозорец на (Windows) Explorer.

Office Button – Save as, (в прозореца) Save as Type


Съхрани като тип – задава се с какво разширение да се съхрани файлът. Могат да се зададат различни формати, а също така да се съхрани и с разширение, което позволява файлът да се отваря в среда на по-стари версии на приложната програма, например MS Office 2003.

Office Button – Save&Send

Възможност за съхраняване и изпращане на файла по поща

Office Button – Word Options

Отваря се прозорец, от които могат да се правят различни настройки

Office Button – Word Options – Advanced – Editing Options

Разширени настройки, свърани с :

Настройки при редактиранеOffice Button – Word Options – Advanced – Cut, Copy, Paste


Cut – Изрязване на текст, при което се съхранява в Clipboard-а (част от оперативната памет на компютъра, откъдето може да се използва като се постави на ново място в отворения или друг документ. Другият документ може да е направен и с друга програма, различна от MS Word.

Copy – Копиране на текст, при което се съхранява в Clipboard-а, откъдето може да се използва като се постави на ново място в отворения или друг документ.Paste – Избира се информация, съхранена в Clipboard-а и с Paste се поставя на место, където се намира курсорът.

Office Button – Word Options – Advanced – Display – Show measurements in unit of

Интересна настройка – (покажи измерителните единици в) – в инчове, сантиметри или милиметри да се работи

Office Button – Word Options – Advanced – Display – Show This number of Recent Documents

Интересна настройка – броят на последните документи, с които е работено, е числото, показано в полето

Office Button – Word Options – Advanced – Show Document Content

Като как да се показва съдържанието на документ

Office Button – Word Options – Display

Как да изглежда екрана в процеса на работа

Office Button – Word Options – Popular

Най-общи настройки за:

Office Button – Word Options – Proofing

Проверки за грешки в процеса на работа

Office Button – Word Options – Save

Общи настройки при съхраняване – къде и как да се съхранява файлът по подразбиране

Only

Само

On mouse click

При кликване на мишката

One

едно

Open

Отварям

Operating system

Операционна система

Option

(Право/свобода на) избор, възможност

Orientation

Ориентиране

Orphan

Сирак, сираче

Other

Друг, различен

Outline

Очертание, контури, скица

P
Page

Страница

Page Break

Прекъсване на страница

Page Layout

План, оформление на схемата на страницата)

Page Number

Номериране на страници

Page Setup

Панел с команди от Ribbon Page Layout

Pastе

Поставям (след Copy, Cut)

Picture(s)

Картинка(и) (графично изображение

Pie

Пай

Pivot Table

Осева таблица

PgUp (Page Up)

Страница нагоре. Клавиш от клавиатурата, с помощта на който се отива една страница по-нагоре в документ.

PgDn (Page Down)

Страница надплу. Клавиш от клавиатурата, с помощта на който се отива една страница по-надолу в документ.


Previous

По-раншен, предишен, предшествуващ, преден


PrntScr (print Screen)

Запечатване (отпечатване на екрана). С този клавиш от клавиатурата се копира съдържанието на екрана (desktoa-a)и може да се използва като картинка в документ. Удобно е да се използва при разработване на документ.

Protect

Пазя, запазвам, предпазвам

R
Read

Чета

Reading

Четене

Recent

Последен

Recipient

Получател

Reference

Справка, компетенция, компетентност, пълномощия

Rehearse Timing

Репетирам (време за изнасчне на презентацията)

Reject

Отхвърлям

Remove Duplicates

Отстраняване на дублиращи се данни

Rename

Смяна на име

Replace

Замествам намерен текст, записан в полето Find What (какво да намеря) с текст, записан в полето Replace with (замести с)

Research

Изследване, проучване

Reset

Възстановяване схемата на слайда (по подразбиране)

Resolution

Разрешаваща способност на екрана

Reuse Slides

Повторна употреба на слайдове (от друга презентация)

Ribbon

Лента, в която са организирани бутончета (иконки), осигуряващи достъп до функционалните възможности на приложните програми

Rotate

Въртя

Row

Ред от таблица

Rule

Правило

Ruler

Линии (на екрана се вижда под панелите с команди (Ribbon и отляво)

S
Save

Съхрани

Save as

Съхрани като

Scatter

Пръскам, разсейвам

Screen

Екран

Select

Селектиране (избиране)

Select All

Избери всичко

Send Backward

Изпрати назад

Send to

Изпрати на

Select Text with similar formatting

Избери текст с подобно форматиране

Shapes

Графични форми, инсталирани с инсталирането на MS Office

Shift

Два клавиша от клавиатурата за въвеждане на големи букви (смяна на малки с голем букви)

Show

Посочвам, шоу

Signature

Подпис

Signature Line

Линия, ред за подпис

Size

Размер

Slide

Диапозитив

Slide from Outline…

Изготвяне на слайд от предварително подготвен текст

Slide Show

Показване на „диапозитивите“ (Представяне на презентацията

Slide Transition

Преминаване на слайдовете от преентация в режим на слайд шоу (проектиране на екран)

Small

Малък

Smart Art

По-сложни графични форми за представяне на различни дайности, организация

Software

Програмно осигуряване

Spacing

Интервал между букви/думи/редове

Split

Разделям клетка от таблица на две или повече клетки или таблица на две таблици

Split Cell

Разделям клетка на повече клетки

Split Table

Разделям таблица

Sort

Сортиране

Source

Извор, източник, начало

START BUTTON

В долния ляв ъгъл

Strikethrough – abc

Зачеркнат текст

Subtotal

Междинна сума

Subscript x2

Индекс

Superscript – x2

Горен (степен, горно ниво на буквите)

Switch

пълна промяна, размяна, отклонение от обичайното процедиране

Symbol

Символ

Insert Symbol

Възможност за въвеждане на символи, които не могат да се въведат от клавиатурата)

T
Tab

Етикет (етикети Home, Insert, Page Layout, …

Table

Таблица

Table of Content

Съдържание

Table Tools

Контекстен раздел за работа с таблици

Table Tools - Design

Графично оформление на таблица -

Table Tools - Design - Eraser

Гума

Table Tools - Design - Pen

Писалка

Table Tools - Design - Shading

Оцветяване на клетки от таблицата

Table Tools - Layout

Как да изглежда таблицата, как да е подреден текста в нея, въвеждане и изтриване на редове, разполагане на текста.

Table Tools - Layout - Distribute

Разпределение на редовете и колоните

Table Tools - View Gridlines

Показване на линийте на таблицата

Text Box

"Кутия", в която се въвежда текст

Text Direction

Направление на текста

Time

Време

Times New Roman

Име на шрифт

Title

Заглавие

Title Only

(Слайд) само със заглавие

Top

Връх, най-горна част, горен край

ToolTip

При поставяне на курсора на мишката в бутонче се извежда поле с текст, даващ обяснение за функционалната възможност - бутон В - Bold - удебелен шрифт

Track

Следа, диря, отпечатък

Transition

Преход, промяна

Two

Две

U
Underline - U

Подчертан

Undo

Отказ от това, което сме направили


Update

Осъвременявам, модернизирам, преработвам и допълвам (книга и пр.) с последни данни

Ungroup

Разгрупиране

W
Watermark

Воден знак

What If Analysis

Какво, ако анализ

Wide

Широк

View

Гледка, изглед, вид, илюстрована картичка

Width

Ширина, широчина

Widow

Непълен ред, пренесен от предишна страница/колона

Window(s)

Прозорец (прозорци)

Word

Дума

WordArt

"Артистични" думи

Wrap

Обвивам, обгръщам, разполагане на текст в клетка от таблица или около графично изображение

Z
Zoom

Мащаб

П
Панел Arrange

Организиране на обектите в страницата

Панел Arrange - Align

Подреждане

Панел Arrange - Bring to Front

Маркиран обект да се премести на преден план

Панел Arrange - Group

Групиране на обекти

Панел Arrange - Rotate

Въртене на обект

Панел Arrange - Send to Back

Маркиран обект да се премести на заден план

Панел Arrange - Text Wrapping

Разполагане на текст около обект (графично изображение)

Панел Background

Фон

Панел Background - Page Borders

Рамки на страницата

Панел Background - Page Color

Цвят на страницата

Панел Background - Watermark

Воден знак

Панел ClipBoard

Част от оперативната памет

Панел Editing

редактиране

Панел Font

Шрифт - функционални възможности за настройка на шрифта

Панел Header/footer

Горе/долу

Панел Illustration

Илюстрации (графични изображения)

Панел Links

Панел връзки

Панел Page Setup

Дефиниране на страница (лист) - рамки

Панел Page Setup - Bottom

Определяне на размера на бялата рамка на листа долу

Панел Page Setup - Breaks

Прекъсване

Панел Page Setup - Column

Възможност за въвеждане на текст в колони

Панел Page Setup - Hyphenation

Пренасяне на срички

Панел Page Setup - Line Numbers

Номериране на редовете в текста

Панел Page Setup - Orientation

Ориентация на листа

Панел Page Setup - Orientation - Landscape

Хоризонтална ориентация на листа

Панел Page Setup - Orientation - Portrait

Вертикална ориентация на листа

Панел Page Setup - Size

размер

Панел Page Setup - Top

Определяне на размера на бялата рамка на листа горе

Панел Pages

страници

Панел Paragraph

Параграф, абзац

Панел Paragraph (прозорец) - After

след

Панел Paragraph (прозорец) - Alignment

Подреждане (хоризонтално)

Панел Paragraph (прозорец) - Alignment - Justified

Изравняване, подравняване на текста (параграфи) отляво и отдясно

Панел Paragraph (прозорец) - Alignment - Left

Изравняване (подравняване) в ляво

Панел Paragraph (прозорец) - Alignment- Center

Центриране на текст

Панел Paragraph (прозорец) - Indent

Назъбване, отстъп

Панел Paragraph (прозорец) - Left

ляво

Панел Paragraph (прозорец) - Line Spacing

Разстояние между редовете

Панел Paragraph (прозорец) - Line Spacing - Exactly

Точно

Панел Paragraph (прозорец) - Line Spacing - Single

Единично разстояние

Панел Paragraph (прозорец) - Line Spacing 1,5 lines

Разстояние на ред и половина

Панел Paragraph (прозорец) - Line Spacing- At least

поне

Панел Paragraph (прозорец) - Right

Изравняване (подравняване) на текста (параграфи) в дясно

Панел Paragraph (прозорец) - Right

дясно

Панел Paragraph (прозорец) - Spacing

Интервал между редове

Панел Paragraph (прозорец) - Special

Специален (отстъп)

Панел Paragraph (прозорец) - област Indentation

назъбване, нарязване, назъбеност, начупеност (отстъп на текст отляво и отдясно - навътре или навън)

Панел Paragraph (прозорец) Before

преди

Панел Paragraph (прозорец) First Line

Първи ред на параграф

Панел Paragraph (прозорец) None

Няма (отстъп)

Панел Style

(Избор на) стил

Панел Symbol

Символ (букви, цифри, препинателни знаци)

Панел Table

Таблица

Панел Table - Cell(s)

Клетка(И)

Панел Table - Draw Table

Изчертаване на таблица

Панел Table - Insert Table

Вмъкване на таблица

Панел Table - Merge Cells

Сливане на маркирани (селектирани) клетки

Панел Table - Split Cells

Разделяне на клетка

Панел Themes

Теми, графично оформление на страницата

Панел Themes Color

Цвят

Р
Раздел Home

Къща, в случая начало - раздел за форматиране на текста в документа

Раздел Insert

Вмъкване

Раздел Page Layout

План (схема) на листа - възможност за определяне на размерите и разполагането на страницата

Раздел View

Изглед (как изглежда) екрана

Раздел View - Ruler

Извеждане на екрана на линии

С
Стрелка

Избери обект (например, графично изображение)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница