Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от «екобий 2011»Дата17.08.2018
Размер85 Kb.
#79967

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Представено от «ЕКОБИЙ 2011» ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на руслова малка ВЕЦ „БЕТАНИ”, на река Искър», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца,
Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от «ЕКОБИЙ 2011» ООД за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на руслова малка ВЕЦ „БЕТАНИ”, на река Искър», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация предвиждате извършване на следните дейности: изграждане на руслова малка ВЕЦ „БЕТАНИ”, в поречието на река Искър, местността „Буров остров” на 800 м. над моста за гара Струпец, водохващане чрез яз изграден на р.Искър. Застроено водно количество до 50 куб.м./сек. Схемата на МВЕЦ „Бетани” включва:

-Яз с падаща част с дължина 90 м. с ГВН – 173,50м. Яза е от смесен тип с обща височина 4,50 м. и гасител с дължина 25 м.;

-Рибен проход – по левия бряг на реката, тип «естествено водно течение» с дължина 60 м.;

-Сградоцентрала – разположена е в ос с оста на яза на левия бряг на реката, при долно водно ниво 169,00м в края на изтичалото под яза. В нея ще бъдат монтирани 3 бр. турбини «Каплан» с обща мощност 1800 kwt;

-Странични защитни диги разположени по двата бряга на реката в горния участък под яза и сградоцентралата.


По повод гореизложеното, инвестиционното предложение представлява обект по Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (т. 3, б. „з”). В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Възложителят е информиран, че съгласно изискванията на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” за изразяване на становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ - Враца становище на Басейнова дирекция “Дунавски район” (копие от което Ви предоставям за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. в Дунавски район, както и с предвидените в плановете мерки за постигането на тези цели, при спазване на определени условия и мерки, посочени в становището.
ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000374 «Бебреш», определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр.21/2007 г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.


ІІІ. По отношение на изискванията на Закона за водите (ЗВ):

При реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение е необходимо да се вземат предвид и да се спазят забраните и ограниченията, съгласно приложеното становище на БДДР – Плевен.Копие от писмото е изпратено до: община Мездра, с. Старо село; община Роман, с. Синьо бърдо; БДДР Плевен.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 22.06.2018г./
гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

тел./факс: (+35992) 629211, e-mail: riosv_vr@m-real.nethttp://riosv.vracakarst.com

Каталог: user pic -> files
files -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
files -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
files -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
files -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
files -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
files -> М и Х а й л о в т в ” о о д местни избори 2015 г
files -> Companies report
files -> Сейшелски острови о. Праслин
files -> Светът става по-малък, но по-труден за въздействие човечеството става
files -> Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница