Решение за разпределяне на печалбата за 2015г. Проект за решение ос приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния редДата16.08.2017
Размер53.25 Kb.
#28109
ТипРешение
КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

ГР. СОФИЯ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
16 юни 2016 г.
МАТЕРИАЛИ
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2015 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2015 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятиe за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

5. Приемане на Отчет на одитния комитет за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г.;

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2015г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2015 г.;

8. Избор на регистриран одитор за 2016 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Кепитъл Мениджъмнт” АДСИЦ за 2016 г.;

9. Промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение – ОС променя адреса на управление на дружеството от гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2 на гр. София, п.к. 1407, ж.к. „Лозенец“, ул. „Златен рог“ № 12, офис 2;

10. Изменение в Устава на Дружеството. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите за изменение в Устава на Дружеството, съдържащо се в материалите към дневния ред;


11. Преизбиране на член на Съвета на директорите. Проект за решение - ОС приема Владимир Малчев Малчев, без да бъде освобождаван, да бъде преизбран за член на Съвета на директорите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ с нов мандат от 5 (пет) години.
ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ,

ГР. СОФИЯ


ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ


ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 16.06.2016 ГОДИНА

1. По първа точка (т.1) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада за дейността и управлението на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2015 г., да приеме Докалада на СД за дейността и управлението на дружеството;
2. По втора точка (т. 2) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД България, да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;


3. По трета точка (т. 3) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на изложение и разяснения по Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., да приеме и одобри проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 г.;


4. По четвърта точка (т. 4) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г., да приеме и одобри същия;


5. По пета точка (т. 5) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г., да приеме и одобри същия;


6. По шеста точка (т. 6) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното решение:  • 90,267 на сто от печалбата за финансовата 2015 г., представляващи сумата от 1 878 337,92 лв. (един милион осемстотин седемдесет и осем хиляди триста тридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) от общо 2 080 873,14 лв. (два милиона и осемдесет хиляди осемстотин седемдесет и три лева и четиринадесет стотинки), да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 1,92 лв. (един лев и деветдесет и две стотинки) на една акция.

  • 9,733 на сто от печалбата за разпределение за финансовата 2015 г., представляващи сумата от 202 535,22 лв. (двеста и две хиляди петстотин тридесет и пет лева и 22 стотинки) да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството.

Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред:

а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2015 г. и е взето решение за разпределение на печалбата;

б) Плащането на дивидента се извършва чрез “Централен Депозитар” АД;

в) Дивидента се изплаща в 3-месечен срок от датата на Общото събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на Централен Депозитар АД;

г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ.


7. По седма точка (т. 7) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме решение членовете на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 г.


8. По осма точка (т. 8) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно дадената препоръка от одитния комитет, специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД България да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2016 г.


9. По девета точка (т. 9) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме решение за промяна в адреса на управление на дружеството от гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2 на гр. София, п.к. 1407, ж.к. „Лозенец“, ул. „Златен рог“ № 12, офис 2;


10. По десета точка (т. 9) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме изменение в Устава както следва:

Чл.3 придобива следната редакция:
чл.3.(1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр.София

(2) Адресът на управление на Дружеството е: район "Лозенец", ул. „Златен рог“ № 12, офис 2

11. По единадесета точка (т. 11) от дневния ред на Общото събрание:Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да преизбере за член на Съвета на директорите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ с нов мандат от 5 (пет) години, без да бъде освобождаван, Владимир Малчев Малчев.
Каталог: download -> CAPM
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
CAPM -> Доклад за дейността на „кепитъл мениджмънт адсиц за трето тримесечие на 2013 г съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 33 от Наредба №2/17. 09. 2003 г
CAPM -> Отчет за финансовото състояние към 30 септември Активи Пояснение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница