Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думиДата23.07.2016
Размер91.29 Kb.
#1550
Тест № 1
1. Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи:

Резервата Гергана Стефанова се класира четвърта.

В резервата Сребърна гнездят най-различни птици.

а) Двете единици са омографи.

б) В други свои граматически значения двете думи не се пишат еднакво, например в множествено число.

в) Двете думи имат различен граматически род.

г) Двете думи означават едно и също нещо, но звучат различно.
2. На кой ред сред дадените думи няма антоними?

а) идвам, влизам, оставам, излизам

б) насам, натам, нагоре, надолу

в) подобен, безподобен, работен, безработен

г) отвръщам, завръщам, спирам, започвам
3. Кой от следните изрази не е синоним на останалите?

а) възбуждам интерес; б) събуждам респект; в) привличам внимание;

г) предизвиквам любопитство
4. В кой от изразите се съдържат антоними?

а) Бързай бавно! б) Голям залък глътни, голяма дума не казвай; в) По-добре късно, отколкото никога; г) Отгоре кукла, отдолу дрипла.


5. На кой ред всички думи са синоними?

а) воля, желание, позволение

б) спокоен, необезпокоен, поносим

в) известен, небезизвестен, именит

г) охолство, богатство, алчност
6. Определете в какъв тип отношения са думите във всеки ред:

а) висок, едър -

б) умора, бодрост -

в) заек, гризач -

г) смог, смок -
7. Отбележете реда, в който двойката думи не са хипоними на един и същ хипероним:

а) солта – червеният пипер

б) камионът – леката кола

в) телевизията – малкият екран

г) лалето – момината сълза
8. Попълнете необходимия термин:

а) Когато две различно звучащи думи имат сходно значение, те са …………………

б) ……………………… са думи, които си приличат по звуков състав, но имат съвсем различно значение и някои хора ги бъркат една с друга.

в) Думите с противоположно значение се наричат ………………………

г) Ако една дума е с по-общо значение от друга, първата дума се нарича ……………………………, а втората – ………………………….
9. Избройте езиците, които са най-близко родствени на турския език: ……………………………………………………………………………………………
10. Свържете езика с групата:
литовски германска

шотландски

нидерландски келтска

испански


датски балтийска

френски


африканс романска
11. Посочете от кое семейство е финикийският език:

а) индоевропейско; б) банту; в) семито-хамитско; г) кавказко


12. Към една и съща подгрупа ли спадат украински и хърватски език?

а) да; б) не


13. Посочете отмрял език от западнославянската група: ………………………………………………………………….
14. В коя от държавите има два официални езика?

а) Франция; б) Австрия; в) Финландия; г) Румъния


15. В коя държава португалският език не е официален?

а) Португалия; б) Бразилия; в) Аржентина; в) Мозамбик; г) АнголаОтговори на задачите:

1 – г; 2 – в; 3 – б; 4 – г; 5 – в; 6 – а: синоними, б: антоними, в: хипоним – хипероним, г: омофони; 7 – в; 8 – а: синоними, б: пароними, в: антоними; 9 – азербайджански, гагаузки, тюркменски, огузки и др.; 10 – литовски (балтийска), шотландски (келтска), нидерландски (германска), испански (романска), датски (германска), френски (романска), африканс (германска); 11 – семито-хамитско; 12 – б; 13 – полабски, словински; 14 – Финландия; 15 – в.


Тест № 2


 1. Отбележете невярното твърдение:

а) Фонемите са звукове, които нямат значение.

б) Фонемите са най-малките единици в езика с минимално значение.

в) Фонемите се групират в срички.

г) Фонемите изграждат формалната страна на морфемите и думите.
 1. Основните функции на фонемите са:

а) да изграждат звуковата страна на морфемите и да различават думите по смисъл;

б) да изграждат и да различават формалната страна на морфемите и думите;

в) да изграждат срички и да променят значението на корена;

г) да изграждат корена и да различават граматическите значения на думите.
 1. Отбележете характеристиките, които важат за вокалите:

а) могат да поемат ударението;

б) различават се по звучност и беззвучност;

в) могат да образуват сричка;

г) представляват тонове.


4. Диференциален признак на фонемата е признак, който:

а) различава вокали от консонанти;

б) различава сонанти от глайдове;

в) различава две фонеми от една и съща фонемна парадигма;

г) различава две фонеми от различни фонемни парадигми.
5. Диференциалните признаци дължина и краткост важат за:

а) вокалите; б) консонантите; в) сонантите; г) глайдовете.


6. Глайдовете са фонеми, които са:

а) вокали; б) звучни; в) свръхкратки; г) свръхдълги.
 1. Дифтонгите са съчетания от:

а) глайд и глайд; б) глайд и вокал; в) глайд и сонант; в) глайд и консонант.


 1. Отбележете невярното твърдение:

а) в българския език вокалите могат сами да образуват сричка;

б) във всеки език вокалите могат сами да образуват сричка;

в) в някои езици сонантите могат сами да образуват сричка;

г) във всеки език сонантите могат сами да образуват сричка.
 1. Фонемна опозиция се нарича:

а) противопоставяне между гласна и съгласна;

б) съчетание от гласна и съгласна;

в) противопоставяне между две фонеми с противоположни диференциални признаци;

г) съчетание между две фонеми с противоположни диференциални признаци.

 1. Алофоните са:

а) вид фонеми; б) варианти на една и съща фонема; в) видове вокали;

г) инварианти на една и съща фонема.
 1. Думи, които имат сходно значение, но различен смисъл и в речта на някои хора се употребяват една вместо друга, се наричат:

а) хипероними; б) омоними; в) омографи; г) пароними.
12. Ако една дума е с по-общо значение спрямо друга, първата се нарича ………………………., а втората – …………………………


 1. Посочете примери за:

а) думи с напълно еднакво значение: …………………………………………….;

б) думи със сходно значение: ……………………………………………..............;

в) думи с еднакво звучене, но различно изписване: …………………………….;

г) думи с противоположно значение: ……………………………………………..
 1. Посочете примери за:

а) омоними: ………………………………………………………………………..;

б) омографи: ……………………………………………………………………….;

в) омофони: ………………………………………………………………………...;

г) пароними: ………………………………………………………………………..
 1. Думите хляб и сирене са:

а) хипероними спрямо хипонима храна;

б) хипоними спрямо хиперонима храна;

в) синоними на брашно и мляко;

г) антоними на хляб и вода.
 1. Езиците по света са:

а) между 25 и 50; б) между 250 и 500; в) между 2500 и 5000; г) между 25000 и 50000.


 1. Посочете семейството, към което спадат езиците:

а) арабски - …………………………….

б) унгарски - …………………………...

в) албански - ...………………………...

г) китайски - ………………………….

д) персийски - …………………………

е) турски - …...………………………..

ж) грузински - …………………………

з) латвийски -………………………….

и) естонски - …………………………..

к) иврит - ………………………………
 1. Подчертайте класическите езици:

старопруски, старобългарски, старогръцки, староегипетски, етруски, готски, иврит, санскрит, латински, руски, персийски, тракийски, нидерландски, чешки

Отговори на задачите:

1 – б; 2 – б; 3 – а, в, г; 4 – в; 5 – а; 6 – в; 7 – б; 8 – г; 9 – в; 10 – б; 12 – хипероним, хипоним; 13 – а: карфиол, карнабит, б: мързелив, ленив, в: рог, рок, г: висок, нисък; 14 – а: коса/ коса, б: кален/ кален, в: под/пот, г: комплекс/ комплект; 15 – б; 16 – в; 17 – а: семито-хамотско, б: угро-финско, в: индоевропейско, г: тибето-китайско, д: индоевропейско, е: тюркско (алтайско), ж: кавказко, 3: индоевропейско, и: угро-финско, к: семито-хамитско; 18 – старобългарски, старогръцки, иврит, санскрит, латински.Тест № 3
1. Отбележете невярното твърдение:

а) Морфемите са срички.

б) Морфемите са най-малките единици в езика със собствено значение.

в) Морфемите изграждат думи.

г) Морфемите могат да имат или лексикално, или граматическо значение.
2. Отбележете верните твърдения:

а) Аломорфите са варианти на една и съща морфема.

б) В думите прояден и преяждам се съдържат аломорфи на една и същ корен.

в) Аломорфите са различни морфеми.

г) В думите книжарница и жарава се съдържа един и същ аломорф на един и същ корен.

3. Посочете други варианти на подчертаните морфеми в следните думи:

а) ограден - …………...; б) изпечен - ……………..;

в) завеждам - …………….; г) полковник - ………………. .


 1. Отбележете думите с проста лексикална основа:

а) злояд; б) ядка; в) следа; г) сграда; д) греда; е) плява; ж) преди; з) гордо


 1. Нулевата морфема представлява:

а) морфема, която се отбелязва с ударение;

б) морфема, която не се отбелязва по никакъв начин;

в) морфема, която не съществува;

г) морфема, която съществува само в класическите езици.
 1. Показателят ще за бъдеще време е:

а) извънсловна морфема;

б) супрасегментна морфема;

в) вътрешна флексия;

г) префикс.
 1. Отбележете верните твърдения:

а) морфемите с лексикално значение служат за образуване на нови думи;

б) морфемите с лексикално значение могат да бъдат префикси или постфикси;

в) всички корени носят лексикално значение;

г) някои корени имат граматическо значение.
 1. Повтарящата се част във всички граматически словоформи на една дума се нарича:

а) корен;

б) вътрешнословна морфема;

г) лексикална основа;

д) подлог.
 1. Грамеми са:

а) число и род; б) женски род и несвършен вид; в) лице и вид; г) афикс и инфикс.


 1. В думата ягодка има (отбележете верните отговори):

а) 6 фонеми; б) 7 фонеми; в) 3 морфеми; г) 4 морфеми.


 1. Формите лимонов и лимонен (за цвят) са в същото съотношение като:

а) сив и сивкав; б) блед и бледен; в) ален и червен; г) рус и блондин.


 1. Посочете друго значение на думата кола, която значи “автомобил”: …………….
 1. Наличието на две различни, но свързани едно с друго значения в една и съща дума, се нарича:

а) синонимия; б) полисемия; в) хипонимия; д) антонимия.


 1. Прилагателните жълт и оранжев спрямо думата цвят са:

а) синоними; б) антоними; в) хипероними; г) хипоними.


 1. Отбележете верните твърдения:

а) думите извод и превеждам съдържат два аломорфа на един и същ корен;

б) думите извод и подводен имат различни корени, които случайно съвпадат;

в) думите подводен и подведен съдържат два аломорфа на един и същ корен;

г) думите подведен и заблуден са омоними.
 1. Спрямо прилагателното развален посочете:

а) синоним - ……………..; б) антоним - ………………..; в) друга дума със същия корен ………………..


 1. Отбележете с еднакво подчертаване названията, които се отнасят за един и същ език:

холандски, фризийски, африканс, унгарски, фински, маджарски, суоми, финландски, нидерландски, реторомански, цигански, умбрийски, ромски


 1. Отбележете езиците, които спадат към романската група:

уелски, умбрийски, унгарски, португалски, испански, италиански, ромски, реторомански, румънски, дакийски, хърватски, долнолужишки, френски, фризийски, фламандски, провансалски


 1. Посочете групата, към която спада всеки от езиците:

а) чешки - ………………; б) африканс - ……………; в) ирландски - ………….;

г) литовски - ………………; д) арменски - …………..; е) норвежки - …………… .


Отговори на въпросите:

1 – а; 2 – а, б; 3 – а: гражд-, б: -пек-/-пич-, в: -вод-/ -вед-, г: -нич-/ -ниц-; 4: в, д, е, ж, з; 5 – б; 6 –а; 7 – а, б, в; 8 – г; 9 – б; 10 – б, в; 11 – б; 12 – каруца; 13 – б; 14 – г; 16 – а: разнебитен, б – здрав, в – повален; 17 – холандски / нидерландски, унгарски / маджарски, фински /суоми / финландски, цигански / ромски; 18 – португалски, испански, италиански, реторомански, румънски, френски, провансалски; 19 – а: славянска, б: германска, в: келтска, г: балтийска; д: арменска, е: германска.
Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език
storage -> Архитектура на gps приемник SiRFstar II основни блокове: grf2


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница