tadmin/upload/storage
  Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
  Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
  Лекция 5 система за вторична радиолокация
  Толерантност и етничност в медийния дискурс
  Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
  Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
  Лекции по Въведение в статистиката
  Търсене на живот във вселената увод
  Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език
  Архитектура на gps приемник SiRFstar II основни блокове: grf2
  Видението на иаков теофания и ангелофания янка Драгомирова
  Обща процедура за обработката на фотометричните данни на затъмнително-двойните звезди от каталога на
  Книги (популяризация) Кюркчиева Д
  C., Tetrahedron 2014, 70, 2643-2653. Забелязани цитирания в публикации – 2015 година
  Въпросът за качеството на превода
  Закон за противовъздушна и химическа защита на населението в Царството. Поставят се основите за създаването на новата институция
  Мишел Обама избута Меркел в списъка на Форбс
  Непаразитни монокарпни плевели І. Едногодишни Ефемери
  Дипломна работа на тема: Видов състав и структура на съобществата на кърлежи (Acari: Parasitiformes) в гнезда на полубеловрата мухоловка
  Отчетен период 2008-2012 г доц д-р Ася Пенчева Драгоева-Кирилова Катедра «Биология», Факултет по природни науки
  Отчетен период 2008-2012 г гл ас. Ваня Колева Катедра Биология, Факултет по природни науки
  Справка за забелязаните цитирания на доц. Д-р ася пенчева драгоева-кирилова
  Непаразитни монокарпни плевели І. Едногодишни Ефемери
  Проект № bg051PO001 04-0016 „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към
  Епископ константин преславски
  Епископ константин преславски
  Епископ константин преславски
  Electronic Numerical Integrator And Computer Тема II. Информация. Свойства на информацията. Видове информация І. Информация / Informatio осведомяване, разяснение, изложение
  Citations Diana Kjurkchieva till 17. 04. 2013 230 citations Citation Cited paper
  Българска академия на науките
  Лекция 5: антенни решетки с електрическо сканиране и антенни решетки с обработка на сигнала
  Лекция I. 2: Електромагнитни процеси при разпространение на радиовълните в различни среди
  Подготовката на студентите за трудовото обучение и възпитание на
  Тема Контрол на компютърните системи
  Ignatova Тs, I. Iliev, N. Kirilov, T. Vassileva, M. Dalgalarrondo, T. Haertle, J. M. Chobert, I. Ivanova. 2009. Effect of oligosaccharides on fermentation characteristics of Lactobasillus delbrueckii strains, isolated from dаiry products
  Чешмеджиева Д. Media Presentations of Roma in Bulgaria and Gypsies in the uk: The Metaphor of War in Articles on Roma in Bulgaria and Gypsies in the uk. – В journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society
  Лекция №1 Тема 1 Същност на цифровата обработка на изображенията. Области на приложение. Връзка с други дисциплини
  В. М. Шукшина Художественный мир писателя. Шумен, 1997. 164 с. Рецензии: Гърдев, Г. Актуално научно изследване за процесите и тенденциите в съвременната руска литература
  Tema 4 Формати за представяне на растерни файлове. Компресия на цифровите изображения
  Епископ константин преславски
  Лекция №3 Източници: Лекция Обработка изображений стр. 3 Fisenki pdf ст
  Николай Начев Еволюционна морфология на гръбначните животни скелетна система
  Задача Дадени са следните декларации: int a[200]; double s; char m[10][10]; struct student { char m name[60]
  Лекция 7 спътникови навигационни системи navstar gps е спътникова система за определяне на местоположението във всяка точка на Земята
  Речник на термините
  Доц д-р Антоанета Димитрова гдр под грамада лъжи ръководство и редакция на преводи
  School of Computing and Mathematical Sciences msc Computing and Information Systems java programming Week 2 January 2003
  Факултет по математика и информатика з а д а ч и п о м а т е м а т и ч е с к и а н а л и з I i ч а с т
  Лекции по Въведение в статистиката
  Х. М. Ангелов, Д. Д. Енчев, М. Кирилов; Журнал Общей Химии, 53
  Дипломна работа на тема: Видов състав на съобществата на кърлежи (Acari: Parasitiformes) в гнезда на полубеловрата мухоловка
  Ръководени дипломни проекти
  Комерсиалните медии и бягството от свободата Юрий Проданов
  Епископ константин преславски
  Лекция 6 устройство и функциониране на елементите на системата за вторична радиолокация
  Факултет по природни науки катедра “обща химия” информационен комплект на студента
  График за поправителна сесия по текуща педагогическа практика за студентите от ІV курс, специалност „Техника и технологии зимен семестър на учебната 2014/2015 година
  The operator and some reasons for its omission in the structure of present progressive tense
  Конструкцията на сегашно продължително време в английския език като част от когнитивнaтa таксономия на предхождащите я конструкции
  Епископ константин преславски ф а к у л т е т п о п р и р о д н и н а у к и
  School of Computing and Mathematical Sciences msc Computing and Information Systems java programming Week 3 February 2003
  Справка за забелязаните цитирания на доц. Д-р ася пенчева драгоева-кирилова
  Издателски комплекс при нву „Васил Левски” красимир марков екстремална психология
  Службанаикономикатаназнанието“ Договор № bg051PO001 07-0040 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”
  Тема Основни принципи на телевизията. Блокови схеми на телевизионни системи
  Определяне на модула на юнг по метода на огъването теоретична част
  Определяне на скоростта на звука във въздух по интерференчен метод теоретична част
  К. Преславски” д-р Христомир Христов
  Лекция ц. С. Карагьозов с любезното съдействие на проф д. т н. А. Д. Лазаров
  Сегашно време в българския и английския език – сравнителен анализ Contrastive Analysis of Present Tense in Bulgarian and English
  Епископ константин преславски
  Лекция 4: свч устройства на микролентови линии делители и суматори на мощност на лентови линии
  Красимир марков социална психология
  Дипломна работа на тема: Видов състав и структура на съобществата на кърлежи (Acari: Parasitiformes) в гнезда на полубеловрата мухоловка
  Лекция I. 3: Разпространение на ултракъсите вълни
  Издателски комплекс при нву „Васил Левски” красимир марков лидерство и формиране на екипи
  Експертна дейност
  Решение за получаване на лиценз. Заснемане и/или използване на готови източници
  Програма по "Домашна техника и икономика" VІ клас. (Учебна програма по „Домашна техника и икономика" за VІ клас, в. АзБуки, бр. 38, 2003). Основните понятия, включени в нея за формиране на графични знания и умения, са
  On the inseparability of grammar and the lexicon in the english present progressive construction
  Задача Какво осигурява принципа „наследяване в обектно-ориентираното програмиране?
  Апоптозата генетично програмирана клетъчна смърт
  Интернет-ресурси по анатомия на човека за самостоятелна подготовка на студентите
  Лекции по Въведение в статистиката
  График за провеждане на текуща педагогическа практика (тпп) със студентите от ІV курс тф, редовно обучение уроци в аудитория: К2-105 І. Уроци, които ще се изнасят на 04. XI. 2015 г. Сряда
  Образите на цар иван александър
  Научно ръководство Била е научен ръководител на 12 дипломанта
  Нервна система
  Методическа разработка на урока „Произход на живота (Хипотези за произхода на живота)” – 10 клас
  Факултет по природни науки катедра “обща химия” информационен комплект на студента
  Хоровото изкуство през вековете
  Каква е представата за германците?
  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2017 Научен редактор
  Доц. Николай Досев д-р Христо Христов основи на охранителната дейност
  Точност на измерванията (основни сведения от теорията на грешките) Теоретична част
  Проверка на закона за запазване на импулса при еластичен и нееластичен удар на сфери теоретична част
  Определяне на земното ускорение с математично махало
  Определяне на плътността на твърди тела и течности с пикнометър теоретична част
  Международна система измерителни единици (SI)
  Лекция 1: основни принципи на електродинамиката
  Лекции по Въведение в статистиката
  Тема шумова температура на системите и техните елементи
  Ръководство за ползване на web. Shu-bg. Net роля – администратор
  Тема количествени характеристики и закони на топлинното излъчване
  Въведение
  Лекции по Въведение в статистиката
  Красимир марков психология шумен
  Лекция 5 радиосистеми за близка навигация
  Витамините не са източник на енергия и не са градивен елемент, но са абсолютно необходими за нормалната дейност и правилното развитие на организма. Витамините регулират синтезата и активносттангхнг на клетъчните ензими
  Красимир марков конфликтология издателски комплекс при нву „Васил Левски” красимир марков конфликтология
  Учебно помагало по История на българската журналистика и книгоиздаване
  Тема откриване на радиотоплинни сигнали
  Ц. С. Карагьозов доплеровски автономни радионавигационни системи
  Автономни навигационни системи ц. С. Карагьозов
  Сборник „Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите." Ш., Уи"Епископ К. Преславски"
  Добродетели на злополучията
  Кръвна група
  Акустичните обратни връзки във вокалното обучение
  Гласов апарат. Устройство
  Красимир марков психология, управление, организация велико Търново 2014 Рецензенти
  Конспект сектите определение, същност, класификация
  ; Надбъбречни жлези (минералкортикоиди и глюкокортикоиди); Мъжки и женски полови жлези (тестостерон, естрогени, прогестерон). Темата трябва да съдържа информация, включваща: Кратка характеристика на жлезата; Хормони на жлезата
  К о н с п е к т за изпит по история на образованието и педагогическите учения за специалност педагогика
  Лекция №5 Гонсалес стр. 131 Fisenki 48 str. Dipyane 445 str
  Местоименията в българския език. Само „дубльори“ ли са те?! (И с оглед на изучаването им в училище) Доц д-р Ганка Иванова Янкова
  Алгоритъм. Понятие, свойства, представяне и видове. Произход на понятието „алгоритъм“
  Гражданско образование в детската градина
  Студент, фак. №
  Високи Ниски Дисканти
  Задача за програмиране 10 Програмно осигуряване на съвремените компютри (обобщение) 13 Системи за програмиране 15
  График за провеждане на текуща педагогическа практика (тпп) със студентите от ІV курс тф и ІV курс рете, редовно обучение уроци в училище: соду «нювваб» І. Уроци, които ще се изнасят на 09.ІІІ. 2015 г. Понеделник
  Българско хорово изкуство
  Частна физиология на цнс гръбначен мозък
  Гаметогенеза
  Епископ константин преславски
  Лекция 2: вибраторни антени обща характеристика на вибраторните антени
  Особености на клетките на скелетните мускули
  Психологопедагогическа подготовка на учениците за концертни изяви
  Диалектологията като наука
  Литература като литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии
  Галя йорданова кратък наръчник по християнска етика (і-ва част) шумен
  Антропонимният код в родовата памет
  Литература. Критериите "актуалност" и "непреходност"
  Шеста експериментална оценка на надеждността общи сведения за експерименталната оценка на надеждността
  Епископ константин преславски факултет по природни науки
  Тема №7 Печалби (загуби) на фирмата. Видове печалба
  Тема №6 пазарно търсене и пазарно предлагане пазарният механизъм и неговите елементи
  Анимирани биологични процеси
  Т е с т №2 а по "Основи на медицинската генетика в дефектологията"
  Математика и Информатика
  Лекции по Въведение в статистиката Павлина Йорданова
  Морфология на лист
  Образи на България и българите в съвременни немскоезични литературни текстове
  Тема №12 бизнесът- предмет на науки и/или творчество бизнесът като предмет на научни направления
  Управление на конфликт. Базов модел. Генчо Б. Сандев шу „Епископ Константин Преславски”
  Фазови радиодалекомери ц. С. Карагьозов Увод
  Лекция 1: характеристики и параметри на антенните устройства
  Лекция 3: апертурни антени излъчване на апертурните антени Рупорни антени
  Лекция 4: антени с въртяща се поляризация. Широкодиапазонни антени
  К о н с п е к т за изпит по история на педагогиката и българското образование
  Самоубийство в тесни чужди ботуши
  Тема определяне на ъгловите координати на източниците на радиотоплинни сигнали
  Л е к ц и я: 6 радиосистеми за далечна навигация
  Лекции по Въведение в статистиката
  Лекции по Въведение в статистиката
  Лекции по Въведение в статистиката
  Тенденции в образователното взаимодействие по български език
  Е най-близката до Слънцето и най-малката планета в Слънчевата система. Видимата величина на планетата варира между −0,4 и 5,5
  Литература: Аврамов Ат., Ст. Грозев
  Измерване на скоростта на полета на „куршум” с балистично торзионно махало теоретична част
  Практикум по академично писане Тема Допълнението като част на изречението Студент : Преподавател
  Презентации по следните теми: Тема 1–1 Методи в цитологията Тема 1–2
  Редакторска бележка от доц д-р Мария Младенова Бойчева Относно: Учебно пособие „Ръководство за лабораторни упражнения по зоология Част І безгръбначни животни”
  1. Технологичните аспекти на образователното взаимодействие по бел в дг се експлицират от: а целите на обе в дг; б методическите похвати; в учебното съдържани
  Конфликт. Дефиниране, характеристики и динамика. Генчо Б. Сандев
  Лекции по Въведение в статистиката
  Дипломни проекти Дипломна работа на тема: "Таксономично разнообразие и структура на текамебната фауна на водоеми в област Разград /Североизточна България/"
  Основни идеи, върху които се опира обучението по родинознание и природознание. Същност, значение, съдържание на водещите идеи
  Екосистеми структура и продуктивност на екосистемите
  Образоващите отношения на играта на образите (World of WordCraft) и образите в играта (World of WarCraft) Теменуга Тенева
  Тема №8 потребителско поведение и търсене
  Вярното за Генетично модифицираните растения Проф дсн, Илия Учкунов
  Записки по библейски еврейски език
  Конспект за изпит по история на образованието и педагогическите учения в българия
  Курсова работа по Езикова култура
  Да (не) се разберем като мъже
  По онх-i част за студенти спец. Meд. Химия, хоос, бх примерен вариант I. Основни понятия в химията
  Епископ константин преславски педагогически факултет
  Литература „другият в образователния дискурс
  Тема: атмосфера
  Литература Симеонова.,Т. Н. Цветкова., Баскетбол-учебно помагало. Уи"Епископ К. Преславски", Шумен., 2006г
  Литература Симеонова.,Т. Н. Цветкова., Баскетбол-учебно помагало. Уи"Епископ К. Преславски", Шумен., 2006г
  Основи на съвременните бази данни Предговор
  Тема №3 бюджет. Видове бюджети. Определение. Бюджетът
  Ц. С. Карагьозов
  Използване на интерактивна бяла дъска в чуждоезиковото обучение
  Доклад : "Интензификацията на народното стопанство и нейното значение за отбраната на страната"
  Лекции по Въведение в статистиката
  Частна физиология на цнс гръбначен мозък
  Конспект по Декоративно-приложни изкуства
  Конспект по „молекулярна биология" за специалност „география и биология" и „биология и физика"
  Въпросник по Геоинформатика I част
  Ракови клетки
  Кондензатори. Свързване на кондензатори
  Лекции по Въведение в статистиката
  Определяне на коефициента на вътрешно триене на течности по метода на Стокс Теоретична част
  К о н с п е к т за изпит по история на образованието и педагогическите учения за специалност педагогика
  Дишане и дихателна опора, лариткс, гладни връзки и хронаксия, пезонатор
  Ц. С. Карагьозов Радиолокационни средства за обслужване на въздушното движение (овд)
  Тема №17 общоспециални способности в бизнеса
  Проверка на законите на въртеливото движение с махалото на обербек теоретична част
  Урок за усвояване на нови знания, умения и навици; обяснителен Цели: образователни
  Студент фак. № оценка
  Студент фак. № оценка
  Л е к ц и я: 2 принципи на построяване и характеристики на радионавигационните устройства и системи
  Епископ константин преславски к о м п л е к т н а с т у д е н т а
  Тема Статистическо изучаване
  Europass езиков паспорт
  Епископ константин преславски факултет по природни науки
  Тема №9 Цикличност в икономическото развитие и икономическите кризи
  Теория на графите Изпит – ки и кит, 11. 06. 2012
  График за провеждане на текуща педагогическа практика (тпп) със студентите от ІV курс тфбк, редовно обучение уроци в аудитория: К2-105 І. Уроци, които ще се изнасят на 08. XІ. 2017 г. Сряда
  Тема №16 специални способности в бизнеса
  Тематичен план на лабораторните занятия по обща физика за специалност Биология и физика
  Тема 12. Статистическа проверка на параметрични хипотези
  Онх II ч за mх, бх и хоос примерен
  Тема №19 общоспециални екипни способности в бизнеса
  Отчетен период 200 8 201 2 г. Професор дпн Стойко Иванов, доктор по психология
  Храносмилане Двигателна активност на стомаха
  Лекция1 експлоатационни и технически характеристики на радиолокационните станции за управление на въздушното движение
directory tadmin upload  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница