Типове държави: харизматична, традиционна, рационална Държавастраница1/3
Дата13.05.2024
Размер27.47 Kb.
#121215
  1   2   3
Публична власт и политики - ПРЕГОВОР
Свързани:
Медии и политика - ПРЕГОВОР

Типове държави: харизматична, традиционна, рационална
Държава – система от институции, създадени от самоорганизиралите се индивиди, с оглед осъществяване на самоуправление върху територията им
Неполитическа власт – приоритетен е частният интерес. Принудата е в малките общности.
Гражданско общество – социални институции, които работят за общ интерес. Това са фондации или сдружения. Използва частни интереси за публична полза.
Публична власт – власт, която интегрира социалните индивиди, обитаващи определена територия, внасяйки организираност в отношенията чрез стимулиране на поведение. Свързва населението и територията в едно.
Законодателна – Парламент (Народно събрание)
Изпълнителна – Министерски съвет (Правителство)
Съдебна – ВСС
Институционален сектор – обща група институционални единици, които изпълняват подобни или идентични функции.
Видове граждански организации:

  • Стационарни – има адрес, сайт, управителни органи

  • Временни – за случая, например комитет за издигане на паметник

Сдружението има членове и управително тяло, а фондацията няма членове, има само персонафицирано имущество.
Първи граждански организации: Българска книгоиздателска ефория, Българско литературно общество, Читалища
Читалищата избират настоятелство с председател, секретар и касиер. Имат комисия за финансовите дела. Издържат се от членски внос, събития, както и от Министерство на културата.
Между 1878 и 1944 нараства броят на организациите. Например – Добрият самариянин, Утеха, Централно поборническо дружество, Съюз за закрила на децата.
Конституции:

  • Търновска - 1879 година

  • Димитровска - 1947 година

  • Живкова - 1971 година

  • Настояща - 1991 година

Магна харта – Сключено за първи път между английския крал Джон I и неговите барони в Англия. Този документ декларира, че кралят е обвързан със законите на страната. Поводът е злоупотреба с властта.
Всеобща декларация за правата на човека – Тя е преведена на поне 375 езика и диалекта, което я прави най-превеждания документ в света. Декларацията е първото значително постижение на световната организация в тази област и първото записване на световно ниво на права, чиито носители са всички човешки същества.
Европейска конвенция за правата на човека – Тя е международен договор, подписан през 1950 г. и влязъл в сила през 1953 г. за страните-учредителки на Съвета на Европа. Конвенцията създава неотменими права и свободи за всички и задължава държавите присъединили се към нея да гарантират тези права на всеки човек, който е под тяхна юрисдикция.
Европейски съд за правата на човека – правораздавателна институция на Съвета на Европа, създадена с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. (наричана още Европейска конвенция по правата на човека). Седалището е в Страсбург, Франция. Съдът има 5 отдела и 47 съдии, избрани от държавите членки на Съвета на Европа.
ЕСПЧ е орган към Съвета на Европа, юрисдикцията на който се разпространява върху всички държави членки на Съвета на Европа, ратифицирали Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и включва всички въпроси, отнасящи се до тълкуването и прилагането на Конвенцията във връзка с международни дела и жалби на отделни лица.
Български хелзински комитет – неправителствена организация за защита на правата на човека – политически, малцинствени, граждански, културни и социални, с акцент върху отстояване на правата на малцинствата и най-уязвимите групи в обществото, достъпа до информация, проблеми на системата за наказателно производство.
Бил и Мелинда Гейтс – Да се подобри здравеопазването и да намали крайната бедност по света. Възниква през 2000 година.
WWF – Целта на СФП е да постигнат максимално много ползи за хората, природата и света като цяло. Посвещава се на запазването на биологичното разнообразие, устойчивото управление на природните ресурси и борбата с изменението на климата. От 2006 в България.
Спасете децата - международна неправителствена организация, с цел да помогне за подобряване на живота на децата по света. Организацията помага за набирането на средства за подобряване на живота на децата чрез създаване на по-добри възможности за образование, по-добро здравеопазване и подобрени икономически възможности.Организацията има общ консултативен статут в Икономическия и социален съвет на ООН.
Индекс на доброволчество - Световният дарителски индекс на КАФ е авторитетно и глобално проучване, което се основава на данни от световното проучване на Галъп, осъществено до този момент сред близо 2млн. респонденти. Показва нивата на безпрецедентната солидарност в над 140 държави. България е на 133 място от 143.
Съюз за закрила на децата – неправителствена организация (НПО) или асоциация, посветена на защитата на правата и благополучието на децата. Такива съюзи обикновено имат за цел да предоставят закрила и подкрепа на деца, които са изложени на риск от насилие, злоупотреба, бедност или други трудности.
Евлоги и Христо Георгиеви –Те се считат за основатели на Добродетелната дружина – организация на заможни българи, която си поставя за цел освобождение на българските земи от османско иго. Дружината подпомага финансово и организационно революционерите. Центърът на организацията се намира в Букурещ. Тя набира български доброволци за руската армия в Кримската война (1853 – 1856 година), а в последвалите години набавя солидни средства за осигуряването на образование на редица видни българи. Известни са с дарението си за построяване на СУ “Климент Охридски”.
Димитър Кудоглу – 1 000 000 лева за бежанци инвалиди и други; множество дарения след началото на ПСВ; най-големият дарител на “Върхховен комитет на благотворителността”; организира безплатни трапезарии; множество дарения след края на ПСВ.
Йорданка Филаретова – През 1869 г. по нейна инициатива в София се основава женското дружество „Майка“, имащо за цел да подпомага бедни деца, да отваря и поддържа училища, да държи сказки, да насърчава и подпомага желаещите да се учат. Дълги години Филаретова е председателка и ръководителка на дружеството. Подпомага създаването на девическо училище. основава благотворителното дружество „Всех скорбящих радость“. Първоначалната му цел е да се открие приют за бедни и самотни възрастни хора.
Америка за България – независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.
Фондация на Бербатов – Мисията е да се подпомагат младите хора. Да се образоват и да развиват своите дарби и заложби. Финансово независима.
Български дарителски форум – обединение на големите дарители в България. Подкрепят компаниите и фондациите в това да създават развиват своите дарителски политики програми за Корпоративна социална отговорност, така че бъдат прозрачни, по-устойчиви ефективни.
13 века България – Има статут на юридическо лице със седалище в София. Целта му е да организира и подпомага дарителската дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.
Референдуми в България:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница