Управление на риска в,,куадрант бевъриджис ад -в. Търновостраница1/3
Дата22.11.2022
Размер145.13 Kb.
#115633
  1   2   3
Курсова работа-Управление на риска
Великотърновски университет
Св. Св. Кирил и Методий“

Стопански факултет

КУРСОВА РАБОТА
Тема: УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ,,КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС“АД –В.ТЪРНОВОИзготвил: Вера Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол
Фак. №: 1806010314
Предмет: Управление на риска и вътрешен контрол
Преподавател: доц. д-р Петя ПетроваСъдържание
1.Увод
2.Управление на риска в ,,Куадрант Бевъриджис“ АД
2.1.Основни положения
2.2.Организационна структура
2.3.Политика за управление на риска
3.Ролята на счетоводството в управлението на риска в ,,Куадрант Бевъриджис“АД
4.Оповестяване на риска във финансовия отчет на предприятието
4.1.Кредитен риск
4.2.Валутен риск
4.3.Ценови риск
4.4.Ликвиден риск
4.5.Лихвен риск
5.Заключение
6.Използвани източници

1.Думата ,,риск“ има латински произход и означава-опасност,загуба на нещо или нещо да се разруши.От гледна точка на икономиката ,,риск“ означава-да не настъпи очаквано събитие или да настъпи, като вероятните последици от това са три: икономически загуби,реализиране на допълнителни печалби или при настъпването му не се променя икономическото равнище на дадено предприятие.


Рискът е количествено и качествено измерим.Той е икономическата характеристика на финансовата и стопанска дейност на предприятието.
Във финансовите среди ,,рискът“ се разглежда по три начина:
-неопределеност/поради липса на информация/дали дадено събитие ще бъде положително и какви последици ще нанесе за предприятието
-несигурност/поради непълна и точна информация/
-вероятност,определя прогнозата за дадено събитие
Ефекта от тези три начина представлява риск. Има две основни видове категории риск-вътрешни и външни, които се разделят на подгрупи.Но и при двете групи определящо значение е как ще се управлява риск/вътрешен или външен/Самото управление на риска е неразделна част от управлението на предприятието –вътрешно присъщ за бизнеса. Той е сбор от последователни действия на управленческия екип,насочени към регулиране на рисковете и предпазване от негативни ефекти.
Три са основните етапи на управление на риска:1.Анализ на риска, който включва в себе си Идентификация на риска и Оценка на риска, 2.Контрол на риска, 3.Мониторинг. За да се справи дадено предприятие с рисковете, които крие дейността му трябва задължително да премине през тези етапи, както и да има непрекъсната комуникация между всички мениджъри и счетоводството.Без такава комуникация не е възможно успешно справяне с проблема.За по ефикасно управление на риска се прилагат и специални принципи представени в ISO.Ролята на тези принципи е да информират и напътстват предприятието в управлението на риска.От изключително важно значение е разбирането и прилагането на тези принципи във всички аспекти на дейността.Те служат и като показатели за резултатите от управлението на риска.
2.Управление на риска в ,,Куадрант Бевъриджис“АД
2.1. В ,,Куадрант Бевъриджис“ АД са създадени правила за управление на риска , които уреждат организационната структура,политиката , наблюдението, оценяването, управлението и нивата на отговорност за управлението на рисковете свързани с дейността на предприятието, тясно свързани с ISO 9001.Тези правила включват:процедури по установяване на рисковете,свързани с дейността,процедури определящи допустимото ниво на риск, мерки за управление на риска, механизми за осъществяване ефективността на политиката и механизми за наблюдение върху адекватността и ефикасността на мерките за отстраняване на негативните последици.
2.2.Организационната структура в ,,Куадрант Бевъриджис“АД, свързана с управление на риска включва:Съвет на директорите, лицето, представляващо предприятието,както и всички мениджъри на отдели и звена. Съветът на директорите приема правилата за управление на риска, като ежегодно следи за тяхната актуализация и при необходимост от подобряване на управлението изготвя изменения и допълнения в правилата.Лицето, представляващо,,Куадрант Бевъриджис“АД, организира правилното прилагане на приетите правила и следи за съответствие с приетата политика и процедури за управление на риска.Също така има за задача и да взема решения за финансовото, материално-техническо и кадрово изпълнение на процедурите по управление на риска. Задължено е своевременно да информира Съвета на директорите за заплаха от нови рискове или неефективност на предприетите действия и процедури по управление на риска.Мениджърите на отдели в,,Куадрант Бевъриджис“АД, се отчитат пряко пред управителния орган и имат за задача да разработват и прилагат системата за управление на риска във всяко едно звено.Също така, са длъжни да докладват пред управителния орган, представяйки текущото ниво на риск и одобрените рискови профили. Необходимо е ежегодно да представят доклад за управлението на риска в своя отдел, като посочват несъответствията в политиката и процедурите и посочват предприетите мерки за отстраняването или намаляването на риска.
,,Куадрант Бевъриджис“АД, разкрива публично веднъж годишно информация относно политиката за управление на риска, както и информация относно използваните методи за оценка на всеки вид риск и описание на показателите, които се вземат в предвид при прилагане метода на измерване.
2.3.Политиката за управление на риска в ,,Куадрант Бевъриджис“АД е част от вътрешно организационната структура на предприятието.Целта на тази политика е да се документират всички процедури по установяване, управление, наблюдение и оценка на възникналите рискове в хода на дейността.Предприятието разграничава вътрешни и външни рискове, като публично оповестява рисковете, които са интерес за трети лица.
3.Счетоводството на предприятието играе ключова роля в управлението на риска в ,,Куадрант Бевъриджис“АД, като създава информация за стопанските рискове, които съгласно приложимите счетоводни стандарти, подлежат на оповестяване, а именно:кредитен, ликвиден и пазарен риск.В Отчета за финансовото състояние на ,,Куадрант Бевъриджис“АД за предходната година, Отчета за приходите и разходите потребителите ясно могат да получат информация за ликвидния, валутния и лихвения риск, за риск от задлъжнялост и имущественият риск. Ежегодно ,,Куадрант Бевъриджис“АД оповестява в Търговския регистър и Отчет на независимия одит, в това число и по стандартите на Международната организация по стандартизация, за по точна и достоверна информация на потребителите.Тясната и здрава връзка между счетоводния отдел, Управителния орган и мениджърите на отдели, допринасят за успешната политика по управление и ограничаване на рисковете.Именно, точната и незабавна информация от счетоводството за бъдещи или настоящи рискове спомагат за успешно справяне с проблема.Често пъти невидими проблеми за мениджърите и ръководния орган,биват пренебрегвани и без бързата и адекватна намеса на счетоводството биха довели до огромни и изненадващи рискове за предприятието.Счетоводството в предприятието спомага за анализ на самия риск /за идентификация и оценка /и играе съществена роля при последващия мониторинг, тъй като рискът в последствие може да окаже необратим ефект върху финансовото състояние, парични потоци и финансови резултати на ,,Куадрант Бевъриджис“АД.
4. ,,Куадрант Бевъриджис“АД е регистриран като акционерно дружество в Софийския градски съд през 1993г. Основната му дейност е свързана с производство, дистрибуция и продажба на безалкохолни напитки с търговската марка ,,ПЕПСИ“, ,,ПРИСАН“, трапезна вода ,,БЕЛИСИМА“, студен чай с търговската марка ,,ЛИПТЪН“ и енергийна напитка ,,РОКСТАР“ в страната и чужбина. За производството и дистрибуция с марката ,,ПЕПСИ“ Дружеството има сключени франчайз договори с Пепсико Инк., Гаг Гиват Хаим, Пепси-Липтън Интернейшънъл и Рокстар Енерджи Дринк. Дружеството майка на ,,Куадрант Бевъриджис“АД е ,,Карловарске Минерални Води“А.С., Чехия.
Средния брой работещи в предприятието са 213 човека.
През 2018 и 2019 г. Дружеството реализира брутна печалба в размер на съответно 10 727 хил.лв и 12 039 хил.лв


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница