Доклад за дейността на дружеството през 2008 г. Състояние на предприятиетоДата18.12.2018
Размер237.21 Kb.
ТипДоклад
“ Р Е К О Р Д “ АД – гр. Г А Б Р О В О
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ

2008 г.


СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
“Рекорд” АД води началото си от построената през 1937-1939 година държавна фабрика, наричана тогава от габровските жители “Арсенала”, която е трябвало да произвежда войнишко облекло и обувки за нуждите на армията.

Дружеството е приватизирано на първата тръжна сесия на масовата приватизация.“Рекорд”АД гр. Габрово е регистрирано, като акционерно дружество на 21.04.1997 г. с решение № 524 на Габровски окръжен съд по фирмено дело № 2459 от 1991 г. Дружеството се представлява от Изпълнителен директор – инж. Радослав Димитров Райков. Булстат: 107001013

“Рекорд” АД конструира, произвежда и продава основно мъжки, юношески, детски и ежедневни дамски обувки.

Предмет на дейност: Производство и търговия на обувки, галантерийни изделия и други стоки за бита.

Адресът на управление на “Рекорд” АД е: ул. Генерал Николов” № 7, гр. Габрово, България.

Предприятието е разположено в Северната индустриална зона на град Габрово, непосредствено в близост до железопътната гара на гр. Габрово и до шосето Русе – Стара Загора. В близост е и връзката с транспортното направление Варна – София. С това си местоположение фирмата има удобни транспортни връзки с всички големи градове в страната. Удобен е и достъпът до морските пристанища Порт Варна и Порт Бургас, речното пристанище Порт Русе на река Дунав и до летищата на българската гражданска авиация.


Производство и реализация

“Рекорд” АД произвежда и предлага на пазара мъжки, дамски и детски обувки за официален, всекидневен и спортен характер. Основно продукцията се изработва от естествени лицеви и хастарски материали и с ходила от TR, PVC и др.

Като основни номенклатури артикули са:


 • мъжка половинка ест. лице, ходило TR, PVC от № 39 до 45

 • - мъжки боти ест. лице, ходило TR, PVC от № 39 до 45

 • - юношески половинки ест. лице, ходило TR, PVC от № 35 до 38

 • - юношески боти ест. лице, ходило TR, PVC от № 35 до 38

 • дамска половинка ест. лице, ходило TR, PVC от № 35 до 42

 • дамски полуботи ест. лице, ходило TR, PVC от № 35 до 42

 • детски половинки ест. лице, ходило TR, PVC

 • мъжки сандали

 • юношески сандали

 • дамски сандали

 • детски сандали

Производството технологически е реализирано в 4 цеха:
 • Кроялна на лицеви и хастарски детайли.

 • Подготвителен цех на ходилни детайли

 • Шивални (ушиване на саи)

 • Конфекционен цех /сглобяване на саите с входните детайли/

Производството на “Рекорд” АД е целогодишно със сезонен цикъл, свързан с договарянето и реализацията на продукцията на чуждестранните пазари. С основните чуждестранни клиенти се извършва договаряне през годината 2 пъти. За единия сезон /пролет-лято/ се договаря през месеците ноември и декември, а за сезон /есен-зима/ се договаря месец март-април. Контролът по качеството се осъществява от изградената вътрешна система за управление на качеството /КСУК/. Също така във фирмата са въведени и международни стандарти за управление на качеството ISO – 9001:2000.Клиенти

“РЕКОРД” АД работи с много и най-различни клиенти, при това всички клиенти са еднакво важни за фирмата. Тези от тях, с които фирмата работи от дълго време или имат високи обеми на поръчките са


В чужбина:


 • ORCES DESING B.V. – Холандия;

 • M.F.C. ERAM – Франция;

 • BEL VIL – Франция;

 • VETIRE – Франция;

 • D S M –Франция;

 • BESSON –Франция;

 • VIDGIEME – Франция;

 • TAIMZONE – Германия.

Разплащанията са 100% по банков път, като до момента основни обслужващи банки са :

 • “Райфайзен банк” АД - офис Габрово;

 • ТБ “ Алианц България” АД - клон Габрово;

 • “Интернешънъл Асет банк”- Габрово;

 • “ПроКредит банк” АД – Габрово.

В “Райфайзен банк” и “Алианц България” е възприета акредитивна форма на разплащане, като дружеството ползва кредит овърдрафт срещу залог на бъдещи вземания по акредитиви.


Поддоставчици

Необходимостта да се реагира на модните тенденции и стремежът да е поддържа разнообразие налагат “Рекорд” АД да съчетава търсенето на нови поддоставчици в работата си с утвърдени поддоставчици на основните материали за производство.


Взаимоотношенията с основните доставчици са организирани на поръчков принцип на база необходимите материали за произвежданите модели. Разплащанията основно се извършват по банков път.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008Г.
Макрообкръжаваща икономическа среда, в която дружеството оперира през 2008 г. се характеризира с позитивни икономически условия предвид присъединяване на страната ни към Евопейския съюз. Икономическите показатели на местния пазар и пазарите, на които работи компанията са с положителен тренд в т. ч. увеличение на номинални доходи и покупателна способност на потребителите, разпределение на доходите между отделните групи.

Общите характеристики за пазарите, на които оперира дружеството са с променени профил и структура. Повишените изисквания от страна на потребителите и съвременен стил на живот са причина за преориентацията им .

Променените структури на основните пазари от една страна и фокусиране на мощни маркетингови бюджети на мултинационалните компании към тях в бранша, оказват влияние върху производителите на българските обувки. Силната конкуретна среда, като ефект се отразява и върху дружеството.

Микрообръжаваща среда, която се формира от частта на елементите на маркетинговата среда и която има непосредствено отношение към възможностите на предприятието да обслужва своите клиенти в тези нови условия налага гъвкава политика по адаптация към тях. С тази цел, компанията прие програма за реорганизация, като бяха дефинирани необходимите етапи към успешно бъдеще на компанията както следва: • Дефиниция на визия на компанията и нова стратегия в т. ч. ориентация към нестандартни проекти;

 • Съставяне на нов оперативен план на компанията;

 • Оптимизация и нова система на процесите в производството и планиране;

 • Дефиниция на необходимите ресурси за прилагане на новата визия;

 • Определяне на нови механизми за оптимизация и разпределяне на разходите;

През отчетния период се целеше постигане на оптимална структура на компанията, ефективност в бизнес процесите и производството. Ръководството фокусира на вниманието и усилията си върху контрол и съкращаване на разходите на компанията при новите условия в т.ч. постигане на максимална гъвкавост при планиране на производството и доставка на суровини и материали за постигане на висока икономическа ефективност на дружеството.
През отчетния период приходите от продажби в страни от Европейския съюз формират големия процент от общите приходи на компанията.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2008г.
През 2008 г. в сравнение със същия период на 2007 г. производството и търговията са като следва:


Наименование

Мярка

Към 31.12. 2007 г.

Към 31.12. 2008 г.

Производство на

Обувки- всичкох.чф.

311

1,63

От тях за износ

х.чф.

224,2
От него за :


Холандия

х.чф.

67,4
Франция

х.чф.

152,9
ОАЕ

х.чф.

0,5
Испания

х.чф.

2,3
Германия

х.чф.

1,1
Услуги

х.чф.

78,8

1,5

Вътрешен пазар

х.чф.

8

0,13

От посочените данни е видно, че през 2008 г. спрямо 2007 г. са произведени по-малко обувки, защото производството беше прехвърлено изцяло в “Хан Крум” АД - Крумовград.
ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
По отчета за приходите и разходите

По елементи приходите са:

II.Приходи


31.12.2007 г.

31.12.2008 г.

1. Нетни приходи от продажба на:

5 319 821

1 819 888

1.1. Продукция

4 589 222

1 256 907

1.2. Стоки

4 516

645

1.3. Услуги

482 195

192 580

1.4. Други

243 888

369 756

2. Финансови приходи

2 203

16 418

Всичко приходи

5 322 024

1 836 305

По елементи разходите са :


III.Разходи


31.12.2007 г.

31.12.2008 г.

1.Разходи за дейността

9 029 500

1 993 472

1.1. Разходи за материали

3 658 483

652 565

1.2. Разходи за външни услуги

1 112 787

471 848

1.3. Разходи за амортизации

109 375

105 346

1.4. Разходи за възнаграждения

1 155 021

575 741

1.5. Разходи за осигуровки

261 858

122 537

1.6. Други разходи

3 399

63 087

1.7. Бал. ст. на прод. активи

1 047 370

174 904

1.8. Суми с корективен характер

1 681 207

-172 556

2. Финансови разходи

197 221

175 109

2.1. Разходи за лихви

130 135

59 746

2.2. Отр.р-ка от промяна на курсове

5 283

752

2.3. Други

61 804

114 611

Всичко разходи

9 226 722

2 168 581Загуба

3 904 698

332 276

По баланса
Дълготрайни активи

По балансова стойност ДА са в размер 1 491 408 лв., в т.ч. земя 467 624 лв. и сгради 757 544 лв.
Краткотрайни активи

Краткотрайните материални запаси към 31.12.2008 г. са в размер на

911 342 лв.


Вземанията от клиенти са в размер на 767 875 лв. и са от следните фирми:

От чужбина

Orces design

281 334 лв.

Zimex

2 044 лв.

Dytec

2 633 лв.

Eram

1 329 лв.

Други

521 лв.

ОБЩО:

287 861 лв.


От страната

“Хан Крум” АД

443 792 лв.

“Техномат Меркурий” ООД

6 810 лв.

“Исидора” ЕООД

3 951 лв.

“ИМТ груп” ЕООД

2 378 лв.
“Вевиан” ООД

4 500 лв.
Други

18 583 лв.

ОБЩО:

480 014 лв.

В съдебни и присъдени вземания са отнесени :

- “Бохем “ Германия 278 453 лв.

- ЕТ “Кьошев Комерс” Габрово 4 008 лв.

- ЕТ “Евгени Антонов” 56 274 лв.

- ЕТ “Николай Вълчев” 842 лв.

Всичко: 339 577 лв.

Данъци за възстановяване няма.

Паричните средства към 31.12.2008 г. са в размер на 312 507 лв.

Собствен капитал

Основни акционери са :

- “Еко Ледер“ ООД - 93,13 %

- “Рейнхам България” ЕООД 2,32 %

- “Агенция за инвестиции и консултации” АД – 0,02 %

- Индивидуални участници - 4,53 %

Дружеството е с капитал 539 740 лв. Капитала е разпределен в 107 948 поименни безналични акции, всяка с номинал от 5 лв.Краткосрачни пасиви

Задълженията към свързани лица са към:

- неизплатен дивидент - 7 282 лв.

Задължения към финансови предприятия са в размер на 224 480 лв. и са съответно към:

- “Перун“ АД - Свищов 120 000 лв.

- “Нефтохим” - Бургас 104 480 лв.

Задължения към доставчици са в размер на 1 049 378 лв.Към фирми от България

 

“Корект” ЕООД

6 329 лв.

“Гербрюдер вайс”

6 960 лв.

СД “Рико-Рачеви и сие”

2 373 лв.

“Дикси” ООД

16 652 лв.

“Ин Тайм ”ООД

2 326 лв.

“Роз” ООД

2 216 лв.

“Гарант 2006” ООД

11 300лв.

ЕТ “Мики-Малинка Данчева

3 732 лв.

“Диспойнт” ООД

2 640 лв.

“Хан Крум” АД

48 845 лв.

АСК “Логистик” ЕООД

9 840 лв.

“DHL”

4 277 лв.

“ЕРП Горна Оряховица”АД

5 003 лв.

“Втори юни” ЕАД

18 605 лв.

“Младост екс. имп.” ООД

17 898 лв.

“Зиперс” ООД

5 675 лв.

“Графобал България” ЕООД

4 808 лв.

“Коутс България” ЕООД

13 039 лв.

“Булфил” ЕООД

15 738 лв.

“Е. ОН България Продажби” АД

9 513 лв.

“Транспрес” ООД

36 962 лв.

“Интертранс” ЕООД

4 440 лв.

“Бодрост” ООД

20 917 лв,

“Агро – бел 2001” ООД

46 600 лв.

“Скат ойл” ЕООД

19 244 лв.

“Интеркомет” ООД

5 880 лв.

“Никимекс” ЕООД

3 616 лв.

СД “Бетива”

3 130 лв.

ИК “Колонел”

2 697 лв.

“Огоста Кю” ООД

7 782 лв.

“Ренус България” ООД

65 504 лв.

ЕТ “Русинна”

2 000 лв.

“Никер транспорт” ООД

7 200 лв.

“Исполин – секюрити” ООД

13 966 лв.

“Ти Ес Ти” ООД

15 500 лв.

АС “Скорпио” ООД

5 306 лв.

“Индерма” ООД

4 665 лв.

“Лукойл”

3 202 лв.

ЕТ “Методи Тасев”

2 160 лв.

“Евромиг” ООД

4 960 лв.

“Деламод” ЕООД

3 615 лв.

“НДГ-Бизнес” ЕООД

47 908 лв.

“Валенсиана 2005”ЕООД

24 000 лв.

“Принт Пак Комерс”

18 438 лв.

“Флекс Лоджистикс” ООД

4 160 лв.

“Ирида одит” ООД

4 800 лв.

Други

51 119 лв.

ОБЩО:

637 540 лв.Към фирми от чужбина:
Sepiciler

67 832 лв.

Danimpex

9 099 лв.

Windey

45 499 лв.

Rompa Leder

60 113 лв.

So.Te.Co.

8 884 лв.

Si.De.Pel.

7 821 лв.

Ipca

4 989 лв.

Da. MI.

4 623 лв.

Asian

17 808 лв.

Schmenger

8 088 лв.

Caben

17 602 лв.

Fondi

17 909 лв.

Niccoli

14 160 лв.

Conceria Tirrena

14 202 лв.

Van Hoorns

6 556лв.

MSU

13 349 лв.

Meca-teno

16 384 лв.

Siddiq

4 014 лв.

Kosuta nova

23 144 лв.

Industria Chimica Mediterranea

5 867 лв.

ASM

15 207 лв.

Enigma

13 801 лв.

Industria conciaria europa spa

9 511 лв.

Urban

4 320 лв.

Други

1 056 лв.

ОБЩО:

411 838 лв.

Задълженията към персонала са в размер на 34 611 лв., а към осигурителни организации 554 937 лв.

Данъчните задължения са 141 258 лв.

Други краткосрочни задължения са в размер на 1 880 780 лева и са както следва:Мобилизационен запас

4 530 лв.

Йордан Славчев Славев

69 300 лв.

Борислав Андонов Кожухаров

15 000 лв.

“Пулпудева Трейд” ЕООД-Пловдив

305 789 лв.

“Инима” ЕООД – София

1 171 835 лв.

“Калиста М” ООД – Пловдив

56 687 лв.

“Транслогистик” ООД – Габрово

7 825 лв.

“Сигмар” ООД – Стара Загора

103 962 лв.

Светослав Колев

110 059 лв.

Радослав Райков

29 570 лв.

“Експресбанк” – Габрово – заплати

6 223 лв.


Коефициенти


 1. Коефициент за рентабилност на приходите от продажби – 0,95%.

 2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал – 0,61%.

 3. Коефициент на рентабилност на активите – 0,09%.

 4. Коефициент на ефективност на приходите от обичайната дейност – 1,095%.

 5. Коефициент на финансова автономност – 0,14%.


Управление:
Дружеството е с едностепенна система на управление

Ръководни органи на дружеството са:

Общо събрание на акционерите

Съвет на Директорите

Изпълнителен Директор

Съветът на Директорите се състои от 3 члена, а именно:

Радослав Димитров Райков ЕГН 5406223129

Любен Стоянов Гоцев ЕГН 3003036620

“Имоти” ЕАД- Трявна

Дружеството се представлява от Изпълнителния Директор - инж.Радослав Димитров Райков.


Локации и клонове: Административната и производствената дейност на “Рекорд” АД е локализирана на адреса на управлението на дружеството – гр. Габрово, 5300, ул. “Генерал Николов” № 7. Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.
Основни собственици:

Към 31.12.2008 г.: • “ЕКО-ЛЕДЕР” ООД, със седалище гр. Пловдив, притежава 100 530 /сто хиляди петстотин и тридесет/ бр. поименни безналични акции, представляващи 93,13 % от капитала на “Рекорд” АД, гр. Габрово;

 • “Рейнхам – България” ЕООД – притежава 2 507 /две хиляди петстотин и седем/ бр. поименни безналични акции, представляващи 2,32 % от капитала на “Рекорд” АД, гр. Габрово;

 • “Агенция за инвестиции и консултации” АД, със седалище гр. София, пл. “Славейков” 11, ет.1, ст. 6 – притежава 21 /двадесет и един/ бр. поименни безналични акции, представляващи 0,02 % от капитала на “Рекорд” АД, гр. Габрово;

 • частни лица – притежаващи 4 890 /четири хиляди осемстотин и деветдесет/ бр. поименни безналични акции, представляващи 4,53 % от капитала на “Рекорд” АД, гр. Габрово.


Организационна структура към 31.12.2008 г.:
Управленска структура

Отдел “Външно –търговски” (ВТО)

Отделът изпълнява маркетингови дейности и обслужва контактите с чуждестранни клиенти и поддоставчици на материали за производството от чужбина. Маркетингови функции изпълняват и членове на фирменото ръководство.Отдел “Материално техническо снабдяване” (МТС)

Отделът заявява, получава и съхранява необходимите за производство материали.Отдел “Подготовка на производството” (ОПП)

В отдела се извършва моделиеро-конструкторска работа по създаване на нов модел.

В Експериментален участък се изработва “първи чифт” на новия модел.

В последствие шаблоните на новия модел се “градират” в различни размери.

Специалист от отдела е Завеждащ дейността по обучение на персонала.

Заводска лаборатория (ЗЛ)

Лабораторията извършва измервания и изпитвания на входящи материали и на продукти. Отговорникът за заводската лаборатория е и Завеждащ стандартизационната дейност във фирмата.Отдел “Енергиен” и отдел “Механичен” (ОЕ, ОМ)

Отделите осигуряват нуждите на производството и другите фирмени звена с енергоносители и отговарят за поддръжката и ремонта на съответните машини и съоръжения.

Специалист от “Парово стопанство” на ОЕ отговаря за метрологичното осигуряване на качеството.

Цехове

 • Цех 1 – разкроява лицевите и хастарски детайли на произвежданите модели

 • Цех 2 – крои и обработва ходилни и междинни детайли

 • Цех 3 – шие детайлите и изработва саите на произвежданите модели

 • Цех 4 – конфекциране на моделите


Металургично-инструментален участък (МИУ)

В участъка се извършва изработване на необходимата за серийно производство екипировка.Отдел “Технически и качествен контрол (ТКК)

Звената на отдела изпълняват входящ контрол, контрол по време на производството и контрол на готовия продукт. Изпълняват се и изпитвания на готовия продукт в заводската лаборатория.


Отдел “Пласмент”


Отдел “Пласмент” извършва дейностите по обслужване на продажбите.

Звена


Финансово-счетоводен отдел (ФСО)

Автоматизирана система за управление (АСУ)

Комунално-битово стопанство (КБС)

Отдел “Организация на труда и работната заплата” (ОТРЗ)

Личен състав (ЛС)

Работна сила (синдикати)

В дружеството е създадена нормална обстановка за работа. Условията на работа са съобразени с изискванията на Кодекса на труда, вътрешните правила за организация на работната заплата и колективния трудов договор, сключен между работодателя и синдикатите. В дружеството има два синдиката: “КНСБ” и “Подкрепа”.


Стратегия , Пазари и конкуренция
Основната цел на предприятието е свързана с увеличаване обема на производство, което е целогодишно и реализиране на значителна печалба. Фирмата има изградени търговски отношения с доставчици и клиенти. Задълбоченото проучване на пазара и финансово-икономическото състояние на “Рекорд” АД са основния потенциал за реализиране на целите. За постигане на икономическа-изгодна рентабилност трябва да се поддържат конкурентни цени. Това на практика е възможно, тъй като с централното си разположение в страната и региона фирмата поддържа сравнително ниски транспортни разходи.

Дружеството няма складови запаси, тъй като има собствена материало-техническа база с достатъчно производствена и складова площ.

Стратегията е за увеличаване обема на съществуващото производство и разширяване на предлаганата по асортимент продукция. Дружеството осъществява активна рекламна дейност чрез мултимедийни презентации, изработване на каталози и дискове.

По отношение на кадровата политика фирмата осъществява и ще извършва прецизна такава, ще се издирват добри специалисти в областта на маркетинга, като стремежът е те да бъдат привлечени на постоянна работа. Текучеството на персонала ще бъде сведено до минимум, чрез гарантиране на трайна заетост.

Производството разчита на прецизни разчети на разходните норми на входящите материали, суровини, енергия и труд.

Производството и реализацията на продукцията са основно за износ, като за предходната година износа е 96.82 %, а реализацията на вътрешен пазар – 3.18 %.

Основни пазари за 2008 г. са били: Франция, Холандия, Германия, Испания и Италия.

Основни конкуренти в региона са фирмите ЕТ “Течи-Гроздан Стоянов”, СД “Меркурий”. Общия брой на фирмите в сферата на обувната промишленост е 15 на брой, но всички те са с малки капацитети на производство, което е предимно за вътрешен пазар.

Силната страна на фирмата е насочеността на фирмата към добро качество и по-голяма реализация и на вътрешния пазар.

Численост на персонала

През последните две години численоста на персонала е както следва:

2008 г. 2007г.

Обща численост 105 151

- висше образование 7 19

- средно специално 26 31 среднообщообразователно 39 24

- средно професионално 21 46

- основно 12 31


През 2008 г. продължи тренда на повишаване цените петролните продукти на световните борси. Това се отрази върху цените по доставките на основните и спомагателни суровини и материали. Цените на транспортните услуги се увеличиха спрямо 2007 г. Компанията следи за измененията в себестойностите на продуктите и предприема коригигиращи мерки с промяна в продажните цени.

За гарантиране на гъвкавост по изпълнение на поръчките “Рекорд” АД поддържа материални запаси за обезпечаване на производството в рамките на договорените срокове на изпълнение.Информация по чл. 187 и чл. 247 от ТЗ

Съществени промени в котировките на акциите на дружеството не се регистрираха през отчетния период. Цената на акциите се позиционира на 5 лв. и остана през годината. Бяха предложени за продажба акции от собственика “Северкооп-Гъмза холдинг” АД.


Финансови инструменти и управление на финансовия риск.
Оценката по отношение на кредитния и ликвидния риск е в нормалните оперативни рамки, като анализът е направен на базата на параметрите по текущите договори за финансиране, прогнозиран паричен поток и състояние на компанията. Менижментът на компанията оценява с относително тежест пазарният риск, като ограничена в нормални рамки заплаха.

В дружеството функционира организирана система по мониторинг на основните икономически показатели и гъвкава система за коригиращи действия.


Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 94, ал. 2, т. 3 ЗППЦК
В дружеството се изпълнява стриктно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Дейността на управителните и на контролните органи на дружеството е изцяло в съответствие с програмата, съответно със стандартите за добро корпоративно управление.
( инж. Р. Райков
Изп. Директор)

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница