Утвърждавам: заместник началник на в м а по войсковото медицинско осигуряване в страната и извън територията на странатаДата03.07.2017
Размер28.53 Kb.
Рег. № ВД- 6278/ 18.08.2016 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА В М А
ПО ВОЙСКОВОТО МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ
В СТРАНАТА И ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА,


Упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, Съгласно заповед № 596/ 22.04.2016 г.


Полк. проф. ПП Л. Алексиев, дмн


Д О К Л А Д

от работата на Комисия, назначена със Заповед № 1043/ 27.07.2016 г. на Заместник- началник на Военномедицинска академия /ВМА/ по войсковото медицинско осигуряване в страната и извън територията на страната

за провеждане на преговори за възлагане на обществена поръчка по процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на глава V, раздел Х от ППЗОП, с предмет: ,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци

на ВМА в МБАЛ – Сливен”,

открита с Решение № 993/ 15.07.2016 г.за МБАЛ-Сливен, публикувано на електронната страница на Агенция за обществени поръчки под  00085-2016-0019 на 15.07.2016 год.

Комисия, назначена със Заповед № 1043/ 27.07.2016 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц. сл. инж. Станимир Тодоров Янчев

Началник отдел “Логистика“


ЧЛЕНОВЕ:

  1. Ц. сл. Александра Атанасова Михова

началник на отдел «Правно- нормативна дейност» и правоспособен юрист

  1. Подп. инж. Оливер Пенков Океанов

началник на сектор “Логистично осигуряване” към отдел „Логистика”

  1. Ц. сл. Петя Божкова Мартинова

главен експерт в отдел “Финансов”

  1. Ц. сл. инж. Елисавета Василева Михайлова

главен експерт в сектор “Логистично осигуряване” към отдел „Логистика”
проведе заседание и преговори във връзка с възлагане на обществена поръчка по процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: ,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на ВМА в МБАЛ – Сливен”.

Като резултат от проведените разговори между комисията и участника, не беше постигнато споразумение по исканата от Възложителя цена, тъй като участникът ЛОВАМЕД ГРУП ООД предложи цена, по-висока от предвидения от възложителя финансов ресурс.

Въз основа на проведените преговори с участника и заседанията на комисията, завършили с двустранно подписан Протокол от срещата с рег.№ ВД-5988/ 08.08.2016 г. и в изпълнение на разпоредбите на чл.64 от ППЗОП, Комисията ЕДИНОДУШНО РЕШИ на основание чл.108, т.4 от ЗОП да предложи на Възложителя следното:


  • приключване на процедурата с предмет: ,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико- химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на ВМА в МБАЛ – Сливен” и

  • прекратяване на процедурата с мотивирано решение по чл.110, ал.1, т.7 от ЗОП

  • Мотиви за прекратяване: Участникът ЛОВАМЕД ГРУП ООД, който отговаря на предварително обявените от възложителя условия предлага крайна цена на поръчката, по- висока от предвидения от възложителя финансов ресурс за целия срок на изпълнение на услугата.

Настоящият доклад заедно с цялата документация се предават на Възложителя за вземане на решение.

Настоящият доклад беше изготвен и подписан от всички членове на комисията, взели участие в заседанията й, в 2 /два/ еднообразни екземпляра, от които един за досието на поръчката и един за Възложителя.КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц.сл. Инж. П Станимир Янчев

ЧЛЕНОВЕ:

1. Ц.сл. П Александра Михова

2. Подп. инж. П Оливер Океанов

3. Ц. сл. П Петя Мартинова

4. Ц.сл.инж. П Елисавета Михайлова

Изготвено в 2 екз.

екз № 1. - Л-Т-01екз. № 2 – Досие на поръчкатаПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница