Елисавета БагрянаДата29.11.2017
Размер107.22 Kb.
#35705
УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР:
/А.Александров/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА


В 51 СОУ “Елисавета Багряна”, град София

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 . Настоящите правила уреждат общите положения за организация на работната заплата, както и реда, условията и критериите за: образуване и разпределение на средствата за работна заплата; определяне и изменение на основните работни заплати по основни длъжности и работни места; формиране на индивидуалните работни заплати в зависимост от количеството и качеството на вложения труд и бюджета на училището; определяне видовете и размерите на допълнителните трудови и други възнаграждания, прилагани в училището; регламентиране реда и начина за изплащане на заплатите на учителите, служителите и работниците на ………………

Чл. 2. (1) Тези вътрешни правила имат за цел:
1. конкретизиране на нормативни разпоредби в сферата на заплащането, с оглед условията и целите на училището, както и на клаузите от колективния трудов договор /на училището, на браша/, касаещи работните заплати и стимулирането на работещите;
2. създаване на стимули и предпоставки за повишаване на ефективността на обучение в училището;
3. стимулиране усъвършенстването на организацията на труда, обучението и управлението;
4. повишаване на качеството на образование при повишаване квалификация на учителите и неучителския персонал с оптимално използване на средствата от бюджета определени за целта
5. поддържане висока конкурентноспособност на училището

(2) Постигането на целите по предходната алинея се осъществява чрез прилаганите системи на работната заплата, функциите и работни места, както и с прилагането на специфичните за училището политики за управление на персонала.


(3) В училището се прилага системата за авансово и месечно изплащане на трудовото възнаграждание;

Чл. 3. (1) ВПОРЗ са разработени в съответствие с изискванията на Кодекса на труда, нормативните актове за неговото прилагане, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Наредбата за договаряне на работната заплата, както и Закона за счетоводството и колективния трудов договор действащ на отраслово ниво и на територията на училището.


(2) Нормативните актове, договореностите по работната заплата от КТД, в т.ч. на отраслово/браншово равнище, които не са конкретизирани в тези правила, се прилагат директно.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 4. Средствата за работна заплата се формират в зависимост от броя на учениците, които се обучават в училището и не надхвърлят 80 на сто от общия годишен бюджет на училището.


Чл. 5. (1) Средствата за заплати на персонала и другите възнаграждания се включват в разходите на общия бюджет на училището.
(2) В средствата за работни заплати се включват:
1. Основната работна заплата;
2. Допълнителните трудови възнаграждания, които са постоянни и се получават целогодишно:
2.1. За придобит трудов стаж и професионален опит
2.2. За педагогическа квалификационна степен /ПКС/
3. Други трудови възнаграждения
3.1. Допълнителното материално стимулиране за постигнати резултати от класната и извънкласна работа; премиални възнаграждания /награди/ по утвърдени системи за заплащане на труда;
3.2. Основните възнаграждания и увеличеното заплащане за отработеното време при
извънреден труд и/или за работа на официални празнични дни;
3.3. Възнагражданията за платен годишен отпуск или друг платен отпуск, заплащан от средствата за заплати;
3.4. Обезщетения по КТ, в т.ч. договорени в индивидуалните договори на работниците и служителите;
3.5. Възнаграждания от проверки на писмени работи от олимпиади, конкурсни изпити и други подобни; възнаграждания от квесторство и дежурство на олимпиади и други мероприятия.
3.6. Възнаграждения за допълнителни отговорности поставени със Заповед на директора или уговорени в индивидуалния трудов договор, които се получават само за реално отработено време и реално извършена дейност.
3.7. Наградите и средствата, изплащани в началото на учебната година, на Коледа и на 24-май – Ден на славянската писменост и култура и/или по друг повод.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ
НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В УЧИЛИЩЕТО

А/ МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 6. Минималната основна месечна работна заплата /МнОРЗ/ за учител с висше образование по съответната специалност с пълна преподавателска норма часове /Наредба № 3 от 18. 02. 2008 г. на МОН/ се определя по механизъм утвърден от директора на училището и в изрична негова заповед, но не по-ниска от определената в Приложение № 1 на Наредба № 2/18. 02. 2008 г. на МОН.
Чл.7. (1) Промени в размера на минималната работна заплата /МнОРЗ/ за училището и промени в останалите в основните месечни работни заплати /ОМРЗ/ на персонала в училището, могат да се извършват с решение и заповед на Директора на училището; по повод сключване на нов КТД на браншово/отраслово ниво; промяна в законодателството.
(2) В случаите по предходната алинея може да се преразглежда и възприетата структура на заплатите с оглед съхраняване на обективно установените съотношения на основните заплати по длъжности и работни места в училището.

Б/ ОСНОВНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

Чл. 8. (1) Основните работни заплати са възнаграждания за изпълнението на определените с длъжностните характеристики на работните места /длъжностите/ трудови задължения, отговорности и конкретни задачи в съответствие с прилаганите в системата на средното образование стандарти, критерии и норми за количество, качество и времетраене на работата, определени в НСОРЗ, настоящите ВПОРЗ и/или КТД.
(2) Основните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал в 51 СОУ “Елисавета Багряна”, град София, съответстват на стопроцентното изпълнение на определените в Наредба № 2/18. 02. 2008 г. на МОН, нормативи за преподавателска норма, и определените трудови норми в КТ при оптимално качество на извършената работа.
(3) Размерите на основните работни работни заплати в училището се определят в
съответствие с изискванията за заемане на съответната длъжност, като се отчитат:
- образование
- научна степен
- педагогическа квалификационна степен / само за учителите/
- педагогически стаж /само за учителите/
(4) Основната месечна работна заплата за длъжностите пом.директор се определят, като минималната месечна работна заплата /МРЗ/ за учител с висше образование по коефициент 1,5.
(5) Основната месечна работна заплата за длъжността “педагогически съветник” се определя по механизма за определяне на основна работна заплата за учител с висше образование и съответната квалификация /правоспособност/.
(6) Оценката и степенуването на работните места в т.ч. изменението им се извършва от комисия в състав – Директорът на училището; пом.-директорите; представители избрани от ПС

(7) Механизъм за определяне на основната месечна работна заплата /ОМРЗ/:


т. 1 Механизъм за определяне на ОМРЗ на учител с висше образование и със съответната квалификация /правоспособност/ по преподавания предмет.
Висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър, Висше образование с образователна –квалификационна степен магистър, Висше образование с присъдена научна степен «доктор» или «доктор на науките»
Години професионален опит

от 0 до 5 МнРЗ +до 20 лв.


от 5 до 10 МнРЗ + до 45 лв.
от 10 до 15 МнРЗ + до 65 лв.
от 15 до 20 МнРЗ + до 90 лв.
над 20 МнРЗ +до 115 лв.
1.1. ОМРЗ за учители с висше образование /бакалавър; магистър; доктор;/, преподаващи учебен предмет, който не отговаря на придобитата от тях правоспособност - 80 на сто от МнРЗ на учител с висше образование и съответната квалификация /правоспособност/ по преподавания предмет.
1.2. ОМРЗ за учители със средно специално или средно общо образование - 75 на сто от МнРЗ на учител с висше образование и съответната квалификация /правоспособност/ по преподавания предмет.

т. 2 Механизъм за определяне на заплатите на неучителския персонал.


2.1. ОМРЗ за непедагогически специалисти с висше образование са определя като МнРЗ за учител с висше образование.
2.2. ОМРЗ за административен персонал се определя както следва:
- непедагогически специалисти със средно специално образование и средно образование с квалификация, относимо към заеманата длъжност – 75 % от МнРЗ за учител с висше образование;
- непадогически специалсти със средно общо образование – 65 % от МнРЗ за учител с висше образование;
2.3. ОМРЗ за друг непедогически персонал в училището се определя както следва:
- непедагогически персонал/работници със средно специално образование, относимо към заеманата длъжност – 75 % от МнРЗ за учител с висше образование
- непедагогически персонал /работници със средно образование с квалификация по заеманата длъжност или със средно общо образование – 65 % от МнРЗ за учител с висше образование
- работници с основно образование и документ за квалификация по заеманата длъжност или с основно както и с по-ниско образование – 55 % от МнРЗ за учител с висше образование
(8) Комисията по алинея 6, оценява по работните места /длъжностите/ в съответствие с утвърдените длъжностни характеристики и по реда, определен в ал. 6.
(9) Резултатът от работата на комисията се оформя в протокол за заемане на работните места /длъжности/ с изискванията за заемането им и съответстващите основни заплати.
Чл. 9. Изменението на утвърдените основни заплати за работно място /дължност/ се извършва в случаите на промяна на действащото към момента законодателстло или задължителна проподавателска норма.

В/ ИНДИВИДУАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 10. (1) Индивидуалната работна заплата /ИРЗ/ по трудов договор се договаря между работодателя и учителя/служителя или работника.
(2) При договарянето се вземат предвид изискванията за съответното работно място/длъжност и индивидуалните качества и предходен опит на учителя/служителя или работника, при спазване на реда и условията, предвидени в КТД и ВПОРЗ.
(3) На новопостъпващите работници и служители оценката за съответствие между изискванията на длъжността/работното място и индивидуалните качества и предходен опит се осъществява по документи, кадрови справки и чрез събеседване от комисията от чл. 8, ал. 6 от настоящите ВПОРЗ.
(4) На новопостъпващите учители/служители или работници се предлага договор със срок на изпитание. В тези случаи след изтичането на пробния период се прави нова преценка на фактическите качества, способности и опит в съответствие с изискванията по длъжностната характеристика на съответната длъжност, работно място.
Чл. 11. Индивидуалната работна заплата, определена с трудовия договор е гарантирана при спазване на установените правила и системи за работна заплата и ред за месечното им формиране.

Г/ ГОДИШНО И ЕДНОКРАТНО СТИМУЛИРАНЕ, НАГРАДИ


Чл. 12. (1) В зависимост от годишните финансови резултати на училището, след съгласуване със счетоводителя и по решение на Директора, работниците и служителите се стимулират за постигнати годишни резултати.
(2) Размера, вида и начина, за еднократно годишно стимулиране се приема на Общо събрание на колектива.
(3) При стимулирането за годишни резултати се извършва разпределение на средствата между членовете на колектива за действително отработено време, след приемане на годишен отчет и баланс.
(4) Конкретните размери полагащи се за годишно стимулиране на работниците и служителите се изготвят от касиера/счетоводителя и се утвърждават от директора на училището.
(5) Със Заповед на Директора на училището - се раздават еднократни допълнителни възнаграждания както следва:
т.1 за началото на учебната година
- 50 лева за педагогическия персонал и административен персонал с ръководни функции
- 30 лева за административен непедагогически персонал
- 20 лева за непедагогически персонал /работници/
т. 2 за Коледа –
- 50 лева за педагогическия персонал и административен персонал с ръководни функции
- 30 лева за административен непедагогически персонал
- 20 лева за непедагогически персонал /работници/
т. 3 за 24-май-Ден на славянската писменост и култура
- 50 лева за педагогическия персонал и административен персонал с ръководни функции
- 30 лева за административен непедагогически персонал
- 20 лева за непедагогически персонал /работници/

Д/ РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ

Чл. 13. Формираните съгласно ВПОРЗ, месечни работни заплати, както и полагащите се съгласно закон, индивидуалния трудов договор, КТД и/или тези правила допълнителни трудови възнаграждания, се изплащат на две части както следва:
Аванс - до 15-то число от месеца
Заплата – до 30 число от месеца
Чл. 14. Месечните индивидуални работни заплати, както и полагащите се съгласно чл. 13 допълнителни трудови възнаграждание са изплащат на учителя/служителя или работника само чрез превод по банковата/картовата му сметка.
Чл. 15. При постъпване на работа всеки учител/служител или работник е длъжен да представи банковата/картовата си сметка, в противен случай касиера е длъжен до една седмица след датата на сключване на трудовия договор със съответното лице да открие банкова/картова сметка на лицето - служебно.
Чл. 16. Трудови и други възнаграждания се изплащат в брой от касиера на училището само с изрична писмена заповед на директора на училището.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 16. На учителите/служителите и работниците в училището се заплащат допълнителни и други трудови възнаграждания в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, КТД и настоящите ВПОРЗ.


Чл. 17. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на учителите/служителите и работниците в училището се заплаща допълнително месечно възнаграждание, в размер на едно на сто за всяка година трудов стаж.
(2) Правото за получаване на това възнаграждание възниква при трудов стаж, не по-малък от една година.
(3) Правата на новопостъпилите работници и служители с оглед размера на допълнителното възнаграждание за трудов стаж и професионален опит се установяват след преценяване и определяне на продължителността на трудовия им стаж от комисия назначена със заповед на директора, председател на която е директорът, относно същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия .
(4) Размерът на допълнителното възнаграждание по предходните алинеи се изменя за всяка една година придобит трудов стаж и професионален опит.
Чл. 18. Допълнителното възнаграждание в случай на вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда се определя в съответното допълнително споразумение, както следва:
- за длъжности с ръководни функции, в размер на не повече от 75 на сто от основната заплата за работното място /длъжността/ по заместването;
- за преподавателска длъжност – реално взетите учебни часове, като лекторски часове.
- за длъжности с изпълнителски функции не повече от 50 на сто от основната заплата за работното място /длъжността/ по земестването.
Чл. 19. Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение:
- за работници или служители на разположение – 0,10 лв. на час
- за отработен нощен час – 0,25 лв. на час
- за работа през дните на седмична почивка, които не са
в графика на работното време – 75 на сто от почасовата работна заплата, определена с трудовия договор на съответния работник или служител
- за положен преподавателски труд извън определения за длъжността/работното място преподавателски норматив /лекторски час/ - 4.72 лева за лекторски час
- за допълнителни отговорности на учители/служители и работници, уговорени в индивидуалния трудов договор - до 25 на сто от минималната работна заплата за учител с висше образование.

Чл. 20. За работа през официален празничен ден се заплаща увеличение от 100 на сто от почасовата работна заплата, определена с трудовия договор на съответния работник или служител

Чл. 21. (1) В случаите когато не е включена в основната заплата за по-висока лична квалификация - ПКС, която е относима към преподавания предмет, се заплаща допълнително възнаграждение към месечното трудово възнаграждание уговорено с индивидуалния трудов договор както следва :
1. 61.00 лева месечно – за първа професионално квалификационна степен /І клас-квалификация/
4. 45.00 лева месечно – за втора професионално квалификационна степен /ІІклас-квалификация/
5. 17.00 лева месечно – за трета професионално квалификационна степен /ІІІ клас-квалификация/

6. 11.00 лева месечно – за четвърта професионално квалификационна степен /ІV клас-квалификация/


7. 7.00 лева месечно – за пета професионално квалификационна степен /V клас-квалификация/
Чл. 22. За присъдена научна степен свързана с изпълняваната работа – “доктор”; “доктор на науките, основната месечна работна заплата се формира съгласно чл. 7, т.1 от настоящите ВПОРЗ.
Чл. 23. (1) За видовете допълнителна работа, извършвана от педагогическия персонал в училището, часовете над нормата за задължителна преподавателска работа, като лекторски час:
1.Проверка на една писмена работа на ученик от конкурсен изпит, олимпиада и други подобни
– за проверка на тест - 0,25 лекторски часа
- за проверка от друг вид писмена работа – 0,5 лекторски час
2.Изпитване на един ученик във формите на индивидуално и самостоятелно обучение
- председател на комисията – 0,3 лекторски часа
- член на комисията – 0,2 лекторски часа
- проверка на тест – 0,25 лекторски час
- проверка на друг вид писмена работа – 0,5 лекторски час
3. Провеждане на държавен изпит по практика за придобиване на степен на профисионална квалификация по специалност:
- председател на комисия – 8 лекторски часа
- член на комисия - 5 лекторски часа
4. Проверка на една писмена работа на ученик, от държавен изпит по теория за придобиване на спетен на професионална квалификация по специалност/професия :
- за всеки проверител – 0,5 лекторски часа
5. На класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралела - 18.00 лева месечно /по 4.50 лева за взет еднъж в седмицата учебен час от 45 минути отразен в специална книга, съобразен с предварително изготвен график, утвърден от директора /.

РАЗДЕЛ ПЕТИ


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. (1) Настоящите вътрешни правила за организация на работната заплата са разработени на основание Кодекса на труда и чл. 22 от Наредбата за структура и организация на работната заплата и Наредба № 2/18. 02. 2008 г. на МОН и са неразделна част от КТД на училището.


(2) Изменения и допълнения на правилата се правят по реда на приемането им.
& 2. Вътрешните правила за организацията на работната заплата са разработени в съответствие с чл. 37 от КТ.
& 3. Тези правила влизат в сила от 01. 07. 2008 година.
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница