Рецензия от: Проф д-р Петко Тодоров ТодоровДата15.10.2018
Размер125 Kb.
#87374
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


РЕЦЕНЗИЯ


От: Проф. д-р Петко Тодоров Тодоров, УНСС, Катедра “Медии и обществени комуникации”, член на научно жури в конкурс за избор на доцент по научна област "Социални, стопански и правни науки", професионално направление 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" /журналистика – медиен маркетинг/», според заповед РД 38-438/06.07.2015 на Ректора на СУ «Св. Кл. Охридски», обявен в ДВ, бр. ДВ, бр.38 от 26 май 2015г.

 1. Информация за конкурса

Конкурсът за доцент е в научна област 3."Социални, стопански и правни науки", професионално направление 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" научна специалност «"Медии-политика и бизнес практики". Конкурсът е обявен от Факултет по журналистика и масови комуникации в Държавен вестник, брой 38 от 26 май 2015г. Процедурата по конкурса е съобразена с изискванията на "Закон за развитие на академичния състав на Република България" и "Правилник за реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ «Св. Кл. Охридски».


 1. Информация за кандидатите в конкурса

В конкурса за избор на доцент документи е подал само един кандидат – гл. ас. д-р Бисер Валериев Златанов, който е магистър по журналистика на ФЖМК при СУ “Св. Климент Охридски, доктор по научната специалност 05.04.10 “Журналистика”, с тема на дисертацията „Стратегия на сливания и придобиванията в медийната индустрия. Анализ на ефекта в седемте най-големи медийни конгломерати 2001-2005» и със следдипломна квалификация по “Финансов мениджмънт” в УНСС.

 1. Съответствие с изискванията на нормативните актове за заемане на академичната длъжност „доцент" - 3РАС, ПП3РАС и Правилника на Софийския университет и обща характеристика на публикациите

Кандидатът е приложил всички необходими за участие в конкурса документи и комплект с трудовете, представени за участие в конкурса за доцент по професионално направление и научната специалност “"Обществени комуникации и информационни науки", "Журналистика – медиен маркетинг". Представени са 2 монографии с обем 490 стандартизирани страници, /едната в съавторство с приложен разделителен протокол – собствен дял 62 стр./, една студия – с обем 21 стр. на англ. език, 4 научни статии – 22 стр., 1 научен доклад – на англ език. Представени са и още 16 публикации от периода преди избора за гл. ас. и защитата на докторската дисертация. Повечето от публикациите са по резултати от научно-изследователски проекти, в които гл. ас. д-р Бисер Златанов е участник. Изброявам ги, защото те дават представа за посоките и цялостните научни интереси на гл. ас. д-р Бисер Златанов и са концентриран израз на търсенията му в изследователската област. Или общо за участие в конкурса са представени 8 труда с общ обем 543 страници. Всичките са публикувани официално в специализирани научни издания с ISBN или ISSN.

 1. Обща характеристика на представените научни трудове

4.1. Стратегически маркетинг в социалните мрежи. София: Авангард прима, с. 366. ISBN 978-619-160-497-5.

Монографичният труд е посветен на нови практики и подходи, които могат да бъдат интегрирани в стратегията на стопанските предприятия. Разработката изследва ролята на мрежите в стратегическия маркетинг и систематизира, навлизането чрез теория на графите, анализа на социални мрежи и науката за данните на нови маркетингови практики. Това е първо изследване в българската литература, което обстойно анализира приложението на теорията на мрежите в маркетинговата практика.

Стратегическият маркетинг в социалните мрежи е разширение и продължение на методи и модели използвани в класическия маркетинг. Монографията разглежда маркетинговата дейност в три основни насоки – осъществяването на сделките, установяването на взаимоотношения, проявата на взаимозависимости в потреблението и социална имитация в мрежите.

В три части и пет глави монографията последователно разглежда: маркетинга на сделките и маркетинга на взаимоотношенията; маркетинга на взаимоотношенията и моделите, които се налагат с увеличаването на дела на услугите в икономиката и появата на интернет; взаимоотношенията, които възникват между клиента и компанията се разглеждат като добавящи стойност към продукта; формулира се и се дефинира маркетинга в социалните мрежи като отделен подход; анализира се ролята на мрежовите ефекти, преки и косвени, които все по-често биват интегрирани в бизнес моделите на креативните индустрии; разкрива се спецификата на социалните медии и в частност на платформите на социални онлайн мрежи; разглежда се влиянието на социалните мрежи извън виртуалното пространство върху потребителските решения; представя се стратегическият маркетинг чрез трите подхода с водещ проблем за стратегията – обработването и намирането на контекст на значителните обеми данни, получени чрез социалните мрежи и вътрешната информационна система; анализира ефекта върху стратегията от избора на подход при оценката и контрола на финансовите данни – стратегическия и финансовия контрол и техните ограничения; представя инструментализирани модели за анализ; анализира поведението на компанията при излизане от пазара и стратегическите подходи и методи за оценка.

Така изследването обхваща социалните мрежи цялостно и създава собствени теоретични постановки. Дефинира обхвата на маркетинга в социалните мрежи като подход, който надгражда и разширява трансакционния маркетинг и маркетинга на взаимоотношенията. Авторски принос е обосновката на мястото и значението на социалните мрежи в маркетинга и в частност в стратегическия маркетинг. В крайна сметка монографията чрез теорията на социалните мрежи разширява базата от методи за анализ на социалните процеси и набора от стратегически решения, които подобряват маркетинговата дейност. Изданието би спечелило, ако заключението беше обхванало и повторило дори изводите направени в обобощенията след всяка глава на дисертацията.

4.2. Властта на мрежите. Мрежите на колективното действие във “Фейсбук” (февруари-март 2013). (в съавторство с Мая Колева), София: Авангард прима, 2014, с. 124. ISBN:978-619-160-308-4.
Монографията е по научен проект „Структура на социални онлайн мрежи: оценка в динамична медийна среда”, финансиран от ФНИ.

Книгата разглежда въпроса за генезиса, структурата и влиянието на формираните в онлайн пространството социални мрежи от потребители на платформата “Фейсбук”.

Анализът на социалната мрежа обхваща 46 684 регистрирани потребителя във “Фейсбук”, от които малко над 2% активно споделят, коментират и осъществяват информационно влияние в групите. Изследвана е комуникацията в отворените “Фейсбук” групи като средство за оказване на влияние върху участниците в тях.

Обект на изследването са протестните групи във “Фейсбук” срещу цените на тока през периода февруари-март 2013 година. Изборът на тема е определен от възможността да се анализира и тестват концепции от теория на мрежите.

В рамките на изследването е проектирано приложение за извличане на данни от “Фейсбук”, което е изработено от софтуерен специалист.

В рамките на обработката на данни и анализа на семантични мрежи е разработена и приложена в анализа собствена методическа процедура за анализ на текстови мрежи. Тя включва обективен и субективен метод на подбор и анализ на ключовите думи.

Създават се теоретични постановки и се разширява теоретико-методичната основа при анализ на социалните онлайн мрежи.

Посредством анализа на емпиричния материал са потвърдени на практика, теоретични концепции, които са доказани в рамките на симулационни експерименти в чужди изследвания.4.3. Студии, статии и доклади

В представената студия са разгледани някои от основните обекти и научни конструкции, чрез които се определя жизнеспособността на бизнес модела на платформите за социални онлайн мрежи и устойчивостта на техните технологични преимущества.

Някои от разгледаните теми в статиите са резултат от предходни изследвания, апробирани сред научната общност под различни форми. Всяка от тях изяснява същността на заложените в заглавието им обект, процес или дейност и ги представя в теоретичен и приложен аспект.

Ето някои от акцентите в тях:


 • Стратегическите действия на медиите по време на кризата в основата си тук са сведени до два подхода: стратегическо пренастройване и/или диверсифициране на приходните потоци. Създава се и се развива собствена научна постановка за стратегическо поведение на ежедневниците, съобразено със съвременните тенденции на медийния пазар.

 • Разширява се теоретичното поле с въвеждането на стратегически подходи. Обосновава се влиянието на локални за пазара фактори, които определят различията в стратегическите подходи.

 • Разгледан е ефекта от съчетаването на структурната и цикличната криза на пазара на ежедневници на глобално ниво, на пазара в България и на пазара в САЩ. Основна цел на изследването е установяването на пазарните тенденции и начинът, по който те са инкорпорирани в стратегическото поведение на компаниите.

 • Определят се теоретично и се отграничава влиянието на екзогенни и ендогенни фактори за разглежданите медийни пазари в България и в САЩ.

 • Обосновани са факторите, влияещи върху спада на зрелия пазар на ежедневници и възможностите за растеж посредством изследване на връзката между оперативния левъридж, финансовото състояние и склонността за иновации на медиите.

 • Разгледан е корпоративният контрол при сливането на АОЛ с Тайм Уорнър – реториката на данните. един от известните случаи при сливания и придобивания, довели до най-голямата корпоративна загуба в историята към 2002 година – 98.696 млрд. долара, впоследствие ревизиранап на 97.217 млрд. долара.

 • Разработена е теоретична рамка, разглеждаща целите и мотивите на компаниите, следващи от една страна органичен растеж, а от друга агресивен растеж (чрез сливания и придобивания, включително изкупувания чрез левъридж).

 • Посредством методите за анализ на социални мрежи са установени ключовите участници и ситуационния контекст, които дефинират влиянието и интерпретационната рамка на информацията в мрежата на онлайн потребители по разпространанието на слухове онлайн и формирането на мнения. Използвани са индексите за централност и мрежата на цитирания между участниците, за да се определят социалният контекст и познавателните стойности, които участниците разменят комуникирайки помежду си.

 • Разгщледан е нюзлетърът като средство за бизнес комуникация в и-мейл маркетинговите кампании. Отделено е място на софтуерните приложения за извършване на и-мейл кампании и метода на измерването им.

Всичко изброено показва изграденият профил на автора, като утвърден учен и изследовател, който заедно с научния подход поставя и важни теоретични и практически въпроси от медиасферата. Бих желал гл. ас. д-р Бисер Златанов да продължи изследователските си анализи в посока на направените, в разглежданите материали, на няколко места сериозни изводи за належащи промени в медийното законодателство, практиката на маркетинга и разширяването му чрез социалните мрежи.
 1. Оценка на учебно-преподавателската дейност

Това направление в научната кариера на гл. ас. д-р Бисер Златанов е богато и разнообразно. Той е водил самостоятелни курсове в бакалаварска и магистърска степен, в електронното обучение в Софийския университет. Поканен е за курс в УНСС – Катедра Медии и обществени комуникации.През годините, като старши и главен асистент:

 • Разработва онлайн курс “Медиен маркетинг”, качен на платформата за електронно обучение на СУ “Св. Климент Охридски” – Aдрес: http://elearn.uni-sofia.bg

 • Лекционен курс за магистри (избираем) “Социални онлайн мрежи” в магистърска програма “Международна журналистика”

 • Лекционен курс за бакалаври “Медиен маркетинг”

 • Семинарни занятия за бакалаври - “Мениджмънт на масовата и художествената комуникация”

 • Лекционен курс в магистърска програма “Международна журналистика” (специалисти и неспециалисти) – “Световно стопанство и МИО”

 • Води семинарни занятия по „Медиен мениджмънт” и „Бизнес комуникация”.

 • Подготвя и води като докторант лекционен курс по факултативна дисциплина “Медийна икономика: глобалните медии” във ФЖМК.

Изброявам ги, защото този широк набор от дисциплини и специализирани курсове, подчертава неговата ерудиция и творчески потенциал, реализирани в нови направления на преподавателската работа.


 1. Оценка на научните и научно-приложни приноси

6.1. Приносите с теоретичен характер оказват въздействие:

 • Върху теорията на медиите и комуникациите в отделни аспекти и разширяват знанията за редица обекти и взаимодействия – бизнес, журналистика, политика, социални мрежи, обществени практики. Направените обобщения на резултати от изследванията достигат до връзки и процеси във функционирането, промените и ангажирането им в бизнес дейности;

 • Върху извеждане на нови категории с нови дефиниции на основни понятия и прецизиране на съществуващи, с въздействие в теоретичния апарат на медия сферата и изучаването на обществените комуникации;

 • При въвеждане на интердисциплинарен подход в изясняването, анализите и обобщенията по много от изследваните проблеми обогатява методологията на научното търсене и позволява по-доброто разкриване на комплексната природа на медийния маркетинг и извличането на икономическия му и търговски потенциал.

6.2. Приносите с приложен характер се използват:

 • За реализиране на нови знания и тяхното включване в обучението на студенти и докторанти;

 • За промени в медийната сфера и комуникацията чрез социалните мрежи, които постигат по-висока степен на съответствие с тяхната природа и с режимите на функциониране и развитие.

 1. Бележки и препоръки

Очаквам, че в творческата си зрялост гл. ас. д-р Бисер Златанов ще продължи с активната си изследователска дейност и във връзка с тази перспектива бих му препоръчал да опрости понятиийния апарат и изказ, когато теоретизира особено в граничните области на научния интегранитет, медиите, бизнеса, социологията, политологията, културните индустрии, икономиката, технологиите и т.н. Вероятно към публикациите на гл. ас. д-р Бисер Златанов могат да се отправят и други бележки и препоръки, но те биха били от второстепенен характер и като цяло не омаловажават високата стойност на неговото научно творчество.

Вече на академична длъжност доцент, бих препоръчал на д-р Бисер Златанов внимание и ускорена подготовка на учебници по водените учебни дисциплини и успешно навлизане в административната и педагогическа университетска практика. Компетенциите му в медийната сфера очаквам да получат изява и в публичната дейност и практическата журналистика, в което определено ФЖМК има традиции и постоянна нужда.


8. Лични впечатления за професионалната дейност

Познавам успешната и работа на гл. ас. д-р Бисер Златанов, като преподавател, прецизността му по изготвяне на отчети по проекти, авторитета му сред гилдията и колегите, уважението и харесването му от студентите. Свидетел съм и високо ценя неговата работоспособност и мотивацията, с които овладява и преподава научно знание, неговата непрекъснато обогатяваща се теоретична подготовка, амбицията му за участие в междунарони форуми. Съчетаването на практическия опит с теоретичните изследвания правят от гл. ас. д-р Бисер Златанов експерт в областта на медиите, маркетинга и социалните мрежи. В новото си академично качество очаквам да е с принос при развитието на катедрата и ФЖМК.
 1. Заключение


Постиженията и приносите в научната и преподавателската дейност, както и личните професионални качества на гл. ас. д-р Бисер Златанов ми дават основание да заключа, че той отговаря на всички изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент". Гласувам „ЗА” и препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да подкрепят тази моя оценка.

София, 03.09.2015Проф. д-р Петко Тодоров


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница