В името на народаДата30.11.2018
Размер32 Kb.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

20.V.2008г., гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд-Хасково на двадесети май две хиляди и осма година, закрито заседание, втори административен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГОЧЕВ

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията административно дело №70 по описа на съда за 2008 за да се произнесе взе предвид

Производството е по реда на чл.159 от АПК и чл.45 от ЗМСМА
Оспорения акт

С решение №40/15.ІІ.2008 г. Общински съвет-М., Х. област е разпоредил ликвидиране на общинско предприятие "Бряст лес", като се предложи създаване на съответен отдел в общинската администрация.


Обстоятелства по оспорването

Недоволен от това решение е останал кмета на общината, който го оспорва като незаконосъобразно. В същото не били изложени мотиви относно закриването на предприятието, то било на печалба за 2007г. Отделно от това липсата на подобна структура пораждало предпоставки за безстопанственост на горите, общинска собственост. Същевременно създаването на отдел в общинската администрация с подобни на предприятието функции не можели да осигурят пълноценно управление на общинския горски фонд.

Поради това се иска отмяна на решението.
Правни съображения

Според съда образуваното дело не може да се реши по същество. В хода на съдебната фаза на административните производства съдът и служебно следи за допустимостта на заведените пред него дела и като функция на това му правомощие е настоящото му определение.

Съдебното производство следва да бъде прекратено предвид липсата на абсолютна процесуална предпоставка за валидното му протичане. Оспорения от кмета акт на общинския съвет - М. не съставлява годен обект за контрол. Това решение не покрива изискванията за индивидуален, общ или нормативен акт по смисъла на АПК.

Съобразно ЗМСМА общината е пълноправен субект на собственост и участник в гражданския оборот, който формира волята си за управление и разпореждане в тази насока посредством общинския съвет. Този орган следователно има двуяка функция. При вземането на типични управленски решения същият действа като административен орган, който издава волеизявления, които пряко и едностранно създават права и задължения и именно те съставляват индивидуални, общи или нормативни актове.

Оспореното решение е с правно основание чл.21 т.9 от ЗМСМА. По силата на тази норма общинския съвет е единствен субект, който упражнява правата на собственик на общината, поради което може да създава, закрива или преобразува общински предприятия изцяло по своя суверена преценка. В тези случаи ОбС действа като орган, който единствено може да формира волята на общината по участието й в гражданския оборот, респ.- по управлението на общинската собственост. Актовете му в тази насока не съставляват административни такива, тъй като тези волеизявления пораждат действие изцяло в сферата на гражданското право. Тези решения са основен и самостоятелен начин за управление и разпореждане с общинска собственост и материализират оперативната самостоятелност на общинските съвети по участието на общината в граждански правоотношения и администрирането на общинската собственост. Поради това атакуваното решение на ОбС-М. не е властнически акт на държавно управление, тъй-като не поражда директно и едностранно права и задължения, нито засяга правната сфера по какъвто и да е начин на който и да е субект. Отделно от това решението на общинския съвет не може да се реализира по пътя на пряката акция, скрепено с държавна принуда. Отношенията, генерирани в настоящия случай, не са на субординация, а са начин на управление на собственост, който зависи изцяло от волята на собственика и не подлежи на съдебен контрол.

Ето защо решението не е обхванато от хипотезата на чл.145 от АПК. Поради това следва да се приеме, че няма годен акт за административен контрол, а оттук не е налице абсолютна процесуална предпоставка за образуване на производство от административен характер пред съда. Следва да се посочи, че правомощието на кмета по чл.45 от ЗМСМА може да се реализира само по отношение на административни актове на общинските съвети. Същият обаче няма възможност да контролира останалите им актове по реда на съдебно оспорване. Ето защо и предвид изложеното дотук следва да се приеме, че действието на кмета на община М. в настоящия случай е недопустимо. Отделно от това следва да се добави, че съдебното оспорване от страна на съответния кмет по чл.45 от ЗМСМА изисква преценка на законосъобразност, а не на целесъобразност.

Предвид на изложеното следва определението за ход по същество да се отмени и делото да се прекрати.

Ето защо и на основание чл.159 ал.1 т.1 от АПК Административен съд-Хасково, втори административен състав


ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определението за ход по същество от съдебно заседание проведено на 12.V.2008г.

ОТСРОЧВА делото от срока да произнасяне с решение.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №70/2008 г. по описа на Административен съд-Хасково.

ПРЕПИСИ от определението да се връчат на страните.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщаването му.


СЪДИЯ:
Каталог: july sept -> admin


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница