Важно : При изготвяне на индивидуалния план да се спазва : ЧДата12.10.2017
Размер69.83 Kb.
#32180
Важно : При изготвяне на индивидуалния план да се спазва :
Чл.27. (1) Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план и включва следните дейности:

1. научноизследователска (художествено­творческа) дейност;

2. посещение и участие в работата на курсо­ве (семинари, тюториали от докторско ниво);

3. преподавателска и/или експертна дей­ност, участие в научни форуми (национални и/или международни);

4. изпити за докторски минимум;

5. защита на докторска дисертация.

(2) Индивидуалният учебен план се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години.

(3) Във всеки индивидуален учебен план за редовни и задочни докторанти са включени три блока:

А. Задължително-избираеми дисциплини общи за всички специалности.

В. Специални дисциплини.

С. Изпит по специалността.

(4) Индивидуалният учебен план се изготвя персонално от всеки докторант и научния му ръководител и след обсъждането му в обучаващата докторанта катедра се утвърждава от факултетния съвет, но не по-късно от 3 месеца след записването на докторанта. Индивидуалните планове се оформят в три екземпляра по типов образец и се съхраняват в катедрата /деканата/, лицето и ФД”Докторанти”. От бл.А докторантът избира най-малко 2 дисциплини („Английски език” и „Методика на научните изследвания и разработка на дисертационен труд”- съгласно Стандарт на ТУ-Варна), които завършват със зачот. Обучението по тях се организира във вид на курсове от ФД”Докторанти”. Дисциплините от блок В завършват с изпит, като броя им е не повече от два. Изпитът по специалността зависи от темата на дисертацията и трябва да докаже готовността на докторанта за стартиране на работата по дисертацията.Чл. 28. (1) С индивидуалният учебен план се определят:

1. темата на дисертационния труд;

2. разпределението на всички дейности по години;

3. изпитите и сроковете за полагането им;

4. посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участието в курсове, семинари, конференции, научни форуми (национални или международни) и други публични и научни изяви;

5. етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд;

(2) Изпитите по ал.1 т.3 приключват :


  • през първата година на обучението или най-късно 18 месеца след датата на записване на редовните докторанти.

  • през първите две години на обучението за задочните докторанти.

(3) Промяна на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска по изключение със Заповед на Ректора, въз основа на решение на факултетния съвет по предложение на катедрения съвет, но не по-късно от 3 месеца преди датата на защита.

Приложение 2


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
…………………………………………………

(факултет)ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН


за подготовка на докторант 1. Име, презиме, фамилия:

……………………………………………………………………………


 1. Шифър и наименование на професионалното направление и докторската програма:

професионалното направление :

докторската програма :

първично звено (катедра) :
 1. Научен ръководител:

………………………………………………………………………………………..


 1. Номер на заповедта и дата на зачисляване в докторантура:

………………………………………………………………………………………..


 1. Форма на докторантурата:

………………………………………………………………………………………..


 1. Срок на завършване на докторантурата:

………………………………………………………………………………………..


 1. Тема на дисертацията :

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Индивидуален план утвърден на ФС на …..Ф протокол №…………….

от…………20……година.


А. Учебна работа и педагогическа дейност 1. Посещение на лекции и упражнения по дисциплини от груповия учебен план за подготовка на докторанти.

2. Полагане на зачоти по минимум две от задължително-избираемите дисциплини (бл. А) от груповия учебен план

2.1.Английски език……………………………………….. срок: ………………

2.2.Методика на научните изследвания и разработка на дисертационен труд…………………………………………………………. срок: ………………


3. Прослушване на лекции и полагане на изпит на не повече от две свободно-избираемите дисциплини – бл.В от груповия учебен план.

3.1. ………………………………………………………….. срок: ………………

3.2. ………………………………………………………….. срок: ………………
4. Полагане на изпит по специалността – бл.С (в зависимост от темата на дисертацията).

.……………………………………………………………… срок: ………………

5. Участие в специализирани семенари и конференции
6. Водене на упражнения /курсова работа /курсов проект/

дипломно проектиране/ – с норматив 60 часа.Б. Научно-изследователска работа

 1. Проблем:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Тема на дисертацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Обосновка на темата:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. План-програма за работа:
No

Етапи

Срок

1.

Анализ на състоянието на проблема.

Формулиране на изводите,

целта и задачите на докторантурата.

Написване на глава I на дисертацията.

Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).

2.

Теоретични изследвания.

Формулиране на изводите.

Написване на глава II на дисертацията.

Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).


3.

Практическо решаване на проблема.

Формулиране на изводите.

Написване на глава III на дисертацията.

Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).


4.

Експериментални изследвания.

Формулиране на изводите.

Написване на глава IV на дисертацията.

Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).


5.

Формулиране на общите изводи и приносите.
6.

Окончателно оформяне на дисертацията.
7.

Написване на автореферата.
8.

Предварителна защита.
9.

Окончателна защита.
Забележка: План-програмата е примерна.
Докторант : ……………. Научен ръководител : ………………………...

/ / / /


Декан на ……Ф: ………………………

/ /


Зам. Ректор: ……………………………… /доц. д-р Цена Мурзова/

РАБОТЕН ПЛАН ЗА …………… ГОДИНА НА ПОДГОТОВКАТА
Наименование на работите

Форма на провеждане

Срок за провеждане и форми на отчет

І. Подготовка и полагане на изпити1...............................................................

................................................................

2..............................................................

................................................................

ІІ. Работа по дисертацията


1. Подготовка на реферат върху темата на дисертацията

2.Научно-изследователска и експериментална работа


3. Оформяне на раздели от дисертацията
ІІІ.Учебно-методическа и педагогическа работа


ІV. Научно-изследователска работа по други договорни теми и задачиСЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


Оценка за изпълнението на задачите от катедрата и атестация на докторанта : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Предложения (препоръки) на катедрата : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ръководител на катедра : .........................................

Научен ръководител : .................................................

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница