Задание за определяне на обхвата на екологичната оценка наДата24.10.2018
Размер230.61 Kb.
#95833
ЗАДАНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА Кирково

(съгласно чл.19а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
Съдържание
1 ВЪВЕДЕНИЕ 5

2 Описание на съдържанието на основните цели на ОУП на община Кирково и връзка с други съотносими планове и програми 6

2.1 Основание за изготвяне на ОУП 6

2.2 Основни цели и задачи на ОУП 6

2.3 Териториален обхват на ОУП 6

2.4 Връзка на ОУП с други съотносими планове, програми и стратегии 7

3 Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на ОУП 7

3.1 Текущо състояние на околната среда в района на община Кирково 7

3.2 Климатична характеристика 7

3.3 Състояние на атмосферния въздух 8

3.4 Състояние на водите 8

3.4.1 Повърхностни води 8

3.4.2 Подземни води 8

3.4.3 Минерални води 9

3.5 Състояние на геоложката основа 9

3.6 Състояние на почвите и земеползването 9

3.7 Състояние на биологичното разнообразие 9

3.8 Състояние на ландшафта 10

3.9 Културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство 10

3.10 Характеристика на вредните физични фактори 10

3.11 Състояние и управление на отпадъците 10

3.12 Здравно-хигиенни аспекти в община Кирково 11

3.13 Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОУП 11

4 Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията на ОУП 11

5 Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към ОУП 11

6 Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към ОУП, и начин по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на ОУП 12

7 Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве 12

8 Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУП върху околната среда и човешкото здраве 12

8.1 Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 12

8.2 Методи за извършване на екологичната оценка, използвана нормативна база и документи и трудности при събиране на необходимата за това информация 12

9 Мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на ОУП 14

10 Заключение 14

11 Приложения към Екологичната оценка 14

11.1 Нетехническо резюме 14

11.2 Доклад за оценка за съвместимост 14

11.3 Справка за резултатите от проведените консултации, мнения и предложения 15

11.4 Получени становища, бележки и препоръки при разработване на доклада за ЕО 15

11.5 Списък на експертите, изготвили екологичната оценка 15

11.6 Писмени декларации по чл. 83, ал. 1 от ЗООС и чл. 16, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, с които експертите декларират своята независимост 15

11.7 Копия от дипломите на експертите и други документи, удостоверяващи тяхната компетентност 15

11.8 Списък на използваната литература и източници на информация 15

11.9 ПРИЛОЖЕНИЯ 15

СЪКРАЩЕНИЯ

БДУИБР

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив

БФБ

Българска фондация Биоразнообразие

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ЕО

Екологична оценка

ИАГ

Изпълнителна агенция по горите

НАСЕМ

Национална система за екологичен мониторинг

НИНКН

Национален институт за недвижимото културно наследство

НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда

ОПУ

Областно пътно управление

ОУП

Общ устройствен план

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

ФПЧ10

Фини прахови частици

Настоящото задание е изготвено при съобразяване на изискванията на чл. 86, ал.3 от Закона за опазване на околната среда. Екологичната оценка ще бъде изработена в следния обхват и съдържание:

1ВЪВЕДЕНИЕ


Общият устройствен план (ОУП) на община Кирково се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна база към него.

Целите и задачите на ОУП са насочени към територията на общината като основно нейно богатство, чието устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.

ОУП е основа за цялостното устройство на територията на общината и на отделните населени места в нея с техните землища и се създава за прогнозен период от 20 години, с което надхвърля предвижданията на средносрочните стратегически документи с хоризонт 2020 г.

Въз основа на представеното в Регионална инспекция по околна среда – Хасково задание за изработване на ОУП, от директора на инспекцията са дадени указания с писмо с изх. № ПД-305 от 23.07.2014 г., че ОУП подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), като ЕО се изработва като част от ОУП.

Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, през различните фази на подготовка на проекта на ОУП и неговата ЕО Възложителят на плана – община Кирково ще проведе консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана по схема, която е изготвена като отделен документ и се предоставя за консултации заедно със заданието за определяне на обхвата на ЕО.

Съгласно чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, се изготвя и настоящото задание за определяне на обхвата на ЕО. Заданието за обхват се предоставя за консултации на: • Населението на община Кирково;

 • РИОСВ – Хасково;

 • Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кърджали;

 • Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив;

 • Изпълнителна агенция по горите (ИАГ);

 • Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали;

 • Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Кърджали;

 • Национален институт за недвижимото културно наследство (НИНКН);

 • Областно пътно управление (ОПУ) – Кърджали;

 • ЕVN България;

 • „Геозащита – Плевен“ ЕООД;

 • Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ).

Получените становища в резултат на консултациите по Заданието за определяне на обхвата на ЕО ще бъдат съобразени при изготвяне на ЕО на ОУП на община Кирково.

Информация за възложителя:

Община Кирково

БУЛСТАТ: 000235888

И. д. кмет: Йълмаз Хафъз

Пълен пощенски адрес: Община Кирково 6884, гр. Кирково, ул. „Дружба“ №1

Контакти: тел. 03679/ 20-16, факс: 0886337710, е-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg


2Описание на съдържанието на основните цели на ОУП на община Кирково и връзка с други съотносими планове и програми

2.1Основание за изготвяне на ОУП


ОУП се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него.

Изработването на плана е основано на техническо задание за изработване на ОУП, което е утвърдено от община Кирково и въз основа на него е разрешено изработването на плана.


2.2Основни цели и задачи на ОУП


Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Кирково природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

За постигане на главната цел на разработката, ОУПО Кирково поставя следните задачи:

• Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура;

• Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности;

• Създаване условия за развитие на социалната и техническата инфраструктура;

• Стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи социално-икономическо развитие;

• Осигуряване реализацията на външни инвестиции, значими за социално-икономическото развитие на обществото;

• Регулиране процесите на урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват целостта и стабилността на природната среда;

• Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по Закона за регионално развитие – Регионален план за развитие, Областна стратегия и Общински план за развитие 2014-2020, както и на общинските, регионални и национални инфраструктурни проекти;

• Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от областната концепция за пространствено развитие;

• Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при търсене на уникалност на териториите.

2.3Териториален обхват на ОУП


Обхватът на ОУП включва цялата територия на община Кирково, всички населени места в нея и землищата им.

Община Кирково се намира на територията на област Кърджали и принадлежи към Южен централен район за планиране на Република България. Общината е разположена по северните склонове на Източнородопските ридове Мъгленик и Гюмюрджински снежник. Площта ѝ е 537,9 km². Населението ѝ е 21 582 души.

На запад, север и изток община Кирково граничи съответно с общините Златоград, Джебел, Момчилград и Крумовград, а южната граница съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Административният център на общината е село Кирково. Тя е съставена от 73 населени места, всички от които са села и махали. Урбанистичната структура включва – общинският център с. Кирково (808 души), 6 големи села – Бенковски, Чорбаджийско, Тихомир, Фотиново, Чакаларово и Дрангово (с население над 1000 души) и 66 населени места с население под 1000 души (Априлци, Брегово, Бързея, Вълчанка, Върбен, Върли дол, Горно Кирково, Горно Къпиново, Горски извор, Гривяк, Дедец, Делвино, Джерово, Добромирци, Долно Къпиново, Домище, Дружинци, Дрянова глава, Дюлица, Еровете, Завоя, Загорски, Здравчец, Каялоба, Китна, Козлево, Костурино, Кран, Кремен, Крилатица, Кукуряк, Кърчовско, Лозенградци, Малкоч, Медевци, Метличина, Метличка, Могиляне, Мъглене, Нане, Орлица, Островец, Пловка, Подкова, Пресека, Първенци, Първица, Растник, Самодива, Самокитка, Светлен, Секирка, Средско, Старейшино, Старово, Стоманци, Стрижба, Хаджийско, Царино, Чавка, Чичево, Шипок, Шопци, Шумнатица, Яковица, Янино).

Средната надморска височина е 523 m, като най-високата точка е връх Вейката – 1463 m.

2.4Връзка на ОУП с други съотносими планове, програми и стратегии


ОУП се изготвя в съответствие със следните стратегии, планове и програми:

 • Общински план за развитие на община Кирково 2014 – 2020 г.;

 • Областната стратегия за развитие на oбласт Кърджали 2014 – 2020 г.;

 • Националната стратегическа рамка за период от седем години;

 • Националната програма за развитие България 2020;

 • Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022;

 • Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025;

 • Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020;

 • Стратегия Европа 2020.

В ЕО ще бъде направен анализ на връзка между ОУП и изброените стратегии, планове и програми, както и други такива.

3Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на ОУП

3.1Текущо състояние на околната среда в района на община Кирково


Текущото състояние на околната среда в района, на ОУП ще бъде подробно разгледано, анализирано и оценено в ЕО по отношение на всеки компонент и фактор на средата, в т.ч. по отношение на населението и човешкото здраве. За целта на заданието е представена само основна/резюмирана информация за състоянието на околната среда в района на устройствения план.

3.2Климатична характеристика


Средната годишна температура на територията на общината е 10,8º С. Най-студен е месец януари със средна температура – 0,8º С. Средната юлска температура е 20,6º С. Климатът на общината се характеризира с умерено топло лято и сравнително мека зима.

Годишните валежи на територията на общината са 521 l/m2. Характерни за района на Кирково са интензивните валежи с различно времетраене. Снежната покривка е нетрайна, задържа се само във височини и на някои склонове със северно изложение.

Основната речна система, която протича през територията на община Кирково, включва р. Връбница и нейните притоци – реките Дранговска, Кирковска и Чорбаджийска. Характерни са продължителните област Кърджали летни засушавания, които водят до изчерпване на подпочвените водни запаси и непостоянен речен дебит.

3.3Състояние на атмосферния въздух


Състоянието на атмосферния въздух в района на се следи от 1 автоматичен пункт и един ръчен пункт на МОСВ.

В АИС “Студен кладенец” се извършват измервания за определяне нивата на фини прахови частици (ФПЧ10). Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици и от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК – модулатори и други, както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.

Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битовото отопление. През отоплителния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита и зимното опесъчаване. Причина за значителния брой превишения са и географското разположение и специфичните метеорологични условия (ниска скорост на вятъра, наличие на инверсии и др.). Това е особено актуално през зимния сезон, при който се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители.

Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) или се образуват от емитираните в атмосферата газове – прекурсори на фини прахови частици (вторични емисии).

Състоянието и качеството на атмосферния въздух на територията на общината не са обект на наблюдение и контрол от организирания Национален екологичен мониторинг на въздуха.

През минали години от РЗИ – гр. Хасково са провеждани периодични кратковременни наблюдения относно замърсяването на атмосферния въздух в с. Кирково и околните села. Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух в с. Кирково са автотранспортът и битовите отоплителни източници. Несъмнено влияние върху чистотата на атмосферния въздух в района на общината оказва и антропогенният фактор през есенно-зимния период вследствиe емисии от отоплителни инсталации в частни и обществени сгради.

Съществуващите промишлени източници на вредни емисии са с нисък потенциал и не могат да се определят като значими източници на замърсяване на атмосферния въздух в района.

3.4Състояние на водите

3.4.1Повърхностни води


На територията на общината, съгласно заповед РД – 192/11.05.1998 г. на Министъра на околната следа и водите, е определен пункт за оперативен или контролен мониторинг на качеството на повърхностните води, като част от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС). Той се намира при с. Върли дол на водно тяло река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие с код BG3AR400R074, която е определена като пресъхваща река (R14) по типологията за категория „река“ в Доклада за състоянието на повърхностните води на територията на ИБР за 2013 г. Според годишните доклади на РИОСВ – Хасково общото състояние на водното тяло е било добро през последните пет години. При с. Върли дол се извършва мониторинг на р. Върбица по нитратната директива (за замърсяване с нитрати от селскостопански източници). По отношение на максималните стойности на NO3 резултатите за 2013 – 2014 г. показват, че няма превишаване на нитратното съдържание във водите отнесено спрямо граничната стойност от >50 mg/ NO3/l за реки и езера/язовири.

3.4.2Подземни води


На територията на общината има един изграден пункт за наблюдение състоянието на подземните води с код BG3G00000PtMP080. Той се намира на извор (чешма) при с. Дрангово и чрез него се извършва контролен мониторинг на състоянието на подземно водно тяло BG3G00000Pt046 Пукнатинни води – Централно Родопски комплекс. То е било в добро химично състояние през последните пет години според годишните доклади на РИОСВ – Хасково.

3.4.3Минерални води


Според списъка на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост по Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, публикуван на сайта на МОСВ, на територията на общината има един минерален извор. Той се намира при с. Кирково в местността „Варницата“ и е с дебит 3,14 l/s. Водите му са хипотермални (23,2°С) и слабоминерализирани. Водите на извора са каптирани, но не се използват за стопански цели.

3.5Състояние на геоложката основа


В района са установени метаморфни парашистни скали, малки тела от масивни скали и съвременни наслаги. Във възрастово отношение същите са разпределени в 4 групи – архайски скали, протерозой, палеозой и квартерни наслаги.

На територията на общината има няколко открити находища на полезни изкопаеми – на хромови и железни руди при село Яковица, на хромова руда в село Костурино, на оловно-цинкови руди край селата Шуматница, Чакаларово и Джерово. Към момента те не се експлоатират. Съществуват и находища на нерудни полезни изкопаеми. В преобладаващата си част геоложката основа е неповлияна от човешка дейност.


3.6Състояние на почвите и земеползването


В община Кирково преобладават канелените и кафявите горски почви, широко разпространени в планинските райони. Те се характеризират с маломощен хумусно-алувиален слой. По поречието на реките Върбица и Кирковска се срещат алувиални и делувиални почви, образувани от разнороден наносен материал. В районите на разпространение на кафявите горски почви ерозионните процеси са засилени. За това допринасят релефът (средният наклон на селскостопанските площи в общината е 10-12˚) и неравномерните и обилни валежи.

На територията на общината няма пунктове за пробонабиране като част от почвения мониторинг на ИАОС. При с. Добромирци съществува склад за съхранение на забранени за употреба пестициди, които са обезопасени и преопаковани. За последните пет години не са регистрирани случаи на замърсяване на почвата с органични замърсители.

Проблем представляват нерегламентираните сметища в покрайнините на населените места, част от които не са обхванати от системата на организираното сметоизвозване. Някои малки животновъдни ферми също могат да създадат рискове, свързани с изхвърляне на оборски тор и отпадъчни води.

Няма данни за засоляване на земеделски земи. На територията на общината обаче се наблюдава засилена водна ерозия.

По отношение на земеползването най-голям е делът на горските територии, които заемат 60,39% от площта на общината, с преобладаващо участие на стопанските и противоерозионните гори и земи. Земеделските територии също имат значителен дял – 34,51%. С минимално участие са урбанизираните зони – 3,28%, водните обекти – 1,04%, транспортната инфраструктура – 0,72%.

3.7Състояние на биологичното разнообразие


Защитени територии в общината са представени от четири защитени местности и две природни забележителности, които заемат 0,06% от площта ѝ или 31,40 ха.

 • Защитена местност „Гюмюрджински снежник“;

 • Защитена местност „Находище на Провански салеп – с. Лозенградци“;

 • Защитена местност „Находище на Провански салеп – с. Априлци“;

 • Защитена местност „Ултрабазични скали с пионерна тревна растителност“;

 • Природна забележителност „Гъбата – скално образувание“;

 • Природна забележителност „Лъвът – скално образувание“.

Защитена местност „Гюмюрджински снежник“ е най-голямата защитена територия в община Кирково. Тя е създадена със заповед №РД153 от 21.02.2003 г. и цели опазването на вековни смесени гори на бук, ела и явор, както и находища на застрашени от изчезване растителни и животински видове – родопски крем, казашка хвойна, тис, джел, планински явор, мечка и др. Останалите три защитени местности са обявени през 2013 г., за да съхранят находища редки и защитени растителни видове и съобщества. Две от тях (находища на Провански салеп с. Лозенградци и с. Априлци) са създадени по проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела „Растителни микрорезервати” на Института по биоразнообразие и екосистеми изследвания при БАН.

Природните забележителности в общината са обявени със заповед №407 от 07.05.1982 г., с цел опазване на скални образувания.

В регистъра на вековните дървета на ИАОС присъстват седем вековни дървета от територията на община Кирково.

Землищата на 16 населени места в общината попадат в защитена зона за опазване на местообитанията „Родопи – Източни“ с код BG0001032 (Вълчанка, Горно Къпиново, Долно Къпиново, Дрангово, Кран, Кремен, Кукуряк, Лозенградци, Малкоч, Орлица, Пловка, Стрижба, Тихомир, Царино, Чакаларово, Шумнатица).


3.8Състояние на ландшафта


Ландшафтът на общината представлява комбинация от антропогенни и естествени елементи. Липсват значителни нарушения.

3.9Културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство


Към 2010 г. в община Кирково има 12 функциониращи читалища, като четири от тях са включени в програмата „Глобални библиотеки“. В селата Бенковски, Дрангово и Кирково има сформирани фолклорни и танцови групи, които редовно взимат участие на национални и международни фестивали. Всяка година на територията на общината се провеждат събори, празници и фестивали, които способстват за запазването на нематериалното културно наследство.

Недвижимото материалното културно наследство е представено от множество светилища, крепости и селища, датиращи от различни епохи. Голяма част от тях обаче са в лошо състояние, не са добре проучени от специалистите и са неизвестни за широката общественост.


3.10Характеристика на вредните физични фактори


В момента няма данни за замърсяване на територията на общината в резултат на шум от автомобилен транспорт и локални източници (заведения за обществено хранене, търговски обекти и др.). Няма данни за радиационно натоварване.

В ЕО ще бъде направена подробна характеристика на акустичното състояние на общината и на източниците на вредни физични фактори като цяло.


3.11Състояние и управление на отпадъците


От януари 2010 г. община Кирково е преминала към обезвреждане на образуваните на своя територия битови отпадъци на временна площадка до старото общинско депо при с. Вишеград, общ. Кърджали. През 2002 г. всички общини в област Кърджали създават сдружение с нестопанска цел “За чисти Родопи”, което се явява бенефициент по проекта изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали. Към момента този проект не е завършен. Регионалният център за управление на отпадъците е в процес на изграждане.

В системата на организираното сметосъбиране са обхванати 60 населени места, а извън нея остават 13 селища. В границите на общината са изградени две сметища за твърди битови отпадъци – с. Тихомир и с. Първица, първото от които е рекултивирано през 2009 г.

На територията на община Кирково не е въведена система за разделно събиране на отпадъците.

Съществен проблем е отстраняването на нерегламентираните сметища около населените места, които не са обхванати от системата на организираното сметоизвозване. В тази насока е извършена рекултивация и отстраняване на 19 нерегламентирани сметища на територията на общината.


3.12Здравно-хигиенни аспекти в община Кирково


В община Кирково няма болнични заведения и лечебни заведения за извънболнична помощ. Здравното обслужване се осъществява от медицински кадри на индивидуална практика за първична медицинска и стоматологична помощ, чиито брой през 2014 г. е 9 лекари и 16 стоматолози. Най-близките болници, които обслужват населението на община Кирково са в градовете Момчилград, Кърджали, Крумовград, Ардино.

В с. Кирково функционира една индивидуална практика за специализирана медицинска помощ.

На територията на общината има два разкрити филиала за спешна медицинска помощ в с. Кирково и с. Чорбаджийско, като към филиала за спешна медицинска помощ – Кирково са разкрити два изнесени мобилни екипа в с. Фотиново и с. Бенковски. Към училищата и детските градини има разкрити 15 здравни кабинета.

В ЕО ще бъде направена подробна демографска характеристика, както и анализ на здравното състояние на населението по данни на Националния статистически институт за последните години, ще се представи информация за спазването на изискванията на здравното законодателство по отношение на взаимното разположение на жилищни и рекреационни зони спрямо обекти и дейности, потенциални замърсители на околната среда.


3.13Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОУП


Въз основа на подробната характеристика на аспектите на околната среда, която ще бъде включена в доклада за ЕО, в тази част ще бъде направен анализ на евентуално развитие на аспектите на околната среда, в т.ч. по отношение на човешкото здраве, без прилагането на ОУП на община Кирково.

4Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията на ОУП


Въз основа на характеристиката на аспектите на околната среда към момента, както и на предвижданията на ОУП, в тази точка ще бъде обърнато внимание на онези територии, които ще са най-значително засегнати от ОУП. Ще бъдат подробно разгледани чувствителни територии като защитени зони, населени места и други обекти, подлежащи на здравна защита, санитарно-охранителни зони около водоизточници и др.

5Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към ОУП


В точката ще бъдат описани установени съществуващи екологични проблеми в района на община Кирково и в близост до нея. Ще бъде направен анализ на връзката между екологичните проблеми и предвижданията на ОУП, съответно – изводи дали ОУП води до подобряване на екологичната обстановка, или до влошаване и задълбочаване на съществуващи и/или възникване на нови екологични проблеми.

6Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към ОУП, и начин по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на ОУП


В този раздел ще бъде направен анализ на стратегиите, плановете и програмите на национално (в т.ч. регионално, областно и общинско) и международно равнище, които имат отношение към конкретния ОУП, като въз основа на анализа ще бъдат направени изводи за начина и степента, в които в ОУП тези цели и екологични съображения са взети предвид. При установяване на противоречие между екологичните цели и съображения и предвижданията на ОУП ще бъдат направени съответните подходящи препоръки, които да бъдат отразени в проекта на устройствения план с цел постигане на неговото съответствие с екологичната политика на национално и международно ниво.

7Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве


В този раздел на ЕО ще бъде направена оценка на очакваните въздействия на ОУП върху околната среда и човешкото здраве като се ползва структурата, по която са описани аспектите на околната среда и човешкото здраве в настоящото задание. При тази оценка ще бъде извършено следното:

 • ще се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на предвижданията на ОУП;

 • ще се направи подробен анализ и оценка на потенциалния ефект и риск за здравето на хората от осъществяване на предвижданията на ОУП.

8Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУП върху околната среда и човешкото здраве


На база на резултатите от извършените в предходната точка анализи и оценки на предполагаемото въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на осъществяването на предвижданията на ОУП на община Кирково, ще бъдат предложени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от прилагането на ОУП върху околната среда и за предотвратяване или редуциране на предполагаемите негативни здравни въздействия. Мерките ще бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите да бъдат представени като:

  • мерки за отразяване в окончателния вариант на плана;

  • мерки за изпълнение при прилагане на плана.

При предлагането на мерките ще бъдат съобразени и получените резултати от провежданите консултации и общественото обсъждане по време на изготвяне на ОУП и на ЕО.

8.1Мотиви за избор на разгледаните алтернативи


В точката ще бъде направено описание на мотивите, в т.ч. от гледна точка на опазване на околната среда и човешкото здраве, които са довели до избора на приетата за ОУП на община Кирково алтернатива.

8.2Методи за извършване на екологичната оценка, използвана нормативна база и документи и трудности при събиране на необходимата за това информация


При изготвяне на ЕО ще бъде следвана методологията, описана в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Основни методически документи, които ще бъдат ползвани са указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична оценка, публикувани на интернет страницата на Комисията и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите: • Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г.;

 • Ръководство на Европейската комисия за прилагането на Директива 2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;

 • Ресурсно ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за стратегическа екологична оценка, 2011 – ИКЕ-ООН.

Основни нормативни актове, които ще бъдат съобразени при извършване на екологичната оценка са:

 • Закон за устройство на територията и подзаконова нормативна база към него;

 • Закон за опазване на околната среда;

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух;

 • Закон за ограничаване изменението на климата;

 • Закон за горите;

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

 • Закон за водите;

 • Закон за защита на растенията;

 • Закон за биологичното разнообразие;

 • Закон за здравето;

 • Закон за почвите;

 • Закон за защита от шума в околната среда;

 • Закон за защитените територии;

 • Закон за управление на отпадъците

 • Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му;

 • Закон за културното наследство;

 • Закон за защита при бедствия;

 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

 • Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата;

 • Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредни ефекти от шума върху здравето на населението;

 • Наредба № 1 от 7 юли 2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води;

 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

 • Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води;

 • Наредба № 5 от 8 ноември 2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на националната система за мониторинг на водите;

 • Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

 • Наредба № 7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води;

 • Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;

 • Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата, изд. от председателя на Комитета за опазване на природната среда;

 • Директива № 2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;

 • Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст и Протокол за стратегическа екологична оценка към нея, ИКЕ-ООН;

 • Други.

За изготвяне на настоящото задание, както и за изготвяне на ЕО се използва документация и информация, предоставена от община Кирково, в т.ч. техническо задание за изработване на ОУП, проект на ОУП и др.

9Мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на ОУП


Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на ОУП, ще бъдат препоръчани мерки, въз основа на които да се извършва наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на плана. Мерките ще съдържат измерими индикатори, по чиято стойност ще се определя наличието или липсата на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ОУП.

10Заключение


Въз основа на резултатите от прогнозите, които ще бъдат направени в ЕО, както и получените становища по време на процедурата по ЕО, екипът от независими експерти, изготвящ ЕО, ще направи своето заключение относно предполагаемото значително въздействие на ОУП на община Никопол върху околната среда и човешкото здраве.

11Приложения към Екологичната оценка

11.1Нетехническо резюме


Като отделно приложение към ЕО ще бъде изготвено нетехническо резюме, в което ще бъде представена съкратена информация по основните раздели на ЕО, несъдържаща технически термини.

11.2Доклад за оценка за съвместимост


Доклад за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони ще бъде представен в случай, че бъде изискан от РИОСВ – Хасково.

11.3Справка за резултатите от проведените консултации, мнения и предложения


В справката ще бъдат описани всички получени в хода на процедурата по екологична оценка становища, както и начина им на отразяване в ЕО и мотивите за това.

11.4Получени становища, бележки и препоръки при разработване на доклада за ЕО

11.5Списък на експертите, изготвили екологичната оценка

11.6Писмени декларации по чл. 83, ал. 1 от ЗООС и чл. 16, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, с които експертите декларират своята независимост

11.7Копия от дипломите на експертите и други документи, удостоверяващи тяхната компетентност

11.8Списък на използваната литература и източници на информация

11.9ПРИЛОЖЕНИЯ


 1. Писмо на РИОСВ – Хасково с изх.№ ПД-305 от 23.07.2014 г.

 2. Техническо задание за изработване на Oбщ устройствен план на община Кирково и опорен план.

 3. Предварителен проект на ОУП на община Кирково в мащаб 1:25 000.
Каталог: news prilojenia
news prilojenia -> Техническо задание за проектиране на обект “ Стадион и спортна зала (съблекални) към него в село Бял извор”, община Ардино
news prilojenia -> З а п о в е д №661 гр. Ардино, 21. 11. 2012 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс
news prilojenia -> Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка
news prilojenia -> Приложение a задание за работа и обхват на услугите социален работник в
news prilojenia -> Приложение a задание за работа и обхват на услугите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница