Асарел медет”ад- гр. ПанагюрищеДата01.08.2018
Размер101.37 Kb.


АСАРЕЛ МЕДЕТ”АД- ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

  Индекс на документаРИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1

Рег.№ 93-00-5220 / 11.05.2012г.

УТВЪРЖДАВАМ,

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР: /п/

/ инж.Д.Николов /

Дата 21.05.2012г.


Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Изпълнение строително-ремонтни работи /СРР/ на обект: „Ремонт и противокиселинна изолация на съоръженията „Буфер Богати разтвори“ и „Буфер филтрат“ над SX-EW инсталацията“
1. Съществуващо положение

Двете съоръжения Буфер Богати разтвори и Буфер филтрат са разположени на площадка над новата Инсталация за Екстракция и Електролиза, представляват открити стоманобетонови резервоари със сухи камери към всеки от тях. Резервоарите се пълнят с водни разтвори на Н2SО4 с киселинност рН≈2,0.

Буфер Богати разтвори приема разтвори, препомпени от Помпена станция „Богати разтвори“, след което ги подава към отделение „Екстракция“, като преди това е работил с изведената от експлоатация цементационна инсталация. Към настоящия момент хидроизолацията му е силно нарушена, има изровени участъци, наблюдават се обраствания и корозия на бетона.

Буфера за филтрат приема филтрата от „Сорбционната инсталация“, откъдето се разпределя за оросяване на окисно насипище. Хидроизолацията му е силно нарушена. По дъното и на височина 1 м почти липсва. При напълване над 1,50м се наблюдават мокри петна по външните стени на резервоара и сухата камера на резервоара.

Направено е заснемане на място на буфер Богати разтвори и Буфер филтрат, показано в Приложение №2, уточнена е технологията за изпълнение на ремонта на противокиселинната защита и е съставена Количествена сметка за видовете дейности, които трябва да се извършат за ремонта /Приложение №1 А/.

2. Предмет и цел на задачата

За ремонта и портивокиселинната изолация на двете съоръжения е необходимо да се извършат следните дейности с цел осигуряване на нормални производствени условия и недопускане на екологични замърсявания на почвата около резервоарите. • Отстраняване на стари подкожушени слоеве по дъна и стени на резервоарите.

 • Възстановяване на целостта на бетоновите елементи чрез армирана мрежа, кофраж и бетон в участъците, където бетона е разрушен с повече от 4-5 см дебелина.

 • Пясъкоструене на бетoнoвите повърхности с налягане 300атм.

 • Неутрализиране на сярна киселина, проникнала в порите на бетона, водно бластиране и промиване на повърхностите;

 • Нанасяне на състав за връзка върху обработените повърхности на елементите на ст.б. конструкция и последващата АКЗ.

 • Торкрет циментова замазка със сулфатоустойчив цимент М35 с обща дебелина 40мм в два пласта, вторият за заглаждане /по приложен Детайл №1/. Изравнителна шпакловка от полиестерен «гласфлейк» при неравности по-големи от3мм.

 • Замерване на влагата по бетоновите повърхности. Необходимо е тя да е до 4%, в случай че е по-висока, се предвижда да се полага епоксиден грунд на водна основа 2 пласта.

 • Ремонт на киселинноустойчива и хидроизолационна защита по дъното и стените на резервоарите и частично в сухите камери, устойчива на външни атмосферни неблагоприятни въздействия /по приложената Технология- детайл №4/. Направа холкери 5х5 см между дъно и стени на резервоарите и сухите камери. Финишния запечатващ слой е винилестерен «Гласфлейк» в цвят по RAL 7040 /сив/.

 • Почистване и запълване на дилатационни фуги /по Детайл №5/.

 • Ремонт по външна страна на стени- частично при нарушения циментова замазка.

 • Ремонт на метални части- парапети, врати и стълби, с почистване и пребоядисване на повърхностите /съгласно детайл №6/.

 • Почистване , събиране отпадъците, натоварване на транспорт и превоз на сметище извън «Асарел Медет»АД.
 1. Обхват на задачата.

Техническите параметри на подобектите са показани на схеми- ситуации и заснемане - Приложение №2.
Във връзка с настоящето ТЗ е необходимо е да бъдат изпълнени строително – ремонтни работи, обхванати в Количествени сметки- Приложение №1, с приложена Технология на изпълнение на АКЗ по бетони и схеми/Прил.№5/
Забележка: Възложителят си запазва правото по време на изпълнението на предвидените по-горе работи да прави промени / да заменя един вид работа с друг/. Предвидените обеми за изпълнение са съгласно Приложение 1.
4. Офертни /качествени/ изисквания към услугата
4.1. Състезателна част:

 • Фирмата оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата, след което се представя и подписва декларация за оглед – Приложение №3;

 • Предложения за крайни единични “твърди» цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия пероид на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания и проби, предвиждане на всички товаро-разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др.ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци- франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни като спесифични дейности, произтичащи от неблагоприятни атм. условия /отводняване и засипване на изкопи, операции гарантиращи качественото изпълнение на СМР, временно строителство, разходи свързани с мерки за опазване околната среда и БЗР и др. обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение 1; Накрая в Приложение № 1 се прави рекапитулация за общата офертна цена на услугата.

 • За всички допълнително възникнали видове работи, да се посочат елементи на ценообразуване /ср. ч. ставка, допълнителни разходи върху труд и механизация, материали, доставно-складови разходи и печалба/ в Приложение 7 /ценоразписа за механизацията да се представи отделно от Приложения 1 и 7/;

 • За основните видове строителни материали е необходимо да се попълни Таблица-спесификация- Приложение №4;

 • Офертен срок за изпълнение в календарни дни;

 • Гаранционния срок за извършената работа;

 • Да се посочи срок /в календарни дни/ за отпочване на работа след евентуално подписване на договора;

 • Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./ Начин за гарантиране на аванса;

 • Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата;

 • Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 90 дни;

 • Описаните по-горе данни се попълват в Декларации по образец- Приложения от №8 до № 16.

 • Всички попълнени от кандидата приложения описани по горе се представят на хартиен и електронен носител CD /DVD/ диск. Таблиците да са разработени в Excel по формулярите – образец на Възложителя.


4.2. Несъстезателна част:

 • Копие от Регистрация по БУЛСТАТ /ЕИК/;

 • Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и e-mail;

 • Копие от съдебна регистрация на изпълнителя;

 • Удостоверение за актуалното състояние на фирмата;

 • Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата;

 • Справка за фирмата към 31.03.2012г. на наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата Ви /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/.

 • Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт.

 • Текстова информация за фирмата /презентация/ и автореференция.

 • Копие от документ за наличие на системи за контрол.

 • Копие от документ за членства в професионални организации.

 • Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 2 /две/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител.

 • Референции /минимум 3бр/ и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ №6 – ПРОЕКТО-ДОГОВОР /не се попълва, само се парафира и подпечатва/.

4.3. Важни условия за участниците:

 • При непредставяне на който и да е от указаните в Документацията документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

 • Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено само в един кръг на процедурата.

 • Всички документи се поставят в голям непрозрачен плик заедно с CD/DVD/ диск.


5. Начин и критерии за приемане на извършената работа

 • ПИПСМР;

 • Протоколи по Наредба №3;

 • При изпълнението на видовете работи да се влагат качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, ката за това се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите също трябва да отговаря на съответните технически изисквания за това.

 • Количествата на всички видове работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение двустранно между Възложител и Изпълнител с Подробни количествени сметки.

 • Остойностяването на изпълнените видове работи ще се извършва по приети твърди единични цени по Приложение 1, а за непредвидените /нови/ видове работи с анализи по приетите елементи на ценообразуване в Приложение 1, което ще бъде неразделна част от договора.

 • Междинното отчитане и разплащане на извършените работи, ще бъде за СМР изпълнени на 100% на база двустранно съставен и подписан Протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител и междинен Приемо-предавателен протокол, съставен и подписан от Възложител, Изпълнител и Представител на ползвателя на обекта.

 • Окончателното отчитане и приемане на извършените работи за обекта ще стане с Приемо-предавателен протокол утвърден от Изпълнителния Директор.

 • Подготовка и изготвяне на Екзекутиви за извършените работи.

 • Снимков материал.


6. Други условия

 • Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за

Възложителя с максимално ниски цени за проекта и най-кратък срок за изпълнение на услугата.

 • Максималната крайна оценка е 100 точки, когато фирмата –оферент е представила

най-ниска цена и най-къс срок за изпълнение, като тежестта за цена е 75%, а за срок е 25%.

 • Да се спазват общите условия за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният Изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

 • Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от други контролни органи.

 • На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител- условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

 • Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта.

 • Освен на хартиен носител, офертните предложения да се представят и на електронен носител /CD или DVD диск/.

Офертата да се представи до 16.00 часа на 20.06.2012г. по един от следните начини:

1. В деловодството на Дружеството в непрозрачен запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел-Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище, с надпис: „Оферта за изпълнение на обект: „Ремонт и противокиселинна изолация на съоръженията „Буфер Богати разтвори“ и „Буфер филтрат“ над SX-EW инсталацията“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия”.

2. По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

3. На e-mail: rshumanov@asarel.com лично на вниманието на Изпълнителния Директор на „Асарел–Медет” АД, д-р инж. Л. Цоцорков;

Офертите се отварят и разглеждат от избрана за целта комисия.

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг. На разговори за подобряване и доуточняване параметрите се кани само класиралия се на първо място Оферент.

Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.


За контакти: „Асарел–Медет” АД; тел: (0357) 60 491- инж.Атанас Тасмов или (0357) 60 440 – инж. Диана Тухчиева.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Количествено – стойностна сметка

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 А- Подробна количествена сметка с видовете работи.

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Ситуационни схеми. Заснемане

 4. ПРИЛОЖЕНИЕ №3Декларация за оглед на площадката

 5. ПРИЛОЖЕНИЕ №4- Таблица- спесификация на основните видове строителни материали.

 6. ПРИЛОЖЕНИЕ №5- Технология за изпълнение с приложени детайли.

 7. ПРИЛОЖЕНИЕ №6- Проекто – договор

 8. ПРИЛОЖЕНИЕ №7- Справка за ценообразуващи параметри за допълнително възложени работи.

 9. ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ №8- ДО №16- ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОБРАЗЕЦ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. /за попълване от кандидатите/.ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:
Инв. контрол: Директор «Р и Л»:

/инж. Д.Тухчиева/ /инж. Ек.Станчева-Ковачева/

Директор «ПТД»:

/ инж. Ив.Чолаков/


Р-л отдел Строителство:

/инж. А. Тасмов/

Р-л отдел „БЗР”:

/инж.Н.Узунов/


Р-л отдел „Екология”:

/ инж.М.Джиджинкова/


Н-к цех „ВОС, SX-EW и ПС”:

/ инж. Ст. Трошанов /


Инженер, Минен:

/инж. Б.Машев/
стр./Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница