Български Енергиен Холдинг” еад не е Възложител по смисъла на зопДата09.04.2018
Размер380.63 Kb.


ПОКАНА

за участие в процедура „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД).

Български Енергиен Холдинг” ЕАД не е Възложител по смисъла на ЗОП.


Настоящата процедура се провежда съгласно Политика за възлагане на поръчки за доставка на стоки, изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.
1. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
Предметът на настоящата процедура е „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”.
Дейностите, по предмета на процедурата са описани в Техническото задание, приложено към настоящата покана (Приложение № 8).
Прогнозната стойност на услугата за две години е 24 000 (двадесет и четири хиляди) лв., без ДДС.
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

2.1. Условия за участие.
Всеки участник при подаване на офертата си представя декларация за следните обстоятелства:
2.1.1 Не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

2.1.2 Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.1.3 Не е лишен/а от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

2.1.4 Не е осъждан/а с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.2.1.5 Не е обявен в несъстоятелност;

2.1.6 Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

2.1.7 Няма парични задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението.
Доказване на изискванията по 2.1.

Обстоятелствата по точки от 2.1.1 до 2.1.7 се удостоверяват с декларация (Приложение № 4), а при подписване на договора с участника, определен за изпълнител - последният следва да представи документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по точки от 2.1.4 до 2.1.7.
2.2. Минимални изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние и технически възможности и квалификация на участниците.
2.2.1. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние
Общо за последните 3 (три) години (2012, 2013 и 2014) участникът следва да е реализирал оборот от услуги, сходни с предмета на процедурата: най-малко 60 000 (шестдесет хиляди) лв., без ДДС.
Забележка: Под услуги, сходни с предмета на процедурата следва да се разбира извършване на извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на ППС, в това число извършване на леки, средни и тежки ремонти, смяна на резервни части и консумативи.
Обстоятелството се доказва с:

 • Декларация за оборота от извършени услуги, сходни с предмета на процедурата за последните 3 (три) години (2012, 2013 и 2014), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (по образец, Приложение № 7);

 • Заверено от участника копие на ОПР и баланс за последните 3 (три) години (2012, 2013 и 2014), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участниците могат да посочат ЕИК и да не представят изискваните документи по предходното изречение, в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството и същите са публично достъпни.

Участниците – чуждестранни лица, представят заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени.
2.2.2 Изисквания и доказателства за технически възможности и квалификация на участниците

2.2.2.1. Участникът да притежава разрешително за извършване на периодични технически прегледи на ППС, издадено на основание Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, като контролно – техническият пункт е категория ІІІ или V.


Обстоятелството се доказва със заверено от участника копие от валидно разрешително за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС (пункт с категория ІІІ или V).
2.2.2.2 Участникът следва да разполага с необходимото техническото оборудване, машини и други съоръжения за изпълнение на дейностите предмет на процедурата (описани в Техническото задание (Приложение № 8):
Обстоятелството се доказва с декларация от участника (свободен текст), заверена с подпис и печат.
2.2.2.3 За последните 3 (три) години, считано до крайната дата за подаване на офертите, участникът да има изпълнен успешно минимум един договор със сходен1 предмет.
Забележка: под „изпълнен” договор следва да се разбира договор, който независимо от датата на сключването му, е приключил в посочения по-горе период.
Обстоятелството се доказва със:

- Списък на изпълнените договори, съгласно приложен образец (Приложение № 6);

- Приложена минимум една референция, от която да е видно, че договорът е изпълнен качествено и в срок.
2.2.2.4. При извършване на ремонт на посочените ППС, участникът следва да влага само оригинални, нови и неупотребявани резервни части и консумативи.

Обстоятелството се доказва с декларация от участника (свободен текст), заверена с подпис и печат.
2.2.2.5. Участникът следва да представи списък на техническите лица, участващи в техническото обслужване на автомобилите. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат и трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата;
2.2.2.6. Участникът следва да декларира, че сервизното обслужване и ремонт на ППС, предмет на настоящата процедура, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за съответната марка.
Обстоятелството се доказва с декларация от участника (свободен текст), заверена с подпис и печат.
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.
Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

 • е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;

 • е постъпила в нарушена цялост;

 • е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване;

Документите, включени в офертата на участника, следва да бъдат номерирани и прошнуровани/подвързани по такъв начин, че да не позволява последващо добавяне на документи след отварянето на офертата.

Ценовата оферта (образец – Приложение № 3) се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана.


От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници:

 • чиито оферти не отговарят на предварително поставените условия в тази покана;

 • не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата покана;

 • представените от участника техническа и/или ценова оферта не отговаря на условията в тази покана;


Не се допуска вариантност на офертите.
3.1. Срок и място за представяне на оферти.
Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. на седмия работен ден от публикуване на настоящата обява (денят на публикуване не се брои). Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, съдържащ всички изискуеми документи, в деловодството на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, София - 1000, ул. „Веслец” № 16.
За контакти:

mgetsov@bgenh.com.

Всички въпроси се изпращат на факс номер 02/925 04 01 или на посочения електронен адрес. Отговорите се публикуват на електронната страница на БЕХ ЕАД най-късно до 3 /три/ работни дни преди изтичане на крайния срок за получаване на офертите.


3.2. Срок на валидност на офертата.
Срокът на валидност на офертите е минимум 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок на подаване на офертите, като участникът ще бъде обвързан с предложенията в своята оферта до сключването на договор.

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: • име и адрес на възложителя: „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, София - 1000, ул. „Веслец” № 16;

 • име, адрес, телефон и факс, електронен адрес на участника;

 • следното обозначение: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”.

Пликът съдържа документите, изисквани от възложителя, както следва:
 1. Административни сведения на участника (Приложение № 1), копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър);

 2. Доказателства за икономическите и техническите възможности и квалификация на участника - съгласно изискванията на Раздел 2.2 от настоящата покана;

 3. Техническо предложение за реализиране на предмета на процедурата – съгласно Приложение № 2;

 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по т. 2.1.1 до 2.1.7Приложение №4;

 5. Декларация за конфиденциалност – Приложение № 5;

 6. Списък с изпълнените договори, придружен с препоръки Приложение № 6;

 7. Списък с лицата, участващи в техническото обслужване на автомобилите, придужен със съответните докумнети по т. 2.2.2.6.

 8. Декларация за оборота от услуги, сходни с предмета на процедурата, за последните три години – Приложение № 7;

 9. Парафиран на всяка страница проект на договор (Приложение № 9)

При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, а във входящ регистър се отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки.

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с превод на български език.


3.3. Цена и условия на плащане.

3.3.1 Предложените цени трябва да бъдат в български лева, без ДДС и да включват всички дейности по изпълнение на предмета на процедурата.

3.3.2 Начин на плащане – по банков път, до 15 /петнадесет/ работни дни, след представяне на следните документи:

- оригинална фактура за дължима сума;

- приемно-предавателен протокол с опис на доставените и вложени артикули и количества;
3.4. Срок и място за извършване на услугите.

3.4.1 Сроковете извършване на услугите, предмет на настоящата процедура са описани в Техническото задание.

3.4.2. Място за изпълнение: сервизна/и база/и на изпълнителя.
4. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
4.1. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.

Оценката на всички допуснати участници се формира като сбор от получените оценки на всеки един от посочените по-долу показатели, като следва:


 1. Стойност на консумативи (Ско) - максимален брой точки – 40.

По този показател участниците предлагат единична цена за всеки консуматив от Техническото задание (Приложение № 8) за съответния модел автомобил.

 1. Стойност на оригинални резервни части (Срч) - максимален брой точки – 40.

По този показател участниците предлагат единична цена за всяка резервна част от Техническото задание (Приложение № 8) за съответния модел автомобил.

В цената на всеки посочен консуматив и оригинална резервна част трябва да е калкулиран и трудът по смяната им.

 1. Стойност на предложената търговка отстъпка върху цената на вложените оригинални резервни части – (Сотс) - максимален брой точки – 10.

По този показател участниците посочват предлаганата от тях търговка отстъпка (в проценти) върху цената на вложените оригинални резервни части. Търговката отстъпка следва да бъде една и съща за всеки модел автомобил и всяка от посочените резервни части.

 1. Стойност на извършен годишен технически преглед на едно ППС (Сгтп) - максимален брой точки – 10.


По този показател участниците посочват цената на годишния технически преглед на един лек автомобил.

Стойностите на показателите по т. 1 и т. 2 се получават като сума от средно претеглените единични цени на всички консумативи/резервни части при тежести за съответния модел автомобил както следва:

Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г.

Фолксваген Пасат 2.0 TDI, 2009 г.

Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2009 г.

Фолксваген Крафтър 2.5 TDI, 2009 г.

Фолксваген Фаетон 3.0 TDI, 2009 г.

Хюндай Санта Фе 2.5 ТDI, 2009 г.

0,375

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

Начин на изчисляване на оценките по отделните показатели

1. Оценката на показателя Ско за всеки участник се извършва по формулата

Ско = Цmin /Цi x 40

където:


Цmin – офертата с най-ниската обща средно-претеглена стойност на консумативите, предложена от участник;

Цi – оценяваната оферта

2. Оценката на показателя Срч за всеки участник се извършва по формулата

Срч = Цmin /Цi x 40

където:


Цmin – офертата с най-ниската обща средно-претеглена стойност на резервните части, предложена от участник;

Цi – оценяваната оферта;

3. Оценката на показателя Сотс за всеки участник се извършва по формулата

Сотс = Оi /Оmax x 10

където:


Оmах – най-високата предложена търговска отстъпка;

Оi – оценяваната търговска отстъпка;

Стойността на показателя по т. 4 (Сгтп) се получава от средно претеглените единични цени на ГТП за автомобил с до 5+1 места и с над 5+1 места при тежести както следва:

Автомобили с до 5+1 места

Автомобили с над 5+1 места

0,875

0,125

4. Оценката на показателя Сгтп за всеки участник се извършва по формулата

Сгтп = Цmin /Цi x 10

където:


Цmin – офертата с най-ниската предложена средно-претеглена стойност за годишен технически преглед на автомобил от участник;

Цi – конкретната оферта;

Комплексна оценка – максимален брой точки – 100

Комплексната оценка (КО) за всяка оферта ще се изчислява по следната формула:КО = Ско + Срч + Сотс + Сгтп

На първо място се класира офертата, получила най-голям брой точки. При равенство в комплексната оценка на двама или повече участници, на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка по показателя Ско.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
Договорът, който ще бъде сключен с избрания за изпълнител участник е със срок на действие 2 (две) години, считано от датата на неговото сключване.

В срок до 10 (десет) работни дни след приключване работата на комисията, ще бъде обявен участникът, определен за изпълнител.

В случай, че определеният за изпълнител участник не представи изискуемите документи при сключване на договор (описани в т 2.1.4 до 2.1.7 от настоящата покана). или откаже да сключи договор в 10 дневен срок от обявяването му за изпълнител, възложителят има право да сключи договор със следващия участник предложил най-добри условия съгласно критерия за оценка в процедурата.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1: Приложение 2: Приложение 3: Приложение 4: Приложение 5:

Приложение 6:

Приложение 7:

Приложение 8:

Приложение 9:

Административни сведения за участника;

Техническо предложение;

Ценово предложение;

Декларация за липса на обстоятелствата;

Декларация за конфиденциалност;

Списък с изпълнените договори.

Декларация за оборота от услуги, сходни с предмета на процедурата, за последните три години;

Техническо задание;

Проект на договор.
Приложение № 1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
за участие в процедура с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта е подадена от

наименование на участника

регистр. с решение от ... / на ...
по ф.дело № .../ ... г.,
с адрес на управление:
ЕИК
Ид № по ДДС
банкова сметка IBAN
банков код
обслужваща банка
и подписана от:
трите имена и ЕГН

в качеството му на:
длъжност


2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Адрес

код, град, община, квартал, улица, бл., ап.

2. Телефон
3. Факс
4. e-mail
5. интернет адрес
6. Лице за контакт
Дата: ................................. Подпис и печат: .......................................


Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура с предмет

Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”

/Изписва се името на участника/
/ЕИК/
/адрес по регистрация/
След запознаване с поканата за участие и приложенията към нея предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническото задание, при следните условия:

Техническото ни предложение за изпълнението на предмета на процедурата включва следното:


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Настоящата оферта е валидна 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас до сключването на договора.


.
Дата………………….. Подпис и печат………………………
Приложение № 3

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в процедура с предмет

Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”

/изписва се името на участника/
/ЕИК/
/адрес по регистрация/
След запознаване с поканата за участие и приложенията към нея предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническото ни предложение при следните ЦЕНОВИ условия:


 1. Цена на предложените консумативи 1. Цена на оригиналните резервни части 1. Стойност на предложената търговка отстъпка върху цената на вложените оригинални резервни части.

..........................................%............................................................................

/изписва се с думи и цифри/ 1. Цена на извършен годишен технически преглед на едно ППС

Декларираме, че предложената цена в настоящата ценова оферта е обвързваща за срока на пълно изпълнение на всички дейности по предмета на процедурата и включва всички разходи във връзка с нейното изпълнение.


Декларираме, че стойността на труда, транспортните и командировъчни разходи, разходите за помощни средства, както и всякакви други необходими разходи, са включени в цената за изпълнение на поръчката.
Декларираме, че сме съгласни с условията поставени от Възложителя и начина на плащане, посочен в поканата за участие.
Настоящата оферта е валидна 60 (шестдесет) дни от крайния срок на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас до сключването на договора.

Забележка:

* В ценовата си оферта, участникът следва да посочи цена за всяка резервна част и/или консуматив, в която да е калкулиран и трудът по смяната им.

Дата………………….. Подпис и печат………………………Приложение № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелства
Долуподписаният /-ната/трите имена

ЕГН
лична карта
постоянен адрес
в качеството ми на
длъжност


На

наименование на участниказа участие процедура с предмет

Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”Д Е К Л А Р И Р А М2:


 1. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

 2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


 1. Представляваното от мен дружество:

а) не е обявено в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 1. Не съм свързано лице3 по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя (Съвета на директорите на БЕХ ЕАД) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 2. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.


…......……………. г. Декларатор: ….....……………………..............(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на ____________________________ (посочете фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и адрес на управление: ___________________________________________ ___________________________________________________________________________Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Няма да използвам и оповестявам пред трети лица сведения и факти, станали ми известни при участие в процедура с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”.

2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам доброто име на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.


___________________ г. Декларатор: ­ ______________
(дата на подписване) (подпис)


Приложение № 6
СПИСЪК
на изпълнени договори със сходен предмет

за участие в процедура с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”.

от


/изписва се името на участника/
/ЕИК/
/адрес по регистрация/Възложител

Предмет на договора

Срок на договора

(от /до)


Стойност в лв., без ДДС
Дата………………….. Подпис и печат…………………


Забележка: Към списъка се прилагат препоръки за добро изпълнение.


Приложение № 7


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за оборота от услуги, сходни с предмета на процедурата, за последните три финансови години

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на ____________________________ (посочете фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и адрес на управление: ___________________________________________ ___________________________________________________________________________Д Е К Л А Р И Р А М

следното:

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Оборот от услуги, сходни с предмета на процедурата


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата………………….. Подпис и печат…………………

Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за извършване на извънгаранционно сервизно
обслужване и ремонт на служебни автомобили
собственост на БЕХ ЕАД

I. Дейности

1. Диагностика и ремонт на ходовата част, спирачна система и кормилната уредба;

1.1 Диагностика и ремонт на съединител, скоростна кутия и диференциал;

1.2 Диагностика и ремонт на ел.инсталацията;

1.3 Диагностика и ремонт на двигател;

1.4 Подмяна на ауспухови тръби и гърнета;

1.5 Всички останали,

2. Подмяна на консумативи/принадлежности – масла, филтри, антифриз, спирачна течност, акумулаторни батерии и др.;

3. Цялостна организация за изпълнение на „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили собственост на БЕХ ЕАД”.

4. Извършване на следните операции:

  1. Безплатни периодични технически прегледи на автомобилите за установяване

състоянието на основните им възли и системи, осигуряващи безопасността на движението (спирачна, кормилна и осветителна системи, ходова част (окачване на преден и заден мост), проверка състоянието на климатичните системи на автомобилите, технико-икономически консултации във връзка с настъпили застрахователни събития по автомобилите собственост на Възложителя, проверка и подготовка за експлоатация на автомобилите през есенно-зимните и пролетно-летните периоди;

  1. Цялостна диагностика на МПС;

  2. Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната

кутия, ръчна спирачка, карданно предаване;

4.4 Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила;

4.5 Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила;

4.6 Техническо обслужване и ремонт на системата на електрооборудване на автомобила, горивната система;

4.7 Техническо обслужване и ремонт на ходовата част на автомобила и регулиране на преден мост;

4.8 Текущ ремонт – извършват се при необходимост;

4.9 Проверка заредеността на акумулаторните батерии – извършва се при периодично техническо обслужване и необходимост;

4.10 Проверка и зареждане на климатични системи – извършва се при периодично техническо обслужване за подготовка на служебните МПС за експлоатация в пролетно-летния период и при необходимост;

5. Извършване на контрол на качеството на цялостното изпълнение на поръчката на възложителя, свързана със сервизното обслужване, поддръжката и ремонта на служебни автомобили собственост на БЕХ ЕАД.

6. Цялостното изпълнение на дейностите по предмета на процедурата в универсални сервизи. Вложените и монтирани резервни части, материали, консумативи и принадлежности да бъдат нови, оригинални и неупотребявани, съответстващи на марката и модела на МПС, като ги фактурира по цени, посочени в офертата.

7. Извършване на качествено и експедитивно сервизното обслужване и ремонт на МПС на възложителя, а именно:

  1. за леки ремонти (основни и спомагателни агрегати, при които не се налага

демонтаж на агрегати): до 2 /два/ работни дни от момента на заявяване на ремонта;

  1. за средно тежки ремонти (при които не се налага демонтаж на основни агрегати): до 5 /пет/ работни дни от момента на заявяване на ремонта;

  2. за тежки ремонти (при които се налага демонтаж на основни агрегати): до10/десет/ работни дни от момента на заявяване на ремонта.

8. Да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни части, както и транспортирането на служебни МПС до сервиза, ако е необходимо.

9. Прием на служебните МПС на Възложителя с предимство – приемане в сервиза до 1 (един) час след заявка за извършване на техническо обслужване/ текущ ремонт;

10. Охрана на служебните МПС, изчакващи доставка на части и извършване на текущ ремонт.

11. Поемане на гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонти не по-малка от 12 месеца, а по отношение на вложените резервни части – не по-малко от гаранцията на производителя.
II. Списък на служебните извънгаранционни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД:


1

Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г. , рег. номер СА7580НТ;

2

Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г. , рег. номер СА7568НТ;

3

Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г. , рег. номер СА7571НТ;

4

Фолксваген Пасат 2.0 TDI, 2009 г. , рег. номер СА7578НТ;

5

Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2009 г. , рег. номер СА7836НТ;

6

Фолксваген Крафтър 2.5 TDI, 2009 г. , рег. номер СА8730НТ;

7

Фолксваген Фаетон 3.0 TDI, 2009 г. , рег. номер СА4589ХМ;

8

Хюндай Санта Фе 2.5 ТDI, 2009 г. , рег. номер СА7609НТ.


III. Обем
Резервни части

1

Маслена помпа

2

Водна помпа

3

Ангренажен ремък

4

Термостат

5

Динамо

6

Запалителни свещи

7

Клапани

8

Каре кардан

9

Предни амортисьори

10

Задни амортисьори

11

Предна главина

12

Лагер предна главина

13

Задна главина

14

Лагер задна главина

15

Кормилна щанга

16

Стартер

17

Спирачни дискове

18

Предни накладки

19

Задни накладки

20

Спирачни цилиндри

21

Шарнирен болт

22

Полуоска

23

Съединител комплект

24

Смяна втулка(тампон)носач

25

Маншон каре

26

Предни спирачни апарати

25

Реглаж преден мост

26

Кормилен накрайник

27

Дюза дизел

28

Бензинова помпа


Консумативи

1

Двигателно масло

2

Масло скоростна кутия

3

Антифриз

4

Спирачна течност

5

Течност чистачки

6

Маслен филтър

7

Въздушен филтър

8

Горивен филтър

9

Филтър купе

10

Зареждане на климатична инсталация

11

Акумулатор
Годишен технически преглед /ГТП/ за съответната марка автомобил

1

Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г.

2

Фолксваген Пасат 2.0 TDI, 2009 г.

3

Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2009 г.

4

Фолксваген Крафтър 2.5 TDI, 2009 г.

5

Фолксваген Фаeтон 3.0 TDI, 2009 г.

6

Хюндай Санта Фе 2.5 ТDI, 2009 г.Забележки:

* Участникът фактурира стойностите по извършеното сервизно обслужване или ремонт на БЕХ ЕАД за календарен месец. Възложителят заплаща по банков път на участника направените от него разходи по сервизно обслужване и ремонт за предходния месец, до 15 (петнадесет) дни след получаване на съответната фактура.
** Участниците следва да подадат оферта за целия обем на процедурата. В случай, че не е посочена цена по дадена позиция, офертата няма да бъде оценявана.
*** Възложителят си запазва правото, по време на действието на договора, да възлага допълнителни дейности по техническото обслужване на автомобилите. Цените за съответните дейности се определят на база ценовата листа на Изпълнителя, при използване на предложената търговска отстъпка за резервни части, при съгласуване от страна на Възложителя.
Приложение № 9

Проект

ДОГОВОР № ..........
Днес,…./..../2015 г., в гр. София, между:

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Веслец” № 16, с ЕИК 831373560, представлявано от Жаклен Йосиф Коен - Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„…………………….., със седалище и адрес на управление: гр. София, …………………………, ЕИК ………………….., представлявано от …………………………..- …………………., наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

а заедно наричани СТРАНИТЕ,

след проведена конкурсна процедура по реда на Политика за възлагане на поръчки за доставка на стоки, изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг” ЕАД в „Български енергиен холдинг” ЕАД, се сключи настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извършва „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български енергиен холдинг” ЕАД”, съгласно параметрите и условията по Техническо задание - Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) В обхвата на предмета по настоящия Договор попадат и инцидентно възникнали и непредвидени в Техническо задание - Приложение № 1, обслужващи и/или ремонтни дейности.

(3) За краткост предметът на настоящия договор се нарича УСЛУГИ.

(4) Автомобилите обект на УСЛУГИТЕ по настоящия договор са индивидуализирани в Техническо задание - Приложение № 1 към настоящия договор, по марка, модел и държавен регистрационен №.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя УСЛУГИТЕ по настоящия договор срещу заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени, съгласно Ценово предложение - Приложение № 2 към настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща УСЛУГИТЕ по настоящия договор и извършените непредвидени обслужващи и/или ремонтни дейности и вложените консумативи, материали и резервни части, до 15 (петнадесет) работни дни след издаване на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол съдържащ подробен опис на извършените обслужващи и/или ремонтни дейности и вложените консумативи, материали и резервни части и предоставяне на надлежно оформена и заверена съпровождаща документация (гаранционна карта, сервизна книжка и др.). Плащането се извършва чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със следните реквизити:

Банка-.............................;

BIC-…………………..;

IBAN-…….........................................…………………..


(3) При необходимост от влагане на резервни части, консумативи и материали, които не са включени в Приложение № 2 - Ценово предложение, стойността им предварително се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се доказва с фактура - оригинал.

(4) При необходимост от извършване на обслужващи и ремонтни дейности извън посочените в Приложение № 2 - Ценово предложение, стойността им предварително се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се доказва с фактура - оригинал и подробна количествено-стойностна сметка.
ІІІ.СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Срокът на действие на договора е 2 /две/ години, считано от датата на подписването му.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено и в срок УСЛУГИТЕ по настоящия договор, както и всички възникнали не планувани обслужващи и ремонтни дейности по автомобилите, не посочени в Техническо задание- Приложение № 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършването на УСЛУГИТЕ по настоящия договор, както и всички възникнали не планувани обслужващи и ремонтни дейности по автомобилите, не посочени в Техническо задание - Приложение № 1, да използва и влага само нови и оригинални резервни части, консумативи и материали.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графика за извършване на диагностика на автомобилите посочени в Приложение № 1 - Техническо задание.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и води сервизна книжка за всеки от автомобилите посочен в Приложение № 1 - Техническо задание.

Чл. 7. При всяко извършване на обслужваща или ремонтна дейност СТРАНИТЕ подписват приемо-предавателен протокол, в който се посочват вида на извършените дейности, вида и количеството на вложените резервни части, консумативи и материали.

Чл. 8. (1) Гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените обслужващи и ремонтни дейности е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, а за вложените резервни части, консумативи и материали не по-малко от гаранцията давана от съответните производители.

(2) Сроковете на гаранционната отговорност по ал. 1 започва да тече от подписването на двустранен приемо-предавателен протокол по чл. 2, ал. 2 от Договора, за всеки отделен случай (ремонт и/или обслужване).

(3) При неправилна експлоатация, опити за ремонт или намеса, извършена от неоторизирани лица в сроковете на гаранционната отговорност по ал. 1, същата отпада и последващите ремонтни и/или обслужващи дейности, както и влагането на нови резервни части, консумативи и материали са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.
Чл. 9. При закупуване от сервиз или търговски обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на нови автомобилни гуми, масла, филтри, антифриз и други консумативи, същият извършва безплатно тяхната смяна (монтаж/демонтаж).
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършването на УСЛУГИТЕ по настоящия договор, както и всички възникнали не планувани обслужващи и ремонтни дейности по автомобилите, не посочени в Техническо задание - Приложение № 1, в сроковете и при условията на настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на приоритетно обслужване и ремонт в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки стадий на изпълнение на настоящия договор, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че бъде открит дефект в извършените ремонтни и обслужващи дейности, същите се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок, като разходите по отстраняването и всички настъпили междувременно вредни последици са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи никакво плащане.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в сроковете и при условията на настоящия договор, всички извършени УСЛУГИ, както и всички възникнали не планувани обслужващи и ремонтни дейности по автомобилите, извън посочените в Техническо задание - Приложение № 1.
VІ. САНКЦИИ
Чл. 14. (1) При забава в изпълнението или заплащането на УСЛУГИТЕ по настоящия договор, както и на не предвидени в Техническо задание - Приложение № 1 обслужващи и/или ремонтни дейности по автомобилите, неизправната страна дължи на изправната за всеки ден просрочие неустойка в размер на 2 % от общата стойност на конкретните УСЛУГИ, респективно не предвидени ремонти и/или обслужване, по отношение на които неизправната страна е допуснала да изпадне в забава.

(2) Максималния размер на неустойката по ал. 1 не може да надхвърля 20 %.

(3) Изплащането на неустойки по ал. 1 не лишава изправната страна по Договора от правото да търси на общо основание обезщетение за вреди и пропуснати ползи.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. Договорът се прекратява:

 1. с изтичане срока на действието му;

 2. с едномесечно писмено предизвестие;

 3. при неизпълнение на задължение по договора – с едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

 4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 5. по взаимно съгласие изразено в писмена форма.VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 16. СТРАНИТЕ определят свои представители при оперативното изпълнение на дейностите по настоящия договор както следва:

За Възложителя:

име: Мирослав Гецов

длъжност: Ръководител отдел „Административно обслужване”

телефон: 029263854; 0887622587

факс: 029250401

e-mail: mgetsov@bgenh.com

адрес: гр. София 1000, ул. „Веселец” № 16

За Изпълнителя:

име: .................................

длъжност: ..........................................

телефон: ...........................................

факс: ..................................

e-mail: ......................................

адрес: гр. София ...............................................

Чл. 17. За всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското търговско и гражданско право, като страните се стремят към постигане на съгласие чрез извънсъдебни способи. В случай на непостигане на съгласие страните ще уреждат отношенията си по съдебен ред.

Чл. 18. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от представители на двете страни.

Чл. 19. (1) СТРАНИТЕ приемат като неразделна част от настоящия договор Приложение № 1 - Техническа задание и Приложение № 2 - Ценово предложение.

(2) Приложенията към договора, се смятат за взаимно изясняващи се, а в случай на неяснота или разминаване, превес имат условията на договора.

Настоящият договор, заедно с приложенията към него, се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЖАКЛЕН КОЕН .......................... ....................................... ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


1 Под договори със сходен предмет следва да се разбира извършване на извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на ППС, в това число извършване на леки, средни и тежки ремонти, смяна на резервни части и консумативи;

2 Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено управлението и представителството да се осъществяват от друго лице;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници;

3. \при дружество с ограничена отговорност – управителите;

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, ако той управлява и представлява дружеството лично;

5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове;

6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД;

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници.

3 "Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница