Чл. С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми (иуг). Чстраница1/3
Дата26.08.2016
Размер432.89 Kb.
  1   2   3
НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

В сила от 01.01.2011 г.

Приета с ПМС № 183 от 20.08.2010 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 3 Септември 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми (ИУГ).

Чл. 2. С наредбата се регламентират:

1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда в резултат на третирането и транспортирането на ИУГ;

2. предприемането на мерки от лицата, които пускат на пазара гуми, за събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ, без риск за човешкото здраве и околната среда и постигане на целите за оползотворяване;

3. въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ;

4. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на ИУГ и наличните системи за разделното им събиране.

Чл. 3. Наредбата се прилага за всички видове гуми, пуснати на пазара, в т. ч. от:

1. пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили;

2. автобуси или камиони;

3. авиацията;

4. мотоциклети;

5. строителни и индустриални превозни средства и съоръжения;

6. селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения и други външни гуми;

7. товаръчни машини.Чл. 4. Забранява се:

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;

2. изгарянето на ИУГ освен от лицата, притежаващи разрешение или комплексно разрешително по чл. 12, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

3. депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;

4. предаването на ИУГ на лица, които не отговарят на условията по чл. 15, ал. 1.

Чл. 5. Излезлите от употреба гуми се оползотворяват включително и по следните начини:

1. чрез регенериране;

2. чрез изгаряне с оползотворяване на енергията;

3. чрез преработка с цел получаване на крайни продукти или на суровини за производството на крайни продукти;

4. чрез влагането им като материал в строителството, включително влагането на цели и нарязани ИУГ като материал в строителството на депа.

Чл. 6. Притежателите на ИУГ ги предават на лицата по чл. 15, ал. 1.
Глава втора.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ГУМИ


Чл. 7. Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ.

Чл. 8. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за оползотворяването на ИУГ в количество (в тонове) не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година.

(2) Изпращането на ИУГ от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕО, и/или изнасянето им с цел оползотворяване при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превоза на отпадъци на Европейската общност (ОВ, L 190 от 12 юли 2006 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1013/2006", и на глава пета, раздел V от ЗУО се зачита за изпълнение на целта по ал. 1.Чл. 9. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, изпълняват задълженията си по чл. 7 и 8:

1. индивидуално, или

2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да информират дистрибуторите си за начина, по който изпълняват задълженията си.Чл. 10. (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 7 и 8 лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им.

(2) Информация до крайните потребители относно възможността по ал. 1 се осигурява по подходящ начин от лицата, извършващи продажба и смяна на гуми.

(3) За приемането на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

Чл. 11. Въвеждането на системи за събиране на ИУГ не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

Чл. 12. Организациите по оползотворяване изразходват средствата, събрани от своите членове, за осигуряване на разделно събиране, в т.ч. на възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им, транспортиране, съхраняване и оползотворяване, както и за информационни кампании, контрол или други дейности, свързани с управлението на отпадъците от ИУГ.

Чл. 13. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) изразходва средствата от продуктова такса за гуми, събрани по реда на чл. 36 ЗУО, за дейности, свързани с управление на ИУГ, както и за финансиране на екологични проекти в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ДВ, бр. 3 от 2003 г.).

Чл. 14. Излезлите от употреба гуми, образувани в резултат на разкомплектуването на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) съгласно Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 104 от 2004 г.):

1. се предават за оползотворяване на лицата по чл. 15, ал. 1;

2. се зачитат за изпълнение на целите по чл. 21, ал. 3 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства при тяхното регенериране и/или оползотворяване, като разходите са за сметка на лицата, пускащи на пазара МПС.
Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ


Чл. 15. (1) Лицата, извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ, трябва да притежават съответния документ по чл. 12 ЗУО.

(2) Документите по ал. 1 се издават след проверка на място от компетентния орган или от оправомощено от него длъжностно лице на площадките, на които ще се извършват дейностите.Чл. 16. (1) Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва:

1. на площадки за съхраняване при местата на тяхното образуване в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;

2. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ.

(2) Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва и в местата, където те се образуват, включително във:

1. места за смяна на гуми;

2. местата за продажба на гуми.

(3) За местата по ал. 2 не се изисква документ по чл. 15, ал. 1.

Чл. 17. Местата за смяна на гуми, площадките за съхраняване и събирателните пунктове за ИУГ по чл. 16 се проектират, изграждат, преустройват, реконструират и модернизират съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.) и всяко друго приложимо законодателство.

Чл. 18. Превозите на ИУГ се извършват съгласно Регламент № 1013/2006 и ЗУО.

Чл. 19. Дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ се извършват в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му с цел предотвратяване на възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

Чл. 20. Изгарянето и съвместното изгаряне на ИУГ се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 78 от 2004 г.).

Чл. 21. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на ИУГ;

2. организира дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. по т. 1 – когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински имот, и

2. по т. 2 – когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на ИУГ;

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално, или

в) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Глава четвърта.
ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ


Чл. 22. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, се считат за изпълняващи задълженията си индивидуално след утвърждаване на програма по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО от съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ, както и постигането на целта по чл. 8, ал. 1.

(3) Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, извършват дейностите по ал. 2 при наличие на:

1. разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци, издадени по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, когато такива се изискват, или

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, или

3. сключен договор с други юридически лица или еднолични търговци, притежаващи документите по т. 1 или 2.Чл. 23. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си индивидуално, изготвят програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, която включва:

1. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране на ИУГ и тяхното предаване за оползотворяване в изпълнение на целта за оползотворяване на ИУГ и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и експлоатационни разходи;

2. мерки за изпълнение на целта по чл. 8, ал. 1;

3. план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени ИУГ, включващ мерки за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането на ИУГ и тяхното предаване за оползотворяване;

4. план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на ИУГ и предаването им за оползотворяване по години, в съответствие с целта по чл. 8, ал. 1;

5. план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на ИУГ, включващ провеждането на информационни кампании;

6. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване събирането или намаляване на количеството на събраните ИУГ и тяхното последващо оползотворяване.

(2) Програмите по ал. 1 се актуализират в съответствие с изискванията на наредбата и на чл. 29, ал. 3, т. 2 ЗУО.

(3) Програмите по ал. 1 се разработват и утвърждават по реда на глава шеста.

(4) Предварителният финансов разчет по ал. 1, т. 1 не може да бъде основан на разходи за постигане на целите по чл. 8, които са по-малки от половината от заложените продуктови такси за гуми по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).Чл. 24. В случаите по чл. 22, ал. 3, т. 3 към програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО се прилагат сключените предварителни договори за изпълнение на задълженията по чл. 8, ал. 1.
Глава пета.
КОЛЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ


Чл. 25. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целта по чл. 8, ал. 1 за оползотворяване на ИУГ чрез колективна система по смисъла на чл. 11, ал. 4, т. 2 ЗУО.

(2) Колективната система по ал. 1 се представлява от организация по оползотворяване на ИУГ, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел IV ЗУО.

(3) Лицата, които пускат на пазара гуми, сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система.

Чл. 26. (1) Организацията по оползотворяване на ИУГ изготвя програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, която включва:

1. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране и изпълнение на целта за оползотворяване на ИУГ и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и експлоатационни разходи;

2. мерки за изпълнение на целта по чл. 8, ал. 1;

3. план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени ИУГ, включващ мерки за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането на ИУГ и тяхното предаване за оползотворяване;

4. план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на ИУГ и предаването им за оползотворяване по години в съответствие с целта по чл. 8, ал. 1;

5. план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на ИУГ, включващ провеждането на информационни кампании, както и разработването на образователни програми, насочени към индустрията и домакинствата;

6. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните ИУГ и тяхното последващо оползотворяване;

7. мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара гуми в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за събиране и оползотворяване на ИУГ.

(2) Към програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО организацията по оползотворяване прилага сключените предварителни договори за изпълнение на задълженията по чл. 8, ал. 1.

(3) Програмата по ал. 1 се разработва и утвърждава по реда на глава шеста.

(4) Програмите по ал. 1 се актуализират в съответствие с изискванията на наредбата съгласно чл. 29, ал. 3, т. 2 ЗУО.

(5) Предварителният финансов разчет по ал. 1, т. 1 и разходите за постигане на целите по чл. 8 не могат да бъдат основани на вноски от членовете на организацията, които са по-малки от половината от заложените продуктови такси за гуми по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(6) Към сключените договори по ал. 2 организацията по оползотворяване представя и сключени предварителни договори с общини, когато има такива.

Чл. 27. При разработването, допълването и актуализирането на програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО могат да се привличат и представители на браншови работодателски организации.

Чл. 28. (1) За изпълнение на задълженията си за оползотворяване на ИУГ организацията по оползотворяване сключва договори с лицата по чл. 15, ал. 1 и с кметове на общини.

(2) С договорите по ал. 1 трябва да се гарантира събирането и оползотворяването на количествата ИУГ в съответствие с полученото разрешение по реда на глава пета, раздел IV от ЗУО и целта по чл. 8, ал. 1.


Глава шеста.
ПРОГРАМИ


Чл. 29. В Националната програма за управление на дейностите по отпадъци по чл. 28, ал. 1 ЗУО се предвиждат мерки за управление на ИУГ.

Чл. 30. (1) В програмите за управление на дейностите по отпадъци се включва, както следва:

1. в програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО – информация за местата за събиране на ИУГ на територията на общината, както и за мерките относно информирането на обществеността за местоположението им и условията за приемане на ИУГ;

2. в програмите по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3 ЗУО – раздел за управление на ИУГ.

(2) Лицата, при чиято дейност се образуват ИУГ, посочват в програмите по ал. 1, т. 2 лицата, извършващи дейности по събиране, оползотворяване и/или обезвреждане, на които предават ИУГ.

(3) Лицата, които извършват дейности по събиране на ИУГ, посочват в програмите по ал. 1, т. 2 лицата, извършващи дейности по оползотворяване и/или обезвреждане, на които предават ИУГ.

(4) В случаите, когато лицата по ал. 2 и 3 предават отпадъците на лица, различни от посочените в програмите им, са длъжни в 7-дневен срок от предаването на отпадъците да уведомят писмено компетентния орган, утвърдил програмата.

(5) Програмите по ал. 1 се актуализират в съответствие с изискванията на тази наредба и съгласно чл. 29, ал. 3, т. 2 ЗУО.

Чл. 31. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУГ разработват програми по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО.

(2) Програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО се утвърждават:

1. от министъра на околната среда и водите – когато са представени за утвърждаване от организация по оползотворяване на ИУГ;

2. от директора на РИОСВ – когато са представени за утвърждаване от лицата, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си индивидуално.

(3) В случай че програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО включват мерки за събиране и оползотворяване на ИУГ на територията на повече от една РИОСВ, програмите се утвърждават съгласно чл. 30, ал. 4 ЗУО.

(4) Лицата по ал. 1 представят проекта на програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО пред органите по ал. 2, т. 1 или 2.

(5) В едномесечен срок от получаването на проектите компетентният орган утвърждава с решение представените програми или ги връща със задължителни предписания за привеждане в съответствие с разпоредбите на ЗУО и на наредбата.

(6) В двумесечен срок от получаване на предписанията по ал. 5 лицата по ал. 1 представят проекта на програма, съобразен със задължителните предписания.


Глава седма.
ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 32. Лицата по чл. 15, ал. 1 водят отчетни книги съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗУО и по реда и образците, определени в Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95 от 2004 г.).

Чл. 33. Лицата, при чиято дейност се образуват ИУГ, и лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ, изготвят и предоставят в РИОСВ, на чиято територия извършват дейността, годишен отчет за отпадъците съгласно Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Чл. 34. (1) Лицата, които пускат на пазара на Република България гуми, предоставят на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) информация в електронен формат за количеството, пуснато от тях на пазара, изготвена на база месечна справка-декларация по чл. 6, т. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана от ИАОС, като задължително се посочват и начинът на изпълнение на задълженията и заплатената продуктова такса от лицата, които плащат в ПУДООС.

(3) Директорът на Агенция "Митници" предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно количествата внесени и изнесени от страната гуми във формат, предварително съгласуван с Агенция "Митници".

(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно количествата гуми, въведени на територията на страната от друга държава – членка на ЕО, и изпратени от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕО, както и за произведените във формат, предварително съгласуван с НАП.

(5) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за всяко лице съгласно приложение № 2 за количеството гуми:

1. за което лицата са заплатили продуктова такса;

2. за което е възстановена платената продуктова такса.

(6) Лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване за всеки един от техните членове предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация съгласно приложение № 2 за количествата гуми:

1. пуснати на пазара;

2. изнесени и/или изпратени от територията на Република България към друга държава - членка на ЕО.

(7) Информацията по ал. 1 – 5 се предоставя за текущата година за следните периоди:

1. 1 януари – 31 март;

2. 1 април – 30 юни;

3. 1 юли – 30 септември;

4. 1 октомври – 31 декември.

(8) Информацията по ал. 7 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на съответния период.

(9) Информацията по ал. 3, 4 и 5 се предоставя на хартиен и електронен носител.

(10) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 – 5 изпълнителният директор на ИАОС обобщава данните за количествата на пуснатите на пазара в Република България гуми през съответния период по ал. 7 и осигурява достъп до информацията по подходящ начин.Чл. 35. Членовете на организацията по оползотворяване информират министъра на околната среда и водите и организацията, в която са членували, в 20-дневен срок от преминаването им в друга оползотворяваща организация.

Чл. 36. (1) Ежегодно до 31 октомври на текущата година председателят на Националния статистически институт (НСИ) предоставя на изпълнителния директор на ИАОС данни за предходната година за:

1. количествата гуми, пуснати на пазара;

2. количествата гуми, въведени на територията на Република България от друга държава – членка на ЕО, и/или внесени от държава извън ЕО;

3. количествата гуми, изпратени от територията на Република България към друга държава – членка на ЕО, и/или изнесени към държава извън ЕО.

(2) Данните по ал. 1 се предоставят във формат, предварително зададен от изпълнителния директор на ИАОС, съгласуван с НСИ.

Чл. 37. (1) Ежегодно до 31 март лицата, които пускат на пазара гуми, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУГ представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за:

1. предприетите мерки за организиране на събирането и оползотворяването на ИУГ;

2. мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните ИУГ и тяхното последващо третиране;

3. предприетите действия за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събирането на ИУГ, включително проведените информационни кампании.

(2) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС представя на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за предприетите мерки за организиране на събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ.

Чл. 38. (1) Ежегодно до 30 ноември въз основа на събраните данни по чл. 32 – 37 изпълнителният директор на ИАОС изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад, който включва:

1. изводи за постигането на целта по чл. 8, ал. 1 в национален мащаб за предходната година;

2. информация за броя на издадените разрешения на лицата по чл. 15, ал. 1, броя на издадените разрешения на организациите по оползотворяване на ИУГ и броя на утвърдените програми по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО на лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си индивидуално.

(2) Министърът на околната среда и водите осигурява по подходящ начин достъп на обществеността до доклада по ал. 1.

(3) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС използва данните от одиторските доклади, изготвени по реда на глава осма.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница