Д о к у м е н т а ц и я за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “А” от зопстраница1/5
Дата13.10.2018
Размер499.4 Kb.
  1   2   3   4   5
"Специализирана очна болница за активно лечение акад. Пашев" ООД 1517 гр.София ул. "Емануил Васкидович" № 51

тел. 02 9487920 факс 02 9454324

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП
С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ”
ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 26/10.07.2015 г.
НА УПРАВИТЕЛЯ НА

СОБАЛ АКЕД. ПАШЕВ” ООД
СОФИЯ

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1. Заповед № 26/10.07.2015 г.

 2. Публична покана № 27/10.07.2015 г.

 3. Условия за участие в процедурата

 • описание на поръчката за доставка на медицински консумативи

 • изисквания за изпълнение на поръчката

 • изисквания към участниците

- указания за изготвяне и представяне на офертата

 1. Методика за определяне на комплексната оценка - показатели за оценка и относителната им тежест

 2. Технически спецификации – Приложения № 1а и № 1б

 3. Заявление за участие в процедурата – Приложение № 2

 4. Техническо предложение и техническа оферта - Приложения № 3, 3a и 3б

 5. Ценово предложение и ценова оферта - Приложения № 4, 4a и 4б

 6. Договор за възлагане на обществена поръчка - проект

 7. Образци на декларации и други документиІ. Обект на поръчката, срок и място на изпълнение

1. Обект на поръчката са периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на ”СОБАЛ Акад. Пашев” ООД за нуждите на "Специализирана очна болница за активно лечение акад. Пашев" ООД и на "Специализирана болница за активно лечение по очни болести ЗОРА" ООД, съгласно приложените технически спецификации, с подробно описание на видовете медицински консумативи, технически и работни характеристики с оглед предназначението им.

2.Място за изпълнение – болнична аптека на “СОБАЛ Акад. Пашев” ООД гр.София ул."Емануил Васкидович" № 51.

3.Срок за изпълнение на поръчката – договорът за доставка се сключва със срок 12 месеца от датата на възлагане на поръчката.

4. Прогнозна стойност на поръчката – 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС.

5.Срок на валидност на офертите – Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност най–малко 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на валидност.
ІІ. Описание предмета на поръчката

1. Поръчката е за доставка на медицински консумативи по две обособени позиции:

обособена позиция № 1 „Медицински консумативи за нуждите на „СОБАЛ акад. Пашев” ООД, по видове и количества съгласно приложената техническа спецификация с подробно описание на номенклатурите с оглед на предназначението им. Всяка номенклатура е обозначена в техническата спецификация със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, единична мярка и съответното за нея количество.

обособена позиция № 2 „Медицински консумативи за нуждите на „СБАЛОБ Зора” ООД, по видове и количества съгласно приложената техническа спецификация с подробно описание на номенклатурите с оглед на предназначението им. Всяка номенклатура е обозначена в техническата спецификация със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, единична мярка и съответното за нея количество.

2. Оферта може да се подава за всяка обособена позиция и за всяка отделна номенклатура по съответната техническа спецификация.

3. Количествата на отделните номенклатури са прогнозни и не пораждат задължение за възложителя да ги закупи в пълен обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на болницата на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост за изпълнението на поръчката.
ІІІ. Изисквания за изпълнение на поръчката:

1.Доставките на медицински консумативи се извършват франко аптеката на болницата с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в договорените единични цени на стоките. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в рамките на договорените количества по номенклатури и в съответствие с оферираните единични цени.

2.Доставяните медицински консумативи трябва да притежава СЕ марка и сертификати за качество и произход съгласно изискванията на българските и съответните международните норми и стандарти, както и с документи, удостоверяващи съответствието на доставяните търговски продукти с изискванията на Закона за медицинските изделия, включително на въведените с него разпоредби на относимите Директиви на Европейския парламент и Съвета относно медицинските изделия и на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2 ал.1 т.3 от Закона за медицинските изделия

3.Доставяните видове медицински консумативи да имат маркировка (партиден номер, дата на производство, производител, срок на годност и други).

4.Количествата на отделните номенклатури ще бъдат възлагани за изпълнение с писмена заявка в рамките на договореното прогнозно годишно количество по спецификацията към договора .

5.Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да осигури и да поддържа складова наличност от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка, гарантиращ изпълнението на доставката в оферирания срок.

6.Стоките трябва да са придружени с необходимите документи за качество и при спорове за качеството изпълнителят поема разходите за извършване на съответните проби и анализи.

7.Участниците задължително оферират и доставят разрешени за употреба продукти на територията на Република България. Остатъчният срок на годност на доставените стоки не може да бъде по-малък от 75 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.

8.Участниците се задължават да извършват ежемесечно доставките на стоките в тридневен срок от получаване на писмена заявка от страна на възложителя, а при спешна потребност от доставка - в рамките на същия работен ден.

9. Плащанията на доставените медицински консумативи се извършват чрез банков превод по сметка на доставчика в срок до 60 дни след предаването на стоките и представяне на фактура, подписана и одобрена от купувача и предавателно–приемателен протокол.
ІV. Изисквания към участника

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2. До участие в процедурата се допускат само участници отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки, Закона за медицинските изделия и настоящата документация.

3. Участникът да има предмет на дейност производство и/или доставка на медицински изделия и професионален опит в извършване на подобни дейности по предмета на поръчката през предходните три години - минимум 3 (три) доставки по предмета на поръчката.

4. Участникът трябва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия.

5.Ако не е производител на предлаганите медицински изделия, участникът трябва да е оторизиран от производителя за дистрибуция/търговия на територията на България

6.Производителят на предлаганите медицински изделия трябва да има въведена система за управление на на качеството с област на приложение проектиране, разработване и производство на медицински изделия съгласно изискванията на стандарт ISO 13485:2003 или еквивалент.

7. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството с област на приложение търговия с медицински изделия съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен.

8. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които е налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл.47 ал.1 и ал.5 от ЗОП.

9. В случай, че участникът участва като обединение (консорциум, сдружение), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват и представят в процедурата писмено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора, че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението и да сключи договор за възлагане на поръчката. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

9.1.Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

9.2. Едно физическо или юридическо лице може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка само в едно обединение и не може да представя самостоятелно оферта.

10. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

11.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата и в отделна декларация. В този случай участникът задължително посочва и дела на участие на съответния подизпълнител и за същия се представят необходимите документи съгласно изискванията на ЗОП. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

12.При участие на подизпълнители, критериите за подбор се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

13. Участникът представя оферта за участие в процедурата в пълна комплектация съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея.

14. Участникът трябва да удостовери изпълнението на всички изисквания на настоящата документация.

15.Всички разходи за подготовка и участие в откритата процедура са за сметка на Участника.
V. Изисквания към офертата

За участие в процедурата участникът представя следните документи:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат.

2. Заявление за участие.

3.Административни сведения за участника с посочване на единен идентификационен код, БУЛСТАТ, адрес, за кореспонденция при провеждането на процедурата, включително електронен адрес, лица за контакт, обслужваща банка и банкова сметка.

Всеки участник представя и следната идентифицираща информация включително за съответствие със законодателството на държавата, в която е установен:3.1.Регистрирано в Република България юридическо лице или едноличен търговец. представя копие от документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние или декларация с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

3.2.Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен документ за регистрация или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод на български език.

3.3.Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено копие от документ за самоличност, а за физически лица -чуждестранни граждани документът се представя и в официален превод на български език.

3.4. Когато Участникът в процедурата е обединение, документите по т.3. се представят от всеки един от членовете на обединението (за всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението).

3.5. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.3. се представят за всеки от посочените подизпълнители.

4. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, което не е регистрирано като търговец, се представя оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и регистрация по БУЛСТАТ.

5. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. Декларациите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представят от участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, при обединение - от всеки един от членовете в обединението и за всеки подизпълнител.

6. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника

а) Декларация – списък за доставките по предмета на поръчката, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Списъкът следва да е придружен с доказателства за минимум 3 извършени доставки по предмета на поръчката, издадени от лечебни заведения за болнична помощ. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката, съдържащо информация за стойността, датата на доставките и описание на медицинските консумативи, в оригинал или заверено копие или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка доставка с данни за стойността, периода на доставките и описание на медицинските консумативи.б) Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия на името на участника;

в) Сертификати, които удостоверяват въведени системи за управление в съответствие със следните стандарти:

- заверено от участника копие на сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, с предметен обхват проектиране, разработване и производство на медицински изделия, издаден на името на производителя от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;- заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват търговия с медицински изделия, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

7.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участието на подизпълнител, ако участникът предвижда такова, както и дела на неговото участие.

8. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв.

9. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 за приемане на условията в проекта на договор.

10. Декларация по чл. 55, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.

11.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата в оригинал, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно търговската му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощен и упълномощител, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

Декларациите по чл. 47 от 3ОП не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

13. Техническо предложение - изготвя се съгласно приложения образец.

14.Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферираните търговски продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка – пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор за дистрибуция или други документи включително от търговските представителства на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия. Участниците задължително попълват и представят списък за представени оторизационни документи по приложения образец.

15.Документи, удостоверяващи съответствието на оферираните търговски продукти с изискванията на Закона за медицинските изделия - валидна декларация за съответствие с СЕ марка, издадена от производителя или упълномощения представител/валиден сертификат за СЕ марка, издаден от нотифициран орган - в оригинал или заверено от участника копие. Представените документи задължително да се отнасят за оферираните от участника търговски продукти.

16. Техническата оферта - изготвя се съгласно приложения образец и задължително се посочват данните на участника, предлагана опаковка, брой опаковки, пълно описание на предлагания медицински консуматив респективно каталожен номер, производител, наличие на представена оторизация за търговия на едро на оферирания продукт на територията на Република България . Наличието на оторизация се отбелязва с „1”, липсата на оторизация се отбелязва с „0”.

16.1. В техническата оферта участникът е длъжен да оферира видове медицински консумативи изцяло съответстващи на изискванията на техническите спецификации като посочи подробно описание на предлагания медицински консуматив.

16.2.Оферираният от участника годишен брой на фабричните опаковки се посочва в цяло число, което се закръгля към по-голямото число, гарантиращо изпълнението на прогнозното годишно количество за съответната номенклатура. В случай, че участникът е допуснал аритметични грешки при оферирания годишен брой на фабричните опаковки, комисията има право да направи корекция на допуснатата грешка в съответствие с предлаганата от участника фабрична опаковка.

16.3. Всеки участник може да представи само една техническа оферта по всяка обособена позиция, в която да оферира медицински консумативи за една, за няколко или за всички номенклатури от съответната техническа спецификация.

16.4. Техническата оферта задължително се представя от участника на хартиен и магнитен носител.

16.5. Данните се попълват само в празните колони. Поредните номера, наименованията на номенклатурите и прогнозните количества да не се променят, а да се попълват срещу всяка номенклатура оферираните от участника данни. Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и магнитния носител и при различия между тях за вярна се приема информацията върху хартиения носител. Отговорността за разликите се носи от участника.17. Към техническата оферта могат да се приложат писмени становища, оценки, референции от други болнични лечебни заведения за качествата на предлаганите от участника медицински консумативи, изпитвателни протоколи, сертификати от производителя или други документи, свързани с качествата за предлаганите консумативи с оглед оценка на оферираните медицински консумативи по показател „Качество”.

18. За допускане до участие на оферираните търговски продукти в настоящата процедура с оглед преценката за съответствие им с изискванията на възложителя и за тяхното оценяване съгласно методиката, всеки участник представя мостри от оферираните продукти по опис с точно обозначение за съответната обособена позиция и номенклатура от техническите спецификации. Мострите се представят извън плика с офертата, в подходящи опаковки с фирмен знак на участника и съответстващи на оферираните в техническата оферта търговски продукти.

18.1. За оферираните търговски продукти, с които са работили съответните звена през предходните две години това изискване не е задължително. В тези случаи, участникът подробно описва това обстоятелство в техническото си предложение, като конкретизира периодите на доставка, вида на доставените от него медицински консумативи с номера на номенклатурата от техническата спецификация и номер и дата на договора, по който са извършени доставките. При липса на конкретно посочена информация, комисията може да отстрани от участие съответната номенклатура.

18.2. По изключение, за много скъпо струващи медицински консумативи или при такива, за които е предвидено малко прогнозно годишно количество, участниците могат да представят фирмени каталози, проспекти или други документи, съдържащи подробни данни на български език за производител, търговско наименование, опаковка и точно описание на техническите параметри на съответния продукт, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на техническата спецификация.

19. При липса на представени мостри, на практически опит в работата на болницата с оферираните продукти, както и при липса или недостатъчност на представените писмени документи, оферираният търговски продукт не подлежи на оценяване и класиране поради невъзможност да се прецени съответствието с изискванията на възложителя.

20. Ценово предложение - изготвя се съгласно приложения образец .

21. Ценова оферта - изготвя се съгласно приложения образец .

21.1. В ценовата оферта задължително се посочват предлагания търговски продукт и производителя, единична цена, съответстваща на посочената единична мярка за съответното наименование/номенклатура от техническите спецификации.

21.2. В ценовата оферта се оферират единични цени без ДДС за предлаганите медицински консумативи по съответните номенклатури от техническата спецификация в български лева, с включени всички разходи до склада на възложителя за единична мярка и за оферирана фабрична опаковка. Единичната цена за единична мярка следва да бъде оферирана до четвърти десетичен знак.

21.3. Участникът е длъжен да оферира предлаганата фабрична опаковка, единична цена за опаковка, общият брой на фабричните опаковки в цяло число съответстващ на прогнозното годишно количество по спецификациите и общата стойност за съответната номенклатура, съгласно изискванията на техническите спецификации.

21.4. Оферираните от участника търговски продукт, производител, предлаганата фабрична опаковка и годишен брой на фабричните опаковки задължително да са идентични с посочените в техническата оферта.

22. Ценовата оферта задължително се представя на хартиен и магнитен носител.

22.1. Данните върху магнитния носител се попълват само в празните колони. Поредните номера, наименованията на разделите на медицинските консумативи вкл. номенклатурите по тях и прогнозните количества да не се променят, а да се попълват срещу всяка номенклатура оферираните от участника данни в празните колони.

22.2.Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и магнитния носител и при различия между тях за вярна се приема информацията върху хартиения. За нуждите на класирането се използват данните от магнитния носител. Отговорността за разликите се носи от участника

22.3.В случай, че участникът е допуснал аритметични грешки при изчисляване на оферираните цени на фабричните опаковки или на общата стойност за съответната номенклатура, комисията има право да направи корекция на допуснатите грешки в съответствие с предлаганата от участника единична цена за единична мярка.

22.4. Предложените цени не подлежат на промяна за срока на действие на договора.23. Всеки участник може да представи само една оферта по всяка обособена позиция, в която да предложи единични цени за една, за няколко или за всички номенклатури от съответната техническа спецификация.

24.Единичните цени за единична мярка се използват за целите на класирането на оферираните търговски продукти. Изпълнението на доставките на възложената обществена поръчка и плащанията се извършват с оглед оферираната от участника и договорена с възложителя фабрична опаковка, единична цена за опаковка, годишния брой на фабричните опаковки съответен на прогнозното годишно количество и общата стойност за съответната номенклатура.

Всички документи се представят в поредността, посочена по-горе.

Всички документи, изготвени от участника се представят в оригинал, а представените документи от компетентен орган или трето лице се представят в оригинал или заверени от участника копия.

Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя, посочени в настоящата покана.

VІ.Подготовка и подаване на офертата

1. Офертата следва да отговаря на всички изисквания, посочени в публичната покана за участие в процедурата, настоящата документация и да бъде изготвена в съответствие с приложените образци.

2. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Офертата се изготвя на български език. По изключение в офертата могат да бъдат изписани на латиница специфични технически или търговски термини.

4. Офертата се подписва от законния представител на участника или от изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, което се прилага към офертата.

5. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, окомплектована с всички посочени документи, съгласно изискванията на ЗОП и настоящата документация.

6. Пликът се надписва по следния начин:
ДО

СОБАЛ акад. Пашев” ООД1517 ул. „Емануил Васкидович” № 51,

гр. София

ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

с предмет "Доставка на медицински консумативи"

.............................................................................................................................................

(име на участника)

.............................................................................................................................................(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава)

.............................................................................................................................................

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)
7. Офертата се подава от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчана пратка, получена от възложителя най-късно в срока, определен за получаване на офертите, посочен в публичната покана.

8.При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

9.Оферта, представена или получена по пощата след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в прозрачен плик или който не е запечатан или е с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

С оглед задължението на възложителя за съхранение на представената от участниците документация не се приема оферта, която не отговаря на изискванията на т. 5. и се предава в кашон или кутия. Такава оферта незабавно се връща на участника и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра.
VІІ. Методика за определяне на комплексната оценка

Критерий “Икономически най-изгодна оферта”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по следните показатели:

ЦОПредлагана ценадо 40 точки

КО – Качество на оферирания консуматив - до 60 точки

1.ЦООценка за предлагана ценадо 40 точки

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска единична цена за единична мярка за съответния вид консуматив – 40 точки.

Оценяването по този показател се извършва в съотношение към най-ниската предложена цена без ДДС по следната формула:

ЦО = 40 х Cmin/Cn, където:


  • Cmin – предложена най-ниска единична цена за съответния вид медицински консуматив от техническата спецификация;

  • С n – стойността/цената на n-тия участник;

  • 40 – коефициент

2. КО – Оценка за качество на оферираните консумативи - до 60 точки

Оценяването по този показател се извършва с оглед техническите и работни параметри на оферираните медицински консумативи, надеждност и ефективност в работата на медицинския персонал и безопасността за пациентите.

Оценяването по този показател се извършва въз основа на направената експертна оценка на база съпоставка и анализ на информацията, подадена от участниците чрез представените сертификати за качество, сертификати за съответствие с изискванията на международните норми и стандарти (ISO, CE марка и др.) писмени становища, препоръки или референции от други лечебни заведения за болнична помощ с данни за качествата на предлаганите продукти, изпитателни протоколи, сертификати от производителя или други документи, свързани с качествата на предлагания търговски продукт, съгласно изискванията на настоящата документация, както и резултатите, получени от практическата работата с предоставените от участника мостри и съответствието им с техническите характеристики, подробно описани за съответната номенклатура в техническа спецификация, в следните степени:

- отлично качество – 60 т.;

- много добро качество – 40 т.;

- задоволително качество – 20 т.; • незадоволително качество –10 т.;

 • лошо качество – 1 т.

При несъответствие на оферираните търговски продукти с изискванията на техническите спецификации, същите не се допускат до оценяване.

След оценяване на всяка от офертите, комисията извършва класиране съобразно получената комплексна оценка за всеки един офериран търговски продукт. Участникът получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

При равна комплексна оценка на повече от една оферта на първо място се класира търговския продукт с по-висока оценка за качество. При еднаква оценка за качество комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, за което се уведомяват писмено заинтересуваните участници.
При сключване на договор определеният изпълнител представя оригинал на свидетелство за съдимост за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
На основание чл.101б, ал.2 от ЗОП настоящата документация за участие с приложенията към нея са публикувани на интернет адреса на възложителя: www.sobalpashev.com, "Профил на купувача – Обществени поръчки".


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница