Дейности на регионалните здравни инспекции, свързани с превенция на самоубийствата рзи-благоевградДата29.10.2018
Размер155.38 Kb.
ДЕЙНОСТИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯ НА САМОУБИЙСТВАТА

РЗИ-БЛАГОЕВГРАД

 • Обучение на специалисти по промоция на психичното здраве и предотвратяване на суицидно поведение на индивидуално и общностно ниво. Обучение на доброволци /студенти със специалност психолози и социални работници от 3 и 4 курс/ за разпространение на здравно-информационни материали и интерактивни обучения на студенти и ученици по темата;

 • Изготвяне на Справочник на социални служби и структури за психично здраве в областта и публикуването му на сайта на РЗИ;

РЗИ-БУРГАС

 • На работни срещи със специалисти от дирекция „Социално подпомагане” е набелязан план за съвместни действия и включване на психолози от центровете за кризисни интервенции в град Бургас.

 • Мерки за ограничаване на суицидния риск сред младежите чрез: идентификация на проблема чрез анкетен способ сред ученици и педагози; провеждане на интерактивни обучения с ученици на тема „Стрес и агресия”; презентации за основните фактори, които предоставят защита срещу суицидно поведение.

 • В лечебните заведения се организират „Дни на отворените врати“ за консултации за психичните заболявания.

 • Работно съвещание за организиране на съвместни дейности с органите на МВР.

РЗИ-ВАРНА

 • Провеждане на обучения на психолози и педагогически съветници от училища и заведения за предоставяне на социални услуги в гр.Варна и региона, с водещи специалисти в областта на психичното здраве.

 • Кръгла маса с представители на институции от гр. Варна: Областна администрация - Варна, Община Варна - Дирекции „Превенции”, „Социални дейности и здравно развитие”; Психиатрични клиники към МБАЛ „Св. Марина”, МУ- Варна –катедра по психиатрия и медицинска психология, ЦСМП, МБАЛ Варна към ВМА, РИО на МОН, БЧК, НПО.

 • Провеждане дни на „Дни на отворени врати” в специализираните лечебни заведения за консултиране в областта на психичното здраве и болест.

 • Превантивна и терапевтична работа на психолози и психиатри с рискови групи от населението.

 • Антикризисна работа с лица с посттравматичен стрес, очевидци на самоубийствен акт.

РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 • Работа с лекарите в извънболничната помощ – предоставяне на кратък наръчник с основните симптоми на депресивните състояния с препоръки за насочване на пациентите със симптоми към консултиране със специалист.

 • Екип на Центъра за психично здраве гр. В.Търново организира превантивна и лечебна работа с рискови групи

 • Работна група с участието на различни институции изготвя Стратегия за подобряване на психичното здраве в Община В. Търново за периода 2013-2016 г.

 • Излъчване целогодишно по електронни медии на видеоклип “Заедно срещу стреса” на специална видеостена пред сградата на Община Велико Търново.

РЗИ-ВИДИН

 • Организиране на „Дни на отворени врати” в МБАЛ “Св. Петка” за консултиране на гражданите в областта на психичното здраве и болести. Консултациите ще се извършват от компетентен психиатър в приемния кабинет на психиатрично отделение на 29 и 31 март от 10:00 до 12:00 часа. При изготвяне на графика за дежурства за месец април ще се определят допълнителни дни за консултации от психиатър.

 • Изнасяне на беседи от психолога на РЗИ-Видин в училища и организирани колективи на тема психично здраве и рискове

РЗИ-ВРАЦА

 • Провеждане на здравни беседи:

 • в прогимназиалния курс, свързани с психичното здраве на подрастващите;

 • с педагози от детски и учебни заведения на тема: „Агресивно поведение сред децата” и „Толерантност към различията”;

 • с медицинските специалисти и педагозите в учебните заведения на тема: „Суицидно поведение в детско-юношеската възраст. Разновидности на суицидното поведение”;

 • в Дом за стари хора „Зора” гр. Враца и в пенсионерски клубове на територията на област Враца на тема: „Психичното здраве на третата възраст”.
 • Повишаване квалификацията на социалните работници и психолози към териториалните структури на МТСП (АСП, Агенция по заетостта, Бюро по труда) чрез организиране на беседи и дискусии с участие на психиатри за придобиване на умения за оценка на суициден риск и превенция на суицидното поведение при трайно безработни лица.

 • Провеждане на обучение на медицинският персонал и социални работници на домовете за хора с умствени и психични увреждания, роднини и близки на психично болни за повишаване уменията им за работа с хора с ментални увреждания

 • Провеждане на скрининг сред лицата употребяващи наркотични вещества и включени в програми за лечение на зависимостите за оценка на нивото на суицидна готовност чрез организиране на тематична група от участниците в метадоновото лечение.

 • Сформиране на групи от лица преживели самоубийството на близък човек към Ресурсния център към Общината и ЦПЗ-Враца.

 • Повишаване на контрола при издаване на медицински бележки за право на носене на оръжие и за охранителна дейност чрез въвеждане на допълнителен скринингов тест за идентифициране на автоагресивно поведение.

 • Повишаване контрол на суицидните нагласи при изписване на медикаменти на пациенти с психични разстройства.

 • Заостряне вниманието на търговците на запалителни течности, аптеките и оръжейните магазини върху наличие на белези на суицидно поведение при клиентите и тяхното разпознаване.

 • Провеждане на „Ден на отворените врати“ всяка сряда в ЦПЗ-Враца

 • Откриване на „горещи телефонни линии” към ЦПЗ-Враца за предотвратяване на самоубийствата като на телефона ще отговаря дежурния лекар-психиатър.


РЗИ-ГАБРОВО

 • Разкриване на кабинет за превенция на психичното здраве в РЗИ- Габрово.

 • Провеждане работна среща с психолози от РЗИ- Габрово и Центровете за обществена подкрепа в област Габрово с цел запознаване с конструктивни модели на поведение за справяне при криза и модели за демотивиране на лицата в риск за преминаване към самоубийствен акт.

РЗИ-ДОБРИЧ

 • Извършване на кризисни интервенции с очевидци на самоубийства, както и с лица със суицидна криза – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

 • Безплатни консултации в ЦПЗ-Добрич от психиатри за лица в криза или за техни близки - от 8.00 до 13.00 часа се осъществяват от лекар в ДКБ, а в останалото време от дежурен лекар.

 • От 8.00 до 14.00 часа в ЦПЗ се осигуряват безплатни психотерапевтични консултации от амбулаторен психолог.

 • За всички здравни специалисти от училищата се провеждат презентации от компетентен специалист в областта на психичното здраве - в РЗИ-Добрич.

 • Информационно, образователно и логистично подпомагане на медицински специалисти, педагогически съветници и други специалисти по промоция на психичното здраве във всички общини на областта.

 • Ден на отворените врати в РЗИ – Добрич през всяка първа сряда на месеца. Специалист-психолог ще провежда безплатни психологически консултации на граждани за справяне със стрес и зависимости.

РЗИ-КЪРДЖАЛИ

 • Изграждане на Кризисно звено към Обществения съвет по психично здраве със съдействието на ДПБ - Кърджали и на общинските и социалните служби, чиито услуги - спешна и квалифицирана психологическа помощ под формата на кризисна интервенция, да са ориентирани към: хора с рисково автодеструктивно поведение; близки на хора, извършили суициден акт; очевидци на суициден акт.

 • До края на март е предвидено да се приеме Регионална програма за действие през 2013 г.

 • Организиране на „Дни на отворените врати” за рискови групи в лечебни заведения и други посещения за психологическо консултиране на рискови групи като форма на краткосрочна психологическа терапия

 • Организиране на специализиран курс за ОПЛ за своевременно откриване, насочване и обгрижване на пациенти в депресивно състояние или суициден риск.

 • Популяризиране на Гореща телефонна линия за гражданите чрез тел.112 за получаване на подкрепа и подходяща информация за служби или услуги

 • Популяризиране на телефон 0361/6 02 77 в РЗИ ("Гореща линия") сред деца в риск, родители, рискови групи сред младите хора, с цел консултации, подкрепа и информация.

 • Провеждане на обучение с медицинските специалисти от сектор „Детско и училищно здравеопазване” с цел ранното откриване на деца със суицидно поведение и насочване към специалисти.

 • Провеждане съвместно с РИО на семинар с педагогическите съветници за психично здраве на учениците с лектори психиатри.

 • Продължаващо обучение на членовете на Клубовете за здраве към РЗИ и доброволците от БМЧК по проблема за суицидността сред младите хора.

 • Презентиране на различни аспекти на психичното здраве в училищата в часа на класния ръководител с акцент върху последиците от използване на психотропните вещества и опиати

РЗИ-КЮСТЕНДИЛ

 • Провеждане на обучения:

 • на училищен персонал: учители, педагогически съветници, и медицински специалисти;

 • съвместна работна среща на специалисти по психиатрия и/или психолози с общопрактикуващи лекари на тема „Идентификация и обгрижване на суицидните пациенти”;

 • на представителите на местните медии.
 • Организиране на „Ден на отворени врати” с участие на специалист по психиатрия и/или психолог за консултиране на гражданите в областта на психичното здраве и болест.

РЗИ-ЛОВЕЧ

 • Ежедневни консултации в ДПЦ-Ловеч с клиничен психолог в интервала 12.00-13.30 часа и с дежурен лекар в интервала 14.00-16.00 часа.

 • Консултативна помощ по „Гореща телефонна линия“ от дежурния лекар в ДПБ – 0885 796 865.

 • Дни на отворените врати в ДПБ-Ловеч за разяснения на гражданите за възможностите за консултиране, лечение, диспансерно наблюдение.

 • Провеждане на обучителни кампании с групите за самопомощ към БЧК-Ловеч и с млади хора в риск над 18 години от Защитени жилища.

 • Разкриване на кабинет в РЗИ-Ловеч за консултиране на депресивни състояние.

РЗИ-МОНТАНА

 • Откриване на консултативен кабинет към РЗИ-Монтана за осъществяване на превантивна и терапевтична дейност от психолози за предотвратяване на автодеструктивно поведение;

 • Създаване на група за взаимопомощ на лица, преживели самоубийство на близък човек;

 • Обучение на педагогическите съветници в училищата от областта по проблемите на психичното здраве;

РЗИ-ПАЗАРДЖИК

 • „Ден на отворени врати” в Държавна психиатрична болница Пазарджик

 • организиране на Кръгла маса с общо-практикуващи лекари за своевременно разпознаване на начални симптоми на суицидно поведение и превенция – месец април.

 • Съвместно с Център за психично здраве „Човеколюбие” се изнасят лекции, беседи и се провеждат тренинги.

 • Провеждане на обучителен модул на педагози и педагогически съветници за придобиване на знания и умения за улавяне на суицидно поведение при подрастващите

 • Изнасяне на лекции по темата сред рискови групи (безработни, социално слаби и възрастни хора)

РЗИ-ПЕРНИК


 • Провеждане на кризисни интервенции с лица станали свидетели на самоубийства.

 • Организиране и провеждане на обучение на: медицински специалисти; социалните служби; училищните психолози; служители от полицията и др.

 • Изготвяне и въвеждане на препоръки за работа с лица в риск и насочване към служби оказващи необходимата психологична и психиатрична помощ.

 • Кръгла маса за дискутиране проблемите на психичното здраве и популяризиране на службите, оказващи помощ.

 • Включване на теми по здравно образование в училищата за стратегии при младите хора за справяне със стреса.

 • Откриване на телефонни линии- „телефон на доверието“ с дежурства на психолози

 • Осигуряване на тясно взаимодействие с ЦСМП, полиция и психиатрично отделение.

РЗИ-ПЛЕВЕН

 • Обучение на здравни и други специалисти по промоция на психично здраве и предотвратяване на суицидно поведение:

 • Семинар-обучение на общопрактикуващи лекари

 • Семинар-обучение на журналисти за преодоляване на стигмата на психичната болест

 • Семинар-обучение на медицински специалисти от училищните здравни кабинети – методични материали

 • Обучения сред различни групи, бизнес и граждански организации за проблема “самоубийства”

 • Обучение на ученици за социални умения и развитие на умения за преодоляване на стреса, психо-корекциннни знания за повишаване на самооценката, развитие на адекватно отношение към собствената личност и емпатия

 • Разкриване и поддържане на гореща телефонна линия.


РЗИ-ПЛОВДИВ

 • Провеждане на семинарни обучения:

 • С медицински специалисти от учебни и детски заведения на тема “Психично здраве. Кризисни състояния и формиране на суицидни нагласи”. Използване на интерактивни методи на въздействие, създаващи възможност за активиране личното участие на обучаваните и условия за провеждане на дискусия.

 • С педагогическите съветници и училищни психолози, целящи преодоляване на стигмата по отношение на проблемите на психичното здраве и суицидното поведение

 • Провеждане на съвместни инициативи с представители на РИО на МОМН, Център за психично здраве – Пловдив, Център за работа с деца на улицата и други социални институции с цел утвърждаване на психичното здраве и превенция на суицидното поведение.

 • Работа със студенти от Медицински колеж – гр. Пловдив за придобиване на знания и умения в областта на промоция на психичното здраве, социални взаимоотношения и превенция на суицидното поведения.

РЗИ-РАЗГРАД

 • Съвместни инициативи на РЗИ с МБАЛ Разград:

 • Откриване на приемно-консултативен кабинет с работно време от 07,30 ч. до 14,30 ч.;

 • Осигуряване на дежурен психиатър към Спешно отделение на МБАЛ в часовете от 14.30 ч. до 07,30 ч.

 • Съвместни действия на РЗИ и БЧК за разкриване на кабинет, обслужван от психолози за работа с хора с риск от автоагресия

 • Съвместни действия на РЗИ и РИО за предоставяне на материали на училищните психолози и провеждане на лекции в часа на класа

 • Публикуване на интернет-страницата на РЗИ на:


РЗИ-РУСЕ

 • Към ЦПЗ Русе са създадени и вече действат екипи за оказване на специализирана помощ на място при възникнала необходимост от квалифицирана психиатрична и психологическа помощ. Екипите са мултифункционални и включват психиатър, психолог, социален работник, психиатрична сестра и шофьор.

РЗИ-СИЛИСТРА

 • Организиране на „Дни на отворени врати" за консултации на психиатри и психолози от МБАЛ-Силистра и изпълнители на извънболнична психиатрична медицинска помощ с рискови групи от хора, склонни към самоубийствен акт и техните близки.

 • Обучение на социалните работници и работещи в социални услуги /социални педагози и възпитатели/ за справяне с лица в риск.

 • Организиране на работна среща с представители на ОблД на МВР, психиатри, психолози и РЗИ с цел обмяна на опит за предотвратяване на суицидни действия.

РЗИ-СЛИВЕН

 • Срещи на психиатри от доболничната помощ, ръководителите на ЦСМП Сливен и МБАЛ Сливен за обсъждане на модели на поведение за справяне в кризисни ситуации, както и за демотивиране на лица в риск за предприемане на суицидни опити.

 • Провеждане на работна среща с БЧК Сливен и с дирекция „Социално подпомагане” Сливен с оглед привличането им за съвместни дейности, свързани с превенция на самоубийствата.

 • Провеждане на беседи в организираните колективи за предотвратяване на суицидното поведение.

 • Изготвяне на анкетна карта за извършване на проучване, свързано с депресията.

РЗИ-СМОЛЯН

 • Пресконференция на 02.04.2013г. в РЗИ Смолян на тема „Превенция на самоубийствата”, като част от мероприятията за отбелязване на Световния ден на здравето.

 • Отворени врати в „Център за психично здраве” Смолян за психологически и психиатрични консултации на граждани.

 • Обучение от психолози на:

 • педагогически съветници и медицински специалисти от училищата на област Смолян на тема „Идентифициране на нагласи, свързани със суицидно поведение, дейности по укрепване на психичното здраве у подрастващите и профилактика на суицидните действия сред учениците”;

 • възпитатели от Дом за деца, лишени от родителски грижи в с. Широка лъка на тема: „Емоционални процеси”, с цел получаване на цялостна представа за преживяванията, емоциите и базовите потребности на децата като превенция на суицидни действия;

 • медицинските специалисти от доболничната помощ на тема: „Осъществяване на антикризисни интервенции с очевидците на самоубийства, при които има риск от възникване на посттравматични психични последствия” както и „Идентифициране на нагласи, свързани със суицидно поведение, дейности по укрепване на психичното здраве при пациентите”.

 • Организиране на безплатни психологически консултации в определен ден от седмицата.

 • Работа на психолози с безработни граждани на тема „Стрес и техника за справяне с него”.

РЗИ-СОФИЯ - ГРАД

 • Организирани са „Дни на отворените врати” за нуждаещите се от психологическа и психиатрична помощ като местата и графикът за достъп са публикувани и се обновяват ежедневно на сайта на СРЗИ.

 • СРЗИ организира семинар с медицински специалисти, обслужващи детски заведение на три столични района. Провеждат се лекции сред ученици от горен курс по теми, свързани със самооценката, общуването и проблемите на пубертетната възраст. Изследва се и т.н. стрес-тест сред ученици от професионални гимназии.

 • Определен е и обявен на сайта на СРЗИ Горещ телефон – 02/8130 475 за психологически консултации. В сградата работи и безплатен консултативен кабинет.

 • След случая на самозапалване в столицата на близките на пострадалия е предложена психологична помощ.

 • С Агенцията по заетостта са договорени конкретни мерки, включително и обучение на трудовите посредници, работещи индивидуално с безработни лица за справяне в рискова ситуация.РЗИ-СОФИЯ-ОБЛАСТ

 • Провеждане на семинар през м. април на тема „Спешна психологическа помощ“, предназначен за социални работници, психолози, педагогически съветници и медицински специалисти от Софийска област.

 • Осигуряване на денонощно разположение на лекарите-психиатри от Център за психично здраве – София, бул. „Сливница“ № 309.

РЗИ-СТАРА ЗАГОРА

 • Разкриване на Консултативен кабинет към РЗИ за индивидуално и групово консултиране.

 • Организиране на „Ден на отворени врати” в лечебни заведения, предоставящи специализирана психиатрична помощ.

 • Провеждане на обучителни модули от специалисти-психиатри за общопрактикуващи лекари, здравни специалисти в училищата и студенти от МФ на Тракийски университет.

 • Презентиране на програми, визиращи засилването на родителските компетенции.

РЗИ-ТЪРГОВИЩЕ

 • Работа със свидетели на събития, причиняващи психотравми, с участието на психолог и психиатър в областта на: кризисна интервенция до 12-я час; индивидуална работа със свидетели и близки; групова работа; фамилна терапия.

 • Обучения на ОПЛ за оценяване на наличие и тежест на суициден риск – на всички ОПЛ е предоставен Въпросник за оценка на суицидния риск.

 • Ден на отворени врати в „МБАЛ-Търговище” АД и РЗИ-Търговище:

 • консултации със специалисти;

 • предоставяне на тестове за самооценка на депресия, тревожност и стрес и социална адаптация.

 • Обучение на ученици по темите: „ Агресия и агресивност”; „ Какво поражда агресията”; „ Насилие. Видове насилие”; „Стрес”; „ Депресия”

 • Обучение на родители по темите: „В хармония с Вашето дете”, „Домашно насилие” и др.

 • Провеждане на семинари по темата с медицински специалисти от детски градини и училища от област Търговище.

 • Провеждане на тематични анкети сред ученици.

 • Възстановяване дейността на Център за кризисно консултиране, в който психолози, социални работници, психиатри и медицински сестри, обезпечени с транспорт и открита телефонна линия ще осъществят своевременно обслужване на нуждаещите се пациенти.

РЗИ-ХАСКОВО

 • Разкриване на Кабинети за безплатни психологически и психиатрични консултации в МБАЛ Хасково, ЦПЗ, МЦ „Димитровград”, МЦ „Харманли” и МЦ „Свиленград”.

 • Организиране на среща-беседа с педагогическите съветници за разпознаване симптомите и признаците на психически разстройства.

 • Организиране на среща-беседа със здравните работници от училищата на тема „Психично здраве и суицидни нагласи”.

РЗИ-ШУМЕН

 • На 27.03 съвместно с ДПБ е проведена пресконференция за информиране на населението за възможностите за психологично и психиатрично консултиране при кризи на личността или при съмнение за психично отклонение.

 • Организиране на безплатни консултации с психолог от 11,30 до 13,30 ч. в РЗИ, пл. Освобождение № 1, ет. 4, кабинет 40, с предварително записване на тел. 054/800 339.

 • Организиране на безплатни консултации с психиатър в ДПБ – с. Царев брод, денонощно след заявка на тел. 0885 08 12 55.

 • Организиране на безплатни консултации в Консултативно-диагностичното отделение със стационар от 10,00 до 16,00 ч. след заявка на тел. 0878 27 54 70.

 • Планиране на дейности с ученици, свързани с укрепване на психичното здраве в детска възраст, превенция на отклоненията в детското поведение.

 • Организиране на мероприятия с педагози, педагогически съветници и психолози от училищата за повишаване на уменията им за работа с деца и родители и разпознаване на отклонения в поведението и нервно-психическото развитие на децата.

РЗИ-ЯМБОЛ

 • Организиране на "Дни на отворени врати" в МБАЛ "Св. Пантелеймон" за консултиране в областта на психичното здраве. • Всички РЗИ в страната предвиждат провеждане на широки информационни кампании за разпространение на здравно-информационни материали сред населението, както и участия в медиите за оповестяване на предприеманите мерки и разясняване проблемите на психичното здраве и методите за превенция


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница