Декларация на кандидатаДата04.02.2018
Размер42.83 Kb.

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Долуподписаният/-ата1

_________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)


ЕГН ______________________,
в качеството си на ___________________________________________________________
на _______________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)


търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № _______________, със седалище _______________ и адрес на управление __________________________________________, - кандидат в процедура за
определяне на изпълнител с предмет:
“Избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по четири обособени позиции:

1. Обособена позиция 1- Хоризонтален обработващ център – 5 оси синхронизирани - 1 бр.

2. Обособена позиция 2 - Металообработващ център – 5 оси - 1 бр.

3. Обособена позиция 3 - Стационарен въздушен винтов компресор - 1 бр.

4. Обособена позиция 4 - Ултразвукова миеща машина - 1 бр.

В рамките на изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет в "АСТРОИДА" ООД”, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.001-0078-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ” 2014 – 2020 г.,

(наименование на процедурата)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :


Декларирам, че2:

 1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран(-а) съм (невярното се зачертава) за:

 • престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

 • престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

 1. Не е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на изпълнител, който не може да бъде отстранен;

 2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

 3. Не е установено, че:

а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 1. По отношение на представляваният от мен кандидат …………….…… (посочва се наименованието на кандидата) са налице следните обстоятелства:

 • Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушен чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

 1. Представляваният от мен кандидат3:

6.1.Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, или

6.2.Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, но

- е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, или

- задължението е по акт, който не е влязъл в сила, или- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР: _______________

(дата)1 Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на кандидата и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП
2 Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се отнасят за кандидата, обстоятелствата по т. 1, 2 се отнасят за лицата, които представляват кандидата, за членовете на управителни и надзорни органи и за други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП

3 невярното се зачертава

------------------------- www.eufunds.bg ------------------------

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет в "АСТРОИДА" ООД”, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.001-0078-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "АСТРОИДА" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Стр. отКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница