До директора на риосв хасково у в е д о м л е н и еДата30.07.2018
Размер87.5 Kb.


ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - ХАСКОВО

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение
От „РУМБО” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Димитровград, ул.„Хан Аспарух” № 45, ЕИК 1266266704, представлявано от– Евгения Райкова Пеева – управител
Пълен пощенски адрес: гр.Димитровград, ул.„Хан Аспарух” № 45
Адрес за кореспонденция: гр.Димитровград, ул.„Хан Аспарух” № 45
телефон, факс и е-mail: факс 038 58-03-03
Управител или изпълнителен директор на фирмата – възложител Евгения Райкова Пеева – управител
Лице за контакти: Красимир Делчев Ангелов телефон: 0889 63 65 55
Уважаеми г-н Директор,
Уведомявам Ви, че фирма „РУМБО” ЕООД има следното инвестиционно предложение – да се изпълни „Реконструкция на съществуваща бензиностанция в комплексна автоснабдителна станция и обслужваща сграда” в упи VІІ -1943- за бензиностанция, кв. 171, гр.Симеоновград,община Симеоновград, обл. Хасково.
Характеристика на инвестиционното предложение:

І. Цел и предмет на инвестиционното предложение –

Целта на инвестиционното предложение е да се реконструира съществуваща бензиностанция в комплексна автоснабдителна станция за зареждане със светли горива, пропан-бутан и компресиран природен газ (метан) на моторни превозни средства, нова обслужваща сграда и подмяна на съществуващите резервоари с нови. Обектът като цяло е съществуващ и действащ към момента на проектиране на базата на Разрешение за ползване №17 от 19.07.1993г. В настоящият момент има 4 резервоара - 2бр. за бензин, 2бр. за нафта и една комбинирана колонка –бензин и дезел. Старите резервоари при реконструкцията ще се премахнат и са предвидени 2броя нови резервоари: 1бр. четирикамерен резервоар - подземен с обем 25,6м3 и модулна станция за ПБ с обем на резервоара 10м3 също подземно монтирана. Съществуващата колонка се запазва и се предвижда 1бр. нова, комбинирана за 4 вида горива.

ІІ. Резюме на предложението, в т.ч.: • описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ;

Комплексната автоснабдителна станция за зареждане със светли горива, пропан-бутан и компресиран природен газ (метан) на моторни превозни средства и обслужващата сграда ще се разположи в упи VІІ – 1943 – за бензиностанция, в кв.171, гр. Симеоновград, област Хасково.

Застроената площ на обслужващата сграда е 70м2.

- Бензиностанцията за светли горива включва двоен резервоар - подземен монтаж с обем 25,6м3, разделен на четири отсека за различните видове горива, ревизионни шахти на резервоара, наливна шахта , отдушни тръби от резервоара и 1 брой колонка двойна комбинирана за четири вида горива.

- Газстанцията за пропан-бутан включва – резервоар с обем 10м3 подземен монтаж, помпа тип Sterling върху искронеобразуваща бетонова площадка.

- Газстанция за компресиран природен газ включва – бутилкова инсталация за комресиран природен газ – 3 броя батерии от бутилки с общ геометричен обем 3,36м3. От двете страни на площадката ще се изгради негорима плътна стена с височина 3,50м и дължина 5,00м. Хидравличния компресор ще се монтира на стоманобетонов фундамент заедно с бутилковата батерия /буфер/ и цялата контролно- спирателна и предпазна арматура към тях.

Обслужващата сграда е предвидена от западната част на урегулирания поземлен имот. В нея ще се обособят помощни помещения, офис, помещение за склад и санитарен възел. Конструкцията на обслужващата сграда ще бъде монолитна.

По част технологична са заложени следните видове нови съоръжения:


 • Резервоар двоен за светли горива: подземен монтаж;

- Обем общ 25,6 м³; Диаметър ∅2400; Дължина обща 5760 мм;

- Отсек за дизелово гориво - 2 броя;

- Отсек за бензин - 2 броя


 • Ревизионни шахти на резервоара за светли горива;

 • Шахта наливна за светли горива;

 • Отдушни тръби от резервоара;

 • Модулна станция за пропан-бутан: подземен монтаж на площадка;

Обем на р-ра 10 м³; Диаметър на р-ра ∅1600; Дължина обща на р-ра 5540 мм;

 • Горивна колонка двойна комбинирана за четири вида горива - 1 брой; тип SK700-2; за пропан-бутан, дизелово гориво, бензин и компресиран метан (природен газ); електронна с включване към касов апарат с фискална памет, комплект със спирателна, контролна и измервателна апаратура и др. във взривозащитено изпълнение;

 • Компресорен модул за природен газ;

 • Бетонна площадка (фундамент) за батерии от бутилки с размери 3,50x5,00m.

Не се предвижда проектиране и застрояване на пункт за пълнене на бутилки с пропан-бутан.

Позиционирането на резервоара за светли горива е на определено място на площадката, чрез което се подсигуряват минималните отстояния до характерни сгради, съгласно Наредба № Iз-1971 за „Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” в сила от 05.06.2010 г.


посочва се дали е за ново инвестиционното предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност,

 • Строежът е реконструкция на съществуваща бензиностанция в комплексна автоснабдителна станция и обслужваща сграда.

необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или подържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуващи или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища, електроснабдяване, ВиК, газопровод и др.

 • От югоизточната и западната страна на поземления имот има съществуващи пътища. Подходът към обекта ще се осъществява чрез съществуващите в момента пътни връзки от югоизточния път.

За обекта има съществуващо захранване с ток и вода. Наличната предоставена в момента мощност е 35kW с писмо №121 /21.01.1993г. от Елекроснабдяване - Хасково, която при доказана необходимост по проект ще бъде увеличена.

предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопа, ползване на взрив

 • За изграждането на обекта „Реконструкция на съществуваща бензиностанция в комплексна автоснабдителна станция и обслужваща сграда” не се предвижда използването на взрив при изкопните работи. Предполагаемата дълбочина на изкопните работи за обслужващата сграда е – 1,20 м., а за резервоарите около 4м.

ІІІ. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен /напр. ОУП, ПУП/ или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/ разрешителни документи по реда на специален закон/напр. по Закона на водите, Закона за управление на отпадъците, разрешителни по чл.104 и по чл.117 от Закона за опазване на околната среда и др.

За обекта ще бъде издадено разрешение за строеж съгласно ЗУТ.

Органът, който ще одобри инвестиционните проекти е община Симеоновград.

ІV. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение:населено място, област и община, квартал, парцел, землище, номер на имота (поземлен имот)

Инвестиционното предложение ще се реализира в упи VІІ -1943- за бензиностанция, кв. 171, гр.Симеоновград,община Симеоновград, обл. Хасково.

Имота се намира в урбанизирана територия, съгл. одобрен застроителен план със заповед № 368/1989г. и в същия има друга изградена и съществуваща обслужваща сграда, която предстои да се премахне. Съществуващите резервоари са изградени през 1993г. и поради амортизация е предвидено да се премахнат и изградят нови.

координати (по възможност в WGS1984)/съгласно приложената скица/


 • Координатите ще бъдат посочени в проекта по част“Геодезия“.

собственост /съгласно приложения документ/ и доказващ качеството на възложител

 • Собственик на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение е „РУМБО “ ЕООД съгласно нот. акт № 66, том ІІ, рег. №1757, дело № 211/2007г., вписан в Службата по вписванията под акт № 59, том ІІІ, дело № 494/2007г.

близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, /ако е известно на възложителя/

 • Не се засягат защитени територии и територии за опазване на обекти на културното наследство.

очаквано трансгранично въздействие

 • С изграждането на обекта не се очаква трансгранично въздействие.

схема на нова или съществуваща пътна инфраструктура

 • Не се налага изграждането на нова пътна инфраструктура извън имота, в който ще се реализира обекта, тъй като имотът граничи със съществуваща пътна мрежа.

V. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води

Обектът е захранен от градската водопроводна мрежата на „ВиК“ ЕООД. • Земните маси ще се използват за подравняване на терена, а хумус – за вертикалната планировка след приключване на строителството.

VІ. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

- от строителството – На площадката има съществуваща обслужваща сграда и стари резервоари, които предстои да се премахнат. В процеса на строителството и след разчистването на площадката образуваните количества строителни отпадъци ще бъдат депонирани на определеното от общината депо.

- битови отпадъци - Битови отпадъци ще се събират разделно в контейнери и ще се извозват. Обектът на инвестиционното намерение попада в строителните и регулационни граници на гр.Симеоновград, което означава, че за сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършва от сметопочистваща фирма на определено сметище.

- Фактори замърсяващи почвата - Цялата площадка и пътищата в района на газстанцията са бетонирани и асфалтирани със съответната вертикална планировка и наклони. Дъждовните води чрез дъждоприемни шахти ще се отвеждат в канализацията. Фактори замърсяващи почвата няма.

-Технологични отпадъци - Такива ще се получават при периодично дрениране на резервоара. Ще съдържат утайки, ръжда, окалина и пирофорни съставки. Същите, съгласно инструкциите, ще бъдат събирани в съдове и ще бъдат предавани на специализирана фирма и извозвани на места, определени от общината, РИОСВ и РПС.

От всичко изброено по-горе по опазване на околната среда може да се заключи, че обектът по отношение на въздуха, водите и почвата не е основен замърсител и въздействието, което оказва на околната среда, може да се счита за незначително.

VІІ. Очаквани количества и тип на отпадъчните води (битови/промишлени)

предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.- Фактори замърсяващи водите

Замърсени отпадни води ще се получават:

а) Битови-фекални води от обслужващата сграда. Същите ще се отвеждат в обратна канализация.

б) От измиването на площадката, които заедно с повърхностните дъждовни води ще се улавят и чрез площадковата канализация ще се отвеждат в маслоуловител.

в) При периодични промивания и хидравлични изпитания на резервоара за ПБ. В тях ще се съдържат известно количество пропан-бутан и други съставки. За предпазване на канализацията от обгазяване на комплекса, тези води да се прехвърлят в автоцистерна, с която да се извозват и изпускат на определени от РИОСВ места.

VІІІ. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник)

За обекта е необходимо отопление само за обслужващата сграда, което ще се осъществява от климатици.

ІХ. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Реализацията на инвестиционното намерение ще започне след издаване на Разрешение за строеж от община Симеоновград и ще бъде изпълнено на един етап в срок от 6м.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31а на Закона за биологичното разнообразие.


Прилагам следните (задължителни) документи:
1. Документ, доказващ качеството на възложител на инвестиционното предложение, съгласно т. 20 от § 1 на доп. разпоредби на ЗООС - акт за собственост на имота - нот. акт № 66, том ІІ, рег. №1757, дело № 211/2007г., вписан в Службата по вписванията под акт № 59, том ІІІ, дело № 494/2007г.

2. Документ, доказващ уведомяване на съответната община - Община Симеоновград е уведомена с писмо вх.№ С –6434/ 10.12.2014г.

3. Актуална скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение - №140 от 25.08.2014г., издадена от Община Симеоновград .

Настоящето Уведомлението се подава в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител - CD.

Моля, издаденият документ от РИОСВ - Хасково да бъде даден на ръка на представител на фирма „РУМБО“ ЕООД - Димитровград.

Дата: 17. 12.2014г. Възложител: .................гр.Хасково (Евгения Пеева)
Каталог: article images -> source -> obiavi
source -> О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а д
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
obiavi -> Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Техническо задание за проектиране
obiavi -> Конкурсна програма 01. 10. 2015 /четвъртък/ първи конкурсен ден 01. 10. 2015 г
obiavi -> Програма І конкурсен ден 16. 10. 2014 /четвъртък/ №1 гр. Димитровград, община Димитровград -10. 00 часа
obiavi -> За развитието на дейността на Водоснабдяване и канализация еоод
obiavi -> Конкурс за фотография и презентация/ видеоклип, организиран от риосв- хасково по повод


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница