До г-н михаил миковДата05.02.2018
Размер25.33 Kb.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОПл. ”Св. Неделя № 5, София 1000 mail@mh.government.bg

тел.: (+359 2) 9301 152 www.mh.government.bg

факс:(+359 2) 981 1833


Рег. №………………/…………………
ДО

г-н михаил миков

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


ОТГОВОР

на въпрос от Атанас Пъдев - народен представител от ПГКБ


относно: Състоянието на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД – филиал Павел баня


УВАЖАЕМи г-н миков,

В „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД–филиал Павел баня се осъществява лечебна и рехабилитационна дейност, като за балнеологичните и водолечебни процедури се използва минерална вода. Режимът на ползване на баните е пряко зависим от отпуснатия на лечебното заведение дебит минерална вода. Проблемът с този дебит съществува повече от 10 години. Ръководството на дружеството в продължителна кореспонденция многократно е отправяло искания до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и до Директора на Басейнова дирекция на Източнобеломорски район с център гр. Пловдив за увеличаване количеството минерална вода за ползване. Отговорът е бил, че дебитът на находище «Павел баня» е усвоен изцяло и няма свободен експлоатационен ресурс. С Решение № 267/16.10.09 г. на МОСВ разрешеният дебит от 4,7л/сек. е намален до 3,9 л/с. Ръководството на дружеството е предлагало да се разреши допълнителното количество да се добие и от минерален източник К-19 на находището, където филиалът има изградена собствена помпена станция. Също така е изразило готовност за своя сметка да извърши проучване за преоценка на ресурсите на находището с оглед да има предимство пред останалите потребители в курорта. Правило е и други опити за намиране на временно разрешение на проблема чрез преговори за преотстъпване на дебит от хотели в курорта. От своя страна МОСВ е уведомило ръководството, че самото то е предприело действия да извърши такова проучване, за което е необходим съответния период от време.

Министерството на здравеопазването в писмо № 38-0074/19.10.2012 г. е подкрепило предложението за предоставяне на допълнителни количества минерална вода при наличие на свободен ресурс и е обърнало внимание на лечебното заведение за максимално ефективно оползотворяване на разрешеното количество, за свеждане до минимум загубите от водопроводната система и за използване на минералната вода единствено за целите на лечението и профилактиката.

Ръководството на „СБР-НК”ЕАД на 30.04.2013 г. е подало заявление до Басейнова дирекция на МОСВ Източнобеломорски район за изменение на разрешителното за водовземане на 30.04.2013 г. и на 13.05.2013 г. До сега отговор не е получен.

За подобряване на хигиенните условия във филиал Павел баня през м. август 2013 г. започват строително-монтажни работи за нетърпящи отлагане ремонтни дейности във водолечебните звена. Филиалът е включен в програмата за развитие на дружеството за 2013-2014 г., като по отношение на него се предвижда осъществяване на мерки за енергийна ефективност.

С уважение,Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Съгласувал:

Ваня Величкова ……………………(подпис)

Директор на дирекция „ИП” ………..…………..(дата)

Изготвил:

Силвия Томова ……………………(подпис)Държавен експерт ………...………….(дата)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница