Доклад №2 Описание Наименование на бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощстраница1/2
Дата08.06.2018
Размер0.61 Mb.
  1   2МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД
2

 1. Описание
  1. Наименование на бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощ:


Институт по информационни технологии при Българска академия на науките - (ИИТ-БАН)


  1. Име и длъжност на лицето за контакти:

ст. н. с. II ст. д-р Данаил Антонов Дочев, ръководител на проекта
  1. Наименования на партньорите по проекта:

1. Институт по математика и информатика - Българска академия на науките - (ИМИ-БАН)

2. Софийски университет “Св. Климент Охридски” - (СУ)

3. Русенски университет “Ангел Кънчев” - (РУ)
  1. Наименование на проекта:


Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по информационни технологии за обработка и управление на знания


  1. Номер на договора:


BG051PO001/07/3.3-02/7/17.06.08.


  1. Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

От 14.11.2009 г. до 03.06.2009 г.
  1. Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора/проекта:

От 17.06.2008 г. до 17.06.2010 г.
  1. Целева държава (държави) или регион (региони):

Република България - София, Русе
  1. Данни за участниците, целевите групи, обхванати от проекта

1.9.1. Обща информация

Брой на участниците, обхванати от проекта

1,

Брой заявени участници

20

2.

Брой входящи участници

20

3.

Брой изходящи участници

20

4.

Брой отпаднали участници

0

5.

Брой прехвърляния за следващи години

20

Разпределение на обхванатите от проекта по пол

1.

Мъже

6

2.

Жени

14

Разпределение на обхванатите от проекта по възраст

1.

Деца до 7 години

0

2.

Деца и младежи 8-14 години

0

3.

Младежи 15-18 години

0

4.

Младежи 19-24 години

0

5.

25-54 години

20

6.

55-64 години

0

7.

Над 65 години

0

Разпределение на обхванатите от проекта съгласно статута им на пазара на труда (където е приложимо)

1.

Наети на работа

10

2.

Самостоятелно заети

неприложимо

3.

Безработни – общ брой, включително трайно безработни

неприложимо

4.

Трайно безработни – посочва се броят само на трайно безработните

неприложимо

5.

Учащи

неприложимо

6.

Пенсионери

неприложимо

7.

Временно нетрудоспособни

неприложимо

8.

Лица с трайни увреждания

неприложимо

9.

Домакини

неприложимо

10.

Друго – моля, посочете ясно и точно

Обучение за образователна и научна степен „доктор”
10

Разпределение на обхванатите от проекта по образователен ценз

1.

Без образование

0

2.

Начално образование

0

3.

Основно образование

0

4.

Средно гимназиално

0

5.

Средно специално

0

6.

Следгимназиално – не висше (полувисше, колеж)

0

7.

Висше образование

20

Разпределения на участниците по групи в неравностойно положение (където е приложимо)

1.

Малцинства

 • роми

 • други

неприложимо

2.

Мигранти

неприложимо

3.

Хора с увреждания

неприложимо

4.

Деца, лишени от родителска грижа

неприложимо

5.

Други лица в неравностойно положение – моля, опишете ясно

неприложимо

1.9.2. Индивидуална демографска характеристика, съгласно анкетна карта към присъствени списъци/документ за ползване на услуга – неприложимо за настоящите схеми
 1. Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
  1. Дейности и резултатиДейност 1 „Подкрепа на нови и започнали докторантски програми”:


 1. Наименование на дейността:

1.1.Стимулиране на образователния процес на докторантите

1.1.1. Материално стимулиране за разработване на реферати по темите на изпити от образователната програма; 1. Описание на дейността

За отлично представяне на изпитите си от задължителната програма за обучение с разработени реферати материално стимулиране в размер на 250 лв. са получили 3-ма докторанти:  • докторант Даниел Вътов за реферат на тема ”Системи за управление на работни процеси”, оценен от изпитната комисия с отлична оценка (6.00).

  • докторант Елица Въндева за реферат на тема ”Линейно целочислено програмиране –модели, задачи и методи”, оценен от изпитната комисия с отлична оценка (5.50).

  • докторант Дорина Кабакчиева за реферат на тема ”Извличане на закономерности от данни (Data Mining) при бизнес приложения”, оценен от изпитната комисия с отлична оценка (6.00).
 1. Планирано начало

Септември 2008 г.

 1. Планиран край

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността

20 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Септември 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

20 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

3

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

Планираната дейност обхваща целия период на действие на проекта и участниците в целевата група се включват в нея в зависимост от индивидуалните им планове за обучение.

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

1.2. Подкрепа за подготовката на дисертационните трудове

1.2.1. Информационно осигуряване на докторантските програми

1.2.2. Докладване пред докторантския семинар на проекта и отличаване на най-добрите доклади

1.2.3. Материално стимулиране за завършени и положително оценени основни части от дисертационния труд

1.2.4. Заплащане на оценители на завършени основни части и на цялостен дисертационен труд


 1. Описание на дейността

1. За подпомагане на работата на докторантите по оформяне и редактиране на дисертационните трудове е закупен приложен софтуерен инструмент Кирила Корект 2007 за едно работно място на стойност 79 лв.


2. В ИИТ-БАН са проведени 2 заседания на докторантския семинар през отчетния период. На първия семинар обзорен доклад на тема: “Подходи за разпознаване статични пози на ръка в произволна среда” е представила докторант Надежда Златева. Вторият семинар е бил на тема “Семантика на мултимедийни обекти”. Изложение по темата е направила докторат Даниела Коларова. Като материално стимулиране за отлично подготвен и представен пред Семинара на докторантите в ИИТ-БАН доклад на докторант Надежда Иванова Златева е изплатена сумата от 160 лв.

Изнесените презентации и доклади са качени на уеб страницата на проекта www.iit.bas.bg/esf
3.1.За завършени първа и втора глави, които са основни части от дисертационния труд на Борис Стайков на тема “Системи за подпомагане решаването на многокритериални задачи” и които са рецензирани и оценени положително от ст.н.с. д-р Марияна Василева - Иванова е реализирано материално стимулиране на Борис Стайков в размер на 400 лв.

3.2. Материално стимулиране в размер на 400 лв. е изплатено и на Галина Иванова за завършени основните части на дисертационния труд на тема „Създаване и изследване на виртуални образователни среди”, които са рецензирани и оценени положително от проф. д-р Пламенка Боровска, доц. дмн Георги Тотков и доц. Д-р Цветомир Василев.


4. За изготвени рецензии е заплатено на оценителите:

- ст.н.с. д-р Марияна Василева Василева - Иванова за рецензия на основни части от дисертационния труд на Борис Стайков в размер на 110 лв.

- проф. д-р Пламенка Боровска, доц. дмн Георги Тотков и доц. Д-р Цветомир Василев за рецензии на завършен дисертационния труд на Галина Иванова Иванова в размер 200 лв. на всеки.


 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Май 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Май 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

3

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

1.3 Подкрепа на публикационната дейност

1.3.1. Материално стимулиране на публикации в научни списания като част от дисертационния труд 1. Описание на дейността

Материално стимулиране в размер на 300 лв. е реализирано за докторанта от Русенския университет ”Ангел Кънчев” Елица Арсова за представен доклад на международната конференция InfoTech-2008, който е публикуван в сборника с научни трудове на конференцията: Elitsa Arsova, Silyan Arsov, Angel Smrikarov,”Developing Algorithms for Execution of the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory’, in Proceedings of International Conference on Information Technologies(InfoTech-2008), Vol. 1, pp.143-150. В публикацията са отразени резултати от работата на докторанта по дисертационния й труд.
 1. Планирано начало (по договор)

Октомври 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Май 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

20 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Октомври 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Май 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

20 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

1

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта и се прилага за всички докторанти от целевата група. За отчетния период един докторант е изпълнил изискванията за материално стимулиране по тази дейност.

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

1.4. Насърчаване на академичната мобилност

1.4.1. Участие в работни срещи и семинари по съвместни проекти по двустранно и многостранно сътрудничество

1.4.2. Подпомагане на краткосрочни визити при чуждестранни партньори за обмен на информация и резултати


 1. Описание на дейността

Организация на командировка на докторанта от Русенския университет ”Ангел Кънчев” Елица Арсова в Университета в Павия, Италия, катедра ‘’Компютърни науки и системи”. Тя е получила покана за краткосрочна визита с цел запознаване с опита и постиженията на научния екип на катедрата при прилагане на електронното обучение в образованието.
 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (по договор - включват се само участниците от целевите групи)

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността (включват се само участниците от целевите групи)

1

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта и се прилага при организиране и участие на представители на целевата група в събития от планирания вид.

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

1.5. Участие в национални и международни конференции

1.5.2. Участие в общата програма, при авторство в представен доклад 1. Описание на дейността

Елица Силянова Арсова, член на целевата група от РУ “Ангел Кънчев”, ще участва в 7-ма по ред международна конференция “Education and Information Systems, Technologies and Applications EISTA 2009”, Orlando, USA с приет доклад “Algorithms for Executing and Visualizing the Basic Relational Operations for Purposes of a Virtual Laboratory”. Основните проблеми, които ще се дискутират на тази конференция са свързани с изследванията, теориите, практиките и методологиите в областта на образованието, приложението на информационни и комуникационни технологии в образователния и квалификационен процес и др. Програмният комитет се състои от 50 члена, които са привлекли 620 рецензенти на предложените доклади от 77 страни. Платена е таксата правоучастие за Елица Арсова в размер на 490 USD, като е спазен по-ранния срок, до който таксата е по-ниска и се ползва отстъпка за академична организация.
 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (по договор - включват се само участниците от целевите групи)

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността (включват се само участниците от целевите групи)

1

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта и се прилага при организиране и участие на представители на целевата група в събития от планирания вид.

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

1.6. Подобряване на научната инфраструктура

 1. Описание на дейността

Закупени са консумативи за нуждите на членовете на целевата група (принтерна и ксероксна хартия – 25 топа; PVC папки – 75 броя) на обща цена 143 лв.

За подобряване на научната инфраструктура за участниците в целевата група от Русенския университет “Ангел Кънчев” са закупени един монитор, един принтер и един скенер на обща стойност 878,40 лева.


 1. Планирано начало (по договор)

Септември 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Януари 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

17 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (по договор - включват се само участниците от целевите групи)

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Септември 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Януари 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

17 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността (включват се само участниците от целевите групи)

10

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО
Дейност 2 „Програми за развитие на постдокторанти и млади учени”


 1. Наименование на дейността:

2.1. Организиране на програми за повишаване на квалификацията на постдокторите и младите учени.

2.1.1. Осигуряване на лекции от изтъкнати учени в научните области на постдокторантите и младите учени

2.1.2. Участие в сезонни школи за млади изследователи в областта на научните им интереси


 1. Описание на дейността

Проучват се възможностите за организиране на лекции от изтъкнати учени в области, които биха били интересни и полезни за по-голяма част от членовете на целевата група. Поради забавяне на възстановяване на разходите по проекта се отлага финансиране на участие на постдокторанти и млади учени в сезонни школи. Предимство се дава на финансиране на участието им в международни конференции с приети доклади.
 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2009 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта и поради липса на оборотни средства по проекта за този етап е отложена.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността:

2.2. Насърчаване на академичната мобилност на постдокторантите и младите учени.

2.2.1. Осигуряване на мобилност при мрежови научни дейности

2.2.2. Подпомагане на краткосрочни визити при чуждестранни партньори за обмен на информация и резултати.


 1. Описание на дейността

Работи се по планиране и организация на краткосрочно посещение на ст.н.с. д-р Марияна Василива-Иванова при партньори от Университета в Малага, Испания по договор за сътрудничество с цел обсъждане на постигнати резултати и обмен на информация.
 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2009 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността:

2.3. Участие в национални и международни научни прояви.

 1. Описание на дейността

1. Н. с. д-р Даниела Борисова, член на целевата група от ИИТ-БАН, ще участва в работата на международна конференция International Conference on Web-based Learning (ICWL) 2009, която ще се проведе в Аахен, Германия, 19-21 Август 2009. Докладът й “A Framework of Multimedia E-learning Design for Engineering Training”, Daniela Borissova and Ivan Mustakerov е рецензиран и одобрен от 4-ма независими рецензенти. За участие в конференцията ICWL 2009 са постъпили общо 106 доклада, от които са приети 38, процентът на допустимост на докладите е 36%. Приетите доклади ще бъдат публикувани в трудове на Springer Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Таксата правоучастие е в размер на 350 евро е заплатена при ранна регистрация, за да се ползва предложената отстъпка.


2. От 22 юни до 02 юли 2009 в комплекс “Св. Св. Константин и Елена”, Варна ще се проведе VII-та международна конференция "Information Research and Applications” (i.TECH 2009), на която ще се обсъждат съвременните изследвания и приложения в основните направления на компютърните науки. Н. с. Борис Стайков, член на целевата група от ИИТ-БАН, ще участва с доклад “A General Purpose Software System for Linear Optimization and Decision Support “Optima-plus”, V.Vassilev, M. Vassileva, K. Genova, B. Staykov, в който е представена разработената от колектив на ИИТ-БАН програмна система за едно- и многокритериална оптимизация. Докладът е одобрен от организационния комитет за публикуване в трудовете на конференцията. За участието на Борис Стайков в конференцията е платена такса правоучастие в размер на 400 лв.


 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2009 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

2

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността:

2.4. Информационно осигуряване на изследователската дейност

 1. Описание на дейността


За нуждите на участниците в целевата група е закупена специализирана литература – Йордан Тончев – MathLab 7, част I, II и III, Техника, София 2007, “Мобилни радиомрежи”, Л. Добош, Ян Духа, С. Мархевски, В. Визер, Издателство: Джиев Трейд, 2005, “Всичко за Linux”, Мат Уелш, Матиас Далхаймер, Лар Кауфман, СофтПрес, 2000, Сп. ‘Доклади БАН”, кн. 11, 2008, на обща стойност 117 лв.


 1. Планирано начало (по договор)

Септември 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Март 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

19 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Септември 2009 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Март 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

19 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

10

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

2.5. Подобряване на научната инфраструктура

 1. Описание на дейността

Закупени са 4 преносими компютри (по един за водещата организация и партньорите) за подобряване на научната инфраструктура на членовете на целевата група от ИИТ-БАН, ИМИ-БАН, СУ ”Климент Охридски” и Русенския университет „Ангел Кънчев”.
 1. Планирано начало (по договор)

Септември 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Март 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

19 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

20

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Септември 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Март 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

19 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

20

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО


 1. Наименование на дейността

2.6.1. Материално стимулиране на публикации в престижни научни списания

 1. Описание на дейността


1. Материално стимулиране в размер на 300 лв. е изплатено на постдоктор Десислава Иванова Панева-Маринова от Институт по математика и информатика – БАН за публикация: Desislava Paneva-Mariniva, “A SEMANTIC-ORIENTED ARCHITECTURE OF A FUNCTIONAL MODULE FOR PERSONALIZED AND ADAPTIVE ACCESS TO THE KNOWLEDGE IN A MULTIMEDIA DIGITAL LIBRARY”, Serdica Jurnal of Computing, Vol. 2, Number 4, 2008, pp. 403-424. В публикацията са отразени постижения от научто-изследователската работата на постдокторанта, отразени в дисертационния й труд.
2. Материално стимулиране в размер на 300 лв. е реализирано за постдоктор Иван Ганчев Гарванов от Институт по информационни технологии – БАН за публикация: Ivan Ganchev, Christo Kabakchiev, “Adaptive Binary Integration CFAR Processing for Secondary Surveillance Radar ”, Cybernetics and Information Technologies, Vol. 9, Number 1, 2009, pp. 46-54. В статията са изложени постигнатите от постдоктор Иван Гарванов резултати в неговата научноизследователската работата.


 1. Планирано начало (по договор)

Юли 2008 г.

 1. Планиран край (по договор)

Април 2010 г.

 1. Планирана продължителност на дейността (по договор)

22 месеца

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността

10

 1. Актуална/реална дата на начало на дейността

Юли 2008 г.

 1. Актуална/реална дата на край на дейността

Април 2010 г.

 1. Актуална/реална продължителност на дейността

22 месеца

 1. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо)

Дейността е текуща за целия период на действие на проекта.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността

2

 1. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността (където е приложимо)

НЕПРИЛОЖИМО

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

НЕПРИЛОЖИМО

  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница