Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 годстраница1/20
Дата02.01.2018
Размер2.83 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

ГДОС за 2014 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 475-H1/2014

КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД,площадка гр.Бургас
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА

СРЕДА ( ГДОС )
за 2014 год.


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

475-Н1/2014НА „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,

ПЛОЩАДКА БУРГАС


Април 2015 г.
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.125, ал.1, т.6 от ЗООС и в изпълнение на Условие 5.10.1 от Комплексното разрешително (КР №475-H1/2014) за експлоатация на инсталациите и съоръженията на територията на „Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас. Комплексното разрешително е с дата на подписване 25.07.2014 год. и е влязло в сила на 15.08.2014 год.

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас е разположена върху собствени имоти в Промишлена зона „Север”, на обща площ от 278 519 м2.

Докладването за 2014 г. е изпълнено съгласно условията на КР-475-Н1/2014 с период на докладване 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год. по отношение на производството и нормите за ефективност и от влизане в сила на КР по отношение на въведената СУОС. 1. УВОД

  1. Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас


  1. Адрес по местонахождение на инсталацията:

Град Бургас – Промишлена зона „Север“


  1. Регистрационен номер на КР:

475-H1/2014


  1. Дата на подписване: 25.07.2014 год.
  1. Дата на влизане в сила на КР: 15.08.2014 год.
  1. Оператор на инсталацията:

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас


  1. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

„Кроношпан България“ ЕООД

гр. Бургас, Северозападна Промишлена Зона

тел.: 056/ 805-280 и 056/ 805-270

факс: 056/ 805-468

Интернет страница: http://kronospan-express.com/kronodesign/Bulgaria/bg/


  1. Лице за контакти:

Мартин Грозев – Еколог


  1. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

Асен Михайлов Ников

гр. Бургас, Северозападна Промишлена Зона

тел.: 056/ 805-280 и 056/ 805-270

факс: 056/ 805-468e-mail: anikov@kronospan.bg


  1. Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:


Линията за производство на плочи от ПДЧ включва следните участъци:

 1. Приемане и складиране на суровините:

В посочените складове постъпва суровината (дървесина и дървесни отпадъци), както следва:

  • склад за дърва;

  • склад за отпадъци от дървопреработвателни фирми, в това число и европалети (дървени) отпаднали от употреба и класифицирани като отпадъци от опаковки;

  • склад за стърготини;

  • склад за технологични трески.
 1. Раздробяване на дървесината на частици:

В посочените по-долу технологични съоръжения се извършва раздробяването на суровината (дървесина и дървесни отпадъци) до необходимите за производството размери на частиците.

  • ножова Дробилка „Кльокнер”(„Кloekner”);

  • ножова мелница „Палман”;

  • суха мелница – ножова „Палман” („Pallmann”);

  • силози за мокри частици;

  • система за транспорт на частиците (пневмотранспорт, лентови транспортъори, шнекове);

  • веялка за транспорт на стърготини.
 1. Сушене и сортиране на дървесните частици:

След раздробяването на суровината (дървесина и дървесни отпадъци) до дървесни частици се пристъпва към тяхното сушене и сортиране в долуописаните технологични съоръжения:

  • сушилня „C80”;

  • сушилня „C40”;

  • силози за сухи частици;

  • сито „Алгаер”;

  • сито „Пал”

  • пневматични сепаратори за среден слой и лицев слой – „Келер”.
 1. Олепиляване на дървесните частици:

След сортирането и сушенето се пристъпва към олепиляването на дървесните частици като за целта се ползват сурово лепило, течен парафин и други спомагателни материали, съхранявани в резеррвоари както следва:

  • 2 броя резервоари за съхранение на сурово лепило с обем 175 тона всеки;

  • 2 броя резервоари за съхранение на течен парафин с обем 15 и 20 тона;

  • спомагателни материали (амониев нитрат, карбамид и течен втвърдител в един резервоар 30 тона).
 1. Насипване на килима и пресоване:

Последователността на произвоствените дейности е както следва:

  • дозиране и олепиляване;

  • насипни станции;

  • предпреса;

  • главна преса;

  • напречен циркуляр;

  • охладителен обръщач;

  • разкройване;

  • хидравлични платформи.
 1. Шлайфане на суровите плочи

  • подаващи транспортъори;

  • шлайф-машина;

  • окачествяване;

  • заскладяване


Линията за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) включва следните дейности и участъци:

В завода в Бургас е използвана технология на фирмата Dieffenbacher Schenk Panel GmbH. Същността на производството на трипластовата OSB плоча е изготвянето на дървесни стройни частици с размери 100х20х0,6 mm, които се напластяват на три пласта, като в долния и горния пласт, всеки от който представлява около 25% от дебелината на плочата, дървесните частици са ориентирани надлъжно, а в средният пласт, представляващ 50% от дебелината на плочата, те са ориентирани напречно. Насипаният килим се пресова при високо налягане и при висока температура. Плочите се делят на желаните формати след пресата. По-голяма част от продукцията се експедира нешлайфана. При специално предназначение част от продукцията може да се шлайфа на широколентова шлайфмашина.
 1. Съхранение на дървесината

Използва се качествена промишлена иглолисна и широколисна (липа,топола и др.) дървесина с дължина от 2000-6000 mm и диаметър не по-малко от 80 mm. Дървеният материал се складира отделно от дървесината за ПДЧ на съществуващите площадки. Дървесината се почиства и измива преди да се подаде на дробилката. Отделените при сортирането тънки, изгнили и мръсни дърва се транспортират към дробилката на ПДЧ.


 1. Дробилка “PALLMANN PZU-19-725”

Тя се състои от кух кош , в който са разположени 42 бр. ножове. Надробеният материал се транспортира чрез редлери, закрита транспортна лента “BRUKS” ТТ-800 до два хоризонтални бункера с обем по 350 m3 всеки. Дробилката е разположена в сграда с противошумна изолация.


 1. Барабанни сушилни “Schenkmann&Piel”

От хоризонталните бункери дървесните частици се дозират прецизно в две еднопосочни барабанни сушилни “Schenkmann&Piel” с обща производителност 61 тона/час изпарена вода. Към сушилните има изградено съоръжение за топъл въздух (горивна камера), което работи с отпадъчна дървесина. В съоръжението се изгарят дървесни кори в горивна камера с мощност 20 MW и отделно има горелка за изгаряне на дървесен прах с мощност 5 MW. Към едната сушилня има монтирана горелка, използваща природен газ, като горелката не функционира при нормален технологичен режима, а само в случай на авария с основното съоръжение. Сушилните се затоплят със смес от отработени и реверсивни газове. Чрез бавно въртене на барабаните дървесните частици, предвидени за изсушаване постепенно се придвижват в посока на изходната камера и се изсушават до крайна влажност около 3.5%. На изхода на барабана се отделя най-финия материал, който се засмуква от изходния вентилатор, отделя се в мощни циклонови сепаратори и се транспортира чрез пневматична система в линията за производство на ПДЧ. Останалите дървесни частици свободно изпадат през ротационните подаватели в закрити редлери и продължават към барабанното сито. 1. Мокър електрофилтър

Част от отработените газове от сушилнята, които не се връщат като реверсивни, постъпват в съоръжение за пречистване на отпадъчни газове – мокър електрофилтър. Мокрият електрофилтър е сложно пречиствателно съоръжение, съвместяващо функциите на оросяван скрубер (в долната част) и електрофилтър над него, интегрирани в едно съоръжение. Оросяването на сушилните газове предизвиква едновременно частична кондензация на водните пари и част от органичните вещества, омокряне на дървесния прах и преминаването му от газовата в течната фаза. Допълнително окислително въздействие оказват добавките (към водата) на вар и водороден пероксид, а дървесните частици играят ролята на адсорбент. Ускореното утаяване на преминалите във водната фаза частици се стимулира чрез добавяне на коагуланти.

Освен прекия пречистващ ефект (втора степен на пречистване), оросяваният скрубер има за задача да превърне всички атмосферни замърсители в аерозолна форма. Силното електростатично поле на електрофилтъра принуждава аерозолните частици с крайна маса да се утаяват върху утаителните електроди, докато водната пара в молекулна форма (безкрайно малка маса) практически не се влияе от електростатичното поле и напуска електрофилтъра през изпускателното устройство ИУ №10. Електрофилтърът обслужва сушилните инсталации на двете производствени линии (за ПДЧ и OSB).
 1. Барабанно сито “HOMBAK”

Барабанното сито се състои от шест секции. В него дървесните частици се разделят на три фракции. Първите три секции отделят фината фракция, която се транспортира с пневмосистема до линията за производство на ПДЧ. Вторите три секции отделят фракцията за среден слой на плочите, наречен MS. Тя се пренася с покрита транспортна лента “BRUKS” ТТ-500 в хоризонтален бункер за сухи частици. Всичката останала фракция, която не се e пресяла през ситата пада на изхода на ситото и се пренася чрез покрита транспортна лента “BRUKS” ТТ-500 в хоризонтален бункер за външен слой, наречен DS.


 1. Олепиляваща система “SERA”.

Сортираните дървесни частици (отделно за среден и лицев слой) чрез лентови везни се дозират прецизно от сухите хоризонтални бункери в олепиляващите барабани. В зависимост от преминаващите маси дървесни частици, управляващата система дозира отделните компоненти на лепилната смес (лепило, парафинова емулсия, втърдител, вода и др.). Дозираното количество лепилна смес и дървените частици се подава в два барабана за смесване. В единия барабан се олепиляват частиците за средния слой, а в другия барабан се олепиляват частиците за външния слой. Олепилените частици се транспортират чрез редлери до дозиращите бункери на насипните станции.


 1. Дозиращи и насипни станции “Dieffenbacher”.

Състоят се от два бункера, които са огледално обърнати за лицев слой и един бункер за среден слой. Под всеки от тези бункери има по една формовъчна станция. Формовъчните станции за повърхностните дървесни частици са разположени в краищата на зоната за насипване и са огледално обърнати една към друга. В средната част на зоната за насипване е разположена формовъчната станция за средния слой. Между отделните станции дървесният килим се изглажда от стоманени валяци с тефлоново покритие. Подходящата ориентация се постига с помощта на специални разхвърлящи дискове, монтирани в дозиращите станции.

Между насипните станции има монтирани топлинни влагомери, които следят непрекъснато влагата на средния и външния слой. Под формовъчната лента между дозиращите станции има две везни, които контролират и регулират насипването. Готовият оформен килим се подава чрез още две насипни ленти към главната преса. По пътя към пресата той преминава под постоянни магнити за улавяне на метални частици. Ширината на килима се коригира чрез циркуляри и аспирация, която връща отнетия материал отново в дозиращия бункер за среден слой. По-нататък килима преминава и през матал-детектор. Ако параметрите на килима подготвен за подаване към пресата не отговарят на изискванията, то чрез устройство инсталирано пред пресата килима се подава към бункера за грешни килими.
 1. Главна преса “KARL X”

Пресата на линия OSB се подгрява с термомасло от конус-котел OSB. Тя е с дължина 26 m и ширина 2.6 m. Поддържането на налягането става с акумулатор от шест дебелостенни бутилки и пет хидравлични помпи. Готовият пресован килим се подава на изтеглящия ролганг, където чрез разделящ циркуляр се разделя на две части и се подава на охлаждащия обръщач.


 1. Охлаждащ обръщач и разкройване на плочите.

Разделените части на пресования килим се подават на звездовиден охлаждащ обръщач. След като се охладят плочите преминават през непрекъснато контактно измерване на дебелината и през неконтактна ултразвукова система за локализиране наличието на скрити пукнатини.

Ако бъдат открити пукнатини, плочата се маркира и при следващата операция се отделя. Всяка плоча преминава и през везна за определяне на теглото. След охлаждащия обръщач плочата преминава през надлъжно обрязване и наречно разкройване. Готовите разкроени плочи, чрез ролганг се подават на хидравлична платформа, където се оформя пакета готова продукция. Готовите пакети чрез транспортна количка се подават на машината за разкройване и пакетиране. След като се разкроят на необходимия размер и окачествят, готовите палети се пакетират. Оттам чрез транспортна количка се извозват до рампата за товарене.

Основният референтен документ, описващ наи-добрите налични техники в производствените инсталации е Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Wood-based Panels – Draft July 2013 . Към момента документът не е утвърден, но от наличните документи определящи НДНТ само той обхваща изцяло процесите при производство на дървесни плоскости със съответните стойности/обхват от стойности.

Други Инсталации и дейности, непопадащи в Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за ламиниране на ПДЧ плоскости

В „Кроношпан България” ЕООД гр. Бургас има монтирани четири ламиниращи преси и включва: • Ламинираща преса WEMHOENER – KT 51

 • Ламинираща преса SUFOMA – KT 53

 • Ламинираща преса WEMHOENER – KT 52

 • Ламинираща преса WEMHOENER – KT 54

 • Пакетираща линия

 • Склад за суровини и материали:


Котелна инсталация с обща инсталирана мощност 7 MW:

 • Конус-котел за подгряване на термомасло за преса ПДЧ – 3 MW;

 • Конус-котел за подгряване на термомасло за преса OSB – 3 MW;

 • Котел HPH1000 за подгряване на термомасло за преса в инсталация/цех за ламиниране на ПДЧ плоскости – 1 MW.
  1. Производствен капацитет на инсталациите:

 • Инсталацията, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС е Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB)
Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

Позиция на дейността по Приложение № 4 от ЗООС

Разрешен капацитет

Капацитет за 2014 г.

Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB), включваща:

т. 6.1 (в)

1000 m3 /денонощие

770 m3 /денонощие

 • производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ)

т. 6.1 (в)

500 m3 плочи ПДЧ /денонощие

(180 000 m3/год.)352 m3 плочи ПДЧ /денонощие

(128626 m3/год.) • производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB)

т. 6.1 (в)

500 m3 плочи OSB /денонощие

(180 000 m3/год.)418 m3 плочи OSB /денонощие

(152364 m3/год.)


 • Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

1. Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици - ЛПДЧ – 10 800 000 m2/год.;

2. Котелна инсталация с номинална топлинна мощност 7 MW, включваща:

• Конус-котел за подгряване на термомасло на преса ПДЧ – 3 MW;

• Конус-котел за подгряване на термомасло на преса OSB – 3 MW;

• Котел HPH1000 за подгряване на термомасло за преси в Цех Ламинат за ламиниране на ПДЧ – 1 MW;

3. Преса за опаковки от пластмаса и хартия.
  1. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас

гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3

Тел.:   056/ 813 205

Факс: 056/ 813 200

Е-mail: riosvbs@unacs.bg
  1. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с център Варна

гр. Варна, 9000, ул. “Александър Дякович”  № 33

Изнесени работни места в Бургас: гр. Бургас, ул. "Филип Кутев" № 13

Тел.: +359 56 841 958

Факс: +359 56 841 946;
  1. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда


Отговорните лица и структурата на управлението по отношение на опазването на околната среда са представени на схемата. Оперативното управление на дейностите по опазване на околната среда се изпълняват от Еколога.
 1. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно Условие 5. от КР Дружеството е разработило и прилага система за управление на околната среда (СУОС). Системата е въведена със заповед на Изпълнителния Директор и е в сила от 04.08.2014г.
  1. Структура и отговорности:

Съгласно Условие 5.1.1. е определен персоналът и в изпълнение на Условие 5.1.2. и Условие 5.1.3. са изготвени и се актуализират списъци с лицата, които извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в Комплексното разрешително и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Тези списъци са представени във формуляр ФКР 5.1.2-01 - Списък на отговорните лица за изпълнението на условията в Комплексното разрешително.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Екологът. Копие от формуляра е поставено на информационното табло.


  1. Обучение

В изпълнение на Условие 5.2.1. от КР е изготвена и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Тя включва изготвяне на годишни програми за обучение, които да се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала. Процедурата е разписана в ПКР 5.2.1 - Обучение по околна среда.


Всяко едно обучение се документира във формуляр ФКР 5.2.1-01 - Формуляр за обучение на персонала.

За 2014 год. е проведено едно обучение. Отговорен за попълването и съхранението на формуляр ФКР 5.2.1-01 е Екологът.
  1. Обмен на информация

Обменът на информация се извършва, съгласно процедура ПКР 5.3 - Процедура Обмен на информация.

Съгласно Условие 5.3.1. на площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители в Дружеството.

Попълва се формуляр ФКР 5.1.2-01 - Списък на отговорните лица за изпълнението на условията в Комплексното разрешително.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Екологът. Копие от формуляра е поставено на информационното табло.

В изпълнение на Условие 5.3.2. се поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на КР, техните адреси и начин за контакт (включително за спешни случаи).

Попълва се формуляр ФКР_5.3.2-01 - Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията в КР.

Екологът е отговорен за воденето и съхранениието на документацията по външния обмен на информация по околната среда със заинтересованите страни, обществеността и с компетентните органи. Копие от формуляра е поставено на информационното табло.
  1. Документиране

Движението на документи се извършва съгласно процедура ПКР 5.4 - Процедура Документиране.

Съгласно Условие 5.4.1. има изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите – ФКР 5.4.1-01 Списък на нормативните актове.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Екологът.

Съгласно Условие 5.4.2. има изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на достъпно място на площадката за лицата, отговорни за тяхното изпълнение ФКР 5.4.2-01 - Списък на процедури, инструкции и формуляри - В точка 2.5 от настоящия доклад е представен списък на всички инструкции включени в СУОС.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Екологът.

Съгласно Условие 5.4.3. има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен във формуляр ФКР 5.4.3-01 - Списък на предоставените документи.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Екологът.
  1. Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> documenti-14
   documenti-14 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
   documenti-14 -> Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
   documenti-14 -> Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
   documenti-14 -> Доклад по околна среда на тец „лукойл енергия и газ българия еоод за 2014г
   documenti-14 -> Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-но/2008 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
   documenti-14 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


   Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница