Доклад за дейността на софийски градски съд и за дейността на софийски районен съд за 2014 година



страница1/6
Дата04.01.2018
Размер1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

Гр. София, бул. ”Витоша” № 2, централа 92 19 88



ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД И ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ЗА 2014 ГОДИНА

/изготвен на основание чл. 86, ал. 1, т. 3, б.”а” от ЗСВ, в съответствие с Указания за структурата и обхвата на годишните доклади за прилагането на Закона и дейността на съдилищата на Република България/



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Годишният доклад в аналитичен вид отразява дейността на Софийски градски съд през 2014 г. и на Софийски районен съд, в изпълнение на задълженията им по чл. 7 и 8 от ЗСВ.

Условията на свръхнатовареност на двете съдилища са валидни за 2014 г., пряко свързани със срочността, качеството и достъпността на правораздаването в институциите, стремежа за ефективно и прозрачно правосъдие.

През изминалата 2014 г. Софийски градски съд е реализирал дейността си като първоинстанционен и въззивен съд.

В обобщения годишен доклад за дейността на Софийски градски съд, в изпълнение разпоредбата чл. 86, ал. 1, т. 3, б.”а” от ЗСВ, в съответствие с Указания за структурата и обхвата на годишните доклади за прилагането на Закона и дейността на съдилищата на Република България, е изложена статистическа и аналитична информация. Представени са данните за отделенията на съда, изводите, констатираните проблеми в дейността през годината, съпоставени с данните от 2013 г. и 2012 г. и са анализирани данните от дейността на Софийски районен съд.

Годишният доклад разглежда въпросите, свързани с:


 1. Кадровата обезпеченост и техническо осигуряване на Софийски градски съд през 2014 г.

 2. Сграден фонд.

 3. Постъпленията на първоинстанционните и въззивни съдебни дела, разпределението им по отделения, съпоставяне на постъпилия брой дела с броя на съдиите по щат и общата натовареност на отделенията.

 4. Постъпленията на писма, насочени към Обща администрация, както и издадените заповеди.

 5. Постъпленията на материали и дела в служба „Регистратура” на СГС.

 6. Брой на постъпилите и обработени искания и разрешения по ЗСРС и ЗЕС, постановените откази и постъпилите ВДС за 2014 г.

 7. Информация относно проведените през 2014 г. инвентаризации, събрания, процедури по реда на ЗОП, конкурси за съдии, атестиране на съдии от СРС и СГС и атестиране на служителите от СГС.

 8. Информация относно проведените обучения на съдиите и служителите, дейност на Център по спогодби и медиация и Ден на отворените врати в СГС.

 9. Информация относно проект „Повишаване ефективността на работа на СГС № 12-15-1”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

 10. Информация, относно взети организационни мерки.

Медийна политика.

 1. Доклади на отделенията на Софийски градски съд.

 2. Обобщен доклад за дейността на Софийски районен съд.

 3. Заключение.


1. Кадрова обезпеченост и техническо осигуряван на Софийски градски съд през 2014 г.

Кадрова обезпеченост.

С оглед данните по обобщеното длъжностно разписание и изготвени от служба „Човешки ресурси” справки общата численост на персонала по щат в началото на периода е общо 515 съдии и служители.



Съдии:

В Софийски градски съд правораздават 152 съдии, разпределени по длъжности, както следва:

- 1 щ. бр. – административен ръководител-председател;

- 4 щ. бр. - заместник-председатели;

- 122 - член-съдии;

- 25 - младши съдии /5 се обучават в НИП в момента/.

Съгласно решение на ВСС, е разкрита 1 щатна бройка на длъжност „съдия” в Софийски градски съд за изминалата година.

През 2014 г. в Софийски градски съд са правораздавали 34 командировани съдии, както следва:

1. ТЕОДОРА МАТЕВА НЕЙЧЕВА от ОС гр.Разград

Заповед №287/29.02.2012г. на ВКС, считано от 15.03.2013г. - без

краен срок на командироване

2. ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ от РС гр.Шумен

Заповед №1642/29.10.2013г. на ВКС, считано от 04.11.2013г.

без краен срок на командироване

3. СНЕЖАНКА ВАСИЛЕВА КЬОСЕВА-МИТЕВА от РС гр.Дупница

Заповед №670/20.10.2011г. на САС, считано от 25.10.2011г.

без краен срок на командироване

4. АНТОН НИКОЛАЕВ УРУМОВ от СРС

Заповед №К-442/07.06.2012г. на САС, считано от 11.06.2012г.

до 31.12.2015г.

5. ПЕНКА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА от СРС

Заповед №К-441/07.06.2012г. на САС, считано от 11.06.2012г.

до 31.12.2015г.

6. СТАНИМИРА СТЕФАНОВА ИВАНОВА от СРС

Заповед №К-885/05.11.2014г. на САС, считано от 07.11.2014г.

до 31.12.2015г.

7. ВАЛЕНТИНА ВЕРГИЛОВА АНГЕЛОВА от СРС

Заповед №К-55/26.02.2009г. на САС, считано от 01.03.2009г.

до 31.12.2015г.

8. ПЕТЪР ИВАНОВ ГУНЧЕВ от СРС

Заповед №К-443/09.09.2009г. на САС, считано от 10.09.2009г.

до 31.12.2015г.

9. ДАНИЕЛА РАДКОВА СТОИЧКОВА от СРС

Заповед №К-4/13.01.2009г. на САС, считано от 15.01.2009г.

до 31.12.2015г.

10. СТЕФАН НЕДЯЛКОВ КЮРКЧИЕВ от СРС

Заповед №К-52/05.02.2010г. на САС, считано от 08.02.2010г.

до 31.12.2015г.

11. ТОНИ ПЕТКОВ ГЕТОВ от РС гр.Ботевград

Заповед №К-155/21.03.2011г. на САС, считано от 01.04.2011г.

до 31.12.2015г.

12. ДАНИЕЛА ВЕЛИНОВА БОРИСОВА-РАЙЧИНОВА от СРС

Заповед №К-603/27.09.2011г. на САС, считано от 03.10.2011г.

до 31.12.2015г.

13. ВЕЛИЧКА ВЕЛЕВА МАРИНКОВА от СРС

Заповед №К-604/27.09.2011г. на САС, считано от 11.10.2011г.

до 31.12.2015г.

14. ЕЛЕНА ТОДОРОВА РАДЕВА от СРС

Заповед №К-48/29.01.2010г. на САС, считано от 03.02.2010г.

до 31.12.2015г.

15. НЕЛИ БОЙКОВА АЛЕКСИЕВА от СРС

Заповед №К-689/08.08.2012г. на САС, считано от 13.08.2012г.

до 31.12.2015г.

16. ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА СТОЙЧЕВА – АНДРЕЕВА от ОС гр.Варна

Заповед №1553/03.08.2012г. на ВКС, считано от 15.08.2012г.

до 31.12.2015г.

17. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ от РС гр.Димитровград

Заповед №331/11.03.2013г. на ВКС, считано от 15.03.2013г.

до 31.12.2015г.

18. АННА ВЛАДИМИРОВА НЕНОВА- ВЪЛКАНОВА от СРС

Заповед №К-531/01.07.2013г. на САС, считано от 03.07.2013г.

до 31.12.2015г.

19. КАЛИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА – ПАНДОХОВА от СРС

Заповед №К-532/01.07.2013г. на САС, считано от 03.07.2013г.

до 31.12.2015г.

20. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА от РС гр.Велинград

Заповед №142/15.02.2012г. на ВКС, считано от 01.03.2012г.

до 31.12.2015г.

21. МАРИЕТА ХРИСТОВА РАЙКОВА–ПАШОВА от СпНС

Заповед №К-778/19.09.2013г. на САС, считано от 23.09.2013г.

до 30.07.2015г.

22. ИВО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ от РС гр.Ботевград

Заповед №К-814/01.10.2013г. на САС, считано от 02.10.2013г.

до 31.12.2015г.

23. ВИОЛЕТА ИВАНОВА НЕШКОВА от СРС

Заповед №К-812/01.10.2013г. на САС, считано от 02.10.2013г.

до 31.12.2015г.

24. ЕВА ДИМИТРОВА ПЕЛОВА-ТРИФОНОВА от СРС

Заповед №К-813/01.10.2013г. на САС, считано от 07.10.2013г.

до 31.12.2015г.

25. ПЕТЪР БОГОМИЛОВ ТЕОДОСИЕВ от СРС

Заповед №К-930/07.11.2013г. на САС, считано от 11.11.2013г.

до 31.12.2015г.

26. АНГЕЛИНА ГЕРГИНОВА ГЕРГИНСКА-ЙОРДЖЕВА от РС гр.Сливница

Заповед №К-12/07.01.2014г. на САС, считано от 15.01.2014г.

до 31.12.2015г.

27. ИВАЙЛО ХРИСТОВ РОДОПСКИ от РС гр.Костинброд

Заповед №К-273/28.03.2014г. на САС, считано от 03.04.2014г.

до 31.12.2015г.

28. НАТАША ИВАНОВА НИКОЛОВА от РС гр.Монтана

Заповед №К-340/22.04.2014г. на САС, считано от 30.04.2014г.

до 31.12.2015г.

29. НИКОЛА ПЕТРОВ ЧОМПАЛОВ от СРС

Заповед №К-370/07.05.2014г. на САС, считано от 14.05.2014г.

до 31.12.2015г.

30. НИКОЛАЙ СТОИМЕНОВ НИКОЛОВ от СРС

Заповед №К-572/10.07.2014г. на САС, считано от 14.07.2014г.

до 31.12.2015г.

31. СНЕЖИНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА от АС гр. Пловдив

Заповед №1527/09.10.2014г. на ВКС, считано от 10.10.2014г.

до 31.12.2015г.

32. ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ САНТИРОВ от СРС

Заповед №К-886/05.11.2014г. на САС, считано от 07.11.2014г.

до 31.12.2015г.

33. ВЕРГИНИЯ ХРИСТОВА МИЧЕВА – РУСЕВА от ОС гр.Разград

Заповед №1829/09.10.2012г. на ВКС, считано от 12.10.2012г.

до 01.12.2014г. – встъпва в длъжност Зам.министър

на правосъдието.

34. МИЛЕНА СВЕТЛОЗАРОВА ТОМОВА от РС гр.Плевен

Заповед №1898/24.10.2012г. на ВКС, считано от 01.11.2012г.

до 26.01.2015 г.
Командированите съдии от СГС в други съдилища и институции са, както следва:

1. АСЯ ПЛАМЕНОВА СЪБЕВА

Заповед № К-644/30.07.2012г. на САС, считано от 01.08.2012г.

до 31.12.2015г.

2. АЛЕКСЕЙ БОЯНОВ ТРИФОНОВ

Заповед № К-470/30.09.2009г. на САС, считано от 05.10.2009г.

до 31.12.2015г.

3. ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА МАРИНОВА-МАРЧЕВА

Заповед № К-771/14.09.2012г. на САС, считано от 17.09.2012г.

до 31.12.2015г.

4. ЕРИК БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ

Заповед № К-506/27.06.2013г. на САС, считано от 01.07.2013г.

до 31.12.2015г.

5. ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА КОЛЕВА

Заповед № К-810/01.10.2012г. на САС, считано от 03.10.2012г.

до 31.12.2015г.

6. ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

Заповед № К- 809/01.10.2012г. на САС, считано от 03.10.2012г.

до 31.12.2015г.

7. КАРАМФИЛА РАНКОВА ТОДОРОВА

Заповед № К- 806/30.09.2013г. на САС, считано от 02.10.2013г.

до 31.12.2015г.

8. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАНЕВА

Заповед № К- 471/30.09.2009г. на САС, считано от 05.10.2009г.

до 31.12.2015г.

9. НИНА СТОЙЧЕВА ЯНАКИЕВА

Заповед № К-841/22.10.2014г. на САС, считано от 03.11.2014г.

до 31.12.2015г.

10. ПЛАМЕН ХРИСТОВ ДАЦОВ

Заповед № К-462/23.09.2009г. на САС, считано от 23.09.2009г.

до 31.12.2015г.

11. СВЕТЛИН ВЕЛКОВ МИХАЙЛОВ

Заповед № К-602/26.09.2011г. на САС, считано от 28.09.2011г.

до 31.12.2015г.

12. НИКОЛАЙ МАРКОВ МАРКОВ

Заповед №К-507/27.06.2013г. на САС, считано от 01.07.2013г.

до 01.12.2014г.

13. ВЛАДИМИР ОГНЯНОВ АСТАРДЖИЕВ

с Решение на ВСС по Протокол №30/24.06.2013г.

командирован в НИП, считано от 01.08.2013г. до 31.07.2015г.

14. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ

с Решение на ВСС по Протокол №52/06.12.2012г.

командирован в Генерална дирекция „Правосъдие”

на Европейската комисия в град Брюксел, Кралство Белгия,

считано от 01.01.2013г. до 31.12.2016г.
Съдебна администрация:

През 2014 г. съдебната администрация в Софийски градски съд е осъществявала своята дейност в съответствие със ЗСВ, КТ, ПАС, КТ и постъпилите през годината указания от Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС и Министерство на правосъдието.

Съгласно Правилника за администрацията в съдилищата и Класификатора на длъжностите в органите на съдебната власт, съдебните служители са разпределени по групи на съответните бройки и щатове.

В общата и в специализираната администрация на Софийски градски съд през отчетния период са работили общо 407 съдебни служители.

През 2014 г. са извършени следните трансформации:

- една щатна бройка за длъжност „системен администратор-ІІ степен” – в една щатна бройка за длъжност „системен администратор-І степен” – дадено съгласие от ВСС по Протокол №26/19.06.2014г. и заповед №1690/01.07.2014 г. на председателя на СГС;

- със заповед № 2837/08.10.2014 г. на председателя на СГС са трансформирани четири щатни бройки за длъжност „съдебен секретар” в четири щатни бройки за длъжност „съдебен деловодител” – преназначени, считано от 01.11.2014 г.

Техническа обезпеченост

През изминалата 2014 г. съдиите и съдебните служители ползваха закупената през 2013 г., със средства, предоставени от Висшия съдебен съвет, компютърна техника.


2. Постъпления на първоинстанционните и въззивни съдебни дела, разпределението им по отделения. Съпоставяне на постъпилия брой дела с броя на съдиите по щат и обща натовареност на отделенията, съгласно справка, изготвена от служба „Съдебна статистика”.

През 2014 г. са постъпили и са образувани:



 • общо 5933 наказателни дела /спрямо 6069 дела за 2013 г. и 6590 дела за 2012 г./;

 • общо 26790 граждански дела /спрямо 27147 дела през 2013 г. и 27803 дела за 2012 г./.

Същите са разпределени, както следва:

1. Общо за 2014 г. - 4302 дела първа инстанция;



за сравнение:

Общо за 2013 г. - 3272 дела първа инстанция;

Общо за 2012 г. - 3364 дела първа инстанция;

2. Административни дела - 8 броя.;

3. Частни граждански дела - 1078 дела;

4. Жалби за бавност - 32;

5. Въззивни граждански дела - 6025 дела;

6. Частни граждански дела - втора инстанция- 6630 дела;



за сравнение:

Общо за 2013 г. - 5937 броя;

Общо за 2012 г. - 5938 броя.

7. Търговски дела 7860 дела.



за сравнение:

Общо за 2013 г. - 8534 дела;

Общо за 2012 г. - 9529 дела.

8. Нови фирмени дела - 855 броя.

Общият брой на делата, постъпили през 2014 г. в Софийски градски съд, е 32 723 броя.

за сравнение:

Общо за 2013 г. са постъпили 33 216 дела;

Общо за 2012 г. са постъпили 34 393 дела.

Постъпилият брой дела спрямо броя на съдиите по щат е 18 дела за месец. Делата за разглеждане спрямо броя на съдиите са 26.89 за 2014 г., а свършените дела спрямо броя на съдиите са 18.02.

Като се има предвид броя на останалите несвършени дела от 2013 г. – 16318 дела, през отчетния период са разгледани общо 49041 дела, от които свършени са 32869 дела, а от тях в срок до три месеца 20004 дела, или 61% от делата, като в сравнение с 2013 г. и 2012 г. има намаление с 3 %.

Следва да се отбележи, че от общо разгледаните 49041 дела по 28617 от тях са постановени решения. Прекратени са 4252 дела. Общият брой свършени дела е 32869. Решените спрямо свършените дела са 87%. Свършените дела съставляват 67% от делата за разглеждане, като са останали несвършени 33% от разгледаните дела. В процента „несвършени дела” не се включват молбите за промени по фирмени дела на фирмените състави, за които постъплението е 1572 дела, а броят на делата за разглеждане е 4665 дела.

Най-голям е процентът на свършените дела спрямо делата за разглеждане от Наказателно отделение, който е 86%, следван от Търговско отделение – 75.2%, Гражданско отделение – брачни състави – 72%, Административно отделение – 70%, Гражданско оделение – въззивни състави 63%. Съотношението свършени и разгледани дела е най-неблагоприятно като резултат за Гражданско отделение – първоинстанционни състави – 48% .

Общата натовареност на съдиите от СГС през 2014 г. на база средно месечно постъпление на съдия /без молби за промени на ФО/ е 23 дела. С молбите за промени на ФО общата натовареност е 24 дела. Действителната натовареност на съдия на база свършени дела е 31.21 и съответно 33 дела. И на последно място, действителната натовареност на съдия на база брой дела за разглеждане е 46.6 дела, респективно 48 дела на месец.

За сравнение - през предходния отчетен период действителната натовареност на съдия е била 42 дела на база дела за разглеждане и 28.33 - на база свършени дела, което очевидно сочи за увеличение натовареността на съдиите.

Разпределението на делата по отделения е, както следва:

- Гражданско отделение – първоинстанционни състави е разгледало общо 9737 дела, от които са свършени 4658 бр. Останали са несвършени 5079 дела;

- Гражданско отделение – брачни състави е разгледало общо 2334 дела, от които са свършени 1682 дела, като останалите несвършени дела са 652;

- Гражданско отделение – въззивни състави е разгледало общо 12930 дела, от които са свършени 8154 дела. Несвършените дела са 4776;

- Търговско отделение е разгледало общо 13254 дела, от които са свършени 9961 дела. Броят на несвършените дела е 3293;

- Търговско отделение - фирмени състави са разгледали общо 5957 дела, от които са свършени 2140. Останалите несвършени дела са 3817;

- Административно отделение е разгледало общо 2818 дела, от които са свършени 1972 дела. Несвършените дала са 846;

- Наказателно отделение е разгледало общо 6676 дела. От тях свършените са 5714 дела, а несвършените са 962 дела.
3. Постъпления на писма, насочени към Обща администрация, както и издадени заповеди.

През 2014 г. до председателя на СГС, насочени към „Обща администрация”, са постъпили общо 3746 писма, администрирани в съществуващите регистри:



 • „Висш съдебен съвет” – 515 броя;

 • „Инспекторат на Висшия съдебен съвет” – 161 броя;

 • „Министерство на правосъдието” – 49 броя;

 • „Върховен касационен съд” – 72 броя;

 • „Върховна касационна прокуратура” - 14 броя;

 • „Общ входящ” – 637 броя;

 • „Жалба граждани” – 1002 броя;

 • „Докладни записки” – 61 броя;

 • „Главен счетоводител” - 1222 броя;

 • „ЗДОИ” – 15 броя.

На постъпилите писма е отговорено своевременно.

През 2014 г. в СГС са издадени 4040 заповеди.



за сравнение:

- 2013 г. – 3890 броя;

- 2012 г. – 4348 броя.
4. Постъпления на материали и дела в служба „Регистратура” на СГС.

Приетите в служба „Регистратура” на СГС материали и дела са:

Общо за 2014 г. – 155 657;

за сравнение:

за 2013 г. – 148 124;

за 2012 г. – 136 702.
5. Брой на постъпилите и обработени искания и разрешения по ЗСРС и ЗЕС, постановените откази и постъпилите ВДС за 2014 г.

За отчетния период в Софийски градски съд са постъпили 3579 искания по ЗСРС. Дадени са 3549 броя разрешения. Постановените откази са 30.

Постъпили са 338 искания по ЗЕС. Дадени са 338 разпореждания за предоставяне на данни.

Постъпилите ВДС са 413 броя.



За сравнение:

През 2013 г. са дадени 4324 разрешения по ЗСРС. Постановени са 20 броя откази. Постъпилите ВДС са 910 броя. Дадените разрешения по ЗЕС са 413. Постановени са 3 броя откази.

През 2012 г. са дадени 5556 разрешения по ЗСРС. Постановени са 5 броя откази. Постъпилите ВДС са 910 броя. Дадените разрешения по ЗЕС са 346 броя.
6. Информация относно проведените през 2014 г. инвентаризации, събрания, процедури по реда на ЗОП, конкурси за съдии и служители, атестиране на съдии от СРС и СГС и служители и извършени проверки.

През годината бяха проведени 2 годишни инвентаризации за наличността на делата в съдебните деловодства на Софийски градски съд съобразно ПАС.

Проведени са Общи събрания в Софийски градски съд относно:

- разходване на средства във връзка със СБКО;

- годишен отчет за дейността на СГС и СРС за 2013 г.;

- избор на Комисия за професионална етика;

- определяне броя на съдебните заседатели на Софийски районен съд с мандат 2015 - 2020 г.

Проведени са 2 процедури съгласно глава осма „а” на ЗОП за акцидентни материали и за карти за градски транспорт.

През 2014 г. беше обявен конкурс за назначаване на следните длъжности:

- съдебен помощник - 16 щатни бройки;

- съдебен статистик - 2 щатни бройки;

- съдебен секретар - 8 щатни бройки;

- съдебен деловодител - 8 щатни бройки;

- призовкар - 5 щатни бройки.

Новоназначените служители се адаптираха към колективите си и успяха да докажат своята мотивация.

През 2014 г. до края на м. ноември беше проведено атестиране на съдебните служители съобразно Методика за атестиране. При поставяне на оценки съответните комисии се съобразиха и отчетоха работата на служителите в условията на натовареност.

Следва да се отбележи ефективно създадената организация на администрацията на СГС по окомплектоване на заявленията за участие на съдии от Софийски градски съд в обявените от ВСС за 2014 г. конкурси за повишаване в длъжност и преместване на свободни длъжности.

През 2014 г. 9 градски съдии бяха повишени в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, както следва:



 1. Албена Кирилова Александрова;

 2. Андрей Ангелов Ангелов;

 3. Ани Захариева Захариева;

 4. Владимир Огнянов Астарджиев;

 5. Валентин Димитров Бойкинов;

 6. Кристина Райкова Филипова;

 7. Николай Найденов Младенов;

 8. Ралица Велимирова Симеонова – Манолова;

 9. Светла Бисерова Букова.

Във връзка с предложения за атестиране, постъпили от ВСС през 2014 г., съдиите от Софийски градски съд участваха в помощни атестационни комисии за атестиране на 50 съдии от Софийски районен съд, както следва:

 1. Петър Любомиров Сантиров;

 2. Веселина Йорданова Ставрева;

 3. Маргарита Апостолова Георгиева

 4. Таня Атанасова Радуловска- Маринова;

 5. Таня Петкова Кандилова;

 6. Веселка Николова Йорданова;

 7. Петър Иванов Гунчев;

 8. Валентина Вергилова Ангелова;

 9. Николай Димитров Маджаров;

10. Десислава Николаева Зисова;

11. Йорданка Николова Ваклева;

12. Мирослав Георгиев Георгиев;

13. Радост Красимирова Бошнакова;

14. Стоян Тодоров Михов;

15. Мария Иванова Иванова-Ангелова;

16. Даяна Калинова Цветанова;

17. Иванка Григорова Митева;

18. Неда Неделчева Табанджова-Заркова;

19. Румяна Антонова Спасова-Кежова;

20. Николай Стоименов Николов;

21. Диляна Господинова Господинова;

22. Николай Белев Василев;

23. Слава Сергиева Гьошева;

24. Мария Ангелова Дончева;

25. Даниела Генчева Шанова;

26. Биляна Владимирова Балинова-Ангелова;

27. Невена Борисова Чеуз;

28. Борис Константинов Динев;

29.Татяна Костадинова Костадинова;

30. Виолета Николаева Цветкова-Комсалова;

31.Петър Богомилов Теодосиев;

32. Катина Миткова Минева;

33. Росица Веселинова Чиркалева-Иванова;

34. Силвия Петкова Георгиева;

35. Даниела Радкова Стоичкова;

36. Деница Иванова Цветкова;

37. Ангел Фебов Павлов;

38. Васил Крумав Петров;

39. Виолета Стоянова Парпулова;

40. Делян Любомиров Дилков;

41. Моника Пламенова Добринова;

42. Мирослав Тодоров Петров;

43. Александър Емилов Ангелов;

44. Елена Димитрова Розалинова;

45. Кирил Георгиев Димитров;

46. Емилия Атанасова Колева;

47. Зорница Ангелова Езекиева;

48. Иванина Иванова Пъстракова;

49. Ангелина Колева Боева;

50. Иван Емилов Георгиев.

Бяха окомплектовани със съответните части атестационните формуляри на командированите в Софийски градски съд съдии: Теодора Матева Нейчева и Вергиния Мичева Русева.

През 2014 г. бяха открити процедури за атестиране на 32 съдии от Софийски градски съд, от които 10 не са приключени, както следва:


 1. АНДРЕЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ - р. ВСС по Протокол № 8/20.02.2014 г.- комплексна оценка „Много добра”;

 2. АНИ ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА - р. ВСС по Протокол № 21/22.05.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

 3. БОЖАНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА - р. ВСС по Протокол № 13/20.03.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

 4. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ БОЙКИНОВ - р. ВСС по Протокол № 7/13.02.2014 г.- комплексна оценка „Много добра”;

 5. ГАЛЯ ЙОРДАНОВА МИТОВА - р. ВСС по Протокол№ 39/10.09.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

 6. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ – р. ВСС по Протокол № 15/03.04.2014 г.-комплексна оценка „Много добра”

 7. ЕЛИЗАБЕТ ЛОПЕС ПЕТРОВА – р. ВСС по Протокол № 9/27.02.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

 8. ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА-РОГАЧЕВА – р. ВСС по Протокол № 35/24.07.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

 9. ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА ГЛАДИЛОВА - р. ВСС по Протокол № 23/05.06.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

10. КОСТАДИНКА СИМЕОНОВА КОСТАДИНОВА – р. ВСС по Протокол № 45/15.10.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”- статут за несменяемост;

11. КРИСТИНА РАЙКОВА ФИЛИПОВА – р. ВСС по Протокол № 19/24.04.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

12. МАЯ БОРИСЛАВОВА ДАМЯНОВА - р. ВСС по Протокол № 11/12.03.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

13. НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ МЛАДЕНОВ – р. ВСС по Протокол № 45/15.10.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

14. ПЛАМЕН АНГЕЛОВ КОЛЕВ - р. ВСС по Протокол № 3/23.01.2014г. – комплексна оценка „Много добра”;

15. ПЕПА СТ. МАРИНОВА-ТОНЕВА – р. ВСС по Протокол № 11/12.03.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”

16. РАЛИЦА БОРИСОВА ДИМИТРОВА – р. ВСС по Протокол № 3/23.01.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

17. РАЛИЦА ВЕЛИМИРОВА СИМЕОНОВА-МАНОЛОВА - р. ВСС по Протокол № 13/20.03.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

18. РОЗИНЕЛА ТОДОРОВА ЯНЧЕВА - р. ВСС по Протокол № 21/22.05.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

19. ТАТЯНА СТАВРИ НЕЦОВА – р. ВСС по Протокол № 11/12.03.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

20. ТЕМЕНУЖКА ЕВГЕНИЕВА СИМЕОНОВА - р. ВСС по Протокол № 13/20.03.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

21. ЦВЕТА СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА – р. ВСС по Протокол № 8/20.02.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”;

22. ПЛАМЕН ХРИСТОВ ДАЦОВ - р. ВСС по Протокол № 11/12.03.2014 г. – комплексна оценка „Много добра”.
Списък на съдии с открита през 2014 г. и неприключила към момента процедура по атестиране:


 1. КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ МАЗГАЛОВ - статут за несменяемост;

 2. РОСЕН БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ - статут за несменяемост;

 3. ЙОРДАНКА БОРИСОВА МОЛЛОВА - периодично атестиране;

 4. ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ – периодично атестиране;

 5. ЗОРНИЦА ВЕНЦЕСЛАВОВА ХАЙДУКОВА – периодично атестиране;

 6. РУМЯНА МЕТОДИЕВА ЧЕНАЛОВА – периодично атестиране;

 7. НИНА СТОЙЧЕВА ЯНАКИЕВА – периодично атестиране;

 8. ЕМИЛ ИВАНОВ ДЕЧЕВ - периодично атестиране;

 9. КРАСИМИР АТАНАСОВ МАШЕВ – периодично атестиране;

 10. ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА - периодично атестиране.

Посочените данни, свързани с атестирането на съдии от СРС и СГС и през 2014 г., сами по себе си говорят за допълнителната натовареност на съдиите – участващи в помощни атестационни комисии, както и за натовареността на служителите, обработващи атестациите на съдиите от СГС и СРС.

Съдии от СГС участваха като членове и резервни членове в конкурсни комисии за младши съдии, в изпитни комисии за член-съдии, както и като членове на комисии в конкурс за съдии в Окръжен съд. След провеждане на съответното обучение в НИП през юни 2014 г. в Софийски градски съд постъпиха 13 младши съдии, които бяха разпределени по отделения.

За периода на доклада бяха извършвани различни проверки от страна на ВСС и ИВСС по отношение на отделни съдии.

През м. август 2014 г. в СГС стартира планова комплексна проверка на делата от Инспекторат към Висшия съдебен съвет, обхващат всички отделения на Софийски градски съд, както следва:

- за периода - 01.01.2012 г., 2013 г. до 30.06.2014 г., с определен срок за приключване до 27.02.2015 г. и срок за представяне на Акта с резултатите от проверката до 30.04.2015 г. по отношение на наказателните дела;

- за периода – м. януари 2012 г. – м. септември 2014 г. на гражданските и търговските дела в Гражданско отделение – първоинстанционни, въззивни и брачни състави, Търговско и Административно отделение с определени идентични срокове за приключване и за представяне на Акта с резултатите.

 

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница