Доклад за дейността през 2012 година І. Производствен капацитет и степен на натовареностДата21.07.2018
Размер323.5 Kb.
ТипДоклад


Приложение към Годишния финансов отчет съгл. (Чл.33 от ЗС)

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

І. Производствен капацитет и степен на натовареност

ДП „НКЖИ”, като управител на железопътната инфраструктура, предоставя използването й на лицензирани превозвачи, при равнопоставени условия.

През последните години средната използваемост на производствения капацитет на железопътната мрежа е около 30% в товарните и 68% в пътническите превози.

Ниската натовареност на някои железопътни линии, намалените приходи от инфраструктурните такси и необходимостта от оптимизиране на разходите на Компанията, наложи ограничаване на разходите по някои слабонатоварени линии само за охрана и аварийни ремонти.

През 2012 г. се отчита спад в натуралните измерители на извършената работа спрямо 2011 г., а именно: с 3 442 878 или с 11% във влаккилометри, и с 2 100 158 139 или с 15% в брутотонкилометри.
Натурални и стойностни
измерители


Влаккилометри

Брутотон
километри


Приходи от
инфраструктурни
такси (хил.лв.)


Отчет 2012 г.

27 799 929

11 796 143 373

87 413

Отчет 2011 г.

31 242 807

13 896 301 512

95 620

Изменение 2012/2011 (+/-)

- 3 442 878

-2 100 158 139

-8 207

Изменение 2012/2011(%)

-11%

-15%

-8,6%

По видове превози изменението е както следва: • пътнически превози – намаление с 12% във влаккилометри и с 19,5% в брутотонкилометри;

 • товарните превози – намаление с 8,9 % във влаккилометри и с 12,3% в брутотонкилометри;

 • изолирани локомотиви – увеличение с 0,35% във влаккилометри с около 0,28% в брутотонкилометровата работа.

Всички услуги, които ДП „НКЖИ” предоставя на железопътните превозвачи, са посочени в Наредба № 41 от 27.06.2001 г. „За достъп и използване на железопътната инфраструктура”, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията.
Пазарен дял на извършената работа в натурални и стойностни измерители по превозвачи.

През 2012 г. железопътната инфраструктура беше предоставена за ползване като цяло от всички лицензирани превозвачи: „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, „БЖК” АД, „Булмаркет-ДМ“ ООД, „Унитранском” АД, „Газтрейд” АД, „Рейл Карго Австрия” АД, „Ди Би Шенкер Рейл България” ЕООД, ДП „ТСВ”, „Експрес Сервиз ООД” ООД. През 2012 г. бяха сключени договори за ползване на железопътната инфраструктура от 2 железопътни превозвачи ”Карго Транс Вагон България” АД и „Порт Рейл” ООД.


Извършените превози, изразени във влаккилометри и брутотонкилометри и реализираните от тях приходи за 2011 г. и 2012 г. по превозвачи, са показани в следващата таблица:

ПРЕВОЗВАЧИ (в лева)

Приходи от инфр. такси към 2012 г.

Приходи от инфр. такси към 2011 г.

Изменение 2012/2011 (+/-)

Изменение 2012/2011 (%)

БДЖ ПП ЕООД

35 038 498

41 468 602

(6 430 104)

-15,5%

БДЖ ТП ЕООД

36 592 259

40 745 036

(4 152 777)

-10,2%

БЖК АД

9 069 262

8 257 180

812 082

9,8%

Булмаркет - ДМ ООД

3 057 199

1 934 282

1 122 917

58,1%

Газтрейд АД

116
116
Рейл Карго Австрия АД

8 806

1 589

7 217

454,2%

ДБ Шенкер Рейл България ЕООД

3 473 227

3 180 778

292 449

9,2%

ДП ТСВ

167 734

31 631

136 103

430,3%

Експрес Сервиз ООД

383

1 355

(972)

-71,7%

Карго Транс Вагон България АД

104
104
Порт Рейл ООД

5 129
5 129
Общо приходи от инфраструктурни такси

87 412 717

95 620 453

(8 207 736)

-8,6%

БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е единствен лицензиран превозвач за превоз на пътници и багажи по железопътната мрежа на Република България с 100% пазарен дял в пътнически превози като цяло.

Поради намаления обем на превозите - намален брой вагони, намален брой влакове и отменяне на влакове по определени релации, отчетените натурални и стойностни измерители през 2012 г. показват намаление с около 12,19% във влаккилометрите, с 19,48% в брутотонкилометрите и с 13,38% в приходите спрямо отчетените през 2011 г.

Пазарен дял на „БДЖ ПП“ ЕООД в изолирано движение: влаккм. - 11,08%; брутотонкм. - 9,52%; приходи от ИТ - 11,07%.
БДЖ - Товарни превози” ЕООД

„БДЖ - Товарни превози” ЕООД е лицензиран превозвач за превоз на товари по железопътната мрежа на Р. България.

Пазарен дял на „БДЖ ТП“ ЕООД в товарни превози: влаккм.– 72,50%; брутотонкм.– 66,22%; приходи от ИТ – 69,78%.

Отчетените натурални и стойностни измерители през 2012 г. показват намаление на влаккилометровата работа с 15,83%, брутотонкилометровата работа с 20,78% и приходите с 12,57% спрямо отчетените такива през 2011 г. Причината за намаления обем на превозите е намалените превози по железопътния транспорт и преразпределяне на товаропотока от „БДЖ ТП“ ЕООД към частните превозвачи.

Пазарен дял на „БДЖ ТП“ ЕООД в изолирано движение: влаккм.– 64,39%; брутотонкм.– 64,42%; приходи от ИТ – 64,81%
БЪЛГАРСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА КОМПАНИЯ“ АД

„БЖК“ АД е лицензиран превозвач за превоз на товари по железопътната мрежа на Република България.

Пазарен дял на „БЖК“ АД в област товарни превози: влаккм.– 5,49%; брутотонкм.– 19,60%; приходи от ИТ – 17,40%.

В „БЖК“ АД се наблюдава леко повишение на превозите на товари през 2012 г. В сравнение със същия период на 2011 г. отчетените влаккилометри са се повишили с 7,08%, брутотонкилометрите с 4,01%, приходите имат завишение с 9,98%.

Пазарен дял на „БЖК“ АД в област изолирано движение: влаккм.– 2,73%; брутотонкм.– 14,77%; приходи от ИТ – 12,79%.
Булмаркет ДМ“ ООД

„Булмаркет ДМ“ ООД е лицензиран превозвач за превоз на товари по железопътната мрежа на Р. България.

Пазарен дял на „Булмаркет ДМ“ ООД в област товарни превози: влаккм.– 6,00%; брутотонкм.– 5,65%; приходи от ИТ –5,73%.

През 2012 г. се наблюдава ръст в превозите на „Булмаркет ДМ“ ООД с 56,11% влаккилометри, 51,29% брутотонкилометри и повишение на приходите с 56,38 %.

Пазарен дял на „Булмаркет ДМ“ ООД в област изолирано движение: влаккм.– 8,89%; брутотонкм.– 8,59%; приходи от ИТ –8,65%.
Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД

„Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД е лицензиран национален превозвач за извършване на железопътни транспортни товарни услуги по железопътната мрежа на Р. България.

Пазарен дял на „Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД в област товарни превози: влаккм.– 5,49%; брутотонкм.– 8,37%; приходи от ИТ – 6,77%.

Пазарен дял на „Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД в област изолирано движение: влаккм.– 1,62%; брутотонкм.– 1,82%; приходи от ИТ – 1,53%.


ДП „ТСВ”

ДП „ТСВ” е лицензиран национален превозвач за извършване на железопътни транспортни товарни услуги по железопътната мрежа на Р. България.

Пазарен дял на ДП „ТСВ” в област товарни превози: влаккм.– 0,49%; брутотонкм.– 0,15%; приходи от ИТ – 0,30%.

Пазарен дял на ДП „ТСВ” в област изолирано движение: влаккм.– 1,03%; брутотонкм.– 0,67%; приходи от ИТ – 0,89%.

Останалите превозвачи: „Експрес Сервиз ООД” ООД, „Унитранском“ АД, „Газтрейд“ АД, „Рейл Карго Австрия“ АД, „Карго Транс Вагон България” АД, „Порт Рейл” ООД, имат инцидентни превози, поради което техния дял в извършените превози по жп мрежата е минимален/незначителен – под 1% .
ІІ. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основна задача на дейността по управление движението на влаковете и капацитета през 2012 г. беше осигуряване на равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура и планиране на влаковата работа, съобразена с инвестиционната програма и строително-ремонтните дейности по железопътната инфраструктура на ДП „НКЖИ” при осигуряване на безопасно движение на влаковете в съответствие с График за движение на влаковете (ГДВ), изчисляване на инфраструктурните такси за използването на железопътната инфраструктура и осигуряване на отчетна и статистическа информация, относно натоварването по железопътната инфраструктура.

Основната задача за 2012 г. пред поделение „Железен път и съоръжения” беше задържането и привеждането състоянието на железния път, стрелките и съоръженията в техническа изправност, съгласно заложените в графика скорости за движение на влаковете. Усилията бяха насочени предимно в участъци с ограничения на скоростите и такива, които поради влошеното си състояние ще наложат намаляването на съществуващите скорости. Реализацията на ремонтните дейности по железния път и стрелките се осъществяваше изключително със собствена тежка пътна механизация.

През 2012 г. изпълнените видове работи и ремонт по железния път и съоръжения, финансирани с инфраструктурни такси са, както следва: • Подновяване на железопътни стрелки – 15 бр.;

 • Механизирано пресяване на баластова призма – 50 649 м;

 • Механизирано укрепване с ТПМ на железен път – 2 765 775 м;

 • Механизирано укрепване с ТПМ на железопътни стрелки – 1 680 бр.;

 • Полагане на БРП – 25 892 м;

 • Неутрализация на БРП – 3 081 м;

 • Ремонт на жп мостове, тунели и слаби места – на обща стойност около 3, 7 млн.лв.

 • Ремонт на 17 прелеза –подмяна на дървената им настилка с еластична настилка тип “STRAIL”.

 • Подновяване на железен път – 7 104 м;

В резултат на изпълнение на ремонтните работи през 2012 г. се постигна:

 • Възстановяване на проектни скорости на 21,1 км;

 • Запазване на съществуващи скорости на 2 400 км;

 • Премахване на ограничения на скорости:

временни – 43,5 км;

постоянни – 5,3 км;

 • Намаляване на времепътуването с 9,2 мин.

Дейности по сигнализацията и телекомуникацията

Системите и устройствата на осигурителната техника, телекомуникациите и нетяговото електроснабдяване (ОТ, ТК и ЕС) осигуряват управлението, контрола и безопасността на влаковото движение по железопътната мрежа.

Основна задача на дейността е намаляване на риска от субективна грешка при управлението на процесите по контрол и управление на влаковото движение и гарантиране на безопасността и ефективността на превозния процес.

През 2012 г., са реализирани следните обекти: • Ремонт на част от техническата инфраструктура (кабелни мрежи СН и НН) - ел. захранващ кабел 20 кV ТП гара Перник разпределителна;

 • Аварийно механизирано възстановяване на железния път в междугарието Зверино-Мездра юг път № 2 от км 71+102(КС № 3) до км 85+320 (КС № 6) с дължина 14 218 м по 2-ра жп линия (преходен обект 2012/2013) – ОТ, ТК, ЕС` - преустройство;

 • Неотложни възстановителни работи за укрепване на насипа и обезопасяване на железния път в междугарието Михайлово - Меричлери от км 12+800 до км 14+400 - ОТ, ТК, ЕС` - преустройство;

 • Изграждане на нов мачтов трафопост 20/0,4 кV-100 кVА на гара Казичене;

 • Обезопасяване на гари от тероризъм и вандализъм чрез изграждане на видеонаблюдение /преходен обект 2012-2013г./;

 • Ремонт на част от техническата инфраструктура - електрозахранване 6kV/75Hz за сигнални точки участък гара Златица – гара Карлово;

 • Ремонт и възстановяване проектни параметри на магистрални кабели в участъка Вакарел-Костенец.

Дейност „Осигурителна техника”

Голям брой прелези все още се осигуряват с ръчни бариери, управлявани от прелезопазачи, което създава предпостовки за допускане на субективни грешки. С внедряването на съвременна апаратура за охрана на прелезите този риск ще бъде сведен до минимум.

През 2012 г. са изпълнени следните дейности: пресъоръжени са 23 бр. прелези; пресъоръжени са 7 бр. гари; възстановени сигнални кабели – 17 174 м.; възстановени въздушни ТТ линии – 150 м; положени нови кабели в гари – 41 563 м.; направени преустройства в гари във връзка с ремонт на железния път в тях – 14 бр.; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ОТ – 475 бр. заземителни колове; изработване на сигнално алармени системи за охрана на кабини за междугарова апаратура и шкафове на АПУ – 22 бр.; извършване на непрекъсната и качествена профилактика на съоръженията и системите на ОТ и поддържане оперативна готовност за незабавно отстраняване на възникнали повреди.

Дейност „Телекомуникации”

Направление "Телекомуникации" извършва планово-профилактично поддържане, аварийно-възстановителна дейност, ремонт, развитие и строителство на телекомуникационните съоръжения.През 2012 г. е извършено:

 • Изграждане на оптична свързаност Русе разпределителна-Разделен пост Дунав мост-Гюргево - осигурена нова система за заявяване и предоставяне на свободен път на граничния преход Русе – Гюргево;

 • Изнасяне на телефонен капацитет по оптичен кабел от АТЦ - Г. Оряховица до Енергосекция Г. Оряховица и от АТЦ - София до гара Захарна фабрика - създадени са качествено нови телефонни и служебни връзки и намален разход за ремонт и поддръжка на медни кабели;

 • Изграждане видео контрол на опасната зона на 6 броя интензивни прелези – контрол на МПС преминаващи през жп прелезите, регистриране на нарушители и контрол върху съоръженията на прелезните устройства.

За възстановяване последствията от многобройните кражби, щетите от бедствия и повредите по магистралните кабели са възстановени: временни връзки с кабел UTP – 24 392 м.; временни връзки с кабел ТСВВ – 4 543 м.; съобщителни кабели – 16 128 м.; оптични кабели – 325 м.; изградени и възстановени са заземителни мрежи на 150 бр. заземителни колове.

Дейност „Електроснабдяване и енергиен контрол”

През 2012 г. дейност „ЕС и ЕК” в ПСТ работи по пресъоръжаване на трафопостове и отремонтиране на трансформатори, с което се гарантира непрекъсваемост на електрозахранването на обектите. Извършен е ремонт на части от техническата инфраструктура /изграждане кабелна мрежа 20kV ТП- ж.п.гара Перник-Разпределителна и нов мачтов трафопост 20/0.4kV 100kVA ж.п.гара Казичане/. Подменени са силно амортизирани съоръжения. Възстановено е отоплението на жп.стрелки и е осигурено нормално движение на влаковете при снеговалеж. Монтирани са устройства за дистанционно отчитане на консумирана ел.енергия, в резултат на което са намалени загубите на електроенергия и са ограничени експлоатационните разходи по отчитането й. Подменени са стари елементи за осветление пилонно и перонно с нови /натриеви и луминисценти лампи, дросели ПЗУ/. Постигнати са нормите на осветеност с по-малък разход на електроенергия.

В натурални измерители извършената работа от звена „ЕС и ЕК” е, както следва: пресъоръжени трафопостове – 60 бр.; възстановени кабели СН и НН – 16 080 м; възстановено външно осветление – пилонно и перонно – 2 283 бр. осветителни тела; монтирани дефектно-токови защити – 165 бр.; възстановени нагреватели за отопление на стрелки – 834 бр.; монтирани електромери за измерване на ел. енергия на жилища, фирми и служебни помещения – 218 бр.; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ЕС и ЕК – 200 бр. заземителни колове; възстановено вътрешно осветление – 393 бр. осветителни тела.

Дейности по енергетичните и електротехнически съоръжения

С Решение № Л-327/17.05.2010 г. е издадена лицензия на ДП „НКЖИ” за дейността разпределение на тягова ел. енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт. Разпределението на тягова електрическа енергия за нуждите на железопътния транспорт обхваща изпълнение на задълженията, присъщи за тази дейност съгласно закона за енергетиката, подзаконовите нормативни актове, закона за железопътния транспорт и издадената лицензия от (ДКЕВР), за територията на цялата железопътна инфраструктура.

Дейността на поделение „Електроразпределение” се осъществява от експлоатационен персонал разположен на териториален принцип с обособени 49 броя подрайона по контактна мрежа, 53 броя тягови подстанции и специализирана механизация за ремонт и поддържане на контактната мрежа за постигане на необходимата сигурност и бeзопастност на железопътните превози.

През 2012 г. поделение „Електроразпределение”:

Контролира експлоатацията на енергийните обекти чрез ежедневна профилактика на контактната мрежа и тяговите подстанции, по план - график от квалифициран технически персонал, с цел безопасно и надеждно функциониране.ІІІ. ПЕРСОНАЛ И ПОЛИТИКА НА ДОХОДИТЕ

През 2012 г. продължава изпълнението на Програмата за оперативно преструктуриране на ДП „НКЖИ” за периода 2011–2016 г.”, чиято основна цел е постигане оптимизиране на разходите на предприятието чрез подобряване организацията на дейностите и процесите, ефективно използване на материалните, финансовите и човешки ресурси и повишаване производителността на труда.Структурни и организационни промени през 2012 г.:

 • Преструктурирана е дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” към Централно управление на ДП „НКЖИ“.

 • Създаден е отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране” с дейност усвояване на средствата по обектите с финансиране от Държавния бюджет на Република България.

 • Изградени са три звена за управление и изпълнение на проекти (ЗУИП) и Съвет за управление на проекти (СУП): 1. „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив–Бургас”; 2. „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград” ; 3. „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив” – част от Транс-европейската железопътна мрежа”.

Новосъздадената организационна структура е с функции, които са изцяло фокусирани върху комплексното изпълнение и контрол на проектите по Оперативна програма „Транспорт“ (ОПТ) и водят до допълнителни икономии на административни разходи. Всички големи инфраструктурни проекти се управляват по модел, който отговаря на най-съвременните тенденции в областта. Проектът е реализиран съвместно с европейската инициатива JASPERS.

Ефектът от изпълнението на дейностите по преструктуриране и оптимизиране е намаление с 1 020 на средния списъчния брой персонал за годината (без лица в отпуск по майчинство) на ДП „НКЖИ” за 2012 г. спрямо 2011 г. (12 729 среден списъчен брой персонал за 2012 г. при 13 749 среден списъчен брой персонал за 2011 г.). Отчетеното намаление на средния списъчен брой персонал за м. декември 2012 г. спрямо м. декември 2011 г. е 926 средно списъчни бройки. Отчита се намаление с 893 щатни бройки по разписание на длъжностите и с 953 от списъчния брой на персонала.
Численост на персонала по разписание на длъжностите

2011 г.

2012 г.

31.12.2010 г.

14 570

31.12.2011 г.

13 437

31.12.2011 г.

13 437

31.12.2012 г.

12 544

Изменение 2011 г.(+/-):

-1 133

Изменение 2012 г.(+/-):

- 893

Изменение 2011 г.(%):

-7,78%

Изменение 2012 г.(%):

- 6,65%


Списъчен брой на персонала

2011 г.

2012 г.

31.12.2010 г.

14 509

31.12.2011 г.

13 365

31.12.2011 г.

13 365

31.12.2012 г.

12 412

Изменение 2011 г.(+/-):

-1 144

Изменение 2012 г.(+/-):

-953

Изменение 2011 г.(%):

-7,88%

Изменение 2012 г.(%):

-7,13%Политика на доходите


През 2012 г. продължава изпълнението на мерки и действия за оптимизиране на числеността и разходите за персонал.

За 2012 г. разходите за персонал (възнаграждения и осигуровки) са в размер на 144 051 хил.лв., което е по-малко с 6 544 хил.лв. от отчетените през 2011 г. Средната брутна работна заплата за 2012 г. е 702,78 лв. Отчита се ръст от 3,69% спрямо отчетената за 2011 г. (677,78 лв.). Въведена е система за формиране и заплащане на добавка върху основната заплата за постигнати резултати в сила от 01.07.2012 г. в изпълнение на договореностите с КТД - 2012 г. Съвместно със синдикатите са изготвени и приети критерии за оценка на резултатите от дейността и трудовото представяне на персонала по поделения на предприятието. В зависимост от постигнатите резултати и на база определен лимит за всяко поделение, са определени индивидуални добавки върху основните заплати на работниците и служителите. Средствата за добавката са осигурени от повишената производителност и реализираната икономия от разходите за възнаграждения от освобождаването на персонал.ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 2011/2012 Г. – ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДП „НКЖИ”

На основание Договора между Република България и ДП „НК ЖИ” и одобрена Годишна програма от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2012 г. общият размер на средствата за инвестиции и текущо поддържане на железопътната инфраструктура на Компанията е 217 000 хил. лв.

С ПМС № 367/ 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България – обн. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г. е предоставен капиталов трансфер в размер на 90 000 хил. лв. и субсидия в размер на 127 000 хил. лв.
ТЕКУЩА СУБСИДИЯ

Предоставената субсидия на ДП „НК ЖИ” за 2012 г. от страна на държавата в размер на 127 000 хил. лв. беше насочена към текущо поддържане и експлоатация чрез доставка на материали, гориво, текущи ремонти на машини и съоръжения, изплащане на възнагражденията и осигуровките на персонала и външни услуги като охрана, почистване, изплащане на лицензи, такси и други.КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ

Към 31 декември 2012 година усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, са в размер на 90 000 хил. лв. За основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА), по §5100 от поименните списъци, са усвоени 72 569 хил. лв. За придобиване на ДМА по §5200, усвоените капиталови трансфери са в размер на 17 431 хил. лв.Предоставените средства за основен ремонт и придобиване на ДМА от ДБ и средства за текуща поддръжка са усвоени на 100%:


НАИМЕНОВАНИЕ

Усвояване за 2012 г.
(хил.лв.)

§ 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

72 569

1.1

Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)

44 236

1.2

Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)

7 312

1.3

Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции (проект 5)

7 722

1.4

Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)

3 888

1.5

Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)

9 411

§ 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи

17 431

2.1

Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат–Синдел (проект 7)

11 962

2.2

Подновяване и електрификация на жп линия Драгоман–Димитровград (проект 9)

1 372

2.3

Повдигане на нивелета на железния пъ и съпътстващи допълнителни работи по жп линията Свиленград – турска граница

4 097

ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ

90 000

СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА ПО ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА

127 000

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ И ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ

217 000


ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДП „НК ЖИ” е Бенефициент на проекти финансирани със средства от ЕС по различни програми и фондове в т.ч. по всички проекти от Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси, по един проект от Приоритетна ос ІІІ - Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари, и Приоритетна ос V - Техническа помощ на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Стратегическата цел на Оперативна програма „Транспорт” е изграждането на балансирана и устойчива транспортна система чрез развитие и модернизация на ключовата транспортна инфраструктура за връзки с национално, трансгранично и европейско значение.

Към 31.12.2012 г. на различно ниво на изпълнение са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с изграждане и проектиране на жп инфраструктурата, както и технически помощи за развитие на интермодалния транспорт:


1. Проекти финансирани чрез капиталов трансфер – Проекти, финансирани по програма ИСПА

1.1. Проект “Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч” по програма ИСПА от Пловдив до Димитровград. Общата стойност на договора за Фаза 1 е в размер на 105 752 940,00 евро, съгласно Допълнително споразумение № 4/28.03.2012 г.), като към края на отчетния период са усвоени 100 % от средствата. Общата стойност на договора за Фаза 2 възлиза на 68 000 000,00 евро като края на отчетния период бяха усвоени 99,91 % от средствата. Общата стойност на договора за изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия е в размер на 38 615 986,66 евро като през отчетния период бяха усвоени 71,93 % от средствата.
2. Проекти по Програма Транс-европейска транспортна мрежа (TEN-T) на ЕС

2.1. Проект „Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на жп линия Варна - Русе”. Обща стойност на сключените договори – 5 282 412,96 лв. с ДДС, разплатени средства към 31.12.2012 г. – 5 282 412,96 лв., в т.ч. за 2012 г. – 25 692,00 лв., финансово изпълнение – 100%. Процент на усвояване от финансовата помощ – 100%. Проектът е приключен.

2.2. Мултинационален проект „Проучвания относно изграждането на Железопътен приоритетен проект №22” Многогодишна програма 2007-2013 г. с Решение за отпускане на финансова помощ на ЕК С(2008) 7574 от 04.12.2008 г. Общата стойност на проекта е 7 040 988,00 лв. с ДДС.
3. Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Приоритетна ос 1 - „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”

В процес на изпълнение са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с изграждане на жп инфраструктура:  1. Проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград-турска граница”. Обща стойност на проекта – 85 823 590,80 лв. с ДДС, разплатени средства по търговски договори към 31.12.2012 г. – 74 428 642,31 лв., в т.ч. за 2012 г – 15 036 598,28 лв., финансово изпълнение по сключени договори – 88,60%. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ към 31.12.2012 г. – 82,11%.

Изпълнени са всички строително-монтажни работи, съгласно работната програма. На 14.12.2012 г. е подписан Акт обр. № 15.

  1. Проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград”.

Обща стойност на проекта – 391 800 000,00 лв. с ДДС, разплатени средства по търговски договори към 31.12.2012 г. – 46 182 271,59 лв., в т.ч. за 2012 г – 46 182 271,59 лв., финансово изпълнение по сключени договори – 11,79%. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ към 31.12.2012 г. – 13,57%.

  1. Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”.

Обща стойност на проекта – 472 084 448,66 лв. с ДДС, разплатени средства по търговски договори към 31.12.2012 г. – 151 938 906,80 лв., в т.ч. за 2012 г – 91 315 722,64 лв., финансово изпълнение по сключени договори – 32,18%. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ към 31.12.2012 г. – 35,18%.

  1. Проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс-европейската железопътна мрежа”

Обща стойност на проекта – 630 626 259,28 лв. с ДДС, разплатени средства по търговски договори към 31.12.2012 г. – 24 907 301,17 лв., в т.ч. за 2012 г – 8 318 828,82 лв., финансово изпълнение по сключени договори – 8,09%. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ към 31.12.2012 г. – 10,38%.

  1. Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”

Стойност на проекта съгласно одобрен ФК - 58 981 408,20 лв. с ДДС, разплатени средства към 31.12.2012 г. – 78 744,00 лв., в т.ч. за 2012 г – 78 744,00 лв., финансово изпълнение по сключени договори – 55,58%.

  1. Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата“

Стойност на проекта съгласно одобрен ФК - 56 000 193,22 лв с ДДС, разплатени средства по търговски договори към 31.12.2012 г. – 64 878,00 лв., в т.ч. за 2012 г – 64 878,00 лв., финансово изпълнение по сключени договори – 66,09%. В Инструмента са включени за развитие следните обекти на железопътната инфраструктура: железопътна линия София – Драгоман; железопътна линия София – Перник – Радомир; железопътен възел София и железопътен възел Бургас.

  1. ПроектПроектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска бяла”

Обща стойност на проекта – 76 205 256,00 лв. с ДДС, разплатени средства по търговски договори към 31.12.2012 г. – 0,00 лв., финансово изпълнение по сключени договори – 0,00 %. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ – 0,00 %.

  1. Проект Рехабилитация на железопътен участък Пловдив–Бургас–Фаза 2”

Проектът включва подготовка по ОПТ 2007-2013 г. на следните проекти: „Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас”; „Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас”; „Рехабилитация на участък Пловдив – Оризово”; „Модернизация на участък Ямбол – Зимница“; „Модернизация на участък Оризово – Михайлово“; „Развитие на жп възел Пловдив” и дейностите, свързани с проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации и премахване на пресичанията на едно ниво в участъци по протежение на жп линията Пловдив – Бургас.

Стартира подготовката на документация за избор на изпълнител за предпроектно проучване и изготвяне на идейни проекти и дейности по подготовка за изпълнение на проекта „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас – Фаза 2 ”.Приоритетна ос 3 - „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари"

  1. Проект Техническа помощ за подготовка на проект Изграждане на интермодален терминал в град София - Фаза 1”

Обща стойност на проекта – 600 000,00 лв с ДДС, разплатени средства по търговски договори към 31.12.2012 г. – 59 721,60 лв., в т.ч. за 2012 г. – 0,00 лв., финансово изпълнение по сключени договори – 100 %. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ - 9,95 %. На XI - то заседание на КН по ОПТ, проведено на 08.12.2011 г., е решено проектът за изграждане на ИМТ в гр. София да бъде отложен за следващия програмен период на Оперативната програма.

  1. Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България – Пловдив”

Индикативна стойност на проекта - 13 862 679,18 лв. без ДДС, разплатени средства по търговски договори към 31.12.2012 г. – 67 125,60 лв., в т.ч. за 2012 г. – 67 125,60 лв., финансово изпълнение по сключени договори – 58,94%.

  1. ПроектТехническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”

Обща стойност на проекта – 5 967 422,40 лв. с ДДС.

Строителството на интермодалния терминал е предвидено да се осъществи през следващия период на програмата в периода 2014 г. - 2020 г.  1. Проект Рехабилитация на гарови комплекси - Централна гара София, гара Пазарджик и гара Бургас

Индикативна стойност на проекта: 87 131 096,41 лв. с ДДС

Приоритетна ос 5 - „Техническа помощ”

  1. Проект „Разширяване функционалния обхват на Географска информационна система” (ГИС) на ДП „НКЖИ”

Обща стойност на проекта – 11 182 296,00 лв. с ДДС,

Изготвен е Формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта. На 15.10.2012 г. е сключен договор между УО на ОПТ и ДП „НКЖИ” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТ. Предстои провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител.  1. Проект Осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на служителите, извършващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, отчетност и контрол, наблюдение и контрол на изпълнението на проектите/операциите на ДП „НКЖИ”, като бенефициент по Оперативна програма Транспорт" 2007-2013 г. ”

Обща стойност на проекта – 3 965 583,20 лв., разплатени средства към 31.12.2012 г. – 491 763,26 лв., в т.ч. за 2012 г. – 491 763,26 лв., финансово изпълнение – 12,40 %. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ – 8,04 %.

  1. Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. ”

Обща стойност на проекта по договор за БФП – 386 280,00 лв. с ДДС,

  1. Проект „Техническа помощ за подобряване на материално-техническата база чрез преустройство на съществуващ тавански етаж от административна сграда на ДП „НКЖИ” с адрес: 1233 София, бул. „Мария Луиза” №110“

Обща стойност на проекта – 455 310,00 лв. с ДДС. Финансово изпълнение по сключени договори – 30,48 %. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ – 8,02 %.

През 2012 г. са подготвени документи за финансиране по приоритетна ос 5 на ОПТ за следните проекти:

 1. Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в ДП „НКЖИ”.

Индикативна стойност на проекта - 10 810 090,80 лв. с ДДС.

2. „Техническа помощ за обезпечаване на разходите, свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове”.

Индикативна стойност на проекта - 1 165 000,00 лв с ДДС.3. „Техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура в ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

Индикативна стойност на проекта - 3 657 402,10 лв без ДДС.V ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ


 

Преизч. отчет към 31.12.2011

Отчет към 31.12.2012

Абсолютно изменение (2012-2011)

Индекс 2012/2011

Обща ликвидност

3,72

4,65

0,93

1,25

Бърза ликвидност

3,01

3,99

0,98

1,33

Абсолютна ликвидност

0,44

0,86

0,42

1,95

Финансова автономност (коефициент на платежеспособност)

6,79

7,18

0,39

1,06

Коефициент на задлъжнялост

0,15

0,14

-0,01

0,93

Оборот на вземанията от клиенти (пъти)

1,29

1,37

0,08

1,06

Период на събиране на вземанията от клиенти

278дни

262дни

-16дни

0,94

Период на погасяване на задълженията по доставката

30дни

16дни

-14дни

0,53

Времетраене на един оборот на материалните запаси

66дни

79дни

13дни

1,20

Брой на оборотите на материалните запаси

5,45

4,55

-0,90

0,83

Заетост на материалните запаси

0,18

0,22

0,04

1,22

Рентабилност на приходите от продажби

-0,32

-0,08

0,24

0,25

Нетна рентабилност на собствения капитал

-0,03

-0,01

0,02

0,33

Рентабилност на активите

-0,017

-0,003

0,014

0,18

Ефективност на разходите от оперативна дейност

0,88

0,97

0,09

1,10

Ефективност на приходите от оперативна дейност

1,14

1,03

-0,11

0,90

Нетен оборотен капитал

110 755

147 162

36 407

1,33

Зает капитал

2 198 892

2 805 834

606 942

1,28

Дългосрочни пасиви

972 891

1 139 904

167 013

1,17

Чиста стойност на активите

1 226 001

1 665 930

439 929

1,36

Изменението на финансовите показатели на компанията през 2012 г., е както следва: • Показателите за ликвидност за 2012 г. показват добро равнище на общата, бързата и абсолютната ликвидност. Компанията разполага с повече краткотрайни активи, които може да използва за погасяване на текущите си задължения.

 • Подобрена е финансовата автономност и относителната независимост по отношение на кредиторите спрямо 2011 г., което е видно от подобряването с 0,39 пункта на коефициента на платежоспособност и намаляването с 0,01 пункта на коефициента на задлъжнялост.

 • Показателите за рентабилност са отрицателни величини, тъй като финансовият резултат и за двете години е загуба.

 • Текущите активи превишават текущите пасиви и компанията има наличие на оборотен капитал. Налице е положителна тенденция на увеличаване на оборотните средства за финансиране на текущата дейност. За 2012 г. оборотният капитал е увеличен 36 407 хил. лв., спрямо 2011 г. Текущите вземания са увеличени с 22% спрямо 2011 г., свързано с нарастването на вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества. Намалени с 0,2% са текущите задължения

 • Периодът на събиране на вземанията от клиенти е намален с 16 дни, от 278 на 262 дни. Към клиенти с просрочени задължения към ДП „НКЖИ” са отправени покани за доброволно погасяване на задълженията, предлагат се спогодби за разсрочено плащане, протоколи за прихващане до размера на насрещните задължения, заведени са дела за предявяване на вземания.

 • За 2012 г. е намален периода на погасяване на задълженията към доставчици с 14 дни (от 30 на 16 дни). За 2012 г. задълженията към доставчици спрямо 2011 г. са намалени с 9,9%. Продължава прилагането на финансово-оперативната организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи, с оглед недопускане забавяне на плащанията във времето. ДП „НКЖИ” се разплаща до пет дни след получаването на фактура от контрагентите. Основната цел на предприятието е да е изряден и коректен платец, както към държавния бюджет, така и към бизнеса.

 • При краткотрайните материални активи се отчита влошаване на финансовите коефициенти. Увеличено е времетраенето на оборота на материалните запаси с 13 дни от 66 на 79 дни.

В резюме финансовото състояние на ДП „НКЖИ” през 2012 г. е следното: • Увеличение на приходите от дейността за 2012 г., спрямо отчетените за 2011 г., главно от реализирани в по-голям размер: приходи от ремонт и услуги на външни предприятия, приходи от финансирания и финансови приходи от участия, както и от признати на приход вземания (от лихви) от „Холдинг БДЖ” ЕАД (споразумение от 01.11.2012 г.).

 • Намаление на приходите през 2012 г. от инфраструктурни такси с 8 207 хил.лв., спрямо отчетените през 2011 г.

 • Увеличаване размера на приходите от финансирания и разширяване обхвата им с източник оперативните програми на Европейския съюз за развитие и модернизация на транспортната инфраструктура.

 • Ефективно и пълно усвояване на средствата предоставени: от Държавния бюджет за 2012 г., ОПТ, ТEN-T и други.

 • Покриване на задълженията към международните финансови институции.

 • Ограничение на паричния поток на компанията за 2012 г. вследствие на ефективното изплащане на заема към МБВР в размер на 6 020 хил.лв..

 • Стриктна финансова дисциплина, приоритизиране и контрол при изразходването на финансовите средства.

 • Изплащане по график на дължимите възнаграждения и надбавки на персонала.

 • Подобряване на показателя „брой персонал на 1 км. железен път” с 0,23 бр. от 3,27 на 3,04 брой персонал на 1 км.железен път.

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” приключва 2012 г. със счетоводна загуба в размер на 12 263 хил.лв. (с включени разходи за данък върху печалбата в размер на 2 607 хил.лв.). След признаване на приходите от отсрочени данъци финансовият резултат е загуба в размер на 9 847 хил.лв. (подобряване на финансовия резултат спрямо отчет 2011 г. – намаляване на загубата с 29 311 хил.лв.).Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница