Доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно Разрешително №254-Н1 / 2012страница2/4
Дата04.02.2018
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива
Съхранението на суровини и спомагателни материали се осъществява единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания.
В съответствие с Условие 8.3.4.3. се прилага ИОС 17.00 “Инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките за суровини, спомагателни материали и горива”.
През 2012 год. е извършена проверка на резервоарите за съхранение на суровини спомагателни материали, като по време на проверката течове и несъответствия не са констатирани.
В сьответсвие с Условие 8.3.4.5. и Условие 8.3.5.1. се прилага ИОС 18.00 “Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива”.
През 2012 год. е извършена проверка на площадките за съхранение на суровини спомагателни материали, като по време на проверката течове и несъответствия не са констатирани.

Съхранението на химикалите се осъществява в оригиналните им опаковки, в закрити складове, без гравитачна връзка с канализацията. Във всеки склад са приложени предоставените от производителя информационни листове за безопасност за наличните химически вещества.


В съответствие с изискванията на Условие 8.3.5.2. е разработена и се прилага ИОС 19.00 “Инструкция за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и продукти”. С оглед предотвратяване на евентуални аварийни ситуации и в изпълнение на изискването за предприемане на превантивни действия, цитираната инструкция включва също така и необходимите действия по поддръжка на фланци, уплътнения и помпи по тръбопреносната мрежа за амонячна вода.
През годината не са констатирани също така и течове, разливания или други пропуски по тръбопреносната мрежа за суровини на територията на производствената площадка.
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители)
В представената по - долу таблица е отразен всеки замърсител, за който „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле има задължение да докладва, съгласно условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/2012 и изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Замърсителите не превишават количествата, съгласно Приложение № 2 на Регламента.

Таблица 1.
CAS номер

Замърсител

Емисионни прагове

Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год.

Праг за производство, обработка или употреба kg/год.

във въздуха kg/год.

във води kg/год.

в почва kg/год.

2#

630-08-0

Въглероден

оксид (CO)-

(6 157, 24)-

-

-

*

3#

124-38-9

Въглероден диоксид (CO2)

-

(10 134 716, 55 )-

-

-

*

8#
Азотни оксиди

(NOx/NO2)-

(10 374, 18 )-

-

-

*

11#
Серни оксиди (SOx/SO2)

-

(129, 35)-

-

-

*

76#
Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3)

-


-
(95,92)-

-

**

86#
Фини прахови частици < 10 μm

-

(4 205, 18)
-

-

-

*

12#
Общо азот

-

-

(65,01)-

-

**7#
Неметанови летливи органични съединения (NMVOC)

-

(2997, 00)-


-

-

*

Годишните количества на замърсителите с № 2#,8#,11#,76# и 86#, съгласно Условие 9.6.1.4. са изчислени на база брой експлоатационни часове на инсталацията, умножени по обемът на димните газове и по моментно измерената стойност на концентрацията на съответния замърсител по време на мониторинг.

Прилага се следната формула:
Е год. = брой часове х С зам. x V кор.

Брой експлоатационни часове на инсталацията за 2012 г. – 3330 часа
Изчисленията са направени по горе описания начин, поради причината, че в методиката по чл.25, ал.6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърдена от МОСВ липсва алгоритъм и емисионни фактори за емисиите на замърсителите, отделяни при експлоатацията на инсталации и дейности, попадащи в обхвата на т.4.1.б. от Приложение №4 към Закона за опазване на околната среда. Съгласно цитираното по – горе условие от Комплексно разрешително № 254-Н1/2012., емисиите за които не са определени емисионни фактори се считат за нулеви.

Годишното количество на замърсител 3# е изчислено по методиката CORINAIR за горивни инсталации с мощност под 50 MWth по следната формула:


Ез = EFз * Cr * Qri,
Където:
EFз – емисионен фактор

Cr – количеството на използваното гориво в тонове

Qri – долна топлина на изгаряне на използваното гориво

Съгласно CORINAIR

EFCO2 = 115

Qri = 14.7 GJ/Mg = 0.0147 GJ/kg

Cr = 5995,1 t = 5 995 100 kg
ECO2 = 115 * 0.0147 * 5 995 100 = 10 134 716,55 kg
Годишното количество на замърсител 7# е изчислено на базата на масов баланс на емисиите на ЛОС за 2012 г., съгласно План за управление на разтворителите.

Годишното количество на замърсител с № 76# и замърсител 12#, съгласно Условие 9.6.1.4. са определени на базата на оценка по фирмена методика.


През 2012 година дружеството не е зауствало отпадни води, поради реконструкция на ПСОВ. Вместо това отпадните води са предавани за извозване към „ ВиК „ ООД на база на сключен договор между двете дружества. Количеството отпадни води за отчетната година е изчислено на база електронна везна на изход на Завода за биодизел и растителни масла. Претегленият обем на извозени води към „ ВиК „ ООД за 2012 година възлиза на 5 329 м3, което се равнява на 5 329 000 литра.

Годишните количества на замърсителите № 76# и 12# са изчислени, като средно аритметичните стойности на концентрациите на съответните вещества от направените на всяко тримесечие анализи са умножени по обема на извозените за 2012 води.


Средна стойност на концентрация на N2 изпуснат в отпадни води за 2012 г. – 11,20 mg/ l

5329000 л. отпадна вода х 12,2 = 65 013 800 мг. изпуснат N2 в отпадна вода = 65, 01 кг.


Средна стойност на концентрация на ХПК изпуснат в отпадни води за 2012 г. – 54 mg O2/ l

54 mg O2/ l / 3 = 18 mg O2/ l

5329000 л. отпадна вода х 18, 00 = 95 922 000 мг. общ органичен въглерод изпуснат в отпадна вода = 95, 92 кг.

Количествата на тези замърсители представени в скоби са по – малки от тези, за които оператора има задължение да докладва и са на база измерванията от проведения собствен мониторинг през отчетената година, данните от който са представени по-долу в настоящият доклад.4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Източниците на емисии в атмосферния въздух и пречиствателните съоръжения към всеки един от тях по комплексно разрешително (при наличие на такъв) са както следва:


 • Източник – Отдушник към винтови преси с пекачи

 • Пречиствателно съоръжение - не
 • Източник – Аспирация от пресяване на примеси участък „Подготовка”

 • Пречиствателно съоръжение - Циклон
 • Източник – Аспирация от пресяване на примеси участък „Подготовка”

 • Пречиствателно съоръжение - Циклон
 • Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка”

 • Пречиствателно съоръжение - Циклон
 • Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка”

 • Пречиствателно съоръжение - Циклон
 • Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка”

 • Пречиствателно съоръжение - Циклон
 • Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка”

 • Пречиствателно съоръжение - Циклон • Източник – Аспирация от маслен разредител към участък „Екстракция”

 • Пречиствателно съоръжение - не


 • Източник – Котел № 1 тип КПТГл-4000/13

 • Пречиствателно съоръжение – Ръкавен циклонен филтър
 • Източник – Котел № 2 тип КПТГл-8000/13

 • Пречиствателно съоръжение – Ръкавен циклонен филтър

В съответствие с изискванията на Условие 9.1.2, и Условие 9.1.3 е разработена и се прилага ИОС 20.00 “Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения”.


В изпълнение изискванията на Условие 9.1.4 и Условие 9.1.5.1. е разработена и се прилага ИОС 21.00 „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения”.

В изпълнение на Условие 9.2.3. е изготвена ИОС 22.00 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите в атмосферата”. През отчетната година е извършен собствен мониторинг на емисии на вредни вещества в отпадъчните газове, като получените данни за 2012 г. са представени в Таблица 2-1 – Таблица 2-8 попълнени по-долу в настоящият доклад.
Таблица 2-1-Изпускащо устройство №К10 Комин на Котел № 1 и Котел № 2 - Протокол № 353/14.09.2012 г.


Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

150

-

138

Веднъж годишно

Да

NOх

mg/Nm3

650

-

401

Веднъж годишно

Да

SO2

mg/Nm3

2000

-

5

Веднъж годишно

Да

СО

mg/Nm3

250

-

238

Веднъж годишно

Да


Таблица 2-2 Изпускащо устройство № К7.3 участък екстракция – след маслен разделител /скрубер/ – Протокол № 317/04.12.2012 г.

Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

ЛОС

Kg/t

1

-

0,002

Веднъж годишно

ДаТаблица 2-3 Изпускащо устройство № К5 аспирация от лющилни машини– Протокол № 355/14.09.2012 г.

Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

20

-

18

Веднъж годишно

ДаТаблица 2-4 Изпускащо устройство № К5.1 аспирация от лющилни машини– Протокол № 356./14.09.2012 г.

Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

20

-

16

Веднъж годишно

ДаТаблица 2-5 Изпускащо устройство № К5.2 аспирация от лющилни машини – Протокол № 357./14.09.2012 г.

Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

20

-

14

Веднъж годишно

ДаТаблица 2-6 Изпускащо устройство № К3.3 аспирация от пресяване на примеси – Протокол № 358/14.09.2012 г.

Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

20

-

11

Веднъж годишно

ДаТаблица 2-7 Изпускащо устройство № К3.4 аспирация от пресяване на примеси – Протокол № 359/14.09.2012 г.

Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Прах

mg/Nm3

20

-

15

Веднъж годишно

Да
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница