Доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно Разрешително №254-Н1 / 2012страница4/4
Дата04.02.2018
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци


Отпадък

Код

Оползотворяване на площадката

Обезвреждане на площадката

Име на външната фирма извършваща операцията

Съответствие

Материали, негодни за консумация или преработка (биомаса)

02.03.04

Да

не

-

Да

Хранителни масла и мазнини

20 01 25

Да

не

-

Да


4.4.1. Количество образувани отпадъци
В изпълнение на Условие11.1.1. се прилага ИОС 32.00 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци за единица продукт”.
Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле са представени в попълнените по- горе Таблица 4 и Таблица 5.
4.4.2. Събиране на отпадъците
По време на извършената проверка в изпълнение на ИОС 33.00 „Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците”, изготвена съгласно Условие 11.2.6. през отчетният период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.

4.4.3. Съхранение на отпадъците
Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените площадки за временно съхранение.
В изпълнение изискванията на Условие 11.3.10. е разработена и се прилага ИОС 34.00 Инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците”. През отчетният период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците
Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва единствено от фирми, притежаващи резрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците за извършване на такава дейност или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.
Оценката за транспортирането им се извършва съгласно ИОС 35.00 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците”, изготвена в изпълнение на Условие 11.4.3.
По време на извършената проверка през отчетният период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по транспортирането на отпадъците на територията на площадката.

4.4.5. Оползотворяване, преработване и/или рециклиране на отпадъците
В изпълнение на Условие 11.5.7. е разработена ИОС 36.00 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците”.
По време на извършената проверки през отчетният период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по оползотворяване на отпадъците.
През изминалата отчетна година са оползотворени 5 455,29 т. слънчогледова люспа (Материали, негодни за консумация или преработка – код 02.03.04) и 101,59 т. употребявани масла (Хранителни масла и мазнини – код 20 01 25)
4.4.6. Обезвреждане на отпадъците
Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците за извършване на такава дейност или издадено Комплексно разрешително.
Съгласно Условие 11.6.2. е изготвена ИОС 37.00 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците”.
По време на извършената проверки през отчетният период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията, свързани с обезвреждането на отпадъците от територията на площадката.
4.5. Шум
През отчетният период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70dB(А);

- вечерно ниво – 70dB(А);

- нощно ниво – 70dB(А);

В мястото на въздействие (най-близко разположените спряма промишления източник урбанизирани територии и извън тях – поликлиника и жилищни сгради):

- дневно ниво – 45dB(А);

- вечерно ниво – 35dB(А);

- нощно ниво – 35dB(А);


Съгласно КР № 254Н1/2012 г., Условие 12.2.2, операторът прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите на Условие 12.2.1

През миналия отчетен период 2011 г. операторът е извършил необходимите замервания, поради което в настоящя доклад няма данни от извършено няблюдение и замерване. Такова ще бъде направено през 2013 г.

В съответствие с Условие 12.2.3, операторът е разработил и прилага ИОС 41.00 „Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия”.
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
4.6.1. Опазване на подземните води
Предприятието не отвежда в почвата или подземни водни обекти отпадъчни води. Ежедневно се извършва оглед на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, от оператори и дежурни техници за установяване на течове. При необходимост се реагира веднага. В изпълнение на Условие 13А.2, операторът прилага ИОС 42.00 „Инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете”

В съответствие с Условие 13А.5, операторът е разработил и прилага ИОС 43.00 „Инструкци яза разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води”.

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на подземните води, оценката на съответствието им и съгласно Условие 13А.9.2 е изготвена ИОС 44.00 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води”.

През отчетната година са извършвани анализи на емисиите на вредни вещества изпускани в отпадъчните води съгласно Условие 13А.9.1 и Условие 13А.9.2, данните от които са представени в Таблици 6.1 и 6.2


Таблица 6.1 Опазване на подземните води – протокол от анализ № 626/ 26.11.2012 г. на акредитирана лаборатория „Водоснабдяване – Дунав” гр. Разград – вода от Тръбен кладенец ТК 1.Показател

Точка на пробовземането

Концентрация в подземните води съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

електропроводимост

ТК 1

2000

519 ± 12

Веднъж годишно

Да

рН

ТК 1

≥6,5 и ≤9,5

7,53 ± 0,06

Веднъж годишно

Да

амониев йон

ТК 1

0,5

0,040 ± 0,002

Веднъж годишно

Да

нитрати

ТК 1

50.0

7,6 ± 0,1

Веднъж годишно

Да

сулфати

ТК 1

250

65 ± 2

Веднъж годишно

Да

хлориди

ТК 1

250

21,6 ± 1,4

Веднъж годишно

Да

обща твърдост

ТК 1

12

4,8 ± 0,1

Веднъж годишно

Да

перманганатна окисляемост

ТК 1

5.0

0,56 ± 0,1

Веднъж годишно

Да

нитрити

ТК 1

0.50

< 0,010

Веднъж годишно

Да

фосфати

ТК 1

0.50

0,06 ± 0,01

Веднъж годишно

Да

флуориди

ТК 1

5.0

< 0,10

Веднъж на 2 години

Да

алуминий

ТК 1

200

< 100

Веднъж годишно

Да

желязо

ТК 1

200

< 10

Веднъж годишно

Да

калций

ТК 1

150

73,2 ± 1,6

Веднъж годишно

Да

магнезий

ТК 1

80

13,7 ± 1,6

Веднъж годишно

Да

манган

ТК 1

50

< 10

Веднъж годишно

Да

цинк

ТК 1

5.0

< 0,05

Веднъж годишно

Да

натрий

ТК 1

200

16 ± 1

Веднъж годишно

Да


Таблица 6.2 Опазване на подземните води – протокол от анализ № 627/ 26.11.2012 г. на акредитирана лаборатория „Водоснабдяване-Дунав” гр. Разград – вода от Тръбен кладенец ТК 2

Показател

Точка на пробовземането

Концентрация в подземните води съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

електропроводимост

ТК 1

2000

515 ± 12

Веднъж годишно

Да

рН

ТК 1

≥6,5 и ≤9,5

7,56 ± 0,06

Веднъж годишно

Да

амониев йон

ТК 1

0,5

0,050 ± 0,002

Веднъж годишно

Да

нитрати

ТК 1

50.0

8,2 ± 0,1

Веднъж годишно

Да

сулфати

ТК 1

250

73 ± 2

Веднъж годишно

Да

хлориди

ТК 1

250

21,6 ± 1,4

Веднъж годишно

Да

обща твърдост

ТК 1

12

4,8 ± 0,1

Веднъж годишно

Да

перманганатна окисляемост

ТК 1

5.0

0,64 ± 0,01

Веднъж годишно

Да

нитрити

ТК 1

0.50

< 0,010

Веднъж годишно

Да

фосфати

ТК 1

0.50

0,06 ± 0,01

Веднъж годишно

Да

флуориди

ТК 1

5.0

< 0,10

Веднъж на 2 години

Да

алуминий

ТК 1

200

< 100

Веднъж годишно

Да

желязо

ТК 1

200

< 10

Веднъж годишно

Да

калций

ТК 1

150

73,2 ± 1,6

Веднъж годишно

Да

магнезий

ТК 1

80

13,7 ± 1,6

Веднъж годишно

Да

манган

ТК 1

50

< 10

Веднъж годишно

Да

цинк

ТК 1

5.0

< 0,05

Веднъж годишно

Да

натрий

ТК 1

200

12 ± 1

Веднъж годишно

Да

През отчетната година е извършен анализ на подземни води по заложените параметри, въз основа, на който е изготвена горецитираната инструкция в съответствие с Условие 13А.9.2.


4.6.2. Опазване на почвата
Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг и за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както следва:


  • pН;

  • Нефтопродукти;

През отчетната година не са извършвани анализи на емисиите на вредни вещества изпускани в почвите съгласно Условие 13Б.7., т.к. такива анализи бяха извършени и представени в доклада за 2010 г., а съгласно КР № 254-Н1/2012 г. честотата на съответните анализи е веднъж на 3 години.


Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите, оценката на съответствието им и съгласно Условие 13Б.7.1 и Условие 13Б.7.2. са изготвени “Инструкция за извършване на собствен мониторинг на почви” и “Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите”.
Въз основа на извършените анализи, се прилага инструкция, изготвена в съответствие с Условие 13Б.8.3., като данните сочат, че не са установени несъответствия в концентрациите на контролираните параметри.
На територията на производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни и опасни вещества през 2012 год.
5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 254-Н1 / 2012
Към Комплексно разрешително № 254-Н1/2012 издадено на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле няма Инвестиционната програма за привеждане в съответствие.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

През отчетният период производствената дейност на химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини, разположена на територията производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле не е прекратявана.


7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ
7.1. Аварии
Предприятието е разработило и актуализирало “План за действие при бедствия, аварии и катастрофи”, който е утвърден от Гражданска защита – гр. Русе и Кмета на община „Сливо поле”. Планът се актуализира всяка година. В предприятието е разпространен актуален списък на необходимите телефонни номера за случаи на извънредни ситуации. Направена е оценка на потенциалните аварийни ситуации по звена. При възникване на аварийна ситуация с отражение върху околната среда се уведомява РИОСВ писмено. В предприятието е изготвен списък на опасните химични вещества и препарати с отбелязани количества и място на съхранение. В складовете за химикали са налични и ИЛБ за разположените на съответното място химични вещества.
През отчетният период не са регистрирани аварии на територията на производствената площадка „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле. Поради тази причина не е попълнена Таблица 9.
7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията
През отчетната година в „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена Таблица 10.

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД
Декларация
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 254-Н1/2012, издадено на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле.
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:................................. Дата: 27.03. 2013 г.
Име на подписващия: Маринела Цветкова

Длъжност в организацията: Управител

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница