Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително от



страница1/7
Дата11.01.2018
Размер1.55 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7
Г о д и ш е н д о к л а д

за изпълнение на дейностите по Комплексното Разрешително №1/2004

за 2006 година
КЦМ АД, ПЛОВДИВ

Март, 2007

Настоящия Годишен Доклад е изготвен на основание на точка ІІ. годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО от Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително - Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително, Май, 2006г., гр. София, издадена от МОСВ през 2006 година.


По точка 3. Формат на годишния доклад (ГД):

3.1. Увод

 • Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

Комплексното разрешително на КЦМ АД, Пловдив е издадено за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения за следните категории промишлени дейности по Приложение 4 от Закон за опазване на околната среда:

 1. Завод за производство на олово и сплави (т.2.5.а и 2.5.б от Приложение 4 на ЗООС);

 2. Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплавите им(т. 2.5.б от Приложение 4 на ЗООС);

 3. Завод за производство на сярна киселина (т.2.5.а и 4.2.б от Приложение 4 на ЗООС).

 4. Завод за производство на цинк и сплави (т.2.5.б. от Приложение 4 на ЗООС).




 • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

КЦМ АД, Пловдив, ул. „Асеновградско шосе”, 4009, гр. Пловдив


 • Регистрационен номер на КР;

КР № 1/ 2004г.


 • Дата на подписване на КР;

14.06.2004 год.


 • Дата на влизане в сила на КР;

14.06.2004 год.


 • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Оператор: КЦМ АД, Пловдив

Притежател на разрешителното: КЦМ АД, Пловдив




 • Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

КЦМ АД, Пловдив

Ул. „Асеновградско шосе”

4009, Пловдив

Тел. 032 623 541

Факс: 032 623 560

post@kcm.bg

www.kcm.bg


 • Лице за контакти;

инж. Милан Чалъков – ръководител отдел „Екология и прилагане на ISO14001:2004”


 • Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

КЦМ АД, Пловдив

Ул. „Асеновградско шосе”

4009, Пловдив

Тел. 032 623 574

Факс: 032 623 570

milan.chalakov@kcm.bg


 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

Основната продукция на КЦМ АД, Пловдив е стандартен блок цинк SHG 99.995% и широка гама цинкови сплави и цинков сулфат, стандартен блок олово 99.99% и оловни сплави, стандартен блок кадмий (99.95%), техническа сярна киселина (95 - 96% H2SO4), изделия от благородни метали (сребро, злато) и техни сплави.

Металургична дейност на КЦМ АД обхваща три основни производства - производство на олово, производство на цинк, кадмий и техническа сярна киселина, кратка характеристика на които е дадена по-долу:



Завод за производство на олово и сплави

Производството на олово в КЦМ АД, Пловдив се осъществява по класическата пирометалургична технология на пържилно-редукционния метод, включваща като основни операции шихтоване на суровините и агломерация, топене на агломерата в шахтова пещ с последващо непрекъснато фюминговане на пещната шлака и пирометалургична рафинация на суровото олово. Фюмингованата шлака се гранулира и продава на циментови заводи, а фюминг-окисите се преработват в цинковото производство. Междинните продукти на рафинацията се преработват до меден щейн и шпейза, благородните метали се концентрират до сплав-Доре, а бисмутът в бисмутно олово. В отделението “Оловни сплави” се получават няколко крайни продукта.


Предприятие за производство на благородни метали и сплави (цех 330)

Предприятието е специализирано в областта на благородните метали, като съчетава извличането и последваща им преработка до изделия и сплави. Условно производствените линии са разделени на две: Сребърна линия - за сребро и сплавите му и Златна линия – за злато и сплавите му.

В рамките на КЦМ АД, Пловдив Предприятието за производство на благородни метали и сплави затваря производствения цикъл на Оловно производство. Получената сплав “Доре” от цех “Рафинация” във вид на аноди със съдържание на сребро – 98% и остатъчно съдържание от злато, мед, олово и кадмий се подлага на афинаж като крайните продукти са сребро – 99.99% и злато – 99.999%. Процесът на рафиниране се основава на разтворимостта на среброто и неразтворимостта на златото в азотно-кисел електролит и отлагането на чисто сребро от разтвора на катода. Анодният шлам, съдържащ 50% сребро се подлага на химична обработка, а след това на електролиза, в резултат на което се получава злато с чистота 99.999%. Технологията дава възможност за извличане на платина и паладий, при положение че тези метали се съдържат в изходната суровина. Всички вторични продукти са включени в технологичните схеми на КЦМ, което прави технологията безотпадна.

Завод за производство на сярна киселина и пара

Пържилните газове от Пещта “Кипящ слой” и основната част от агломерационните газове от Оловното производство, след съответна суха и мокра очистка от прах и аерозоли, се преработват по метода DKDA (двойна катализа, двойна абсорбция) за утилизиране на SO2 в техническа сярна киселина (95 - 96 % H2SO4). Като отделен участък към завода функционира и Парова централа, изцяло работеща на природен газ. Химически обработената вода, необходима за паропроизводството на пара и за запълване на охладителните цикли се произвежда в Инсталацията за ХВО.



Завод за производство на цинк.

Производството на цинк се основава на стандартната хидрометалургична технология, включваща двустадийно сярнокисело извличане на цинковата угарка с последваща обработка на неразтворения остатък (велц-процес), очистване на цинковите сулфатни разтвори и електроекстракция на цинка, със следващо претопяване на катодния цинк и разливане до блоков метал.

Производството на цинкови сплави се извършва в Специализирана промишлено-технологична лаборатория (СТЛ). Входящите суровини включват блоков цинк 99.995, електролитна мед, блоков алуминий, отпадъчен алуминий - изрезки, блоков магнезий, дървени въглища и азот. Крайни продукти от производството са цинкови сплави, марки ЦАМ 4-1, ЦАМ 4-3, ЦА 12 във вид на блокове.


 • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

По Условие 4. на КР№1/2004г.:

- максимален капацитет на завод за производство на олово и сплави – 65 000 т/год.;

- максимален капацитет на цех 330 – 100 т/год;

- максимален капацитет на завод за производство на сярна киселина – 148 000 т/год.

-.максимален капацитет на инсталация за производство на цинк и сплави – 80 000 т/год.

Произведена продукция през 2006 год.:

- олово на блок и сплави 64 691 тона олово

- изделия от благородни метали и сплави 38 тона

- сярна киселина 118 456 тона с.к.

- цинк на блок и сплави 71 998 тона цинк


 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

В КЦМ АД, Пловдив има изградено специализирано звено, отговарящо за управление на околната среда. Това е отдел „Екология и контрол по прилагане на ISO 14001:2004г.”, който е на пряко подчинение на Изпълнителния Директор на дружеството.

Отдела се състои от две основни звена: Лаборатория по екология и сектор „Управление на отпадъците”.

Основните задължения на специалистите в отдела са отразени в длъжностните им хатактеристики, като някои от тях са:


  • Отговаря за своевременното и коректно прилагане на всички законови наредби, касаещи производствената дейност на фирмата по отношение на опазването на околната среда и привеждането й в съответствие в законоустановените срокове;

  • Осъществява комуникационна и функционална връзка между дружеството и външни държавни или общински организации, представя, популяризира и защитава приетата и утвърдена екологична политика на фирмата;

  • Анализира резултатите от провежданите по график замервания на технологичните агрегати, разработва и предлага конкретни мерки, програми и проекти за отстраняване на констатираните отклонения;

  • Организира, ръководи, осигурява, контролира цялостната дейност, свързана с управление на околната среда;

  • Организира определяне и актуализиране на аспектите и оценяване значимостта на въздействията;

  • Организира предприемане на действия за подобряване характеристиките на околната среда;

  • Извършва преглед на нормативни, правни и “други” изисквания, приложими за аспектите на околната среда и дейностите на дружеството;

  • Организира изготвяне на целите, задачите и програмите за околната среда;

  • Извършва преглед и анализира записите по управление на околната среда;

  • Осигурява официална информация по околната среда за заинтересовани страни;

  • Съдейства за оперативното управление на аспектите;

  • Осъществява контрол по прилагане на документите от системата и за съответствие със съществуващите норми по околната среда;

  • Извършва контрол, отчет и управление дейностите по съхранение, транспортиране и третиране на отпадъците, генерирани на площадката на дружеството;

  • Организира провеждането на мониторинг;

  • Извършва контрол за състоянието на складовете и резервоарите за съхранение на суровини, реагенти и горива;

  • Документира и поддържа документацията за основните дейности по опазване на околната среда;





 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ - Пловдив

бул. Марица № 122,

гр. Пловдив, 4000


 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Източнобеломорски район

Център Пловдив

ул. “Булаир” № 26, ет. 5

гр. Пловдив, 4000


3.2. Система за управление на околната среда
СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ

В дружеството е изградена и функционира Система за управление на околната среда (СУОС) на базата на ISO14001:2004. Сертификат № 75 110 0187/18.11.2005г., издаден от TÜV Rheinland InterCert. Kft.

Изградената система за управление на околната среда се прилага за всички структурни звена от КЦМ АД, Пловдив; производствените процеси, произвежданите продукти и спомагателни дейности; тези аспекти на околната среда, които КЦМ АД, Пловдив може да управлява и върху които може да се очаква въздействие; осигуряване и доказване съответствието с обявената политика и цели по околната среда; постигане и поддържане сертификация по ISO 14001:2004.

Разработването, внедряването и функционирането на система за управление на околната среда има за задача да се постигнат следните цели:



 • определяне на подходяща за КЦМ АД, Пловдив политика по околната среда;

 • осигуряване на такъв обхват и съдържание на СУОС, които да бъдат подходящи за производствените дейности и продуктите на КЦМ АД и аспектите на околната среда;

 • постигане и постоянно спазване на всички приложими национални и местни изисквания по околната среда;

 • постигане добра резултатност спрямо околната среда, чрез контролирано въздействие на дейностите, продуктите или услугите, отчитайки целите и политиката по околната среда;

 • определяне на приоритетите и поставяне на разумни, постижими и икономически надеждни цели и задачи по опазване на околната среда като елемент от бизнес програмата на организацията;

 • полагане на усилия за непрекъснато подобряване на управленската практика на КЦМ АД, Пловдив по опазване на околната среда (ОС) чрез извършване на системни проверки и прилагане на коригиращи и превантивни действия и отчитане на променящите се обстоятелства.

В организацията има изградени и функционират: Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000 (СУК), Система за управление на качеството в Лаборатория по Екология по изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025:2001, Информационна система за управление на бизнеса (ИСУБ), базирана на SAP 3 технология. Като част от изграждането на интегрираната система за управление (ИСУ) предстои и сертификация на система за управление на безопасни и здравословни условия на труд (СУБЗР) ОHSAS 18001:1999. В системата за управление на околната среда максимално се използват общо приложими документи от тези системи, в които са включени правила за управление на околната среда.

Абонатите на документите на СУОС, указващи конкретни отговорности са дадени в Приложение 4 “Матрица на абонатите” към КОП 4.2 “Управление на документи и записи”. Ръководството на КЦМ АД осигурява необходимите човешки, технологични и финансови ресурси за обезпечаване политиката по околната среда, изпълнението на приетите цели и задачи, функциониране и подобряване на СУОС.

С цел постигане ефективното управление на ОС, отговорностите и правомощията са определени, документирани и обявени в: наръчника по околна среда, процедурите по околна среда; Правилника за вътрешния трудов ред, регламенти към Правилника за устройство и дейността на КЦМ АД, длъжностни характеристики, осъществяващи дейности свързани с въздействията върху околната среда, заповеди на Изпълнителния директор.

В отговор на условия 5.2.1, 5.3.1 и 5.4 в КЦМ АД са създадени следните списъци:


 • СПИСЪК на отговорните лица по дейностите за изпълнение на условията залегнали в Комплексно разрешително №1/ 2004 г. (КР Условие 5.2.1);

 • СПИСЪК на персонала, който извършва дейности по изпълнение на условията залегнали в Комплексно разрешително №1/ 2004 г. (КР Условие 5.3.1);

 • СПИСЪК на отговорните лица и персонала, които извършват дейности по изпълнение на условията залегнали в Комплексно разрешително №1/ 2004 г. – координати (КР Условие 5.4).

Списъците са качени в електронен вариант в локалната компютърна мрежа в уеб-страницата на интегрираната система за управление на КЦМ 2000груп, така че те са достъпни он-лайн до всички абонати на системата за управление на околната среда на КЦМ АД.

Уеб-страницата изглежда по следния начин:





ОБУЧЕНИЕ

До 15 ноември на всяка календарна година ръководителите на структурните звена подават в звено “Обучение, оценяване и развитие на персонала с Център за професионално обучение” заявка за необходимостта от обучение през следващата година /ОД 6.2-01 от КОП 6.2/. До 30 ноември на всяка календарна година, въз основа на подадените заявки, стратегията за развитието на човешките ресурси и предстоящите задачи от Бизнес-плана на организацията, УЧР изготвя план-програма за обучение /ОД 6.2-02 от КОП 6.2/.

След утвърждаване на Плана копията от заявките с евентуално нанесени корекции се връщат на ръководителите на структурните звена, а оригиналите се съхраняват в Центъра за професионално обучение /ЦПО/. Копията от заявките служат за информиране на ръководителите на структурните звена за утвърдените курсове за обучение съгласно годишния план.

При необходимост от провеждане на обучение, което не е залегнало в годишния план, ръководителя на съответното структурно звено, заинтересован от провеждането му, подава Заявка за извънпланово обучение до Изпълнителния директор /ОД 6.2-01 от КОП 6.2/, съгласувана със съответния висшестоящ ръководител. Утвърдената от Изпълнителния директор заявка за извънпланово обучение става неразделна част от годишния план за обучение на персонала.

За специализираните обучения по СУК, СУОС, СУБЗР и ИСУ, подлежащите на обучение се определят от съответния представител на ръководството, в зависимост от обхвата и конкретната насоченост на обучението.

Всеки новопостъпил работник или служител при подписване на трудовия си договор се запознава с длъжностната характеристика за длъжността, на която е назначен и с Правилника за вътрешния трудов ред, и преминава начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и ППО на работното място и обучение по безопасни методи на работа (ако длъжността/работното място го изисква).

Ръководителите на структурните звена предоставят на новопостъпилите работници за самоподготовка документите от системите за управление на качеството, околната среда, БЗР и от ИСУ в обем, съответстващ на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност, и провеждат събеседване.

Всички обучения на новопостъпилите работници се оформят в Протокол /ОД 6.2-03 от КОП 6.2/, който се предава в УЧР за съхранение в личните досиета.

Проведените обучения, част от СУОС на КЦМ АД за 2006 г. са:


 • инж. Цонка Маркова – “Вътрешни одити в лабораториите за изпитване и/или калибриране съобразно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 - БДС EN ISO 19011:2004”, организирано от ИА БСА, сдружение «Буллабконтрол»;

 • инж. Цонка Маркова – “Лабораторен мениджъмнт – І-ви модул” организирано от ИА БСА, сдружение «Буллабконтрол»

 • инж. Цонка Маркова – “Управление на промяната”, организирано от Ийзи консулт;

 • инж. Цонка Маркова – “Управление на хора и екипи”, организирано от Ийзи консулт;

 • Явор Кехайов – “Физични фактори на работна среда. Измервания , оценка и нормативни документи (електромагнитни лъчения, вибрации, микроклимат, шум, вентилация и осветление)”, организирано от Национален център по опазване на общественото здраве;

 • Явор Кехайов – “Анализ на води: тенденции и европейски практики”, организирано от Данс Фарма;

 • инж. Гергана Чакърова – “Анализ на води: тенденции и европейски практики”, организирано от Данс Фарма;

 • Александър Рангелов – “Практикум за обработване на данни от измерване, изпитване, калибриране в областта на химични, физикохимични и аналитични измервания”, организирано от Съюз на метролозите в България;

 • Александър Рангелов – “Статистическа обработка на данни при оценяване характеристиките на методите за измерване, изпитване, калибриране и провеждане на междулабораторни изследвания”, организирано от Съюз на метролозите в България;

 • Вътрешни одитори на СУОС. Провеждане на вътрешен одит;

 • Превоз на опасни товари – годишно опреснително обучение;

 • Обучение аварийни ситуации (м. март-юни 2006 г.) и много други, информация за които се пази в Център за професионално обучение към КЦМ АД.



ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ДОКЛАДВАНЕ

Създадена е и се поддържа процедура КОП ОС 4.3 “Обмен на информация” за взаимен обмен на информация, относно аспектите на ОС и системата за управление на околната среда, между различните нива и различните длъжности в организацията, както и с външни заинтересовани страни.

При външните запитвания се изготвя ОД ОС 4.3-02 “Чеклист за регистрация на получени запитвания по опазване на околната среда и БЗР”. Всяка получена информация се завежда в ОД ОС 4.3-01 “Регистър за обмен на информация по околната среда”.

С политиката по околната среда, целите, конкретните програми по околна среда и изискванията по околната среда и СУОС, както и с друга информация по екологичните въпроси, персоналът на КЦМ АД, Пловдив се запознава чрез:



 • обучение;

 • контролирано разпространение на документите и осигуряване на достъп до специфичните документи, свързани с индивидуалните работни задачи;

 • срещи, провеждани на различните нива и различните длъжности в организацията;

 • обявления, съобщения в издавания бюлетин “КЦМ”, по електронната поща и др.

В КЦМ АД е създаден и се прилага ред за предоставяне на информация за политиката по опазване на околната среда и нейното изпълнение, за резултатността спрямо околната среда на външните заинтересовани лица, в това число на обществеността, чрез годишни отчети – годишен доклад по околната среда /ГДОС/ съгласно изискванията на КР, срещи, сведения за спазване на нормативни изисквания, публикации в медиите, платени обявления и др. Официалната информация за околната среда, която КЦМ АД, Пловдив предоставя на компетентните органи е в обем и периодичност съгласно нормативните документи и КОП 4.2 “Управление на документи и записи”.

В КОП ОС 4.3 е документиран и се прилага ред за получаване и документиране на информация за несъответствия по околната среда, запитвания, предложения за подобряване от външни или вътрешни заинтересовани страни относно околната среда, както и даване на отговор. В организацията се регистрират процесите за обмен на информация с външни заинтересовани страни, относно значимите аспекти на ОС, документират се взетите решения и се отчитат при анализ на аспектите и прегледа на СУОС от ръководството.

Копия от Политиката по околната среда се разпространяват без ограничение в отговор на конкретни искания, както и като част от задачата за връзка с обществеността.

През 2006 г. бе получена молба от Британското посолство за посещение на екологични обекти в КЦМ АД. На запитването бе отговорено своевременно, а конкретните отговори са отразени в ОД ОС 4.3-0-01. В резултат на това на 27 септември 2006 г. представители на 6 английски фирми, придружавани от служители на Британското посолство присъстваха на официалната презентация на КЦМ 2000 АД в палата № 15. След презентацията гостите посетиха екологични обекти на територията на комбината. Основен акцент в посещението бе темата за мониторинг и контрол на замърсяванията в почви, води и въздух. Британските фирми, водени от представител на Британската агенция по околна среда, проявиха интерес към възможността за съвместна работа за постигане на изискванията на ЕС за опазване на околната среда.



ДОКУМЕНТИРАНЕ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. ЗАПИСИ.

Актуална версия на документацията на СУОС, представляваща част от документацията на ИСУ, се поддържа в електронен вариант под формата на уеб-страница в интранет мрежата на предприятието, така че всеки от абонатите да има достъп до съответните документи. За поддържането на тази система е назначен със заповед на изпълнителния директор координатор на СУОС. Документацията на СУОС включва в йерархичен порядък наръчник по околна среда, главни процедури по околна среда, инструкции по околна среда и записи, в.т.ч. оперативни документи по околна среда.

Редът за създаване и означение на документите е указан в процедура КОП 4.2 “Управление на документи и записи”. Приложимите нормативните документи по ОС се поддържат в електронен вариант в интранет мрежата в ОД 4.2-03, част 2 "Списък на приложимите нормативните документи” (КОП 4.2).

През 2006 г. СУОС на КЦМ АД бе адаптирана към изграждащата се интегрирана система за управление (ИСУ) на фирмите от КЦМ 2000груп. За тази цел основно бяха преработени следните документи на системата:



 • Наръчник по околна среда;

 • Политика по околна среда - заменена от политика на ИСУ;

 • Главни процедури по околна среда;

 • Инструкции по околна среда; техническа документация;

 • Оперативни документи.

Преработването на документацията на СУОС и адаптирането й към изискванията на ИСУ бе извършено на базата на заповед на ИД №41/ 20.02.2007 г. (виж по-долу):









ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Създадени са, поддържат се и се прилагат процедури и инструкции по оперативно управление на дейности, отнасящи се до определените значими аспекти на ОС за КЦМ АД, Пловдив – емисии в атмосферния въздух, отпадъци, водоползване и отпадъчни води, разходи на ресурси за единица произведен продукт, опасни вещества и др.

В КЦМ АД, Пловдив се прилагат процедури и инструкции по планиране, осъществяване и контрол на параметрите на технологичните процеси, както и по поддържане и ремонт на производственото оборудване, технологични съоръжения, пречиствателни съоръжения, съоръжения с повишена опасност, комуникации и др. Прилагат се изискванията за експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения, за съхранение на промишлени отпадъци. При спиране от производство на инсталации и съоръжения, дейностите се определят и планират, както и при елиминиране на минали екологични замърсявания на околната среда от дейностите на КЦМ АД, Пловдив.

Системата за управление на околната среда (СУОС) в КЦМ включва документи регламентиращи отчета и оценката на използваните ресурси. Съгласно ГП ОС 4.6/4 “Оперативно управление на разходи за единица продукт” ежемесечния разход на вода, ел. енергия, суровини, регенти и горива се извършва съответно съгласно:



 • ОД ОС 4.6/4-01 “Сведение за разхода на вода за м. ................/...............г.”;

 • ОД ОС 4.6/4-02 “Сведение за разпределената енергия през месец: ..........................по производства, цехове и участъци”;

 • ОД 7.5 - 1 – 06 “Отчет на разходите на реагенти, горива и ел. енергия по планови цени”;

Информацията посочена по-горе се систематизира в управление “Планово-икономическо” - УПИ (звено “Планиране и контролинг”). В резултат на това, при приключване на отчетния период се изготвя ОД 7.5 - 1 – 06 “Отчет на разходите на реагенти, горива и ел. енергия по планови цени” и се предоставя на Изпънителния директор, ръководител УПИ, ръководители обособени производства, ст. инж. металурзи “Координатор Производство”. В оперативния документ са представени разходите на съответните материални ценности с натрупване за съответния период и съпоставка с утвърдените разходни норми. При установяване на преразходи при сравнение с разходните норми, включително тези залегнали в КР, се вземат необходимите коригиращи и превантивни действия съгласно КОП 8.3 “Управление на несъответствията” и/или КОП 8.5 “Подобряване”

Оперативното управление на отпадъците и емисиите към компонентите на околната среда се осъществява съгласно следните процедури от СУОС:



 • ГП ОС 4.6/1 “Оперативно управление на водите”;

 • ГП ОС 4.6/2 “Оперативно управление на отпадъците”:

 • ИОС 4.6/2-1 ”Управление на опасни отпадъци”;

 • ИОС 4.6/2-2 “Управление на производствени отпадъци”;

 • ИОС 4.6/2-3 “Управление на строителни отпадъци”;

 • ИОС 4.6/2-4 “Управление на битови отпадъци”;

 • ГП ОС 4.6/3 “Оперативно управление на вредните вещества в атмосферния въздух”.

Редът и отговорностите за вземане на проби от акредитираната Лаборатория по екология са съгласно:

 • РПК 507-1 “Взимане на проба прах от газови/въздушни потоци за анализ на олово, цинк, кадмий” и РПК 507 –2 “Взимане на проба прах от атмосферен въздух за анализ на олово, цинк, кадмий”- за емисиите и имисиите във въздуха;

 • РПК 507-3 “Вземане и консервиране на водни проби”- за промишлени и битово фекални отпадни води, повърхностно течащи, подземни и питейни води;

 • РПК 507 - 4 “Вземане и подготовка на почвени проби за анализ”;

 • мониторинг на емисиите от шум се осъществява по реда на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” утвърдена със със заповед N РД -536 на МОСВ.

Неспазването на нормите, установено при преглед на данните от мониторинга се документира, а проблемът се решава в съответствие с КОП 8.3 “Управление на несъответствията” и/или КОП 8.5 “Подобряване”.
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСВИЕ, ПРОВЕРКА И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСВИЯ.

Информация за потенциални условия за несъответствия по околната среда или откриване на такива постъпва от: мониторинга и измерването на компонентите на околната среда; прегледа на резултатите от вътрешните проверки за спазване на нормите; одити на СУОС; проверки и инспекции от компетентните органи; настъпили извънредни ситуации; доклади от прегледа на ръководството; външни и вътрешни заинтересовани страни, по реда на КОП ОС 4.3 “Обмен на информацията”.

Всяко коригиращо или превантивно действие предприето, за да се отстранят причините за действителни и потенциални несъответствия, е съобразено с важността на проблемите и е съизмеримо с очакваното въздействие върху ОС в съответствие с КОП 8.3 “Управление на несъответствията” и/или КОП 8.5 “Подобряване”. Въвеждат се и се записват всички промени в документираните процедури, произтичащи от коригиращите и превантивните действия, като се спазва реда от КОП 4.2.

При провеждане на прегледа от ръководството се извършва преглед и на несъответствията и предприетите коригиращи и превантивни действия.

През 2006 г. са проведени вътрешни одити по годишна програма и конкретни планове от обучени за целта вътрешни одитори. За всеки от вътрешните одити има Доклад за резултатите от одитите. Установените несъответствия са по отношение на:


 • установено бе наличие на разлив от мазут в помпено отделение на мазутно стопанство в ТУ “Рафинация и рециклинг”;

 • не са определени точно аспектите за звено БЗР;

 • няма наличен авариен план за действие за извънредни ситуации за 2006 г. в ККС;

 • няма наличен актуализиран авариен план за действие при извънредни ситуации в ЦХЛ;

 • липсва опис на складираните ОХВ в склад № 4 в склад “Централен”;

 • наличие на разпиляно ОХВ – сода каустик;

 • в склад № 7 и 8 чувалите със сяра и натриев нитрат са по земята, а не на палетите;

 • липсва дневник за обслужване на утайници, маслоуловители и неутрализационни шахти на територията на “Мазутно стопанство” (Приложение 2 към ИОС 4.6/1-3);

 • липсва инструкция за безопасност в склад за цинков сулфат в ТУ “Извличане и електролиза”;

 • установи се наличието на разхвърляни омаслени парцали на територията на ОПСВ;

 • в аварийния план дружеството не беше включена новопостроената ЦПСОВ.

За констатираните несъответствия и забележки са предложени и извършени коригиращи мероприятия. Извършена е проверка за ефективността на осъществените коригиращи действия за мероприятията с изтекъл срок. Описанието на извършените коригиращи действия е дадено в съответните листове за коригиращи действия и листове за несъответствия (ОД 8.1-02 и ОД 8.1-04).

След проведените одити се установява повишена ангажираност и отговорност на персонала, което показва повишаване ефективносттта на системата.




ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда, се вземат необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен авариен план, регламентиран в КОП ОС 4.7 “Извънредни ситуации”.

Съответните отговорни длъжностни лица от КЦМ АД съгласувано с постоянната обектова комисия (ПОбК), отговорник Екология и отговорник БЗР разработва Общ авариен план, валиден за всички дружества от КЦМ 2000груп – „План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи за фирмите на територията на КЦМ АД”. Общият авариен план на организацията е съобразен с актуалните нормативни изисквания.

Целта на плана е на базата на задълбочен комплексен анализ да се прогнозират вероятните бедствия, аварии и катастрофи на територията на дружеството, да се вземат своевременни мерки за ограничаване щетите за околната среда и за вземане на съответни мерки по отстраняване на щетите.

Чрез изпълнение на плана и координация в управлението се осигурява оптимална организация при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на стихийни бедствия и крупни производствени аварии. За тази цел са определени със заповед лицата, участващи в Постоянната обектова комисия на КЦМ АД и аварийните групи.

В плана са разгледани организацията и провеждането на спасителни и други неотложни аварийно-възстановителни работи при различни природни бедствия и възможни крупни производствени аварии, както и действията на персонала по време на извънредна ситуация.

Персоналът е запознат с плана чрез обучение от инспекторите по Гражданска защита и служба ПБЗН на КЦМ АД. Във всяко структурно звено на видно място е поставена информация и важните телефонни номера на различните инстанции, които персонала трябва да използва в случаите на авария.

По време на внедряването на системата за управление на БЗР, дружеството беше приведено по нормативните изисквания за пожаробезопасност – актуализирана инструкция за пожаробезопасност, обучение на персонала, проверка на пожарогасители, определяне на отговорности.

Планираните превантивни мерки за 2006 г. за осигуряване на готовност за извънредни ситуации, пожаро и аварийна безопасност бяха изпълнени.

През месец януари 2006 г. беше отдадена заповед на Изпълнителния директор на КЦМ АД и утвърдени План за основните мероприятия по защита на работниците и служителите от КЦМ АД Пловдив през 2006 год. и Тематичен план за обучение на работниците и служителите, Постоянната обектова комисия/ПОбК/ за Защита при бедствия, аварии и катастрофи /ЗБАК/ през 2006г.

Обучението на ПОбК за ЗБАК беше извършено през месец март и април, а на работниците, служителите и формированията по Гражданска защита /ГрЗ/ през месец април, май и юни.

При провеждането на занятията с работниците и служителите по-добри резултати бяха постигнати в цех “Производство на Цинк и Кадмий”, цех “Рафинация” и др., а при обучението на формированията по ГрЗ, по-добри бяха резултатите при обучението на Сборния обектов отряд, Аварийните групи и Противопожарните ядра в цеховете: “Аглотопилен”, ПЦПСН, личния състав на Газоспасителната група/ГСГ/, Санитарната дружина, Командата за обеззаразяване и др.

Всичките занятия с работниците, служителите и формированията в цеховете се проведоха при активното участие на ръководния състав на същите, като освен теоретичното разглеждане на въпросите, бяха проведени и заключителни занятия-тренировки за усвояване на плановете на всеки отделен цех.

На 20.06.06 г. беше проведено Тактическо занятие със Сборния обектов отряд на Дружеството под ръководството на ПОбК, в който взеха участие ГСГ, Сл.ПБЗН на КЦМ АД, част от формированията на цеховете, на чиято територия се проведоха занятията/”Рафинация”, “Аглотопилен”, ВиК, ОПСВ, ЦХЛ И др.

За участие в занятието бяха привлечени сили и средства от II РС ПБЗН, с което се провериха разчетите за взаимодействие между силите и средствата на КЦМ АД и тези на II РС ПБЗН в реално време и условия.

Освен това през 2006 г. на два пъти бе извършена актуализация на Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в КЦМ АД, Пловдив и Плановете на производствените звена:



 • планово – Февруари, Март;

 • извън планово – в съответствие с настъпилите промени в Управленско-организационната структура на КЦМ АД, Пловдив в сила от 01.10.2006 г.

Като втория път Обособените производства и останалите структурни и производствени звена своевременно успяха да актуализират Плановете в съответствие с настъпилите промени.

Служба ПБЗН към КЦМ АД участва в:



 • мероприятията по обучение на личния състав – по участъци за действия при възникване на пожари;

 • излизания на дежурната смяна общо 101 пъти както следва:

= съобщения за произшествия – 13 бр./8 бр. сухи треви/;

= дежурства при огневи работи – 75 бр.;

= други /отводняване, проби на гасителната инсталация в мазутно стопанство/ - 13 бр.;

= организиране на проверката и зареждането на пожарогасителите по участъци по график;

= оценка на риска на дъщерните фирми на КЦМ АД Пловдив.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС

Системата за управление на околната среда на организацията включва механизми за обратна връзка, предназначени да стимулират непрекъснатото подобряване на характеристиките на околната среда и оперативната дейност за постигането им, при постоянно спазване на приложимите нормативни изисквания и за изпълнение на поетото задължение при възможност за предотвратяване на замърсяването и непрекъснато подобряване на управленската практика по околната среда.

В рамките на една година в деветте фирми на КЦМ 2000груп, група към която се числи и КЦМ АД, се изграждаше интегрирана система за управление (ИСУ) съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999. През месеците март-април на 2007 г. предстои сертификация на интегрираната система за управление от страна на TÜV Rheinland, България. В тази връзка бе извършено цялостно приспособяване на СУОС в КЦМ АД към изискванията на интегрираната система за управление на групата.



3.3. Използване на ресурси
3.3.1. Използване на вода


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница