Доклад за ос за оуп на община Белене: Възложител: общ. Белене: 07. 01. 2011г. "Доставка и монтаж на специализирана система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци": възложител: умбал "Д-р Георги Странски" еад: 10. 01. 2011гстраница1/4
Дата19.07.2018
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4

 1. “Изграждане на двойно пътно кръстовище на автомобилен път ІІІ-306 Червен бряг – Кнежа-Оряхово км 40 +525 до км 40 +945, свързващ обект “Изграждане на площадка за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, чрез разполагане на сепарираща инсталация за ТБО и инсталация за производство на компост” и обект “Асфалтова база”: възложител: общ. Кнежа: 03.01.2011

 2. ПЛАН, ПУП ПЗ – в местността “Стража”, землището на гр. Плевен, ПИ № 56722.701.3 предвиждащ Жилищна сграда: възложител: “Инвестконсулт” ЕООД гр.София: 03.01.11

 3. “Разширение на гробищен парк” с. Кирчево, община Угърчин: възложител: Община Угърчин: 03.01.11

 4. “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на ел. енергия”, ПИ№031004, в землището на с. Голец, общ. Угърчин: възложител: “Соларис” ЕООД с управител Никола Желев: 04.01.2011г.

 5. “Жилищно застрояване” ПИ№52218.742.444, местността “Орничето”, кв. Острец, землището на гр. Априлци, общ. Априлци: възложител: И. Едуардс: 04.01.2011г.,

 6. Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност от 30 до 65 киловолта”, ПИ№52218.140.40, гр. Априлци: възложител: Н. Нанков: 04.01.2011г.,

 7. “Изграждане и експлоатация на фотоволтаична електроцентрала за производство на ел. енергия”, в УПИ 320, кв. 101, в с. Загражден, общ. Гулянци: възложител: Василена Батмазян – Карчовска , гр. София: 06.01.2011г.

 8. Доклад за ОС за ОУП на община Белене: Възложител: общ. Белене: 07.01.2011г.

 9. “Доставка и монтаж на специализирана система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци”: възложител:УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД: 10.01.2011г.

 10. “Изграждане на къща за гости” УПИ 03486.100.1072, парцел VIII – 1072, с. Бели Осъм , общ. Троян: възложител: В. Апостолова и Г. Костадинова: 11.01.2011г.

 11. “Изграждане на самостоятелен обект за обработка /пушене/ на сланина в димогенераторна машина/атмус/”, местоположение гр. Ловеч, УПИ IV, kв. 110: възложител: Д. Димитров: 12.01.2011г

 12. “Разширение на селскостопанска сграда”, местоположение ПИ с площ 11.11дка: землище гр. Койнаре, ЕКАТТЕ 37863, м.”Селището”: възложител:Н. Карагьозова: 12.01.2011г.

 13. “Основен ремонт на читалището – външен и вътрешен на съществуваща сграда”, местоположение гр. Кнежа, кв. 124-б, УПИ VIII-2346 възложител: Читалищно настоятелство на “Народно Читалище Борба 1896”: 13.01.2011 г.

 14. “Строителство на три броя къщи”, местоположение в ПИ № 81476.11.11, местността “Малкият дол”, в землището на с. Чифлик, общ. Троян: възложител: П. Богдански: 14.01.2011 г

 15. “Отводняване на с. Сасовец – южната част”, местоположение в с. Садовец, общ. Д.Дъбник: възложител: Д.Дъбник: 14.01.2011г,

 16. “Жил. строителство в собствен поземл. имот №73198.91.37 в гр. Троян, общ. Троян: възложител И. Едуардс, гр. Русе: 19.01.2011

 17. “Изграждане на мобилна инсталация за преработка на стари автомобилни гуми по метода на вакуумна пиролиза” в ПИ №179043, местн. “Върха” земл. на с. Трънчовица, общ. Левски: възложител “Нитранс – С” ООД София: 19.01.2011

 18. “Преустройство на съществуващи складове в складова база – продукти за растителна защита” в ПИ 56722.42.27.1.5. в гр. Плевен: възложител “ВВ–Трейдинг” ООД Плевен: 19.01.2011

 19. “Реконструкция на съществуваща поточна линия и монтаж на нова машина за производство на хартии тип “Тишу”, (на площадката на бивш завод за производство на картони), земл. на с. Черковица, общ. Никопол: възложител: “Джи ЕфЕ ф” АД гр. Никопол: 18.09.2009 г.

 20. “Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Белене”, предвиждаща ИП “Актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Белене 2011-2015г.”: възложител: Петър Дулев – кмет на община Белене: 21.01.2011

 21. “Създаване на система за капково напояване чрез черпене на вода от кладенец в с. Подем, която да обслужва бъдещи лозови масиви на “Булунипро” ЕООД в с. Подем с площ 50,256 дка, представляващи част от имот № 017161, IV категория, с обща площ на имота 151,127 дка, находящ се в местността “Старите лозя”, землище на с. Подем, община Долна Митрополия”: възложител: “Булунипро” ЕООД: 21.01.2011

 22. “Фотоволтаична електрическа инсталация върху покрива на съществуваща сграда”, ПИ№200023, землището на с. Тотлебен, общ. Пордим: възложител: “Атек” ЕООД: 24.01.2011г

 23. “Създаване на речна информационна система в българската част от река Дунав – БУЛРИС – Първа фаза –подобект Любеново”, местоположение с.Сомовит: възложител: ДП “Пристанищна инфраструктура”: 25.01.2011г,

 24. “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда”, ПИ№43952.521.824, м. “Бабаковец”, гр. Ловеч: възложител: Д. Магеранова: 26.01.2011г.

 25. ”Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”, ПИ№223002, с. Глава, общ. Ч. бряг: възложител: ”Блек & Буш” ЕООД: 26.01.2011г.

 26. “Изготвяне на общ устройствен план на град Плевен”: възложител: община Плевен: 27.01.2011г.

 27. “Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел узаконяване на незаконно строителство – двуетажна жилищна сграда, лятна кухня и гараж в ПИ № 67948.500.434 и 67948.500.523 по кадастралната карта на с. Соколово, обл. Ловеч, установено от Община Ловеч с констативен акт № 4/15.12.2010г.”: възложител: Д. Горов: 31.01.2011г.

 28. “Изграждане на малка електрическа централа с фотоволтаични преобразуватели /мощност 0.98 MW/ и трафопост в УПИ I, kв.73б по РП на гр. Гулянци, об. Плевен”: възложител: “Еко фарм 2010” ЕООД, гр. Сливен: 31.01.2011г.

 29. “Изграждане на фотоволтаичен парк на територията на ПИ 071040 и 071041 по картата на възстановената собственост на с. Хлевене, обл. Ловеч, като за целта се променя предназначението на земеделска земя за неземеделска”: възложител: “Фотон - 2” ООД: 31.01.2011г.

 30. “Изграждане на фотоволтаичен парк на територията на ПИ 43476.315.2064 по кадастралната карта на гр. Летница, обл. Ловеч, за който е отреден УПИ – “За производствени дейности” в кв. 129 по регулационния план на града”: възложител: “Спакс” ООД: 31.01.2011г.

 31. “Реконструкция на водопровод Рибарица – Тетевен – III-ти етап – участъкът в път III-359 от км.44+584 до км. 45+474”, възложител: Николай Павлов – кмет на община Тетевен: 31.01.2011г.

 32. “Площадка за извършване на дейности по събиране, транспортиране, съхранение и предварително третиране на неопасни отпадъци”, местоположение ПИ № 43952.519.203, гр. Ловеч: възложител: “Адекс Ресайклинг” ООД: 01.02.2011

 33. “Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 100 KWp”, местоположение с. Татари: възложител: Иван Иванова: 01.02.2011

 34. “Инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен”: възложител: Община Тетевен: 01.02.2011,

 35. “Изграждане на цех за бутилиране на трапезна вода”, в ПИ №52218.546.126 гр. Априлци: възложител ЕТ “Юнион Комерс – Тихомир Тотев” гр. Априлци: 02.02.2011

 36. “Жилищно строителство”, в ПИ № 15703.34.49, с. Голяма Желязна, община Троян: възложител: Мария Христова и Христо Мичковски: 03.02.2011

 37. “Изграждане на жилищна сграда на един етаж със застроена площ 170 кв.м. и РЗП – 208 кв.м.”, местоположение землище с. Рибарица: възложител: С. Панов: 03.02.2011

 38. “Комплексен проект за развитие за устойчив туризъм в регион Плевен”: възлогжител: Община Плевен: 17.12.2010 г

 39. “Складове за зърно и зърносушилня”, местоположение с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен: възложител: “Агробел - 2001” ЕООД: 04.02.2011

 40. “Инсталация за електро- и топлопроизводство от биогаз и биомаса”, местоположение с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен: възложител: “Агробел - 2001” ЕООД: 04.02.2011

 41. “Подкрепа за развитие на културни и исторически атракции в община Ловеч”: възложител: община Ловеч: 04.02.2011,

 42. “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност до 500KW”, местоположение м. “Обръща”, парцел: 204007, ЕКАТТЕ 73674, землище с.Търнене: възложител: “ХЕМ АД”: 04.02.2011

 43. ”Изграждане на жилищна сграда”в ПИ№56722.701.1349, местността “Странджа”, землище на гр. Плевен: възложител: Д. Оряховски: 08.02.2011г

 44. “Оптично трасе с. Баховица махала – гр. Никопол с отклонения за с. Черковица и гр. Славяново”: възложител: “Оптилинг Плевен” ООД, гр. Плевен: 08.02.2011г.

 45. “Изграждане на склад за изкупуване на черни и цветни метали, вторични суровини и склад-магазин за строителни материали в УПИ XXIX – 12667, kв.800 по плана на гр. Плевен”: възложител: А. Блажев: 09.02.2011г

 46. “Фотоволтаична централа” в УПИ IX – 21, kв.44 по плана на с.Асеново, общ. Никопол”: възложител: “Велан 3” ООД, А. Деянова: 10.02.2011г

 47. “Фотоволтаична централа” в УПИ V – 12, и УПИ – ХІІ-11, kв.14 по плана на с.Лозица, общ. Никопол: възложител: “ЕНЕСОЛ” ООД – с. Лозица, Петър Желязков: 10.02.2011г,

 48. “Фотоволтаична централа” в УПИ VІІ – 14, и УПИ – Х-14, УПИ VІІІ – 15, kв.14 по плана на с.Лозица, общ. Никопол: възложител: “ЕНЕСОЛ” ООД – с. Лозица, Петър Желязков: 10.02.2011г,

 49. “Проектоплан за установяване на нов режим” в ПИ № 56722.701.297, местността “Стража”, гр. Плевен, “Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност”: възложител: Н. Българанов: 14.02.2011г.

 50. “Изграждане на силозно стопанство с вместимост 2000 т., състоящо се от два силоза по 1000 т., разтоварище и семечистачна машина”, ПИ№748083 – стопански двор, местността “Трите декара”, гр. Кнежа: възложител: ЕТ “Иван Миловски” гр. Кнежа: 14.02.2011г

 51. “Изграждане на жилищна сграда”в ПИ №73198.55.114- гр. Троян: възложител: Златомир Златев, гр. Бургас: 15.02.2011г,

 52. “Базова станция” в ПИ №52218.291.9- гр. Априлци: възложител:Мобилтел“ ЕАД гр. София: 15.02.2011г

 53. “Водоснабдяване на регионално депо за твърди отпадъци гр. Плевен” – предвижда се изграждане на ново съоръжение – тръбен кладенец в ПИ №410002, в землището на с. Буковлък: възложител: Община Плевен: 15.02.2011г

 54. “Подобряване на ВиК система в гр. Ловеч, чрез изграждане на 3 подобекта”: възложител: Община Ловеч: 16.02.2011г.

 55. “Жилищно застрояване” в ПИ № 43952.537.54 , местността “Синам тепе”, землище Ловеч, общ Ловеч: възложител: Йото Йотов, гр. Ловеч: 17.02.2011г.

 56. “Жилищно застрояване” в ПИ № 15703.37.91 , местността “Лилов Стежерак”, землище Голяма Желязня, общ Троян: възложител: Ивайло Василев, гр. София: 17.02.2011

 57. “Преустройство и надстройка на бивш ритуален дом” в УПИ VІ – 466, кв. 16, землище Ябланица, общ Ябланица: възложител: “ЛИЗ КОМЕРС ХОТЕЛ ХАРМОНИЯ” ЕООД Ябланица: 17.02.2011 г.

 58. ДОВОС и ДОС “Разширение и оптимизация на вятърна електроцентрала “Милковица” с 8 бр. ветрогенератори в ПИ №103031, 127019, 233023 в земл. на с. Милковица и №№049017, 038022, 055033, 036018, 058017 в земл. на с. Шияково, общ. Гулянци: възложител “В. Пауър” ООД София: 21.12.2010 г.

 59. ДОВОС и ДОС “Вятърна електроцентрала “Ленково - Милковица” с 17 бр. ветрогенератори в ПИ №237032, 101003, 116018, 133024, 280039, 143024, 088013,152032,254010,150052,094052 в земл. на с. Милковица и №№129018,126015,102006,088028,105015,092008 в земл. на с. Ленково, общ. Гулянци: възложител “В. Пауър ІІ” ООД София: 21.12.2010 г.

 60. “Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” в ПИ № 211018 , местността “Курвунуц”, землище с. Българене, община Левски, обл. Ловеч: възложител: “Шопов- комерс4 – Емил Шопов” ЕООД : 23.02.2011 г.

 61. “Изграждане на площадка за търговия с черни и цветни метали в ПИ № 73198.76.11, по кадастралната карта на гр. Троян”, местоположениегр. Троян, местност “Кози Вир”, ПИ № 73198.76.11: възложител: “Екометал инженеринг” ЕООД: 24.02.2011 г.

 62. “Утвърждаване на трасета – ел. провод и водопровод”, местоположение землище гр. Априлци, местност “Касалиите”, квартал център, общ. Априлци: възложител: А. Крумов: 24.02.2011

 63. “Програма за опазване на околната среда на община Червен бряг”, внесено е и искане за преценка: възложител: Община Червен бряг: 25.02.2011г.

 64. “Закупуване на земеделска техника”, за обработване на 283.794 дка и 69 броя крави и телета, Нитратна директива, по програма за размитие на селските райони: землище с. Брегаре, общ. Д.Митрополия: възложител: П. Петров: 01.03.2011

 65. “Подобряване на речните и крайречни местообитания с европейско и национално значение в полупланинската част в басейна на р. Вит, по Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013” – Подобряване на биоразнообразието във Витската долина”Приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на биологичната разнообразие, в Бежаново и в басейна на р. Вит, община Луковит: възложител: П. Нинчев кмет на община Луковит: 01.03.2011г.

 66. “Засаждане и експлоатация на трайни насаждения”, местоположение с. Крушовица, м.”Влашка”: възложител: И. Цветанов: 28.02.2011г.

 67. “Смяна начин на трайно ползване от използваеми ливади в обработваеми ниви”, землище с. Писарово, общ. Искър: възложител: Г. Борисов: 02.03.2011

 68. “Технологично разширение на съществуваща бензиностанция”: възложител “Петрол” АД гр. София: 09.03.2010г.

 69. “Рибовъдство и аквакултури” ПИ№026001 и 027003, местността “Торбово”, землището на с. Дисевица общ. Плевен: възложител: ВСС Метали: 07.03.2011г.

 70. “Изграждане на малка фотоволтаична централа” в УПИ ІV на гр. Искър: възложител: Община Искър: 07.03.2011г.,

 71. “Модернизиране на земеделски стопанства от ПРСР 2007-2013 г. за закупуване на техника”, ПИ № 44327.266.45, гр. Луковит: възложител: П. Михайлов: 09.03.2011г.

 72. “Изграждане на фотоволтаична централа”, ПИ№240008, с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник: възложител: “Пътно поддържане – Телиш” ЕООД: 09.03.2011г.

 73. “Изграждане и експлоатация на садково стопанство за отглеждане на риба в землището нас. Одърне” в ПИ № 000127, язовир “Шаварна” община Пордим: възложител: “МИРТАЛ” ООД: 11.03.2011г

 74. “Създаване на масив трайно насаждение”, местоположение землище с. Върбица: възложител: Мирела Трифонова: 14.03.2011г.

 75. “Временна пътна връзка с мостово съоръжение на р. Тученица към обекти на Община Плевен”, местоположение стр. кв.606, гр. Плевен: възложител: Община Плевен: 14.03.2011г.

 76. “Закупуване на земеделска техника”, местоположение с. Дерманци: възложител: “Бонели” ЕООД: 14.03.2011г.

 77. “Строителство на жилищна сграда”, местоположение с. Голяма Желязна: възложител: Ивайло Василев: 14.03.2011г.

 78. “Възстановяване на прилежаща влажна зона в местност “Мъртвицата”, землище с. Трънчовица, общ. Левски”, местоположение землище с. Трънчовица: възложител: Община Левски: 15.03.2011г.

 79. “Изкупуване на черни и цветни метали, за временно съхранение като следва оползотворяване”, местоположение гр. Гулянци: възложител: “Пандолфи Е Тозева - РТ” ООД: 15.03.2011г.;

 80. “Закупуване на земеделска техника”: възложител: “Сюприйм Инвест” ЕООД: 15.03.2011г.,

 81. Регионален център за тратиране на отпадъци в регион Плевен – за общините Плевен, Д. Митрополия, Д. Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци включващ инсталация компостиране, ЦПО; възложел: общ. Плевен: 16.03.2011г.,

 82. “Създаване на ново трайно насаждение от ягоди”, 50 дка., в землището на с. Добродан, общ. Троян: възложител: “Ленокс фроузън фууд” ЕООД: 16.03.2011г.,

 83. “Техническа инфраструктура – водопровод и ел. кабелно захранване за гъбарник за култивирана печурка”, в ПИ №№00299.62.103, 00299.70.200, 0299.70.201, 00299.70.209, местността “Адата”, с. Александрово, общ. Ловеч: възложител: Милен Иванов – управител на “Иванови” ООД , гр. Ловеч: 17.03.2011г.,

 84. “Закупуване на техника за оползотворяване на тор от овцеферма”, по Мярка 121: възложител: Г. Василев, с. Дъбован, общ. Гулянци: 18.03.2011г.

 85. “Закупуване на техника за оползотворяване на тор от свинеферма”, по Мярка 121: възложител “Кючукови” ООД, с. Драшкова поляна, общ. Априлци: 18.03.2011г.

 86. “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ на гр. Кнежа”, ЕКАТЕ 37376, имот №732019 в землището на Кнежа: възложител: общ. Кнежа: 18.03.2011г.

 87. “Създаване на лешникови насаждения”, в землищата на с. Бъркач и Садовец,: възложител:”ДА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ОД, гр. София: 18.03.2011г.

 88. ”Закупуване на техника” във връзка с угояване на телета: възложител “Евромекс” ООД гр. Троян: 22.03.2011 г

 89. ”Закупуване на техника” местоположение с. Загражден, общ. Гулянци: възложител Я. Точилов гр. Плевен: 22.03.2011г

 90. Промяна начина на трайно ползване на имот от Пасище на нива, местоположение в ПИ № 000152, в землището на с. Писарово, общ. Искър: възложител общ. Искър – В. Йорданов: 22.03.11г,

 91. Построяване на еднофамилна къща в ПИ № 56722.383.7, в местността “Момин геран” в Ж.к. Дружба, гр. Плевен: възложител – М. Георгиев: 22.03.2011г

 92. Производство на електроенергия- 15 MW “Електроцентрала на биомаса”, в гр. Летница УПИ -43476.3152090, кв.129 за производство на ел. енергия: възложител – Юнайтед биомас” ЕООДгр. София: 22.03.2011г,

 93. ”Закупуване на техника” местоположение с. Малиново, общ. Ловеч: възложител “Малиново 2003” ООД с. Стефаново: 22.03.2011г

 94. “Изграждане на бензиностанция, паркинг, мотел, и търговски обекти”, ПИ № 56722.28.11,местоположение Витска ялия, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен: възложител “Бойс” ЕООД гр. Плевен: 22.03.2011г

 95. “Изграждане на фотоволтаична централа”, в ПИ № 292025 – ІІ стопански двор, в землището на гр. Д.Дъбник, общ. Д.Дъбник: възложител ЕТ“Камелия – В. Гетов” Д. Дъбник: 22.03.2011г

 96. “Площадка за ЧЦМ”, в ПИ № 43952.502.22, Северна индустриална зона в землището на гр. Ловеч, общ. Ловеч: възложител “Феникс ЛВ” ЕООД гр. Ловеч: 22.03.11г,

 97. “Изграждане на фотоволтаична централа”, в ПИ № 292010, 292011, 292012 и 292013 – ІІ-ри стопански двор, в землището на гр. Д.Дъбник, общ. Д.Дъбник: възложител “Камелия – Васил Гетов 1” ЕООД: 22.03.2011г

 98. ”Закупуване на техника” местоположение с. Брест, общ. Гулянци: възложител С. Петров с. Брест, общ. Гулянци: 23.03.2011г,

 99. ”Закупуване на техника” местоположение ПИ№000151, с. Дълбок Дол, общ. Троян: възложител ЕТ “Евгени Геогиев” с. Дълбок Дол: 23.03.2011г,

 100. ”Изграждане на зърнобаза” местоположение УПИ№ І-367, кв. 96, с. Гривица, общ. Плевен: възложител ЕТ “Кети- Катя Христова” с. Гривица: 25.03.2011г

 101. ”Промяна начина за трайно ползване на лозови насаждения в нива” местоположение ПИ № 068033, в землището на с. Въбел, общ. Никопол: възложител Т. Петков: 28.03.2011г,

 102. Парцеларен план на трасе на надземен електропровод 110 KV в землището на гр.Гулянци: Възложител: “ВЕИ Енерджи” ЕООД гр. Сливен: 15.12.2009г,

 103. “Модернизиране на съществуващо стопанство”, местоположение с. Тотлебен: възложител: С. Симеонов: 30.03.2011

 104. “Третиране на битови отпадъци”, местоположение гр. Долна Митрополия, м. “Върбака”, парцел № 015020 с ЕКАТТЕ 22215: възложител: “Елибор 13” ЕООД: 30.03.2011

 105. “Жилищно строителство”, ПИ№43952.517.321, местността “Липака”, землището на гр. Ловеч: възложител: Ц. Станболиева: 31.03.2011г.,

 106. “Промяна начина на трайно ползване на ПИ №051149” землище с. Черквица: възложител: М. Атанасова: 25.03.2011

 107. “Покривна GSM/UMTS базова станция LOV0024 (HIZHATA)” в ПИ 52218.291.9, гр. Априлци, кв. Видима, обл. Ловеч: 01.04.2011г.

 108. “Фотоволтаичен генератор с капацитет 0.5 МWp като самостоятелен производител на електрическа енергия” в УПИ II – 2086, стр. кв. 159 по плана на гр. Долни Дъбник: възложител: “Проучване и добив на нефт и газ”: 01.04.2011г.

 109. “Фотоволтаичен генератор с капацитет 8.5 МWp като самостоятелен производител на електрическа енергия” в ПИ 226008, землище на гр. Долни Дъбник: възложител: “Проучване и добив на нефт и газ”: 01.04.2011г.

 110. “Технологично разширение на съществуваща бензиностанция Петрол 4109 с нова модулна газстанция от надземен газрезервоар 10 куб.м. и едностранна колонка за газ пропан-бутан”, в парцел IV, kв.6 по план на гр. Червен бряг: възложител: “Петрол” АД: 04.04.2011г.;

 111. “Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, в ПИ IX-2011, кв.1, гр. Червен бряг: възложител: “Реалспед” ЕООД: 04.04.2011г.;

 112. “Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, в ПИ IX-2011, кв.1, гр. Червен бряг: възложител: “Реалмет” ЕООД: 04.04.2011г.;

 113. “Еднофамилна жилищна сграда”, ПИ 56722.701.2678, м.”Стража”, землище Плевен: възложител: Д. Кунов: 04.04.2011г.

 114. “Интергриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”: възложител: П. Нинчев – кмет на гр. Луковит: 04.04.2011г.,

 115. “Инсталация за биогаз”, в ПИ № 1000007, в землището на гр. Д.Митрополия: възложител: Д. Димитрона – “Декси Кнсулт” ЕООД гр. Плевен: 05.04.2011г,

 116. “Строителство на жилищна сграда”, в имот № 15703.59.104, м. “Башов рът”, с. Голяма Желязна, общ. Троян: възложител: И. Гачевски: 06.04.2011г.

 117. “Изграждане на складова база за съхранение на селскостопанска продукция”, в ПИ 03366.180.35, землище гр. Белене: 06.04.2011г.,

 118. “Изграждане на склад за изкупуване на черни и цветни метали, вторични суровини и склад – магазин за строителни материали”, в УПИ III-217, кв.254, ПИ 43236.254.217, гр. Левски, общ. Левски: възложител: С. Мичева: 13.04.2011г.,

 119. “Ремонт (саниране) на училищно общежитие с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата”, в гр. Тетевен: възложител: ПГГСД “Сава Младенов” - гр. Тетевен: 13.04.2011г.

 120. “Изграждане на МВЕЦ “Осъм”, в землище на с. Черни Осъм: възложител: “Гиги - 2002” ЕООД: 13.04.2011г.

 121. “ПУП с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земята на поземлен имот с номер по КВС 072036, находящ се в м. “Пъня”, землище с. Румянцево, общ. Луковит”: възложител: ЕТ “Недко Вацов”: 14.04.2011г.

 122. “Изготвяне на ПУП ПРЗ с цел промяна предназначението на земята и отреждане на ПИ с номер по КВС на гр. Ябланица 060382 “за рекреация и спорт”, местоположение гр. Ябланица, обл. Ловеч: възложител: “Лъсков - 2” ЕООД: 14.04.2011г.:

 123. “Изграждане на фотоволтаичен парк”, местоположение ПИ 144018, м.”Каниското, с. Голец, общ. Угърчин”: възложител: “Провижън 2010” ЕООД: 15.04.2011г.

 124. “Временен противопожарен водоем за неприкосновен противопожарен запас от вода”, местоположение землище с. Бели Осъм, ПИ 03486.28.59 и 03486.28.58: възложител: “Сима” ЕООД: 15.04.2011г.

 125. “Завод за градинска мебел”, местоположение Северна индустриална зона, гр. Ловеч: възложител: Росица Филипова: 18.04.2011г.

 126. “Въздушна електропроводна линия 110kv между подстанцията на ВяЕЦ “Милковица” 20.35/110 kv в землището на с. Шияково, общ. Гулянци и подстанция “Плевен I” 220/110/20 кv”: възложител: Георги Александров – управител на “В. Пауър” ООД: 15.04.2011г.

 127. “Модернизация на технология за безопасно отвеждане и съхранение на оборски тор”, местоположение ПИ 5366/17.02.2011, м. “Язът”, с. Дълбок Дол, общ. Троян: възложител: Гюлтен Мустафова: 19.04.2011г.

 128. “Ловеч – корени от миналото - мостове към бъдещето”: възложител: Община Ловеч: 19.04.2011г.,

 129. “Къща за гости”, местоположение с. Скандало, общ. Априлци: възложител: “Писан Шарен” ООД: 19.04.2011г.

 130. “Промяна на начина на трайно ползване в имот 56722.701.411 от лозе в жил. строителство”, местоположение гр. Плевен, м. “Стража”: възложител: С. Ангелова: 20.04.2011г.

 131. “Промяна на начина на трайно ползване в имот 56722.701.419 от лозе в жил. строителство”, местоположение гр. Плевен, м. “Стража”: възложител: А. Ангелов: 20.04.2011г.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница