Доклад за ос за оуп на община Белене: Възложител: общ. Белене: 07. 01. 2011г. "Доставка и монтаж на специализирана система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци": възложител: умбал "Д-р Георги Странски" еад: 10. 01. 2011гстраница3/4
Дата19.07.2018
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4

 • "Промяна начина на трайно ползване на земя" -Проверка по Натура 2000 - смяна предназначението на земята от ливада в обработваема земя - ПИ № 147014, с. Староселци, община Искър, Д. Манчев, 04.7.2011

 • "Промяна начина на трайно ползване на земя" -Проверка по Натура 2000 - смяна предназначението на земята от друга селскостопанска територия в обработваема земя - ПИ № 147014, с. Староселци, община Искър, М Манчев, 04.7.2011

 • “Преустройство и модернизация (в т.ч. доставяне на оборудване) за съществуваща ферма за отглеждане на 144000 бр. птици (бройлери) в ПИ № 189004, местност "Селището", землище на с. Петокладенци, община Белене, област Плевен”, "Петокладенци" ЕООД, 15.7.2011

 • "Ремонт на път PVN 1186 - /PVN 3081/ в участъка разположен на територията на община Долни Дъбник от границата с община Червен бряг до с. Садовец, Община Долни Дъбник, 15.7.2011

 • "Целодневна детска градина с четири групи" в ПИ 56722.659.1052 по КК на гр. Плевен, Община Плевен, 18.7.2011

 • "Спортен комплекс" в УПИ ІХ и Х, кв. 842 по плана на гр. Плевен, Община Плевен, 18.7.2011

 • “Разширяване на гробищен парк, с. Добревци, Община Ябланица”, Община Ябланица, 18.7.2011

 • "Рехабилитация на път ІІІ-302, Българене - Стежарово- Божурлук, км0+000 - км20+652, АПИ - областно пътно управление, гр. Плевен, 20.7.2011

 • “ПУП - ПЗ в местността "Стража", землището на гр. Плевен, обхващащ ПИ с идентификатор 56722.701.377”, Н. Йотков, 21.7.2011

 • "Туристическо селище" в ПИ 75054.478.77, м. "Морун", гр. Угърчин, община Угърчин /хотел 52 легла, 10 едноетажни бунгала, заведение за хранене, търговси обекти и т.н./, Д. Груев, 21.7.2011

 • “Промяна начина на трайно ползване на земя /от друга селищна територия - на нива/ за ПИ № 046028, землище на с. Староселци, община Д. Митрополия”, И. Макарска, 22.7.2011

 • "Стопански и собствен риболов (аквакултури)", язовири "Лисец 1" и Лисец 2", Лисец, община Ловеч, "Кю 2 Инвест" ООД, 26.6.2011

 • Ползване на повърхностен воден обект, пеблична общинска собственост - язовир "Шарковското" за аквакултури и свързаните с тях дейности, спортен риболов и туризъм, "Софарма" АД, 26.7.2011

 • Външно ел.захранване на базова станция LOV 0115, "Мобилтел" ЕАД, 26.7.2011

 • "Изграждане (строителство) на производствено-складова база" в ПИ 236034 в м. "Край село", земл. на с. Рупци с ЕКАТТЕ 63361, община Червен бряг и УПИ І-52 и ІІ-52, кв. 5 на с. Рупци, община Червен бряг, "Драгевит" ЕООД, 27.7.2011

 • “Площадка за оползотворяване чрез студен регенерат на излецли от употреба гуми" в с. Въбел, "Въбелгум" ЕООД, 27.7.2011

 • "Фуражно предприятие със силозно-складово стопанство, администртивна сграда и трафопост в ПИ 56722.29.14, м. "Витска ялия", землище на гр. Плевен, "Пи Ел Си Брокерс 10" ЕООД, 27.7.2011

 • "План за регулиране на ПИ 72343 и УПИ ХV-117 /ПИ72343.503.95/ с обособяване на нов УПИ с цел изграждане на жилищна сграда за собствени нужди, П. Валериев Рашков, 28.7.2011

 • ИП Кандидатстване пред ДВ "Земеделие" - модернизиране на птицеферма - мюлари (угояване) с капацитет 36000 броя в с. Умаревци, "Амон Ра" ООД, 28.7.2011

 • Изграждане обекти на обществено обслужване /ПУП-ПЗ - ПИ № 56722.119.834 м. "Чаира", землище на гр. Плевен/, Т. Илиев, 28.7.2011

 • “Проект за урегулиране на ПИ №№ 049032, 04933, 04934, 04935, 04936 в терен "Фотоволтаична електроцентрала" с мощност 1000 кВт, без да се имитират вредни емисии или да се оказва влияние върху съседни имоти извън застроителните линии”, "Златна Панега Цимент" АД, 28.7.2011

 • "Изграждане на инсталация за почистване на боя от метални изделия" УПИ ХІV-963, кв. 102, с. Дойренци, "Технокороза" АД, 29.7.2011

 • “Изграждане на подпорна стена при Кооперативен пазар и по улица "Петко Страшния", гр. Тетевен - реконструкция на брегоукрепителна подпорна стена в речното корито на р. "Бели Вит" по ЗРП на гр. Тетевен”, Община Тетевен, 01.8.2011

 • Изграждане на газопровод "Южен поток", "Южен поток България" АД, 01.8.2011

 • "Строителство на топлоелектрическа централа на биогаз с мощност 1.2 MW", "Технометал" ЕООД, 02.8.2011

 • "Преустройство и оборудване на МБАЛ Тетевен "Д-р Ангел Пешев" ЕООД", Община Тетевен, 04.8.2011

 • "Производствена сграда с инсталция за екструдирани храни за животни", "Бонмикс" ЕООД, 03.8.2011

 • "Производство на храни за животни", "Бонмикс" ЕООД, 03.8.2011

 • Корекция на ИП "Производство на миещи и почистващи препрати" в с. Дебнево, "Веко" ЕООД, 03.8.2011

 • "Промяна начина на трайно ползване на земя" - Проверка по Натура 2000 - смяна предназначението на земята от ливада в обработваема земя - ПИ № 028031 с. Оряховица, община Д. Митрополия, А. Дакова, 03.8.2011

 • "Жилищно строителство" - жилищна сграда с обща разгънта застроена площ около 200 м2 в собствен поземлен имот с площ 2198 кв.мв. № 03558.69.87, с. Белиш, Община Троян, П. Бамбов и Д. Петкова, 03.8.2011

 • "Изграждане на фотоволтаична система от 21 МВт, по силициева кристална технология и подстанция 20/110 кВт - ново строителство, със срок за изграждане до 30.12.2012 г., "Плама инвестмънт" ЕООД, 03.8.2011

 • “План за урегулиране на част от ПИ 62579.120.31 в размер на 600 м2 с цел обособяване на нов УПИ ІV за изграждане на търговски обект /механа/ с жилищна чст за собствени нужди”, Х. Колев, 03.8.2011

 • "Одобряване на ПУП-ПРЗ за получаване на виза за строеж с цел ремонт и реконструкция с разширение на съществуваща жилищна сграда със застроена площ 189 кв.м. с цел ползване за отдих и туризъм, А. Попов, 03.8.2011

 • “План за урегулиране на ПИ 62579.122.3 в размер на 9077 м2 и ПИ 62579.122.2 в размер 1641 м2 с цел обособяване на УПИ ХІ и УПИ VІІ за довършване на започналото изграждане на ваканционно селище”, "ВИП 2010" ЕООД, 03.8.2011

 • Реконструкция и доизграждане на малко предприятие за преработка на мляко в с. Глава, Община Червен бряг” (УПИ І-475, кв. 32), "Ростов" АД, 04.8.2011

 • "Промяна начина на трайно ползване на земя" /от лозе на овощна градина/ за имот № 051109, м. "Старите лозя" на с. Черковица, общ. Никопол, В. Маринов, 04.8.2011

 • "Къща за гости с 10 легла" - УПИ ХХ, кв. 26 /ПИ № 52218.541.677/ в гр. Априлци, община Априлци, "Тодор Нанков 83" ЕТ, 04.8.2011

 • Промяна начина на трайно ползване на земя /от пасище с храсти в нива/ ПИ № 098031, с. Чомаковци, Н. Димитров, 04.8.2011

 • Промяна начина на трайно ползване на земя /от пасище - мера в нива/ ПИ № 098035, с. Чомаковци, Н. Димитров, 04.8.2011

 • Промяна начина на трайно ползване на земя /от пасище - мера в нива/ ПИ № 098032, с. Чомаковци, Н. Димитров, 04.8.2011

 • "Реконструкция на бойлерно стопанство в режим на ко-генерация" в собствен имот - ПИ № 43236.401.2189 в землището на гр. Левски, община Левски, област Плевен, "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД, 05.8.2011

 • "Жилищно строителство" - местоположение ПИ № 56722.701.3165, местност "Стража", землище на гр. Плевен, К. Маринов, 08.8.2011

 • "Да се построи стоманен навес с ламаринен покрив" в с. "Крушовица, община Долни Дъбник, "Съгласие" ППК, 09.8.2011

 • "Кандидатстване по мярка 1212 "Модернизиране на земеделските стопанства" от програма за развитие на селските райони 2007-2013, за закупуване на: трактор, челен товарач, доилна инсталация за 32 крави", Т. Савчева, 09.8.2011

 • "Промяна предназначението на земеделска земя за производство" - ПИ № 027011, с. Одърне, "Миртал" ООД, 10.8.2011

 • "Птицеферма 2-ри център - ремонтно-възстановителни работи" ПИ 261160, землище на гр. Славяново - кандидатстване по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР, "Панатела" ООД, 11.8.2011

 • "Фабрика за производство на растителни масла" кандидатстване по мярка 123 - "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от Програма за развитие на селските стопанства, "Олина - 2000" ООД, 11.8.2011

 • "Преустройства на съществуваща производствена сграда в производствена и складова сграда, "Рени Богданова" ЕООД, 12.8.2011

 • "Отглеждане на риба за стопански риболов в общинските язовири "Лисец 1" и Лисец 2", землище на с. Лисец, община Ловеч, "Кю 2 Инвест" ООД, 17.8.2011

 • "Изграждане на ферма за изкуствено отглжданена риба в "ПИ 027011, находящ се в з-ще на с.Одърне, Община Пордим, Област Плевен с площ от 6,000 дка., м."Горна Шаварна" , "Миртал" ООД, 17.8.2011

 • "Инсталация за комбинирано производсство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем източник - 3.5 MW", гр. Долна Митрополия, "Декси консулт" ЕООД, 17.8.2011

 • Изграждане на обекти за обществено обслужване в ПИ № 56722.179.834, местността "Чаира", землище на гр. Плевен, Т. Илиев, 18.8.2011

 • "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ТДОЧЦМ/ и център за разкомплектоване /предварително третиране/ на ИУМПС и ИУЕЕО в ПИ с идентификатор 72343.500.1997, кв. 6, по РП на гр. Тетевен, "Бпропъртис" ЕООД, 19.8.2011

 • "Изграждане на жилищна сграда" в поземлен имот с идентификатор 34093.39.2, м. "Долно Ливаде", с. Йоглав, община Ловеч, "Орбитал" ЕООД, 19.8.2011

 • "Складова сграда и Силозно стопанство" в ПИ 734079, м. "Мерата", гр. Кнежа, "Бомар Трейд" ЕООД, 19.8.2011

 • "Къща за гости с 10 легла" - УПИ ХХ, кв. 26 /ПИ № 52218.541.677/ в гр. Априлци, община Априлци, "Тодор Нанков 83" ЕТ, 23.8.2011

 • "Туристически комплекс в поземлен имот с идентификатор 52218.547.361, с площ по скица 549 м2, находящ се в гр. Априлци, кв. Видима, ул. "Бъзев дял", "Краси - Ралица Александрова - 88" ЕТ, 26.8.2011

 • "Дърводелска работилница за производство на сандъци, рамки и др. за пчелни кошери" в ПИ № 082008, гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен, "Чоки - 59 - Димитър Александров" ЕТ, 26.8.2011

 • "Изграждане на къща за гости" в УПИ ХVІІІ-103, кв. 1 по плана на с. Балканец /ПИ 02448.500.103/, община Троян, област Ловеч, "Шарената черга" ЕООД, 26.8.2011

 • "Промяна начина на трайно ползване на земя", от ливада /пасище, мера/ в нива - проверка по Натура 2000 на имот 008064, с. Горник с ЕКАТТЕ 16540, община Червен бряг, Ц. Симеонова, 29.8.2011

 • "Промяна начина на трайно ползване на земя", от ливада /пасище, мера/ в нива - проверка по Натура 2000 на имот 010030, с. Горник с ЕКАТТЕ 16540, община Червен бряг, Ц . Симеонова, 29.8.2011

 • "Изграждане на търговско представителство за автомобили и шоурум" в ПИ № 56722.351.951 и 56722.351.6, м. "Текииски орман", землището на гр.Плевен, В. Михайлов, 30.8.2011

 • "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ гр.Кнежа", Община Кнежа, 30.8.2011

 • "Изграждане на мандра и кланичен пункт в ПИ №152006" в землището на с.Брестовец, община Плевен, "Борис Печев" ЕТ, 30.8.2011

 • “Модернизиране и автоматизиране на процесите по бутилиране на рафинирано слънчогледово масло (олио) и подмяна на ламаринен покрив с цел привеждане на сградния фонд в съответствие с изискванията за енергийна ефективност”, "Олина - 2000" ООД, 30.8.2011

 • "Фуражно предприятие със силозно-складово стопанство, администртивна сграда и ведомствена бензиностанция" в ПИ 43476.315.1913., гр.Летница, общ.Летница, обл.Ловеч, "Тера Фууд" ЕООД, 01.9.2011

 • Кандидатстване по Мярка 123 за модернизация на съществуващ обект - млекопреработвателно предприятие на "Кондов Екопродукция" ЕООД, "Кондов Екопродукция" ЕООД, 02.9.2011

 • "Изграждане на инсталация за производство на биогаз - 600м3", в ПИ 750064, с.Згалево, Общ. Пордим, Димитър Борисов Андреев, 03.9.2011

 • "План за застрояване на ПИ 56722.701.292, намиращ се в м. Стражата, з-ще на гр. Плевен, И. Христов, 03.9.2011

 • "Промяна начина на трайно ползване на земя" ПИ 07005, в землището на с.Въбел, П. Господинов, 07.9.2011

 • ИП "Изграждане на преместваема (мобилна) инсталация за производство на етерични масла" з-ще с.Горник, общ. Червен бряг, "Агро Нова Продакшън" ООД, 08.9.2011

 • "Ел. захранване на Мобилна асфалтова база", землище на с.Угърчин,Община Угърчин-ПИ-75054.447.903-пасище мера на Община Угърчин, ПИ-75054.447.902-бетонов възел на Община Угърчин,полски път ПИ-75054.447.204 на Община Угърчин, ПИ-75054.447.86 на Община Угърчин, където ще бъде монтирана асфалтобазата.в ПИ 75054.447.86, "Пътища и мостове" ЕООД, 08.9.2011

 • "Възстановяване дейността на съществуващ жп коловоз към Петролна база, находяща се в гр. Плевен, ул."Гривишко шосе"14", "Вая -7" ЕАД, 08.9.2011

 • Кандидатстване по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., "Голяма мелница – Червен бряг” ООД, 12.9.2011

 • Кандидатстване по Мярка 123„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,за закупуване на следните материални дълготрайни активи:1. Автоматична опаковачна машина MULTIVAC R 105; 2. Машина за опаковане на кисело мляко МОКМ 6000, "Виола 57" ЕООД, 09.9.2011

 • "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда" в ПИ 56722.701.3180, м.Стража, з-ще гр.Плевен, М. Минчев, 09.9.2011

 • "Изграждане (строителство) на обществено обслужващи, производствени и складови помещения и сгради за безвредно производство към съществуващ контролно диагностичен пункт" в УПИ XI-355, кв.47 по плана на с.Брестовец, "Деси 75" ЕООД, 09.9.2011

 • „Закупуване на оборудване и модернизация на цех за производство на растителни масла”, Н. Недков, 13.9.2011

 • "Изграждене на еднофамилна жилищна сграда" в ПИ 56722.521.210, м. Габровец , з-ще на гр.Плевен, "Гладиатор Мотор Компани", 12.9.2011

 • "Газиификация на Община Плевен - преносни и разпределителни газопроводи извън урбанизираната територия в з-ще на гр.Плевен , "Черноморска Технологична Компания" АД, 12.9.2011

 • Промяна на предназначението на ПИ 56722.42.24 в местност „Русково бърдо” в землище гр.Плевен, Община Плевен за обществено – обслужващи дейности с отреждане за болница с 80 до 100 места., "Света Марина”ООД СБАЛАГ, 12.9.2011

 • Закупуване на преместваема (мобилна) инсталация за производство на етерични масла, "Агро Нова Продакшън" ООД, 13.9.2011

 • "Преустроиство на съществуващи производствени сгради находящи се в с. Бели Осъм за производство на екологоични пелети", "ММ ГРЮН" ЕООД, 14.9.2011

 • ИП "Проект за измемнение на дейставащ ПУП -План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VI - "ДСО" Българско пиво в кв.616 по плана на гр.Плевен", "Каменица" АД, 19.9.2011

 • "Промяна на предназначението на 0,425 дка в ПИ 028007 за поставяне на БС (базова станция) на М-тел, 19.9.2011

 • "Промяна начина на трайно ползване" - проверка по Натура 2000 за ПИ 051021, местн. "Старите лозя", землище на гр.Черквица, В. Маринов, 20.9.2011

 • Изграждане на ”Промишлена газова инсталация към асфалтосмесител,маслоподгревател и помещения персонал към Асфалтова база”Инжстрой”ЕООД и площадков газопровод,с местонахождение ПИ 000776 в землището на гр.Плевен., "Инжстрой" ЕООД, 21.9.2011

 • Изграждане на ”Промишлена газова инсталация към асфалтосмесители маслоподгревател и помещения към Асфалтова база на ”Д-М”ЕООД и площадков газопровод,с местонахождение ПИ 000816 в землището на гр.Плевен., "Д-М" ЕООД, 21.9.2011

 • Изграждане на „ Три къщи за гости” с обща разгъната площ 860 кв.м. , с капацитет 3 апартамента и 11 двойни стаи и открит плувен басейн с размери 5 на 10м. и дълбочина 1.50м. в ПИ № 52218.786.32 , УПИ I - 32 ,с площ 4.761 дка, с ТП на територията- урбанизирана , и НТП: ниско застрояване, в гр. Априлци , кв.Острец , местност „Елевското Букарски Л”,общ. Априлци , обл. Ловеч, "Мариела Балабанова" ЕТ, 21.9.2011

 • Изграждане на „ Три къщи за гости” ,ниско етажно застрояване (до 10м.) , с капацитет 3 апартамента и 11 двойни стаи и открит плувен басейн с размери 5 на 10м. и дълбочина 1.50м., с обща разгъната площ около 860 кв.м. – ново строителство , в поземлен имот с индетификатор 52218.546.189 , УПИ IX – 189 в кв.13, с площ 3000 кв.м., в гр. Априлци , кв.Острец, ,общ. Априлци , обл. Ловеч, "Ваня Узунова - 72" ЕТ, 21.9.2011

 • "Монтиране на мобилна асфалтова база" в ПИ-75054.447.86 в района на м."Чукара" , Община Угърчин, област Ловеч, "Пътища и мостове" ЕООД, 21.9.2011

 • ИП " Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 56722.276.3 с цел построяване на еднофамилна жилищна сграда", И. . Брезоев, 26.9.2011

 • ИП "Поставяне три еднотипни дървени бунгала в имот с идентификатор № 80981.229.1 по кад. карта на с. Черни Осъм, местн. „Иванска Лъка“., В. Тодоров, 27.9.2011

 • ИП "Изграждане на “Жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор 16986.39.30, по кадастралната катра и кадастралните регистри на с. Горно Трапе, общ.Троян, обл. Ловеч", П. Ковачева, 27.9.2011

 • ИП за "Изграждане на "Къщи - 3бр." в УПИ 62579.140.15, м.Заводна, с.Рибарица,Общ.Тетревен, "Генка Павлова" ЕТ, 27.9.2011

 • Изграждане на "Цех за резнокаменни изделия", "Естествени скални дизайни" ЕООД, 28.9.2011

 • ИП "Реконструкция на стара къща, находяща се в с. Крушуна, Община Летница на ул. „ Цветан Петров „ № 13, в къща за гости. Основни процеси на работа: реконструкция на съществуваща сграда", "МДНН“ ЕООД, 28.9.2011

 • ИП "Изграждане на комбинирано рибно стопанство за отглеждане на европейски сом и шаран" в землището на с. Каменец, община Пордим, "Акваресурс" АД, 28.9.2011

 • ИП "Залесяване с тополки в землището на с.Каменец", "МДНН“ ЕООД, 28.9.2011

 • Добив на подземни води от същесвуващо водовземно съоръжение Дренаж "ДР. Община Никопол-Санадиново", в з-ще на с.Санадиноево, Общ. Никопол, Община Никопол, 29.9.2011

 • Проверка на НТП на земя - начина на трайно ползване на земята /ПИ 164006, с. Санадиново - проверка по Натура 2000/, С. Йорданова, 30.9.2011

 • Проверка на НТП на земя - начина на трайно ползване на земята /ПИ 154017, с. Санадиново - проверка по Натура 2000/, С. Йорданова, 30.9.2011

 • "Промяна начина на трайно ползване на земя" ПИ 002728, землище на с. Бръшляница, Й. Първанов, 29.9.2011

 • "Складове за търговия на едро с хранителни стоки" в ПИ 43952.76.105, в местн. "Биволска бара", земл. на гр. Ловеч, И. Карадилова и Д. Карадилова, 05.10.2011

 • "Жилищен комплекс за екологичен отдих и туризъм" в ПИ № 62579.501.369, с. Рибарица, Г. Филипов, 05.10.2011

 • Изменение по време на прединвестиционните проучвания на ИП "Изграждане на два броя ветрогенератори с обща мощност 5 MW" в ПИ 68045.147.13 и ПИ № 68045.144.5, м. "Дялу чучурли", земл. на с. Сомовит, община Гулянци, "Ей Уан Дивелъпмънт" ЕООД, 06.10.2011

 • "Водоползване от р. Осъм с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Новачене", Е.Орашъков - "Агро Сантино" ЕООД, 06.10.2011

 • ИП "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Троян", подобект: Главен събирателен колектор"А" - ПУП-парцелен план в землището на гр. Троян и село Белиш, Община Троян, 07.10.2011

 • ИП ”Изграждане на ваканционно селище” в ПИ № 67057.25.51 (49 783 кв.м.) в м. „ Суха китка”, в землището на с. Славщица, общ. Угърчин., "Крелия” ООД, 07.10.2011

 • Промяна на НТП на земя /проверка по Натура 2000/ на имот 086067 - от НТП: лозови насаждения - на НТП: нива, Г. Кукарова, 10.10.2011

 • "Промяна начина на трайно ползване на земя" - ПИ № 027942, м. "Меченски път", с. Бръшляница, Г. Господинов, 11.10.2011

 • Мобилна телекомуникационна станция № 3623 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ 047002, с. Петърница, "Бултера" ООД, 11.10.2011

 • Мобилна телекомуникационна станция № 3758 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ 83212.136.1, с. Шипково, "Бултера" ООД, 11.10.2011

 • Мобилна телекомуникационна станция № 3605 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ 185003, с. Лозица, "Бултера" ООД, 11.10.2011

 • Мобилна телекомуникационна станция № 3574 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ 24476.559.1, с. Дълбок Дол, "Бултера" ООД, 11.10.2011

 • Мобилна телекомуникационна станция № 3636 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ 69225.55.17, с. Стефаново, "Бултера" ООД, 11.10.2011

 • Мобилна телекомуникационна станция № 3633 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ 53707.34.103, с. Орешак, "Бултера" ООД, 11.10.2011

 • Мобилна телекомуникационна станция № 3606 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ 73198.268.20, гр. Троян, "Бултера" ООД, 11.10.2011

 • Мобилна телекомуникационна станция № 3654 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ 229010, с. Гложене, "Бултера" ООД, 11.10.2011

 • Мобилна телекомуникационна станция № 3641 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ 012091, гр. Ябланица, "Бултера" ООД, 11.10.2011

 • Мобилна телекомуникационна станция № 3684 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ 060065, с. Гложене, "Бултера" ООД, 11.10.2011

 • Демонтиране на отводнителна помпена станция /ОПС/ "Персин 2", "Напоителни системи" ЕАД, 11.10.2011

 • "Промяна на мощността при изграждане на фотоволнаична централа", "Албос - Енерджи" ЕООД, 11.10.2011

 • Преустройство на съществуваща сграда в ПИ 601034, в м. "Кравиника", с. Комарево, община Долна Митрополия в обор за 15 крави, М. Павлов, 12.10.2011

 • ИП "План за урегулиране на ПИ62579.145.47 с цел обособяване на УПИ-I за отреждането му в терен за жилищно строителство във връзка с бъдещо изграждане на до 5/пет/броя еднофамилни сглобяеми жилищни сгради със застроена площ до 70м2 всяка за сезонен отдих. ", "ИММОСОФИЯ" ООД, 12.10.2011

 • Промяна начина на трайно ползване на ПИ 152005; 098003; 053000; 098004, в земл. на с. Комарево - от изоставени трайни насаждения в ниви, с цел производство на земеделска продукция, С. Начев, 12.10.2011

 • ИП "Допълнително водоснабдяване на с. Орляне" - за издаване на разрешение за водовземане от изграден шахтов кладенец, Община Угърчин, 13.10.2011

 • Преустройство на съществуваща фурна в предприятие за производство на халва, локум и други захарни изделия, "КООП Инвест" ООД, 13.10.2011

 • Изграждане на 2 /две/ къщи за гости, в ПИ 52218.533.97 - УПИ І-97, м. "Свинова поляна", кв. "Център", гр. Априлци, "Трейд Енерджи 2009" ЕООД, 13.10.2011

 • Изграждане на 2 /две/ къщи за гости, в ПИ 52218.570.2 - УПИ І-2, м. "Чуклата І", кв. "Център", гр. Априлци, ЕТ "Виолета Атанасова - ТУР", 13.10.2011

 • “Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници в землището на с. Реселец с цел развъждане на риба”, "Адко Мобил" ЕООД, 14.10.2011

 • "Построаване на два броя къщи за гости" в ПИ 03558.62.14, землище на с. Белиш, община Троян, ЕТ "Надежда Гадевска", 14.10.2011

 • "Изграждане на оранжерия за зеленчуци и цветя" в ПИ 227003, местността Дълбока бара, землище на гр. Долни Дъбник, ЗП Иван Върбанов Станев, 17.10.2011

 • "Промяна на трайното ползване на земя от нима в овощна градина", в ПИ 56722.260.10, 21260 кв.м., местността Комудара, землище на гр. Плевен, М. Куманов, 17.10.2011

 • "Газификация на котелна централа" - замяна на използваното гориво - промишлен газьол с природен газ, в УПИ ІV-11089, кв. 610 по плана на гр. Плевен, "Елинда - А" ООД, 19.10.2011

 • Промяна начина на трайно ползване на земя /проверка по Натура 2000/, ПИ 106044, в земл. на с. Бръшляница, от гора в нива, Д. Занова, 19.10.2011

 • Промяна начина на трайно ползване на земя /проверка по Натура 2000/, ПИ 050007, в земл. на с. Българене, от затревена нива в обработваема нива, В. Динева, 19.10.2011
 • 1   2   3   4


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница