Доклад за ос за оуп на община Белене: Възложител: общ. Белене: 07. 01. 2011г. "Доставка и монтаж на специализирана система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци": възложител: умбал "Д-р Георги Странски" еад: 10. 01. 2011гстраница2/4
Дата19.07.2018
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4

 • “Изкупуване и временно съхранение на хартия и картон, опаковки от хартия и картон, пластмаси и пластмасови опаковки в съществуващ склад в промишлената зона на ул. “Воловийте”, местоположение ПИ 72343.500.3042, гр. Тетевен: възложител: ЕТ “Крис – Анастасия Петрова”: 20.04.2011г.

 • “Изграждане на хале за съхранение на селскостопанска продукция в имот 03366.180.35”, местоположение землище на гр. Белене: възложител: ЕТ “Братя Николови – Христо Николов”: 20.04.2011г.

 • “Жилищно строителство в ПИ 52218.140.40, гр. Априлци, община Ловеч, област Ловеч”, местоположение ПИ 52218.140.40, гр. Априлци, община Ловеч, област Ловеч: възложител: Н. Нанков: 21.04.2011г.

 • “Утвърждаване на ел трасе, преминаващо през ПИ № 52218.141.16 и ПИ № 52218.141.19 по кадастралната карта на гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч, захранващо ПИ№№ 52218.141.6; 52218.141.82; 52218.141.83 и ПИ№ 52218.141.47 с отреждане за жилищно строителство.”, възложител: Н. Петков, 21.04.2011г.,

 • “Разработване на находище “Станчов връх” – участък “Лита”, чрез открит добив на строителни материали, годни за производство на керамични изделия” (кариера за добив на мергелна глина за задоволяване производствените нужди на КЗ ВИНЕРБЕРГЕР), местоположение землището на гр.Луковит, възложител: “Успех” АД гр.София, 26.04.2011г.

 • “План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в гори на частно лице”, възложител: М. Цонев, 28.04.2011г.

 • “Ремонт на дворно пространство, доставка и монтаж на обезвреждане и оборудване на Дом за стари хора с. Добродан, общ. Троян”, възложител: общ. Троян, 28.04.2011г.

 • “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 100 кWp”, местоположение с. Долни Вит, общ. Гулянци, 28.04.2011г.

 • План/програма/проект на поземлен имот 67060.314.60 план –извлечение, възложител: С. Ангелов, 29.04.2011г.

 • План/програма/проект на поземлен имот с идентификатор 67060.314.59 план–извлечение, възложител: И. Банчева, 29.04.2011г.,

 • “Изграждане на подстанция в ПИ № 18099.250.005 от землището на гр. Гулянци, област Плевен”, местоположение ПИ № 18099.250.005, землище гр. Гулянци, възложител: “Веи енерджи” ЕООД, 29.04.2011г.

 • План/програма/проект на поземлен имот с идентификатор 203008 план–извлечение, възложител: П. Тодорова, 29.04.2011г.

 • План/програма/проект на поземлен имот с идентификатор 66799.67.81, план–извлечение, възложител: А. Вълчев, 29.04.2011г.

 • “Изтензивно отглеждане на риба в язовир “Пустия” – с. Горско Сливово, общ. Летница”, възложител: Ш. Алчев, 29.04.2011г.

 • “Ел. захранване на приемо-предавателна станция N VT 5155 в ПИ – 048030, землище с. Ракита”, възложител: М. Илиева, 28.04.2011г.

 • “Фотоволтаична – соларна цантрала с мощност до 30 КW”, местоположение УПИ с идентификатор, гр. Априлци; възложител: “Еврия груп” ЕООД, 02.05.2011г.

 • “Ремонт и реконструкция на спортна зала на мед. Университет Плевен и осигуряване на достъпна среда”, възложител: МУ – Плевен, 02.05.2011г.

 • “Повишаване качеството на психиатричната помощ в ДПБ гара Карлуково чрез подобряване на болничната инфраструктура”, възложител: Държавна психиатрична болница град Карлуково, 04.05.2011г.

 • “Изграждане на фотоволтаична инсталация на покрива на складова база “Енеркемикал” с номинална мощност 100 кW ”, възложител: ”Годън Инвестмънт” ЕООД, 04.05.2011г.

 • “Основен ремонт на плувен басейн в ОДЗ “Знаме на мира” в гр.Белене” , възложител: Кмет на община Белене, 04.05.2011г.

 • “Мерки за модернизиране на спортни и детски съоръжения, използване на ВЕИ и изграждане на модел за поведение на децата и учениците в гр.Белене” , възложител: Кмет на община Белене, 04.05.2011г.

 • “Мерки за модернизиране на спортни и детски съоръжения, използване на ВЕИ и изграждане на модел за поведение на децата и учениците в гр.Белене” , възложител: Кмет на община Белене, 04.05.2011г.

 • “Изграждане на жилищна сграда” , възложител: М. . Кулева , 04.05.2011г.

 • “Изграждане на жилищна сграда” , възложител: Т. Михайлова и Н. Михалев, 04.05.2011г.

 • “Подмяна на конструкцията, покритието и ламаринената обшивка на покрива на сградата на ПГ по облекло и текстил “Христо Бояджиев” - гр. Плевен”, възложител: ПГ по облекло и текстил “Христо Бояджиев”. 09.05.2011г.

 • “Отреждане на част от ПИ с идентификатор, съгласно кадастралната карта на гр. Тетевен, номер 72343.53.114 за “Жилищно строителството”, възложител: “Монтанйе” ООД, местоположение гр. Тетевен, 09.05.2011г.

 • “Пункт за търговия с черни и цветни метали в УПИ 43952.519.505 ”, местоположение: гр. Ловеч, възложител: В. Вълчев, 09.05.2011г.

 • “Смяна предназначението от пасища на ниви”, местоположение гр. Угърчин, възложител: К. Мичев, 09.05.2011г.

 • Промяна начина на трайно ползване на имот 164010, землище с. Староселци, общ. Искър, местоположение землище с. Староселци, възложител: П. Събев, 09.05.2011г.

 • “Създаване на речна информационна система в българската част от река Дунав – Булрис- Първа фаза” – подобект Въбел, 10.05.2011г

 • “Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчник от находище “Кошарата”, землище на с. Лесидрен, обл. Ловеч”, възложител: “Щайн груп” ЕООД, 10.05.2011г,

 • “Третиране на битови отпадъци”, местоположение гр. Долна Митрополия, м. “Стопански двор”, парцел № 057050 с ЕКАТТЕ 22215, възложител: “Елибор 13” ЕООД, 11.05.2011 г,

 • “Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) с капацитет 14 деца”, местоположение: гр. Червен бряг, УПИ XIV, kв.62, възложител: общ. Червен бряг 11.05.2011 г.

 • “Защитено жилище с капацитет 8 пълнолетни обитатели в УПИ XI, стр. квартал 75 по плана на пети квартал по ПУП - ПРЗ”, местоположение УПИ XI, стр. квартал 75 по плана на пети квартал, възложител: общ. Червен бряг, 11.05.2011г;

 • “ПУП за преотреждане на земеделска в неземеделска земя”, местоположение: землище Плевен, м. “Стража”, възложител: Д. Кунов, “Паула Комерс” ЕООД, 12.05.2011г.,

 • Жилищно строителство в ПИ № 15703.34.25, с. Голяма Желязна, общ. Троян”, местоположение ПИ № 15703.34.25, с. Голяма Желязна, общ. Троян, възложител: М. Христова, 12.05.2011г,

 • “Събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване с цел оползотворяване на ИУЕЕО”, местоположение“Събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване с цел оползотворяване на ИУЕЕО”, възложител: “Палмекс - 03” ЕООД, 12.05.2011г

 • “Изграждане на торохранилище и помещение за отглеждане до 30 бр. крави”, местоположение с. Татари, общ. Белене, възложител: Т. Димитров, 12.05.2011г

 • “Промяна предназначението на ПИ № 56722.757.65, м. “Плочата” за рекреационни дейности по КВС за землище на гр. Плевен”, възложител: Т. Маринов, 13.05.2011г

 • “Промяна предназначението на земята – ПИ 236034, м. “Край село”, землище с. Рупци, ЕКАТТЕ 63361, общ. Червен бряг”, възложител: “Драгевит” ЕООД, 13.05.2011г,

 • “Преустройство на съществуващ цех в цех за производство на растителни масла - Оливия”, местоположение гр. Левски, възложител: “Тобос” ООД, 13.05.2011г,

 • “Складова база – склад за пакетирани строителни материали: теракотни, фаянсови плочи”, местоположение ПИ 56722.276.3, м. “Табакова чешма”, землище Плевен, възложител: И. Бразоев, 16.05.2011г

 • “Жилищно строителство в собствен поземлен имот” ПИ 83212.21.403, с площ 2198 кв. м., с. Шипково, 17.05.2011г,

 • “Промяна предназначението на земята”, местоположение с. Горни Дъбник, възложител: Г.Георгиев, 17.05.2011г,

 • “Изграждане на силозно стопанство с вместимост 10 836 куб. м.”, местоположение гр. Кнежа, м. “Криволя”, ПИ 739007, възложител: ЕТ “Иван Миловски”, 18.05.2011г

 • “Промяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя “пасище-мера” в “трайни насаждения”, местоположение с. Пелишат, възложител: Община Плевен, 18.05.2011г;

 • “Изграждане на фотоволтаичен модул с мощност 7 кWp”, местоположение гр. Угърчин, възложител: ЕТ “Русаля – Къна Стойнова”, 18.05.2011г

 • “Иаграждане на пункт за изкупуване на черни и цветни метали”, местоположение: УПИ XI-355, кв. 47 по плана на с. Брестовец, възложител: Д. Кочева, 18.05.2011г,

 • “Разработка и усвояване на газокондензатно находище “Койнаре” включващо четири участъка – Борован, Враняк, Девенци и Садовец”, възложител: “Дайрект петролеум България” ЕООД 19.05.2011г.,

 • “Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и център за разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО” , в УПИ XXII -914, кв. 800 гр. Плевен – индустриална зона, общ. Плевен, възложител: “Богданов – 62” ЕООД, 19.05.2011г.,

 • “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия” в УПИ VII-84, кв. 20, с. Голец, общ. Угърчин, възложител:”Инвест” ЕООД, М. Петкова - управител, 19.05.2011г.

 • “Изграждане на 3 бр. ЦНСТ (център за настаняване от семеен тип) и 1 бр. защитено жилище за лица и младежи в неравностойно положение”, местоположение гр. Ловеч, възложител: Община Ловеч, 20.05.2011г.

 • “Изработване на ПУП – ПРЗ за обособяване на нов УПИ I-8 по имотните граници на ПИ 62579.150.8, местност “Заводна”, с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч”, местоположение ПИ 62579.150.8, местност “Заводна”, с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, възложител: К. Кочев, 25.05.2011г

 • “Промяна начина на трайно ползване на имот №046007”, в землището на с. Староселци, общ. Исрък, възложител: И. Трифонов, с. Долни Луковит, 17.05.2011г.,

 • “Ремонт на къщи за алтернативен селдки туризъм”, местоположение с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, възложител: “Ханс инвестмънт” ЕООД, 27.05.2011г.

 • “Изграждане на инсталация за компостиране и преработка на биоразградими отпадъци”, местоположение с. Драгаш Войвода, общ. Никопол, възложител: Н. Ненков, 28.05.2011г.

 • “Изграждане на цех за бутилиране на трапезна вода”, местоположение ПИ 52218.546.126, кв. “Острец”, гр. Априлци, възложител: “Елпида - ги” ЕООД, 30.05.2011г.,

 • “Проект за урегулиране на ПИ033597 като терен за ниско жилищно застрояване с цел допълващо застрояване към съществуващи сгради в собствени съседен урбанизиран имот 3 от стр. полигон “Кривина” без да се имитират вредни емисии или да се оказва влияние върху съседни имоти извън застроителните линии”, местоположение с. Голям Извор, общ. Тетевен, възложител: Любомир Садовски и Ц. Садовска, 31.05.2011г.,

 • “Изграждане на производствен складов обект - пункт за изкупуване и съхранение на черни и цветни метали”, местоположение с. Одърне, обл. Плевен, възложител: ЕТ “Божур – Ани Светославова”, 31.05.2011г.,

 • “Утвърждаване на трасе на водопроводно отклонение за захранване на обект “Ваканционно селище”, в ПИ № 52218.742.443, по кадастралната карта на гр. Априлци”, местоположение гр. Априлци, възложител: “Премиер фонд” АДСИЦ, 31.05.2011г.;

 • “Изграждане на площадка за събиране, нарязване, временно съхранение и предаване за последваща обработка на черни и цветни метали”, местоположение с. Сомовит, общ. Гулянци, възложител: “Метал Рциклинг” ООД, 31.05.2011г.

 • “Увеличаване на капацитета на действаща инсталация, разположена на площадката в гр. Луковит за регенериране на отработени масла”, местоположениегр. Луковит, възложител: “Полихим - СС” ЕООД, 01.06.2011г.

 • “Жилищно строителство в ПИ № 52218.134.21, , гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, кв. “Видима”, местоположение ПИ № 52218.134.21, гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, кв. “Видима”, възложител: И. Иванов, 01.06.2011г.,

 • “Жилищно строителство в ПИ 73198.131.19. м “Пречника”, гр. Троян, обл. Ловеч”, местоположение ПИ 73198.131.19. м “Пречника”, гр. Троян, обл. Ловеч, възложител: Т. Иванова, 01.06.2011г.

 • “ПУП – ПЗ, предвиждащ строеж на складова база – склад за пакетирани строителни материали: теракотни, фаянсови плочи”, местоположение ПИ 56722.276.3, м. “Табакова чешма”, землище Плевен, възложител: И. Брезоев, /02.06.2011г.

 • “Разширение на гробищен парк – имот № 18099.387.2 от землището на гр. Гулянци”, местоположение имот № 18099.387.2 от землището на гр. Гулянци, възложител: община Гулянци, 02.06.2011г.,

 • “Създаване на трайни насаждения в землището на с. Българене в ПИ 042013 и имот 042016”, местоположение с. Българене, възложител: Г. Караджов – кмет на общ. Левски, 02.06.2011г.,

 • “Промяна на имот № 235175 нива на трайни насаждения”, местоположение с. Телиш, ЕКАТТЕ 72206, общ. Червен бряг, възложител: Н. Нанов, 6.05.2011г.

 • “Проверка Натура 2000”, местоположение с. Върбица, възложител: Е. Ангелова, 26.05.2011г.

 • “Промяна от пасище в обработваема земя”, местоположение с. Гривица, възложител: З. Петков, 20.05.2011г.

 • “Смяна начина на трайно ползване”, местоположениеземлище с. Въбел, възложител: “Дон Агрикола” ЕООД, 19.06.2011г.

 • “Преустройство на разпределителна газопроводнамрежа на гр. Долни Дъбник – Етап I и Етап III”, местоположениегр. Долни Дъбник, възложител: “Газинженеринг” ООД, 06.06.2011г.

 • “Цех за преработка на риба по безотпадна технология”, местоположение ПИ 43236.350.374, гр. Левски, възложител: “Шаварна Биопарк” ООД, 07.06.2011г.

 • “Изграждане на “Защитено селище” в село Садовец, община Долни Дъбник”, местоположение УПИ III-162, стр. кв. 68 по рег. план на с. Садовец, общ. Долни Дъбник, възложител: общ. Долни Дъбник, 08.06.2011г.

 • “Проверка по натура – 2000 във връзка с промяна на НТП на земята”, местоположение землище Червен бряг, възложител: П. Петров, 09.06.2011г.

 • “Реконструкция на съществуващ обор”, ПИ№045029, местността “Зеленчуковата градина”, с. Божурица, общ. Д. Митрополия, възложител: Х. Цветанов, 13.06.2011г.

 • “Складово строителство за съхранение на инвентар”, ПИ№40024, в землището на с. Комарево, общ. Д. Митрополия, възложител: ЕТ “Анко Петров АНДА”, 14.06.2011г.

 • “Изграждане на подпорна стена на р. Заводна, ляв приток на р. Бели Вит” към ПИ с идентификатор 62579.150, м. “Заводна”, землището на Рибарица, общ. Тетевен, възложител: Н. Павлов-кмет на общ. Тетевен, 14.06.2011г.

 • “Изграждане на подпорна стена на р. Козница, ляв приток на р. Бели Вит” до УПИ I – 132, по регулацията на гр. Тетевен, възложител: Н. Павлов-кмет на общ. Тетевен, 14.06.2011г.,

 • “Проверка по Натура 2000”, имот №193011, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, възложител: В.Транков, 06.06.2011г.;

 • “Промяна начина на трайно ползване на земя”, ПИ№151023, с. Санадиново, общ. Никопол, възложител: С. Янков, 08.06.2011г.

 • “Изграждане на склад за дърва за огрев”, УПИ III 998999, с. Брест, общ. Гулянци, възложител: ЕТ “Валди” – Л. Иванов, 16.06.2011г.,

 • “Смяна на начина на трайно ползване на имот 068002”, местоположение землище с. Въбел, общ. Никопол, възложител: П. Казаков, 20.06.2011г.

 • “Смяна на начина на трайно ползване на имот 56722.480.911”, местоположение м. “Мъртва долина”, гр. Плевен, възложител: И. Ланков, 20.06.2011г.

 • “Разширение на мелничен комплекс със склад за готова продукция”, местоположение: УПИ XIII – 417, с. Обнова, общ. Левски, възложител: “Дечков - 60” ЕООД, 21.06.2011г.

 • “Промяна начина на трайно ползване на общинска земеделска земя “пасище-мера” в “трайни насъждения”, местоположениес. Пелишат и с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен, възложител: Община Плевен, 21.06.2011г.

 • “Промяна начина на трайно ползване на земя – от овощни насаждения в нива”, местоположение ПИ 163020, с. Санадиново, възложител: П. Аврамов, 22.06.2011г.

 • “Промяна начина на трайно ползване на земя – от овощни насаждения в нива”, местоположение ПИ 155015, с. Санадиново, възложител: П. Аврамов, 22.06.2011г.

 • “Изграждане на необслужваема стационарна станция за мониторинг на радиочестотния спектър в с. Тодорово, общ. Плевен – ДУС “Плевен”, възложител: Комисия за регулиране на съобщенията, 22.06.2011г.

 • “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с малка височина в УПИ I-150012”, м. “Заводна”, с. Рибарица, общ. Тетевен, възложител: И. Банчева и М. Календжиева, 23.06.2011г.

 • “Закупуване на земеделска техника”, местоположение с. Бацова Махала, общ. Никопол, възложител: В. Енев, 23.06.2011г.

 • “Стопанска сграда за отглеждане на крави в УПИ XXXI – 764, kв. 14, по плана на с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен”, местоположение УПИ XXXI – 764, kв. 14, по плана на с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен, възложител: Д. Каменова, 23.06.2011г.;

 • “ПУП – ПЗ за жилищно строителство”, местоположение ПИ 43952.74.17, м. “Полето”, гр. Ловеч, общ. Ловеч, възложител: В. Вейсенов, 23.06.2011г.

 • “ПУП – ПЗ за ПИ 103019, м. “Съдовете”, землище Брестовец, общ. Плевен”, местоположение ПИ 103019, м. “Съдовете”, землище Брестовец, възложител: “Тема инвест” ООД, 23.06.2011г.

 • “ПУП – ПЗ за ПИ 097024, м. “Тученица”, землище Брестовец, общ. Плевен”, местоположение ПИ 097024, м. “Тученица”, землище Брестовец, възложител: “Тема инвест” ООД, 23.06.2011г.

 • “Инсталация за полиетиленова вместимост за временно съхранение на течна фракция оборски тор - торохранилище”, местоположениес. Горна Митрополия, УПИ III – 1071, възложител: ЗП “Георги Йолов”, 27.06.2011г.

 • “Изграждане на сграден фонд за нуждите на малкоетажна сграда, която ще се обитава от членовете на семейството на собственика”, местоположениеПИ 56722.701.1506, м. “Стража”, землище Плевен, възложител: П. Георгиева, 24.06.2011г.

 • “Увеличаване на капацитета на действащата инсталация, разположена на площадката в гр. Луковит за регенериране на отработени масла”, местоположение гр. Луковит, възложител: “Полихим - СС” ЕООД, 24.06.2011г.

 • “Промяна на начина на трайно ползване на земята”, местоположение ПИ 56722.701.3165, м. “Стража”, гр. Плевен, възложител: К.Стефанов, 27.06.2011г.

 • ПУП-ПЗ в местността “Стража”, землище Плевен”, местоположение ПИ 56722.701.3170, възложител: “Андрееви” ООД, 27.06.2011г.

 • “Модернизиране на земеделските стопанства”, местоположение с. Стефаново, обл. Ловеч, възложител: П. Недялков, 27.06.2011г.

 • “Разширение на ветрогенераторин парк в землището на с. Долни Вит”, ПИ№№091010, 090010, 091001, 089001 в местността “Крушака”; ПИ№№061020, 085002 в местността “Могилите”; ПИ№063018 в местността “Над орехите”, ПИ№078010 в местността “Телеграф”, в землището на с. Долни Вит, общ. Гулянци, възложител: “БИА РЕСУРС” ЕООД, гр. Белене, ул. “България” №23, 28.06.2011г.

 • “Ловен дом и трафопост”, ПИ№403032, в землището на с. Буковлък, общ. Плевен, възложител: “Топлофикация Плевен” ЕАД, 28.06.2011г.

 • “Изграждане на капкова поливна система на сливов масив от 36,093 дка отглеждан по биологични способи”, ПИ№№12108.191.100, 12108.191.93, 12108.191.101, местността “Попова сая”, с. Врабево, общ. Троян, възложител: “Агроинженеринг” ЕООД, 28.06.2011г.

 • “Модернизация на ферма за отглеждане на бройлери до 144 000 птици, в поземлен имот (дворно място) – производствен терен с площ 27071 кв. м., съставляващ имот с № 189004 в местността “Селището”, в землището на с. Петокладенци с ЕКАТТЕ 56085, общ. Белене, област Плевен. Топлоизолация на сгради (6 бр. халета), доставка на системи за вентилация, охлаждане и осветление на 6 бр. халета. Доставка на системи за хранене и поене на бройлери и транспорт на фураж в 2 бр. халета”, възложител: “Петокладенци” ЕООД, 29.06.2011г.

 • “Изграждане на “Жилищна сграда” в ПИ с идентификатор 03558.68.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, общ. Троян, обл. Ловеч”, местоположениес. Белиш, общ. Троян, обл. Ловеч, възложител: Г. Субашки, 30.06.2011г.

 • “Изграждане на “Жилищни сгради – три броя” в ПИ с идентификатор 73198.76.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч”, местоположение ПИ с идентификатор 73198.76.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, възложител: Д. Мицов, 30.06.2011г.

 • “Изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електрическа енергия” в ПИ № 67057.40.173 (35997 кв.м.) в м. “Малкия рът” в землището на с. Славщица”, община Угърчин възложител: “Дъга 2000” ЕООД, 07.07.2011 г.

 • Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия, в ПИ № 67057.31.135 (1116 кв.м.) в м. “Черквището” и ПИ 67057.31.141 (4116 кв.м.) м. “Джолка” в землището на с. Славщица”, община Угърчин, "Витасол" ЕООД, 01.7.2011

 • "Закупуване на оборудване за 6 (шест) халета с цел отглеждане на 144000 бр. птици (бройлери" в ПИ № 189004, с. Петокладенци, "Петокладенци" ЕООД, 04.7.2011

 • "Външно ел.захранване - подземен кабел20 кV и трафопост" в УПИ № 52218.674.23 - урбанизирана територия по КК на гр. Априлци, П. Бобоков, 05.7.2011

 • Изграждане на една къща в ПИ № 52218.822.41 по КК на гр. Априлци, одобрена със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г., община Априлци, област Ловеч, местност "Ломът-Илчовото", Х. Бижев, 05.7.2011

 • “Изграждане на фуражен цех с едноетажен склад за зърно, битова сграда и силозно стопанство състоящо се от 5 броя силози за зърно с приемни шахти и елеватори, зърносушилня и кантар” в ПИ № 082057, местност “Мандрите”, землище на гр. Тръстеник (бивша производствена площадка на “Агропласмент и търговия” АД), "ЗМ Груп 3" АД, 06.7.2011

 • Производство на прах за пране (лек гранулат), в гр. Троян, област Ловеч, "Веко" ЕООД 07.7.2011

 • Построяване на нов обор с капацитет 250 крави, построяване на нов обор за телета до 3-месечна възраст с капацитет до 100 места и построяване на 2 броя резервоари за съхранение на течна торова маса, "Агроком Инвест" ЕООД, 08.7.2011

 • Извършване на реконструкция на сградата на Народно читалище "Петко Рачев Славейков - 1923" - гр. Гулянци, Народно читалище "Петко Рачев Славейков - 1923", 12.7.2011

 • Промяна начина на трайно ползване на земя /от овощна градина на - друга селищна територия, А. Аврамов, 11.7.2011

 • 1. Промяна предназначението на земеделска земя - ПИ 236034 в местността "Край село" в землище на с. Рупци (НТП - посевна площ в - производствена и складова дейност). 2. Изменение на ПУП - ПРЗ за съседни жилищни имоти УПИ І 52 и ІІ 52 с. Рупци, за обществено обслужване, - за производствено-складова база - гаражи, паркинг, търговски и складови бази за промишлени стоки - черна и бяла техника, строителни матер. и др., "Драгевит" ЕООД, 11.7.2011

 • Закупуване на техника за съществуваща ферма за гушене на патици, "Недифууд" ООД, 12.7.2011, Проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Плевен", Община Плевен, 13.7.2011

 • "Изграждане на еднофамилна нискоетожна жилищна сграда и допълващо застрояване с гаражи, водопровод и ел. кабелно захранване", ПИ 43952.533.63 м. "Калето", гр. Ловеч, Й. . Иванова и Г. Иванов, 13.7.2011

 • “Трасе на подземно ел. захранване за обект "Фотоволтаична централа" в ПИ 40041; ПИ 70044; ПИ 70047; ПИ 70051; ПИ 70053 - "Гугувец", гр. Искър”, Община Искър, 13.7.2011

 • “Изграждане и експлоатация на садково стопанство за отглеждане на риба в землището на с. Одърне, община Пордим”, "Миртал" ООД, 13.7.2011

 • "Отглеждане и добив на трайни насаждения в ПИ имоти №№ 050001; 050002; 057001; и 057002 - общинска собственост - в землището на с. Телиш, община Червен бряг, Община Червен бряг, 14.7.2011

 • “Жилищно строителство в ПИ № 55587.34.134, с. Патрешко, община Троян, област Ловеч”, И. Ивнов, 14.7.2011

 • "Промяна начина на трайно ползване на земя" - Проверка по Натура 2000 - смяна предназначението на земята от ливада в обработваема земя - ПИ № 147006, с. Староселци, община Искър, Х. Димитров Вълков, 04.7.2011
 • 1   2   3   4


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница