Документ за предлаганите ценни книжа на „орфей клуб уелнес” адстраница1/16
Дата25.07.2016
Размер1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ПРОСПЕКТ

за публично предлагане на акции

ЧАСТ ІІІ

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

на

ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД
ВИД НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:

безналични, обикновени, поименни свободно прехвърляеми акции

БРОЙ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:

4 000 000 (четири милиона)
За 1 акция

Общо

Минимална емисионна стойност

1.01 лв.

4 040 000 лв.

Номинална стойност

1.00 лв.

4 000 000 лв.

Възнаграждение на инвестиционния посредник

42 000 лв.

Общо разходи по публичното предлагане

0,0130 лв.

51590 лв.

Нетни приходи от публичното предлагане

0,9970 лв.

3 988 410 лв.

МЕНИДЖЪР НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА АКЦИИ

ИП” ПОПУЛЯРНА КАСА - 95” АД

Седалище и адрес на управление

гр. Пловдив,п.к.4000, ул. Д-р Вълкович 8

СРОК НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ


а) Начална дата за записване на акции: 9:00 ч. на първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК;

б) Краен срок за записване на акции 16:00 ч. на деветия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.Съгласно чл.87а от ЗППЦК, лицата, които са записали, съответно закупили ценни книжа, могат да се откажат от тях в срок два работни дни от представянето в КФН на информацията за окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа чрез писмена декларация по местата, където са били записани, съответно закупени ценните книжа.

Този Документ за ценните книжа, съставляващ част ІІІ-та от Проспекта, заедно с информацията, поместена в Регистрационния документ, съдържа цялата информация за „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, необходима за вземане на решение за инвестиране в издадените от Дружеството акции, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. Инвеститорите трябва да разчитат само на информацията, която се съдържа в Проспекта. „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД не е оторизирало никое лице да предоставя различна информация.Инвестирането в акции е свързано с определени рискове. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с този Проспект изцяло, и трите части, от които е съставен, като обърнат особено внимание на раздел 2. Рискови фактори на стр. 14-19 от Документа за предлаганите ценни книжа, съдържащ основните рискове, характерни за издадените от „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД акции, както и на информацията за рисковете, специфични за дружеството, представени на стр. 13-27 в Регистрационния документ.

Членовете на УС на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, както и подписалия проспекта инвестиционен посредник отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, а регистрираният одитор на Дружеството - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети на Дружеството.

Комисията за финансов надзор е потвърдила проспекта с решение № 256-Е от 11.03.2009 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор нe носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в проспекта данни.

21.10. 2008 г.


Съдържание:

1.Данни за членовете на контролните и на управителните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”АД. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ 9

1.1. Данни за членовете на контролните и управителните органи, прокуристите и консултантите на Дружеството. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ. 9

1.2. Данни за основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД има трайни отношения, както и на правните консултанти по тази емисия 10

1.3. Лица, отговорни за изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа 11

2.ИМЕНАТА И АДРЕСИТЕ НА ОДИТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ (ЗАЕДНО С ТЯХНОТО ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛЕН ОРГАН) 12

3.РИСКОВИ ФАКТОРИ 13

4.ОСНОВНА (КЛЮЧОВА) ИНФОРМАЦИЯ 18

4.1. Декларация за оборотния капитал 18

4.2. Капитализация и задлъжнялост (обезпечена и необезпечена) към дата не по-рано от 90 дни преди изготвяне на документа за предлаганите ценни книжа. 18

4.3. Причини за извършване на публичното предлагане на ценните книжа и използване на постъпленията 20

4.4. Очаквана нетна сума на приходите от публичното предлагане 20

4.4.1. Информация дали приходите от публичното предлагане на ценните книжа ще се използват пряко или непряко за придобиване на активи извън обичайната дейност на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД; ако активите ще се придобиват от дъщерни предприятия на емитента или от техни асоциирани предприятия, се посочват лицата, от които ще бъдат придобити активите, и начинът на определяне на разходите за емитента 27

4.4.2. Информация дали приходите могат или ще се използват за финансиране на придобивания на други дружества, се представя информация за тези дружества; 27

4.4.3. Информация дали значителна част от приходите ще се използва за погасяване на задължения. 274.5. Описание на всякакви участия, включително конфликтните такива, които са съществени за емисията/предлагането, даващо данни за участващите лица и естеството на участието. 27

5.Информация за ценните книжа - предмет на публичното предлагане 27

5.1. Вид и клас на ценните книжа 28

5.2. Законодателство, по което ще бъдат издадени ценните книжа 28

5.3. Предлагане на акции в страната и извън нея 28

5.4. Вид на акциите на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД 28

5.5. Валута на емисията ценни книжа 28

5.6. Права по ценните книжа и ред за упражняването им 29

5.6.1. Право на дивидент; срок, в който правото на дивидент може да се упражни, както и лицата, които се ползват от това право след изтичане на определения срок 29

5.6.2. Право на глас 30

5.6.3. Предимства на акционерите 30

5.6.4. Правото на ликвидационен дял 30

5.6.5. Условия за обратно изкупуване 30

5.6.6. Условия за конвертиране 31

5.7. Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които ценните книжа ще бъдат издадени 31

5.8. Очакваната дата на емисията на ценните книжа 31

5.9. Ред за прехвърляне на ценните книжа 31

5.10. Информация за наличието на някакви предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа 33

5.11. Информация за отправени търгови предложения от трети страни относно дяловите ценни книжа на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”АД за предходната и текущата година 33

5.12. Конкретни нормативни актове във връзка с емисията/ подписката, които имат съществено значение за инвеститорите. 33

5.13. Основни нормативни актове, приложими спрямо дяловите ценни книжа и уреждащи разкриването на значителни участия, сделки със собствени акции, задължителни търгови предлагания, условия за отписване на дадено дружество от регистъра на комисията за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и др. 34

5.14. Информация за данъците, дължими от притежателите на ценните книжа. Посочване дали емитентът удържа данъците при източника, както и съответни разпоредби на договори за избягване на двойното данъчно облагане между страната, където е регистриран емитентът, и страната, където е получен доходът, или заявление, че такива договори няма. 36

6.Данни за публичното предлагане, условия и срок 39

6.1.Данни за публичното предлагане 41

6.1.1. Общ брой на предлаганите ценни книжа, включително брой ценни книжа, предложени за записване, и брой ценни книжа, предложени за продажба при условията на първично или вторично публично предлагане; 41

6.1.2. Допълнително разпределение на съществуващи акции извън предлаганите нови акции 42

6.2.Условия и срок на публичното предлагане (включително и срокове на публичното предлагане към отделни групи потенциални инвеститори) 42

6.2.1. Начален и краен срок на публичното предлагане, място и лице, към което могат да се обърнат инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа 42

6.2.2. Удължаване срока на подписката 43

6.2.3. Предсрочно прекратяване на подписката 436.3.Ред и условия за записване на Акции 43

6.3.1. Подаване на поръчки 43

6.3.2. Съдържание на поръчките за записване на акции 44

6.3.3. Неоттегляемост на поръчките за записване на акции 45

6.3.4. Подаване на поръчки чрез пълномощник 45

6.3.5. Подаване на поръчки чрез инвестиционен посредник 45

6.3.6. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани или закупени от едно лице, ако има такова ограничение; 45

6.3.7. Букбилдинг 45

6.3.8. Определяне на Цената на Предлагането и разпределение на предлаганите акции. 46

6.3.9. Оповестяване на резултатите от разпределението на Предлаганите акции 47

6.3.10. Уведомяване на инвеститорите, включени в списъка на разпределението 47

6.4.Ред и условия за заплащане на разпределените Акции 47

6.4.1. Общи правила за извършване на заплащането 47

6.4.2. Срок за заплащане 48

6.4.3. Форма на плащане 48

6.4.4. Банкова сметка за заплащане 48

6.5.Публично обявяване на резултатите от Предлагането 48

6.6.Регистриране на Акциите в Централен депозитар 49

6.7.Връщане на внесените парични средства за записаните акции, ако публичното предлагане бъде прекратено предсрочно или приключи неуспешно 49

6.8.План за разпределение на ценните книжа 50

6.8.1. Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа; ако публичното предлагане се извършва едновременно в две или повече държави, посочване на частта от общия брой ценни книжа, които ще се предлагат във всяка от държавите; 50

6.8.2. Основания за привилегировано предлагане на ценни книжа на определена група инвеститори 50

6.8.3. Посочване дали акционерите със значително участие или членовете на управителните и на контролните органи на Емитента възнамеряват да придобият от предлаганите ценни книжа или дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите ценни книжа, доколкото такава информация е известна на Емитента. 506.9.Организиране на първичното публично предлагане (пласиране) на ценните книжа 50

6.9.1. Наименование, седалище и адрес на управление на координатора или пласьорите в различните държави - при международни предлагания. 50

6.9.2. Наименование, седалище и адрес на управление на всички разплащателни или депозитарни институции, които участват в предлагането; 51

6.9.3. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на лицата, поемащи или гарантиращи емисията ценни книжа, и посочване на частта от емисията, която е поета или гарантирана. 51

6.9.4. Описание на плана за разпространение и условията на договора или споразумението с инвестиционните посредници. 51

6.9.5. Предварително разпределение 526.10.Цена 52

6.10.1. Посочване на цената, на която акциите ще се предлагат, или метода за определяне на цената. 52

6.10.2. Посочване на всички разходи, които се поемат от инвеститора, който записва или закупува ценни книжа, ако са предвидени такива разходи. 53

6.10.3. Критерии, използвани при определяне на цената, по която се предлагат ценните книжа, включително лицето, което е определило критериите (емитента или независими експерти), отделните фактори, които са били разгледани, и метода или методите за оценка (ако има такива), които са приложени при определяне цената на ценните книжа. 53

6.10.4. Процедурата за оповестяване на цената на предлагане 53

6.11.Приемане за търговия на регулиран пазар 53

6.11.1. Посочване дали и кога Емитентът възнамерява да подаде заявление за приемане за търговия на регулиран пазар на предлаганите ценни книжа, както и пазарите, на които се иска или ще се иска приемане, а ако ценни книжа от същия клас вече се търгуват на един или повече регулирани пазари – посочване на тези пазари; 53

6.11.2. Ако едновременно с издаването на ценните книжа, за които ще се иска приемане на регулиран пазар, има публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, представяне на информация за естеството на тези действия, както и за броя и характеристиките на ценните книжа. 54

6.11.3. Инвестиционни посредници, които поемат задължения да осигуряват ликвидност чрез котировки "купува" и "продава", ако има такива, както и съществени елементи от техния договор. 547.Притежатели на ценни книжа - продавачи при публичното предлагане 55

7.1.Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на притежателите на ценни книжа, които предлагат да продадат ценни книжа, длъжност или други съществени отношения, в които те са били през последните 3 години с Емитента или с негови дъщерни дружества 55

7.2.Брой и клас ценни книжа, предлагани от всяко лице, което иска да продава ценните книжа 55

8.Разходи по публичното предлагане 56

8.1.Информация за общата стойност на комисионните, договорени с инвестиционните посредници, които ще предлагат ценните книжа, както и за частта (в левове и в проценти) от общата стойност на предлаганите ценни книжа, които представляват тези възнаграждения, и стойността на възнагражденията в левове на една ценна книга; 56

8.2.Отчет, посочващ по статии основните разходи във връзка с публичното предлагане на ценните книжа, както и от кого трябва да бъдат заплатени разходите, ако това не е Емитентът; ако някои от ценните книжа ще се предлагат от притежатели на ценните книжа, посочване на частта от разходите, която се поема от тези лица; ако стойността на някои елементи не е определена, се посочва прогнозна стойност (указана като такава). 56

9.Разводняване на стойността на акциите 58

9.1.Когато има или би могло да има съществена разлика между цената на ценните книжа при публичното предлагане и цената, която членовете на управителните и на контролните органи или на висшия ръководен състав или свързани с тях лица са заплатили за акции на Емитента през последните 5 години или които те имат правото да придобият, се посочва сравнителна информация между цената, по която инвеститорите ще придобият ценни книжа при публичното предлагане, и цената, по която са придобили или ще придобият ценни книжа посочените лица; 58

9.2.Описание на стойността и процентния дял на непосредственото разводняване на стойността на акциите в резултат на публичното предлагане, изчислявано като разлика между цената, по която се предлагат публично ценните книжа, и балансовата стойност на ценните книжа или на еквивалентен клас ценни книжа към последния изготвен счетоводен баланс; посочване, че това е непосредственото разводняване на стойността на акциите на настоящите акционери, ако не запишат акции от новата емисия. 58

10.Ограничения при Предлагането на Акции в определени юрисдикции 58

11.Допълнителна информация 59

11.1.Съдебна регистрация на Емитента, включително съда, където е регистриран Емитентът, и номера и партидата на вписване в търговския регистър; описание на предмета на дейност и целите на Емитента, както и къде са определени те в учредителните актове и устава. 60

11.2.Описание на законодателството на страната, където е регистриран Емитентът, което може да засегне вноса или износа на капитал, включително наличието на парични средства и парични еквиваленти, които да се използват от групата, към която Емитентът принадлежи, както и изплащането на дивиденти, лихви или други плащания на чужди граждани, които притежават ценни книжа на Емитента. 60

11.3.Когато в документа са включени изявление или доклад на експерт, се посочват името, адресът и квалификацията му, като се отбелязва, че в документа се включват такива изявление или доклад, формата и контекстът, в който са включени, със съгласието на лицето, което е удостоверило съдържанието на съответната част от документа. 61

11.4.Място и начин за запознаване на инвеститорите с Документа за предлаганите ценни книжа (като съставна част от проспекта за публично предлагане на ценните книжа) и с другите документи, към които регистрационният документ препраща. 61

11.5.Актуализиране на съответната информация в Документа за предлаганите ценни книжа, ако е настъпила съществена промяна в нея след неговото публикуване. 62

Настоящият Документ за предлаганите ценни книжа е изготвен в

съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 2 и Регламент 809 на ЕС и съдържа цялата информация за „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Документа за предлаганите ценни книжа и с Регистрационния документ, преди да вземат решение да инвестират.

Записването на ценни книжа се извършва само след публикуване на потвърден от КФН проспект и на съобщение за публично предлагане. Нарушаването на това изискване, както и когато съществена информация в проспекта се окаже невярна или в проспекта е укрита съществена информация, дава право на инвеститора в тримесечен срок от установяване на съответното обстоятелство, но не по-късно от една година от придобиването на ценните книжа, да иска придобиването да бъде обявено за недействително, освен ако е бил недобросъвестен.


ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД уведомява потенциалните инвеститори, че стойността на акциите на дружеството и дохода от тях могат да се понижат. Дружеството не гарантира печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в Дружеството не са гарантирани от гаранционен фонд и предишните резултати от дейността му нямат връзка с бъдещите резултати на дружеството.
Проспектът за публично предлагане на ценни книжа на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”АД се състои от 3 документа: (1) Резюме на проспекта; (2) Регистрационен документ; и (3) Документ за предлаганите ценни книжа.
Регистрационният документ съдържа съществената за вземането на инвестиционно решение информация за Дружеството, а Документа за предлаганите ценни книжа – информация за публично предлаганите акции.

Инвеститорите могат да получат Резюмето, както и Документа за предлаганите ценни книжа и Регистрационния документ всеки работен ден между 9:00 и 17:00 часа на адреса на управление на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД: • Емитент: „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД;

Адрес: п.к.4000, гр.Пловдив,ул. „Гладстон” №1, ет.1;

Лице за контакти: Наско Начев ;

Длъжност в емитента: Изпълнителен Директор;

Тел.: 032/266200;

Факс: 032/608 251;

E-mail: office@orpheusclub.com;

Web-site: www.orpheusclub.com.


 • Инвестиционен Посредник: "Популярна каса - 95" АД;

Адрес: п.к.4000, гр. Пловдив, ул. "Д-р Г. Вълкович" 8

Лице за контакти: Огнян Дечев;

Длъжност: Изпълнителен Директор;

Тел: 032/ 627 727; 032/266 256;

Факс: 032/ 627 727;

E-mail: chiefinvestmanagement@popkasa.com;

Web-site: www.popkasa.com/site
Горепосочените документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД - www.orpheusclub.com и на интернет страницата на ИП „Популярна каса-95” АД - www.popkasa.com/site
Използвани съкращения в проспекта:
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа;

КФН – Комисия за финансов надзор;

БФБ – Българска фондова борса – София АД;

ЗПФИ – Закон за пазарите на финансови инструменти;

ЗПЗФИ – Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;

Наредба № 2 - НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

Регламент 809 на ЕС - Регламент(ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпростравянето на реклами 1. Каталог: files -> bulletin
  bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
  bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
  bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница