Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 гДата21.08.2018
Размер34.5 Kb.


Съобщение за провеждане на консултации
За Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.)
1. Информация за възложителя:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. "Кирил и Методий" № 17 – 19Лица за контакти:

Валери Найденов, държавен експерт в отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация”, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ)

Тел/факс/е-mail: 02 9405 575/ 02 987 2517/ VNaidenov@mrrb.government.bg

Елица Цолова, главен експерт в отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация”, ГД СПРРАТУ

Тел/факс/е-mail: 02 9405 320/ 02 987 2517/ EColova@mrrb.government.bg

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Регионалният план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2014-2020 г. е част от пакета документи за стратегическо планиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Проектът на Регионален план за развитие на Северозападен район 2014 – 2020 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1–5 на Закона за регионалното развитие.

При разработването на плана са взети предвид Методическите указания за разработване на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г., стратегическите насоки за разработване на РПР, съдържащи се в Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., препоръките на Междинната оценка за изпълнението на РПР 2007-2013 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Националната програма за развитие на Република България: България 2020.б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана – 2014-2020 г.

в) териториален обхват – регионален

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на района

д) основни цели на Плана –

        • Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР;

  • Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал;

  • Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност.

е) финансиране на Плана – Ресурсите за изготвяне на Регионалния план за развитие на Северозападен район се осигуряват от държавния бюджет. Финансовите ресурси за изпълнението на целите и приоритетите на РПР на СЗР за периода 2014-2020 г. са индикативни и включват средства от следните източници:

  • национално публично финансиране (републикански, общински бюджети), както и финансови ресурси от други източници – публични фондове, предприятия и др.;

  • средства на физически и юридически лица;

  • средства от фондове на Европейския съюз;

  • международни финансови институции.


ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане.
3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – Регионалният план за развитие се приема от Министерски съвет една година преди началото на периода му на действие, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Законодателната рамка предвижда обсъждане и одобряване на разработения проект на Регионален план от Регионален съвет за развитие на Северозападен район, преди окончателното му приемане от Министерски съвет. Решението на Министерския съвет се обнародва в "Държавен вестник".

– Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие е отговорност на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и МРРБ. В процеса на наблюдение, при изпълнението на РПР, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.


4. Място за публичен достъп – Проектът на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка на плана и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес гр. София 1202, ул. " Кирил и Методий" № 17 – 19, ет. 6, стая 601Б, всеки работен ден от 9.00 до 17,30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg), в секция „Регионално развитие”, категория „Проекти на стратегически документи”.


5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване
6. Начин за изразяване на становище – Становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1202, ул. " Кирил и Методий" № 17 – 19, по факс: 02/ 987 2517 и по електронна поща: VNaidenov@mrrb.government.bg , EColova@mrrb.government.bg


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница