English adventureДата09.01.2017
Размер168.25 Kb.
1-ВИ КЛАС

ENGLISH ADVENTURE

УЧЕБЕН ПЛАН - 31 УЧЕБНИ ЧАСА ГОДИШНО


UNIT

PHRASES

VOCABULARY

RECEPTIVE/RECYCLED LANGUAGE

NOTES

1.

2.


Instructions

Hello

/2 pages per lesson/Hello. I’m….

Goodbye


Red, blue, green, yellow

Listen. Look. Point. Colour the /duck/ /blue/
3.

4.

5.

My body


/2 pages per lesson/

My /head, feet…/

Head, body, hands, feet

One, two, three, four, fiveStand up. Touch your /head/. Clap your hands. Who’s this? This is… What colour is it? Well done.
6.

7.

8.

My family


/2 pages per lesson/

This is my /family/

Mum, dad, granny, granddad, sister, brother, baby, family

It’s my /mum/

What colour are the /flowers/?

Where is my /brother/?

How many /dogs/?


9.

Review 1 –2


/2 pages per lesson/

10.Christmas


Happy Christmas!

Father Christmas, present, star, bell, Christmas card, Christmas tree, snowman

Happy Christmas day.

Here comes Father Christmas.

Happy Christmas, everyone.

11.

12.


13.My classroom


/2 pages per lesson/

A /blue//pencil/.

Yes.


No.

Book, pencil, rubber, bag, pen, table, chair, big, small

What’s this? It’s a /pencil/.

What colour is it?

Is it big or small? It’s /big/.

Please. Thank you.


14.

15.


16.Animals


/2 pages per lesson/

This is my /cat/.

It’s /big/.Cat, dog, horse, rabbit, bird, black, white, puppy,

six, seven, eight, nine, tenDraw a /cat/

Jump up.


Sit down.

His name’s….


17.

Review 3 – 4


/2 pages per lesson/

18.

Happy Birthday!

Happy Birthday!

Birthday cake, birthday card, candle, present, balloon

Let’s dance. Sing a birthday song. Dance and sing along.
19.

20.


21.The sea


/2 pages per lesson/

It’s a /fish/

Fish, shell, crab, starfish

orange, purple, pink, brown,

happy, sad


I’m /happy/

Is he/she happy or sad/?

He’s/she’s /sad/.

Are you happy?

Are they big or small?

22.

23.


24.Toys


/2 pages per lesson/

I’ve got a /ball/.

Ball, train, teddy bear, doll, car, boat, kite, yo-yo

Open/close your eyes.

The /car/ is /yellow/.

Have you got a /car/?

Who’s got a /train/?


25.

Review 5 – 6


/2 pages per lesson/

26.

Easter


Happy Easter!

Easter egg, Easter bunny, basket

Hop. Never stop.

Bring us eggs for Easter.


27.

28.

Food


/2 pages per lesson/

I like /bananas/

I don’t like /milk/.Milk, chicken, cake, bread, cheese, eggs, apple, banana, orange, pear

I’m hungry.

Do you like /apples/?

It’s delicious.

29.

30.

My holiday


/2 pages per lesson/

I’ve got a /doll/.

Yes.


No.

Sea, sandcastle, beach

What’s in the bag?

We’re having a picnic.

We’ve got /oranges/.

31.

Review 7 – 8


/2 pages per lesson/

СЪГЛАСУВАНО УТВЪРЖДАВАМ

Пом. Директор ....................... Директор ............................
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “……………………………………….”


ГРАД ………………………

УЧЕБНА 2013 – 2014 ГОДИНА
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


ЗА СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС


1 ЧАС СЕДМИЧНО

31 ЧАСА ГОДИШНО

ИЗГОТВИЛ: ………………………………..

УЧЕБНА ПРОГРАМАЗА СИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК “ I “ КЛАС 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА:

.

Програмата е съставена за 31 учебни часа годишно. Тя е съобразена с психологическата и социалната характеристика на учениците от тази възрастова група. Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по родния език и култура. Комуникативните умения и стратегии, изградени по родния език, служат за опора в учебния процес. Друга важна опора са междупредметните връзки, които позволяват на учениците да се развиват комплексно, като разширяват общата си езикова култура чрез интегриране на придобитите специални знания и умения.II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Да се събуди интерес у децата към чуждия еэик като средство эа общуване.

Да се въэбуди любопитството на децата към други езици, народи и култури.

Да се положат основите эа раэвиване на елементарни умения эа раэбиране при слушане на свърэан текст.

Да се формират основни умения эа водене на елементарен раэговор в поэнати комуникативни ситуации.

Да се поддържа висока мотивация эа усвояване на чуждия еэик чреэ съэдаване приятна творческа атмосфера эа работа в клас.


 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
  1. Ядра на учебното съдържание и очаквани резултати на ниво учебна програма:


СЛУШАНЕ:

Ученикът да може да:

Разпознава английска реч; разпознава в потока на речта изучени думи и изрази; свързва слухов и зрителен образ; реагира адекватно на несложни инструкции на учителя; разбира кратки въпроси, указания и съобщения на учителя или на свои съученици, свързани с изучавания материал, като се говори бавно и ясно.
ГОВОРЕНЕ:

Отговаря кратко на конкретни, просто и ясно формулирани въпроси; задава кратки въпроси по изучавани теми; води кратък елементарен разговор на познати теми по модел; следва и дава несложни инструкции; използва всички възможни средства, с които разполага, за осъществяване на общуване.

  1. Очаквани резултати по теми:


ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

Аз и моят свят

Това съм аз ( Представяне – име )

Моето тяло

Моето семейство

Моята класна стая

Светът около мен

Животни и растения

Забавления и игри

Празници в различни страни


Светът вътре в мен

Настроения и желания


ПОНЯТИЙНИ КАТЕГОРИИ

Пространство и ориентация

Предмет и действие

Количество и качество

Цвят

ПритежаниеРазмер

Отрицание
СОЦИОКУЛТУРНИ ЗНАНИЯ

Учениците трябва да се запознаят с някои характерни особености за живота на децата в англоезичните страни, свързани с:

Семейството

Формите на обръщение към познати и непознати

Любими песни, игри и анимационни герои

Празници
СФЕРИ НА СОЦИАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Учениците трябва да се подготвят за адекватно поведение при общуване в клас и извън клас. Те изпълняват ролите на събеседник в разговор с учител или ученик.
КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ

Учениците трябва да използват:

Езика на тялото (мимики и жестове)

Международни думи, навлезли в българския език.

Нагледни средства

Прости форми на езикова догадка

 1. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
  1. Нови понятия по теми

Учениците трябва да усвоят следните езикови знания и речеви функции:

ФОНЕТИКО – ФОНОЛОГИЧНИ

Звукове и основни правила за произношение.ГРАМАТИЧЕСКИ

Лични и показателни местоимения

Съществително име – видове и число

Прилагателно име – определения

Числително име – бройни 1-10

Глагол – “съм”, “мога”, пълнозначни

Предлози за място

Просто изречение

100 - 150 лексикални единици за активна употреба

РЕЧЕВИ ФУНКЦИИ

Ученикът трябва да умее да:

Поздравява

Представя себе си и близките си

Иска и дава информация

Изразява благодарност

Отправя и реагира на кратка молба

Представя собствени умения

Изразява поздравления за празник

Реагира на инструкции

Се извинява

Идентифицира и посочва неща

  1. Междупредметни връзки

Междупредметни връзки в областта на умениятаБЪЛГАРСКИ ЕЗИК – социални норми на общуване, използване на ритъм, интонация, въпроси и отговори.

МАТЕМАТИКА – броене, пространствено ориентиране.

ОКОЛЕН СВЯТ – описание на хора, природа, сравнение на празници и др., представяне на информация.

МУЗИКА – развиване на усет за ритъм и темпо, пеене.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – развиване на наблюдателност и въображение, ориентиране в пространството, развиване на усет към цветове и форми.

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА – изрязване, лепене.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ – движение, игри и правила, екипност.

Междупредметни връзки в областта на знаниятаБЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ритъм и интонация, култура на речта

ОКОЛЕН СВЯТ – природа, култури на различни народи

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – култура на поведението, ролята на семейството, България и света, грижа за животните и растенията

1-ВИ КЛАС

ENGLISH ADVENTURE

УЧЕБЕН ПЛАН - 62 УЧЕБНИ ЧАСА ГОДИШНО


UNIT


PHRASES


VOCABULARY

RECEPTIVE/

RECYCLED

LANGUAGE

NOTES

1.


Instructions.


2.

3.


Hello!

Hello. I’m + name.

Goodbye.


Red, blue, green, yellow

Listen. Look. Point. Colour the (duck)(blue)
4.

5.

6.7.

8.

9.My body

My (head)

Head, body, hands, feet

One, two, three, four, fiveStand up. Touch your (head). Clap your (hands). Stamp your feet. Who’s this? This is … what colour is it? Well done
10.

11.


12.

13.


14.

15.


My family

This is my (family).

Mum, dad, granny, granddad, sister, brother, baby, family

It’ my (mum).

What colour are the (flowers)?

Run jump and turn around.

Where’s my (brother)?

How many dogs?

16.

17.


REVIEW units 1 and 2

18.

19.


Christmas

Happy Christmas!

Father Christmas, present, star, bell, Christmas card, stoking, Christmas tree, snowman

Happy Christmas day.

Here comes Father Christmas.

Happy Christmas, everyone.

20.

21.


22.

23.


24.

25.


My classroom

A (blue) (pencil).

Yes.


No.

Book, pencil, pencil case,

rubber, bag, pen, table, chair, big, smallWhat’s this? It’s a (pencil).

What colour is it?

Is it big or small? It’s (big)

Please.


Thank you.

26.

27.


28.

29.


30.

31.


Animals

This is my (cat).

It’s (big).Cat, dog, horse, rabbit, bird, black, white, puppy, spots, six, seven, eight, nine, ten

Draw a (cat).

Jump up.


Sit down.

His name’s (Sammy)


32.

33.


REVIEW units 3 and 4

34.


Happy Birthday!

Happy Birthday!

Birthday cake, birthday card, candle, present, balloon

Let’s dance. Birthday crown. Sing a birthday song. Dance and sing along.
35.

36.


37.

38.


39.

40.


The sea

It’s a (fish).

Fish, shell, crab, starfish, orange, purple, pink, brown, happy, sad

I’m (happy).

Is he/she (happy) or (sad)?

He’s / she’s (sad).

Are (you) happy?

Are they (big) or (small)?


41.

41.


42.

43.


44.

45.


46.

Toys

I’ve got a (ball).

Ball, train, teddy bear, doll, car, boat, kite, yo-yo.

Open / close your eyes.

The (car) is (yellow).

Have you got a (car)?

What have you got?

Who ‘s got a (train)?

47.

48.


REVIEW units 5 and 6

49.

50.


Easter

Happy Easter!

Easter egg, Easter bunny, basket

Hop. Never stop.

Bring us eggs for Easter.


51.

52.


53.

54.


55.

Food

I like (bananas).

I don’t like (milk).Milk, chicken, cake, bread, cheese, eggs, apple, banana, orange, pear

I’m hungry.

Do you like (apples)?

What does (Belle) like?

It’s delicious.


56.

57.


58.

59.


60.

My holiday

I’ve got a (doll).

Yes.


No.

Sea, sandcastle, beach

What’s in the bag?

Does he like (cake)?

We’re having a picnic.

We’ve got (oranges).


61.

62.


REVIEW units 7 and 8
СЪГЛАСУВАНО УТВЪРЖДАВАМ

Пом. Директор ....................... Директор ............................


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “……………………………………….”


ГРАД ………………………

УЧЕБНА 2013 – 2014 ГОДИНА
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


ЗА СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС


2 ЧАСА СЕДМИЧНО

62 ЧАСА ГОДИШНО

ИЗГОТВИЛ: ………………………………..

УЧЕБНА ПРОГРАМАЗА СИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК “ I “ КЛАС 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА:

.

Програмата е съставена за 62 учебни часа годишно. Тя е съобразена с психологическата и социалната характеристика на учениците от тази възрастова група. Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по родния език и култура. Комуникативните умения и стратегии, изградени по родния език, служат за опора в учебния процес. Друга важна опора са междупредметните връзки, които позволяват на учениците да се развиват комплексно, като разширяват общата си езикова култура чрез интегриране на придобитите специални знания и умения.II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Да се събуди интерес у децата към чуждия еэик като средство эа общуване.

Да се въэбуди любопитството на децата към други езици, народи и култури.

Да се положат основите эа раэвиване на елементарни умения эа раэбиране при слушане на свърэан текст.

Да се формират основни умения эа водене на елементарен раэговор в поэнати комуникативни ситуации.

Да се поддържа висока мотивация эа усвояване на чуждия еэик чреэ съэдаване приятна творческа атмосфера эа работа в клас.


 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
  1. Ядра на учебното съдържание и очаквани резултати на ниво учебна програма:


СЛУШАНЕ:

Ученикът да може да:

Разпознава английска реч; разпознава в потока на речта изучени думи и изрази; свързва слухов и зрителен образ; реагира адекватно на несложни инструкции на учителя; разбира кратки въпроси, указания и съобщения на учителя или на свои съученици, свързани с изучавания материал, като се говори бавно и ясно.
ГОВОРЕНЕ:

Отговаря кратко на конкретни, просто и ясно формулирани въпроси; задава кратки въпроси по изучавани теми; води кратък елементарен разговор на познати теми по модел; следва и дава несложни инструкции; използва всички възможни средства, с които разполага, за осъществяване на общуване.

  1. Очаквани резултати по теми:


ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

Аз и моят свят

Това съм аз ( Представяне – име )

Моето тяло

Моето семейство

Моята класна стая

Светът около мен

Животни и растения

Забавления и игри

Празници в различни страни


Светът вътре в мен

Настроения и желания


ПОНЯТИЙНИ КАТЕГОРИИ

Пространство и ориентация

Предмет и действие

Количество и качество

Цвят

ПритежаниеРазмер

Отрицание
СОЦИОКУЛТУРНИ ЗНАНИЯ

Учениците трябва да се запознаят с някои характерни особености за живота на децата в англоезичните страни, свързани с:

Семейството

Формите на обръщение към познати и непознати

Любими песни, игри и анимационни герои

Празници
СФЕРИ НА СОЦИАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Учениците трябва да се подготвят за адекватно поведение при общуване в клас и извън клас. Те изпълняват ролите на събеседник в разговор с учител или ученик.
КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ

Учениците трябва да използват:

Езика на тялото (мимики и жестове)

Международни думи, навлезли в българския език.

Нагледни средства

Прости форми на езикова догадка

 1. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
  1. Нови понятия по теми

Учениците трябва да усвоят следните езикови знания и речеви функции:

ФОНЕТИКО – ФОНОЛОГИЧНИ

Звукове и основни правила за произношение.ГРАМАТИЧЕСКИ

Лични и показателни местоимения

Съществително име – видове и число

Прилагателно име – определения

Числително име – бройни 1-10

Глагол – “съм”, “мога”, пълнозначни

Предлози за място

Просто изречение

100 - 150 лексикални единици за активна употреба

РЕЧЕВИ ФУНКЦИИ

Ученикът трябва да умее да:

Поздравява

Представя себе си и близките си

Иска и дава информация

Изразява благодарност

Отправя и реагира на кратка молба

Представя собствени умения

Изразява поздравления за празник

Реагира на инструкции

Се извинява

Идентифицира и посочва неща

  1. Междупредметни връзки

Междупредметни връзки в областта на умениятаБЪЛГАРСКИ ЕЗИК – социални норми на общуване, използване на ритъм, интонация, въпроси и отговори.

МАТЕМАТИКА – броене, пространствено ориентиране.

ОКОЛЕН СВЯТ – описание на хора, природа, сравнение на празници и др., представяне на информация.

МУЗИКА – развиване на усет за ритъм и темпо, пеене.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – развиване на наблюдателност и въображение, ориентиране в пространството, развиване на усет към цветове и форми.

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА – изрязване, лепене.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ – движение, игри и правила, екипност.

Междупредметни връзки в областта на знаниятаБЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ритъм и интонация, култура на речта

ОКОЛЕН СВЯТ – природа, култури на различни народи

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – култура на поведението, ролята на семейството, България и света, грижа за животните и растенията


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница