European parliamentДата09.02.2017
Размер56.45 Kb.


EUROPEAN PARLIAMENT

20042009

{JURI}Комисия по правни въпроси

2008/0003(COD)

{06/06/2008}6.6.2008

***I

ПРОЕКТОДОКЛАД

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработка)

(COM(2008)0003 – C6 0030/2008 – 2008/0003(COD))

{JURI}Комисия по правни въпроси

Докладчик: József Szájer

(Преработка – член 80а от Правилника)
PR_COD_1RecastingappЛегенда на използваните знаци

* Процедура на консултация

мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата позиция

мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на общата позиция

*** Одобрение

мнозинство от всички членове на Парламента, освен в случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата позиция

мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)

мнозинство от подадените гласове за одобряване на съвместния проект
(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от Комисията.)
Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между съответните служби.СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА 7


ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработка)

(COM(2008)0003 – C6 0030/2008 – 2008/0003(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0003),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6 0030/2008),

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове1

– като взе предвид членове 80а и 51 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6 0000/2008),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на непроменените разпоредби на съществуващите текстове, предложението се свежда до тяхната обикновена кодификация, без промяна по същество,

1. одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission1 was amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 20062. Article 5a of amended Decision 1999/468/EC introduced the new 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) for 'measures of a general scope which seek to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with codecision, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the addition of new non-essential elements'.


Following the screening of the existing legislation and on-going procedures3, the European Commission presented inter alia this recast proposal, transformed from a codification in order to incorporate the amendments necessary for the alignment to RPS.
In its decision of 12 December 2007 the Conference of Presidents designated the Committee on Legal Affaires as the lead Committee to deal with this 'comitology alignment' and the specialised committees as opinion-giving committees. The Conference of Committee Chairs agreed on 15 January 2008 on the modalities of cooperation between the Committee on Legal Affairs and the other committees involved.
Although the proposed alignment to RPS is not complete, the Rapporteur does not suggest any amendments, apart from the technical adaptations suggested by the Consultative Working Party of the Legal Services. He is nevertheless ready to support the amendments proposed by the sectoral committee with regard to the urgency procedure.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТАOPINION

FOR THE ATTENTION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

THE COUNCIL

THE COMMISSION

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on foodstuffs intended for particular nutritional uses (recast)

COM(2008)0003 of 16.1.2008 - 2008/0003(COD)
Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission met on 22 January 2008 for the purpose of examining, among others, the aforementioned proposal submitted by the Commission.
At that meeting1, an examination of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council recasting Council Directive 89/398/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses resulted in the Consultative Working Party’s establishing, by common accord, as follows.
1) the following parts of the text of the proposal should have been identified by using the grey shaded type generally used in connection with recast proposals:

- the entire text of recitals 1, 12, 13, 14, 15 and 16;

- the entire wording of Article 2(2), fourth subparagraph;

- in Article 4(1), third subparagraph, second indent, the second sentence which reads "Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 15(3) of this Directive";

- in Article 4(3), second subparagraph, in Article 5, second subparagraph, and in Article 7, second subparagraph, the wording "Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted", the words "regulatory" and "with scrutiny" and the paragraph number "(3)";

- the entire text of Article 4(3), third subparagraph;

- in Article 6(a), the wording "in accordance with the procedure laid down in Article 13" (having already been marked with double strikethrough);

- the entire text of Article 6, third paragraph;

- in Article 14(3), second subparagraph, the wording "Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted", the words "regulatory" and "with scrutiny" and the paragraph number "(4)";

- the entire wording of Article 15(3) and (4);

- the entire wording of Article 13(3) of Directive 89/398/EEC, having already been marked with double strikethrough and appearing after the text of Article 15 in the recast proposal.
2) In the reference box preceding recital 7, the indication "96/84/EC Recital 1 (adapted)" should have appeared in the place of "89/398/EEC Recital 8 (adapted)".
3) In Article 2(2), second subparagraph, a "substantive deletion" is present as regards the existing wording of Article 2(3), first subparagraph, of Directive 89/398/EEC, in that after the words "to be adopted" the deletion of the expression "according to the procedure provided for in Article 13" has been proposed. In order to draft the proposed amendment in full compliance with the interinstitutional practice in recast matters, the said expression should have been present in the text and should have been identified with the relevant substantive change marker consisting of double strikethrough and grey shaded type.
4) In Article 4(1), third subparagraph, second indent, a "substantive deletion" is present as regards the existing wording of Article 4(1), third subparagraph, second indent, of Directive 89/398/EEC, in that after the words "in the case of the other points," the deletion of the expression "in accordance with the procedure laid down in Article 13" has been proposed. As in point 3, the said expression should have been present in the text and should have been identified with the relevant substantive change marker.
5) In Annex I, a footnote appearing in the currently applicable text of Annex I of Directive 89/398/EEC should be re-introduced immediately after the initial wording of point (A) " Groups of foodstuffs for particular nutritional uses for which specific provisions will be laid down by specific Directives:", as well as immediately after the initial words of point (B) "Groups of foodstuffs for particular nutritional uses for which specific provisions will be laid down by a specific Directive". The text of that footnote reads "It is understood that products already on the market when Directive is adopted will not be affected by it".
6) In Part B of Annex II, footnote 1 should refer not only to the date of 16 May 1991 mentioned in the fourth column, but also to that of 16 May 1990 mentioned in the third column.
In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such therein or in the present opinion. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier act with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing text, without any change in its substance.
C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND

Jurisconsult Jurisconsult actg. Director General1 OВ C 77, 28.03.2002 г., стр. 1.

1 OJ C 203, 17.7.1999, p. 1.

2 OJ L 200, 22.7.2006, p. 11.

3 COM(2007)0740.

1 The Consultative Working Party had at its disposal the English, French and German language versions of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the text under discussion.

PR\727149BG.doc


PE407.756v01-00

BG BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница