Гр. Пловдив Обект: „Изграждане на система за капково напояване на трайни насъждения от маслодайна роза”Дата17.08.2018
Размер223.68 Kb.
До

Директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите
гр. ПловдивОбект: Изграждане на система за капково напояване на трайни насъждения от маслодайна роза

Местонахождение: поземлени имоти в масив 001 с обща площ 214,800 дка в землището на с. Иван Вазово, местности „ДОЛНА КУРИЯ” и „НАШЕНСКИ ЛИВАДИ” общ. Калояново на собствени и арендувани земи


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

(по приложение № 2 към чл. 6 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения, дейности и технологии)

І. Информация за контакт с възложителя:

1. Фирма ”БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: село Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдивска, вписано в Търговския регистър Агенция по вписванията с ЕИК 201868507, представлявано от управителя СИЛВИЯ ЛАЗАРОВА МАВРОВА, ЕГН 8010063850, л.к. №644328465, изд. на 19.07.2012 г. от МВР – гр. София,

чрез пълномощници: Цветолюб Веселинов Пенчев и Теодора Петрова Илиева, пълнм. рег. №2446/22.04.2013г. на Нотариус рег. №737 при Р. С. София

2. Пощенски адрес за контакти гр. София, п.код 1000, общ. Столична, обл. София, ул. “Твърдишки проход” №23, офис 4

3. Лице за контакти Николай Иванов Ненков

4. Телефон за връзка: 0899/ 372 043
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението

”БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ” ЕООД е регистриран земеделски производител, който обработва 55,00 ха земеделски земи в землищата на с. Иван Вазово, с. Горна Махала, общ. Калояново, обл. Пловдив с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив и с. Зимница, общ. Мъглиш, обл. Стара Загора, като през текущата стопанска година (2012/2013 отглежда 50,00 ха маслодайна роза, 5,00 ха лавандула. Има закупени още 90,00 ха земеделски земи в землището на с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив, които през стопанската 2013/2014 г има нaмерение да засади с нови насъждения от маслодайна роза и лавандула.

За постигането на целта, а именно повишаване конкурентоспособността си на пазара Възложителят възнамерява с настоящият проект по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.; Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” да кандидатства за изграждане на система за капково напояване на насаждение от маслодайна роза и изграждане на ограда около розовия масив.

Масивът е съществиващ с обща площ: 214,800 дка, розовите фиданки са на възраст 10 години и от една година се отглеждат по биологичен начин. Всички мероприятия се извършват с разрешение от сертифицирация орган. Търсенето на екологична продукция в страната и в ЕС непрекъснато бележи възходяща тенденция, освен това ще бъдат облагородени и възстановени пустеещи изиставени земеделки земи.

За торене се използват оборска тор и бои препарати, пръсканията по време на растежния цикъл се извършват с препарати, които не замърсяват околната среда.

Инвестиционното намерение е с обща площ 214,800 дка, в масив 001 в землището на с. Иван Вазово, местности „ДОЛНА КУРИЯ” и „НАШЕНСКИ ЛИВАДИ” общ. Калояново на собствени и арендувани земи в следните поземлени имоти:

Имоти както следва:на имот

площ на имота в дка

10073

1,000

10074

3,600

10075

2,800

10076

3,601

10077

5,101

10078

1,639

10079

3,000

10080

3,000

10081

2,548

10082

2,501

10083

1,801

10084

0,999

10085

1,001

10086

2,000

10087

1,800

10088

2,199

10089

2,898

10090

5,400

10117

2,717

10118

4,464

10119

път

10120

1,000

10121

1,599

10122

7,201

10123

1,000

10124

1,200

10125

1,201

10126

1,000

10127

1,100

10128

1,200

10129

3,500

10130

1,002

10131

2,400

10132

1,000

10133

6,598

10134

1,200

10135

2,000

10136

2,000

10137

1,000

10138

1,000

10139

1,000

10140

3,000

10141

1,500

10142

път

10322

1,300

10323

1,301

10144

4,802

10145

4,001

10146

3,601

10147

1,999

10148

5,400

10149

5,200

10150

1,563

10151

3,382

10152

2,002

10153

1,798

10154

2,200

10217

1,001

10313

1,001

10156

1,301

10157

2,002

10158

5,001

10159

2,400

10160

3,402

10161

3,801

10187

8,900

10188

1,300

10189

2,099

10190

4,100

10191

10,800

10192

1,900

10193

1,220

10194

2,213

10195

1,999

10196

2,198

10197

2,000

10198

1,701

10199

2,999

10200

3,101

10201

2,001

10202

1,000

10316

2,874

10317

2,870

10318

2,870

10319

2,877

За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортния достъп се осъществява от съществуващи пътища. Водата за напояване на градината ще се осигури чрез изграждане на собствен водоизточник - сондажен кладенец в рамките на имота, на който ще се монтира система за капково напояване за поливане на същите. Предвидената за закупуване система за капково напояване е напълно съобразена с капацитета на производство на стопанството както и с европейските и международни стандарти и норми. За персонала, Възложителят ще осигури бутилирана минерална вода за питейни нужди.

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи от съществуваща ел. мрежа в съседния имот, чрез електропроводно отклонение от въздушен електропровод 20кV и сключен Договор с “ЕВН България Електроразпределение АД”. Предвижда се насъждението да бъде оградено с ограда, за която ще се използват дървени колове от мъждрян (Fraxinus ornus), наричан също бял ясен и оградна мрежа – също предмет на инвестиция по настоящия проект с цел предпазване на младите фиданки.

В близост няма изградени други обекти или дейности, които да правят реализирането на инвестиционното предложение недопустимо, местоположението отговаря на санитарно – хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Изграждането на системата за капково напояване на трайно насаждение от маслодайна роза има за цел водообезпечаване и развитие на земеделското стопанство, чрез намаляване значително разхода за вода при отглеждането и обработката на по-широк спектър трайни насаждения, с което да се увеличи общото годишно производство на рози на фирмата. Ефективността на добива и дълговечността на насъжденията зависят от наличието на подходяща и прецизно функционираща хидромелиоративна система. С настоящата инвестиция се цели осигуряване на независимост на дейността по обслужването на насажденията, повишаване конкурентоспособността на пазара чрез модернизирането на производствените условия, допринасящи за производството на висококачествени земеделски продукти при ниска себестойност, подобряване опазването на околната среда чрез прилагане на екологосъобразна земеделска технология, опазваща компонентите на агро екосистемите и понижаваща ефекта на антропогенното въздействие върху тях.


 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Настоящото инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. Изграждането на система за капково напояване ще се извърши на съществуващо насаждение от маслодайна роза с обща площ: 214,800 дка, в масив 001 в землището на с. Иван Вазово, местности „ДОЛНА КУРИЯ” и „НАШЕНСКИ ЛИВАДИ” общ. Калояново. Розовите фиданки са на възраст 10 години и от една година се отглеждат по биологичен начин.


 1. Подробна информация за разгледаните алтернативи.

В землището на с. Иван Вазово, инвеститора е избрал конкретните имоти в масив 001, тъй като част от тях са негова собственост, а останалата част от тях са наети под аренда от арендодатели, с които инвеститора има изградени бизнес отношения. Практиката е показала, че капковото напояване осигурява най- икономично използване на водните ресурси.


 1. Местоположение на площадката включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение ще се осъществи в землището на с. Иван Вазово, местности „ДОЛНА КУРИЯ” и „НАШЕНСКИ ЛИВАДИ” общ. Калояново, с обща площ 214,800 дка. Избраното местоположение за реализирането на инвестиционното намерение, извън населеното място, осигурява липсата на отрицателни въздействия свързани с наднормен шум и неприятни миризми. Качеството и регенетивните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитените зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположена е защитена зона “Река Стряма” с код BG0000429.

Площадката няма близост и не засяга елементи от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Допълнителна площ по време на строителството няма да се ползва. Предвид географското разположение и предмета на дейност на разглеждания Обект, не се очаква въздействие с трансграничен характер по време на изграждане и/ или експлоатацията му, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.

Уведомлението по чл.10, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони е представено като отделен документ към настоящето Уведомление.

За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортния достъп ще се осъществява от съществуващи пътища.


 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Дейностите ще са свързани с основното предназначение на обекта – биологично отглеждане на насъждение от маслодайна роза на обща площ 214,800 дка, за което се проектира хидромелиоративното съоръжение – системата за капково напояване, намиращо се в землището на с. Иван Вазово, местности „ДОЛНА КУРИЯ” и „НАШЕНСКИ ЛИВАДИ” общ. Калояново. Районът където се намират насъжденията се характеризира с засушавания през летните месеци, което прави напояването крайно необходимо. При използване на капково напояване се спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и подръжката на напоителната система.Тази технология позволява подаването на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер на водна маса.

Строително - монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортния и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, полагане на командните възли и шахтите и обратното засипване на изкопите.

В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

Биологичното отглеждането на маслодайна роза не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновяеми природни ресурси, което да доведе до трайни невъзтановими физически промени в района.
 1. Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктура.

Предложението на Инвеститора касае изграждане на система за капково напояване на трайни насъждения от маслодайна роза. Не съществува необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортния достъп се осъществява от съществуващи пътища. Водата за напояване на градината ще се осигури чрез изграждане на собствен водоизточник - сондажен кладенец в рамките на имота, на който ще се монтира система за капково напояване за поливане на същите. Предвидената за закупуване система за капково напояване е напълно съобразена с капацитета на производство на стопанството както и с европейските и международни стандарти и норми. За персонала, Възложителят ще осигури бутилирана минерална вода за питейни нужди.

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи от съществуваща ел. мрежа в съседния имот, чрез електропроводно отклонение от въздушен електропровод 20кV и сключен Договор с “ЕВН България Електроразпределение АД”. Предвижда се насъждението да бъде оградено с ограда, за която ще се използват дървени колове от мъждрян (Fraxinus ornus), наричан също бял ясен и оградна мрежа – също предмет на инвестиция по настоящия проект с цел предпазване на младите фиданки.
 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Не се налага.


 1. Предлагани методи за строителство.

Не се налага такова.

Технологията за напояване предвижда полагането на поливни тръбопроводи, с вградени капкообразуватели, които доставят водата във вид на капки в кореновата система на растенията. Строително - монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортния и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, полагане на командните възли и шахтите и обратното засипване на изкопите. В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда.
 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Природни ресурси, които ще се ползват по време на екплоатацията – вода за поливане на градината. Ще се ползва собствен водоизточник - сондажен кладенец в рамките на имота за захранване на системата за капково напояване на градината. Чрез системата за капково напояване се постига по икономично използване на природните ресурси. Капковото напояване доставя оптимално количество вода до всяко растениие. Чрез нея се доставят на растенията необходимите био торове и препарати във водоразтворим вид, което е лесно за усвояване.

Предвидената за закупуване система за капково напояване е напълно съобразена с капацитета на производство на стопанството както и с европейските и международни стандарти и норми. Монтирането на системата за капково напояване не е свързана с използването на строителна и тежка транспортна техника. При реализацията и експлоатацията не се формират отпадъчни води. Самото предложение има за цел ефективно използване на ресурса “свежа вода” за напояване и по този начин с неговото реализиране ще се опазва компонента на околната среда “води”.

За персонала, Възложителят ще осигури бутилирана минерална вода за питейни нужди.

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи от съществуваща ел. мрежа в съседния имот, чрез електропроводно отклонение от въздушен електропровод 20кV и сключен Договор с “ЕВН България Електроразпределение АД”. За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортния достъп ще се осъществява от съществуващи пътища.
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

При резидбата отпадъчните клони ще се надробяват с помощта на мулчер (шрайдер), а тревата, която евентуално ще има в междуредието ще се обработва чрез надробяване. Ще се използва т.н. зелено наторяване.

Не се очаква да се генерират други отпадъци от дейността.
 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателни въздействия върху околната среда.

При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове отрицателни въздействия върху околната среда.

Приоритет за ”БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ” ЕООД е създаването на модерно земеделско стопанство и повишаване конкурентоспособността на стопанството при висока екологична загриженост. Изборът на подходяща система за капково напояване и земеделска техника за обезпечаване на производствената дейност и прилаганите земеделски технологии е ключов фактор за опазване, съхраняване и подобряване на компонентите на агро екоситемите. Опазването на човешкото здраве и подобряване условията на труд е постижимо благодарение на съвременната, високотехнологична, комфортна, лесна за експлоатация и поддръжка техника, която дружеството притежава.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). - не се налага извършването на други дейности свързани с инвестиционното предложение.
14. Необходимост от други разрешения свързани с инвестиционното предложение

Проекта ще бъде съгласуван със съответните ведомства и организации.


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

По време на експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строително – монтажните работи се предвижда известно шумово натоварване и дискомфорт на околната среда, но то ще бъде минимално и локализирано в рамките на ограничения район и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Иван Вазово, растителния и животинския свят.


16. Риск от инциденти.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага риск от инциденти.

Ще бъдат предприети мерки за предотвратяване на риска от инциденти пр работа със специализираната земеделска техника. При осъществяване на дейността рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум при провеждане на предварителен инструктаж на работниците за спазване на правилата за безопасна работа със земеделска техника, хигиена на труда и пожарна безопасност.
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение.


 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най- близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.

Трайните насъждения, в които ще се изгражда система за капково напояване се намират в землището на с. Иван Вазово общ. Калояново, в местности „ДОЛНА КУРИЯ” и „НАШЕНСКИ ЛИВАДИ” масив 001 на собствени и арендувани земи с обща площ 214,800 дка.

Местоположението на площадката ще отговаря на всички изисквания, съгласно Наредба №7. Ще бъдат спазени изискванията за отстоянията до жилищни зони, вилни, курортни и други места за отдих, както и до предприятията и складовете бази на хранителната промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно- защитни зони за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите и територии.

Изграждането на инвестицията ще бъде съобразено със забраните и ограниченията, свързани с експлоатацията на санитарно- охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване. В близост не съществуват водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.

При експлоатацията на обекта не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

Предвидената инвестиция не засяга елементи на Националната екологична мрежа. Не засяга защитени територии, най- близката защитена зона е “Река Стряма” с код BG0000429. Не се очаква трансгранично въздействие.

На извадка от КВС в мащаб 1:5000 е показано разположението на масив 001, даваща информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на собствените и арендуваните поземлени имоти.


 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Инвестиционното предложение не засяга ползватели или собственици на земи нито в настоящия момент нито в бъдеще.


 1. Зониране или земеползване съгласно одобрени планове.

Инвестиционното намерение е с обща площ 214,800 дка, в масив 001 в землището на с. Иван Вазово, местности „ДОЛНА КУРИЯ” и „НАШЕНСКИ ЛИВАДИ” общ. Калояново на собствени и арендувани земи.

Предмета на инвестиционното намерение е земеделска дейност в сектор растениевъдство, което ще се извършва на земеделски площи, предвидени за земеделска дейност.
 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно- охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа - най- близката защитена зона е “Река Стряма” с код BG0000429.

Видът и капацитетът на предвидената за осъществяване дейност - „Изграждане на система за капково напояване на трайни насъждения от маслодайна роза”, както и местоположението на площадката не предполагат отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони. На Възложителя не е известно наличието на елементи на Националната Екологична мрежа в имота, включително и в близост до него. Предвидената инвестиция не засяга елементи на Националната екологична мрежа. Най- близката защитена зона е “Река Стряма” с код BG0000429. Не се очаква трансгранично въздействие.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Предвидената земеделска дейност не нарушава качествата и регенеративните способности на природните ресурси в района.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Поради благоприятното разположение на терена, алтернативи по местоположение не са разглеждани.
ІV. Характеристика на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеделието, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Реализирането на инвестицията за капково напояване от ”БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ” ЕООД ще окаже благоприятно въздействие върху работниците и тяхното здраве, тъй като ще се промени цялостно начина на поливане, чрез използване на много по- малки количества вода. Това е по- добър и съвременен метод, намерил приложение в страни с високо развито в технологично отношение земеделие. Не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората заети с дейността, тъй като дейността не е източник на вредни вещества, шум, електромагнитни полета или други вредни физични фактори.

Земеползването също ще се подобри, тъй като ще се промени старият начин на поливане и свързаните с него обработки на почвата. Капковото поливане ще подобри и структурата на земеделските земи и икономичното използване на природните водни ресурси. Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, тъй като в обекта няма организирани и/или неорганизирани емисии и прах, които биха повлияли на качеството на атмосферния въздух.

Въздействие върху почвата и земните недра – не се очаква отрицателно въздействие. Няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от обекта. Върху останалите компоненти на околната среда - природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, както и някои генетично модифицирани организми не се очаква въздействие от страна на изграждането на инвестицията. Не се очаква никоя от дейностите да има въздействие върху защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности. Няма очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, както и отрицателна поява на въздействие от различни видове отпадъци и техните местонахождения. Въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации – няма.


 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Предвидената инвестиция не засяга елементи на Националната екологична мрежа. Няма близост и не засяга защитени територии - най- близката защитена зона е “Река Стряма” с код BG0000429 с предмет на опазване: природни местообитания, бозайници, земноводни и влечуги, риби, безгръбначни.

Основните цели са: • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитанията на видовете, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

При изграждането на система за капково напояване на трайни насъждения от маслодайна роза” не се очаква пряко, дълготрайно както и положително или отрицателно въздействие. В близост на инвестиционното предложение няма други съществуващи и одобрени с план обекти, с които бъдещата инвестиция ще има връзка, следователно не се очаква кумулативно въздействие.

 1. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). - няма въздействие.

Предвидените дейности по отглеждане и напояване на трайното насаждение от маслодайна роза нямат вредно въздействие върху гореописаните елементи.


 1. Вероятност за поява на въздействието.

При реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на обект “Изграждане на система за капково напояване на трайни насъждения от маслодайна роза” няма вероятност за поява на каквито и да е отрицателни или потенциални въздействия от дейността.


 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието - няма въздействие.
 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве – няма въздействие.
 1. Трансграничен характер на въздействията – Не се очаква да има трансграничен характер на въздействие от дейността.

Приложение: 1. Информация по приложение № 2 към чл. 6 на електронен носител – 2 броя;

 2. Копие на публикувана обява за инвестиционното намерение.

 3. Копие на извадка от КВС в мащаб 1:5000 за масива, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

 4. Копие от документи за собственост и право на ползване.

 5. Копие на уведомление до Кмета на село Иван Вазово.

 6. Копие на уведомление до Кмета на община Калояново.

 7. Копие на пълномощно рег. №2446/22.04.2013г. на Нотариус рег. №737 при Р. С. София.

Дата:………2013 г. Възложител:………………………

/подпис/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница